Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

30 A?ustos ?iirleri

Asker olaca??m
Ben de Asker Olaca??m
"Küçük asker, küçük asker!
Vatan senden hizmet ister."
Bu ninniyle uyudum ben,
Asker gibi büyüdüm ben!..
Kalbe imân, elde silâh,
Duam ?udur ak?am, sabah:
"Bir asker yap Tanr?m beni,
Koruyay?m yurtla dini!.."
Sakarya'da kalm?? babam,
Dünyâya ün salm?? babam!..
Ondan miras ?u yata?an,
Nas?l olmam bir kahraman?..
Dedem asker, babam asker,
Derler bize: "Er o?lu er!"
Ben de asker olaca??m;
Dünyâya ün salaca??m!

#3160

 

Aile ?iirleri Aile ?çin ?iirler

Mutlu ailem
Mutlu Aile Ortam? Bu Olsa Gerek.
Ailede s?r saklamak en büyük emek.
Ailede sevgi sayg?, büyük giz demek.
So?an ekmek erek ve birkaç kap da yemek.
Mutlu aile ortam? bu olsa gerek.
Kar? koca ve çocuklar olacak s?rda?.
?li?kilerde birbirleriyle arkada?.
S?rlar saklanmazsa, olur ba?a kara da?.
Mutlu aile ortam? bu olsa gerek.
Erkekte ak?l ve hikmetli söz olacak.
Kad?n erdemli, muhabbetli göz olacak.
Birbirine bakabilecek yüz olacak.
Mutlu aile ortam? bu olsa gerek.
Anne baba iyi örnek daim olacak.
Müsamaha ile her?ey kaim olacak.
Her zaman, sevgi sayg? ve hürmet olacak.
Mutlu aile ortam? bu olsa gerek.
Kad?n sab?rl?, yumu?ak huylu olacak.
Aile ortam? huzur, ne?e dolacak.
Ancak bu ?ekilde aile var olacak.
Mutlu aile ortam? bu olsa gerek....

#3159

 

Akdeniz ?iirleri

Sen Deniz Gök,
Bir an dursan?z uykuda
Büyür bir yosun geceye kar??.
Tedirgin olur ölüler
Bir an yaslansan?z karanl??a,
Sen Deniz Gök.
Dalar?m engine
Ki ya?ad???m
Anlad???md?r.
Roma'yla Kartaca'n?n aras?nda
Yüzer, sevgi sevgi
?stanbul.
Böler bir ku? dü?üncemi ikiye
Maviden
Yar?da kal?r içki.
Dersin ki
Ellerimize de?ecek
Y?ld?zlar
Büyüyecek büyüyecek de.
Dersin ki
Bir ayd?nl??? var
Sevgililer için,
Karanl?k sessiz de.
Dersin ki
Uyuyam?yorum
Yaln?z?z
Gece, mavi de.
Sessizdi yeryüzü
Yeryüzünde biricik Akdeniz vard?
Akdenizde
Yaln?z ikimiz.
Beni seviyor musun dedim,
Yumdu gözlerini uzakl??a,
Tam sorulacak an, diye gülümsedi,
Tam sorulacak yer.
Bir kocaman ye?il bir kocaman boz
Yellerde
Çarpar birbirine çarpar enginlere dek.
Dalgalar?n ucunda y?ld?zlar?n ucu
Her köpük bir f?rt?na
Her köpük bir evren.
Su deniz su gök gizlenebilir
Seni sevdi?im
Gizlenemez.
Havaya da yal?ma da a?aca da benzer ama
En çok suya benzer
Sevgimiz.
Morlu?un ac?s? var sonu yok... (Devam)

#3158

 

?layda Seni Çok Sevmi?tim

ilaydan?n seni çok sevmi?tim ?ark?s?n?n sözleri buyrun
Seni çok sevmi?tim
seni çok sevmi?tim gözbebe?im neden gittin
sensiz olamam bunu sende ö?rendim
yaln?z kald?m ben tek ba??ma buralarda
sense yabanc? kollarda uzaklarda
halimi sorma nede yan?ma gel
sensiz bekledi?im sadece ecel
her gece a?l?yor bu gözlerim
tek ba??ma yine ölümlerdeyim
oysa ne güzel ba?lam??t? her?ey
tan??mam?z mucize gibi bir?ey
o ilk günümüz rüya gibiydi
senle olmak benim için her?eydi
an?lar akl?mdan ç?kmazlar
gözümün önünde o bak??lar
senle geçen bütün günlerim
an ve an gönlüme i?lerim
ömrüm senin yoluna kurban olsun
yeter ki senin can?n sa? olsun
mutluluk yan?ndan ayr?lmas?n
ac?lar senden uzak kals?n
zavall? yüre?im kan a?lar içim s?zlar
nerelerdesin bu can seni say?klar
ölmeden son defa kavu?ay?m sana
ne olur dön bana görmeden k?yamam bu cana
bir tek kur?un çaredir bu ac?ya
rabb'im sen bu kulunu ba???la
bedenim çürürken bu kara toprakta
ruhum seni bekleyecek buralarda
b?rak?n beni ?imdi yaln?z ba??ma
g... (Devam)

#3157

 

Y?ld?z Tilbe A?k?n Bendende Öte ?ark?s?n?n Sözleri

Y?ld?z tilbenin a?k?n bendende öte ?ark?s?n?n sözleri buyrun
A?k?n Benden De Öte
gördü?üm dü?lerin ömrü benden de uzun
seni çok seviyorum mutsuzum
her?eyin bana inat etmiyor içim rahat
çok korkuyorum umutsuzum
ben sana dayanamam ayr? hiç duramam
gözlerimde gece olmuyor güne?i perdeliyor bak???n
hem sana ihtiyac?m var hemde bana delice
al götür b?rakma bir an bile kendime
a?k?n benden de öte bir yere gidemem ki
sen benim kalbimsin yar alma ya?ayamam ki
o kollarda bulamazs?n gerçek a?k? yang?nlarda
sönemezsin benden ayr? sen olsanda
yine ayn?y?m a????n?m
yine ayn?y?m a????n?m

#3156

 

Ate? Sabr?m Kalmad? ?ark?s?n?n Sözleri

Ate? sabr?m kalmad? ?ark?s?n?n sözleri buyrun okuyun
Sabr?m Kalmad?
saçma sapan a?k na?melerine
hiç gerek yok be güzelim
ne istiyorsan aç?k saç?k söyle
senle i?im zor böyle giderse
evcilik oynayal?m bizim evde
ben doktor olay?m sen hem?ire
ya sen s?ran? sav ba?kalar?na
ya da gel sar?l boynuma
a?k ded?g?n zaten kaç günki
ömrümüzü bo?a harcama
sabr?m kalmad? daha
ate?im ç?kt? k?rka
söndürmeye haz?rsan
gel yan?ma
aaaaaaaay sabr?m kalmad? daha
ate?im c?kt? k?rka
söndürmeye haz?rsan
gel yan?ma..

#3155

 

K?raç Fenerbahçe 100. Y?l Mar?? Sözleri

K?raç fenerbahçe fb yüzüncü y?l mar?? ?ark?s?n?n sözleri buyrun okuyun
fenerbahçe 100. y?l mar??
sen bir nefes ald???m her an
sen bir özlem içinde hep buram buram
kimse anlamaz bende a?k?n?
sen bir çocuk güle gülen yerinde durmayan
a?k?nla co?kunla sen çok ya?a
yükseliyor bayra??n ar?a
a?k?nla co?kunla sen çok ya?a
yazd?k büyük ismini da?a ta?a
yüzy?l önce do?du ?anl? efsane
yüzya??nda mutlu ol fenerbahçe
kalbim senin, seninle çarp?yor
birtek seninle gülüp seninle a?l?yor
sen gönlümün e?ssiz a?k?s?n
her yerde her zaman yan?p par?ld?yor

#3154

 

Be?ikta? Mar?? Sözleri

Be?ikta? tak?m?n?n ?ampiyon be?ikta? mar??n?n ?ark?s?n?n sözlerini yay?nl?yoruz buyrun.
?ampiyon Be?ikta?
bir ömür boyu sevece?iz
her 100 y?l?n efendisi büyük be?ikta?
ya?mur, çamur hep gelece?iz
biz kartal?z bizim yuvam?z büyük be?ikta?
yer beyaz gök siyah be?ikta?
tarih yazar ömür boyu karakartal
bu büyük taraftar?n seninle
onurluyuz gururluyuz karakartal
1903'te do?du ?anl? kartal?m
simsiyah bembeyaz be?ikta?
karakartal?n yuvas?nday?z
ölene kadar yan?nday?z
hiç bitmeyecek büyük a?k?m?z
biz kartal?z be?ikta?l?y?z.

#3153

 

?ark? Mesajlar?

?ark? mesajlar? sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere yeni ve çok de?i?ik ?ark? sözleri ?ark? mesajlar? haz?rlamaya çal??t?k.Sizdede burada olmayan farkl? ?ark? mesajlar? varsa a?a??dan gönderin yay?nlayal?m.Buyrun ?ark? mesajlar?:
Akl?m? yerden Gö?e Kadar A?ka Sordum Kimseye Kafam Bozulmuyor Onun Kadar, Çok Umutsuzum Bazen Bazende umutluyum Seviyorum Olmuyor Sevmezsem öLürüm..
Bu Sefvdan?n Dal?nda Hep Yanmayam? yeminim Erken gelen Hazanda hep Solmayam? yeminim, Bulutlar Dayans?n diye Ad?n? Da?lara verdim Topra?a Anlats?n Diye Sesini Sulara Verdim!
Söze gerek yok Gözlerime Bak oku gerçe?i Sen içinin Sesini Dinle Kalbine Sor Beni..
Ben Can?m? verdim Bir Vefas?za O beni Unuttu Dönmedi hala, Bu Evde Saatler geçmiyor Sanki o ?imdi uzakta Duymuyor beni Yard?m Et Allah?m Yol Göster Allah?m..
Dert Yine Dert B?kt?m Senden Git Hadi Git Koptuk Zaten Her Sebebin bendim Madem Neden Sustun Neden?
S???nacak Ba?ka Kimim var gecemde Gündüzümde Sen Senin için Atan Yüre?imin Yang?n?n? Bi BiLsen..
Delilik Biliyorum Senl... (Devam)

#3152

 

Dilber Hala Laflar? Sözleri

Dilber hala laflar? sözleri sayfas? - Sizlere bu sayfam?zda avrupa yakas? dizisinde oynayan dilber halan?n laflar?n? yay?nlamaya çal??aca??z.Sizdede burada olmayan farkl? dilber hala laflar? sözleri varsa lütfen a?a??dan gönderin yay?nlayal?m.Buyrun dilber hala laflar? sözleri:
Nass?n ? iyisin ?.. dipcik gibisin ma?aLLah
Ben Laf?m? ortaya goyar???m isteyen geLir aL???r istemeyen b?rak?r gaçaaar
oLuuum guzuum baa bi köfte gap piLav?n? boL gossunLar ba?ka türLü içim aLmuyur
s?skaLarda sinsi oLur dirLer
i?te dam bir istanbul beyefendisi
ossmaaaaaaan !!!! haaLaaaaaaaam !!!! ben bunun anas?n? da sevmezdim zaten soykas? tükenesice damar? guruyas?ca hor?ikkk
ALLAHhhhhh sen bilirsin ya rabbbbbbbb
ba?a girdim yapra?a
doyamad?m sarma?a
o yar benim olmadan..
girmem gara topra?a.
Ben GenÇkeNDE yILAn GiBi G?V?R?rd?m Haaa
osmaaaann guzuuuummm
uyh uyh tansiyonum indi indi ç?kt?... uyh uyh tansiyonum indi ?ekerim ç?kt? guzumm.
Dilber halan?n avrupa yakas? dizisinde söyledi?i baz? kelimelerin anlaml... (Devam)

#3151

 

Bugün 23 Nisan ?iiri

23 nisanda sizlerle ?iirleri payla?maya devam ediyoruz. Bu 23 nisan için sizlere özel haz?rlad???m?z ?iirlerimizi umar?m be?enirsiniz.Buyrun.
23 Nisan
Bugün 23 Nisan
Atatürk'ten arma?an
Sevinelim co?al?m
Ne?elenip ta?al?m.
Ka??t fener yapal?m
S?n?flara asal?m
Süsleyerek her yan?
Kutlayal?m bayram?

#3150

 

23 Nisan ?çin ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan için yaz?lm?? bir ?iir yay?nlayaca??z.Umar?m i?inize yarar ve be?enirsiniz.Buyrun:
23 Nisan
23 nisan için
bütün yurtta tören var
okulunda toplanm??
bu nedele çocuklar
hepsi mutlu güvenli
???l ???l bak??lar
Türk çocu?unda bugün
büyük sevinç ne?e var
yanlar?na yakla??p
dinleyelim onlar?
bugünden söz ediyor
çocuklar ayr? ayr?

#3149

 

Vatan Tehlikedeydi ?iiri

23 nisana özel yaz?lm?? vatan tehlikedeydi ?iirini sizler için haz?rlad?k.Umar?m be?enirsiniz.Buyrun:
Vatan tehlikedeydi; Atatürk karar verdi:
«Vatan kurtaracak yine millettir» dedi.
Ankara'da bir Meclis toplay?p kurmak için,
Günlerce, haftalarca, çal??t?, için için.
??te bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi,
Ankara'dan yükseldi Türk'ün gürleyen sesi.
Çocuklar! bayram yap?n, sevinin ve hayk?r?n,
Engel denen her ?eyi gücünüzle siz k?r?n!
Çocuklar bilin ki siz koca bir cihans?n?z.
Vatan?n her yerinden f??k?ran volkans?n?z.
Do?an güne? sizindir y?ld?zla ay sizindir,
Art?k vatan sizindir, art?k saray sizindir.
Ey gül yüzlü çocuklar, gülün, ko?un, ileri,
Hayatta durak yoktur; ya ileri ya geri.
Co?kun bir rüzgar gibi ufuklar? a??n?z!
Gö?sünüz kanasa da akmas?n göz ya??n?z!
Temiz olsun kalbiniz, çelik olsun kolunuz!...
?en olsun bayram?n?z, ayd?n olsun yolunuz!...
Ne?enizle bu yurdu ayd?nlat?n her zaman,
Sizindir bu ünlü gün, ünlü 23 Nisan.

#3148

 

23 Nisana Özel ?iir

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisana özel bir ?iiri yay?nlayaca??z.Umar?m be?enirsiniz.Buyrun:
Bugün bir ba?ka ayd?nl?k yeryüzü,
Bir ba?ka a?açlar?n, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sa?lam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yak?n.
Bak?n: geçiyor yar?n?n büyükleri;
?ark?lar tutuyor gökleri.

#3147

 

Çocuk Bayram? ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere özel 23 nisan için yaz?lm?? çocuk bayram? ?iirini yay?nlayaca??z.Buyrun:
ÇOCUK BAYRAMI
Gelin çocuklar gelin!
Bayram?m?z var bugün.
23 Nisan için,
Kural?m ?enlik, dü?ün...
El ele tutu?arak,
?ark?lar söyleyelim,
Ellerimizde bayrak,
Sokak sokak gezelim.
Çocuklar?y?z, yar?n?n
Büyük insanlar?y?z,
Üstünde bu vatan?n
Hür, mesut ve kayg?s?z
Daima ya?ayaca??z.

#3146

 

Bizim Bayram?m?z ?iiri

Bu sayfam?zda yine 23 nisan için yaz?lm?? olan bizim bayram?m?z ?iirini yay?nlayaca??z.Buyrun:
B?Z?M BAYRAMIMIZ
Bize gelen bizim bayram.
Yükseldi bak ünümüz,
Yirmi üç Nisan bizim
En ?erefli günümüz.
Al bayra?? açal?m,
Gel gidelim törene
Bin te?ekkür bizlere,
Bu günleri verene.
Bizim için harcanan
Bo?a gitmez bu emek
Çünkü her Türk çocu?u
Yirmi üç Nisan demek

#3145

 

23 Nisan Günü ?iiri

Bu sayfam?zda bir ba?ka 23 nisan için yaz?lm?? ?iir olan 23 nisan günü ?iirini yay?nl?yoruz.Buyrun:
23 Nisan Günü
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halk?n sesi
Aç?ld? bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti

#3144

 

23 Nisan Söyledi ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? 23 nisan söyledi ?iirini yay?nlayacag?z.Buyrun:
23 Nisan Söyledi
Bu yurdun, bu devletin,
Yüce Cumhuriyetin
Sahibiyiz çocuklar!
Bunlar? koruyacak
Bu ülkeye uyacak,
Yine biziz çocuklar!
Yirmi Üç Nisanlar?n
Zevki çok, fakat yar?n
Güç i?imiz çocuklar!
Bu göklerin, bu yerin,
Kutlu emanetlerin,
Bekçisiyiz çocuklar!
Atalardan ?an alan,
Böyle temiz kan alan,
Yaln?z biziz çocuklar!
Türk'üz, ne mutlu bize!
Bu bayram kutlu bize!
E?leniniz çocuklar!

#3143

 

Atatürk Çocuk Olmu? ?iiri

Bu sayfam?zda 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? bir ?iir olan atatürk çocuk olmu? ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun:
Atatürk Çocuk Olmu?
Çocuk Bayram?'nda
Gelmi? kat?lm?? aram?za,
Atatürk çocuk olmu? bak?n:
Sallan?yor sal?ncakta!
Gülüyor gözlerinin içi,
Gülüyor,
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
Bayramlar?n en güzelini".
"Dilerim, yurdumun çocuklar?,
Tüm çocuklar? dünyan?n
Gülüp oynas?nlar bugünkü gibi;
Ac?da, sevinçte karde? olsunlar...
Ç?nlas?n yeryüzünde bar?? türküleri".

#3142

 

Atatürkten Hediye ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? bir ?iir olan Atatürkten hediye ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun:
Atatürk'ten Hediye
Çocuk bayram? bize,
Atatürk'ten hediye.
?enolsun hepimize,
Meclis aç?ld? diye.
Haydi, ko?un çocuklar,
Bayraklar? asmaya.
Birazdan ç?kacaklar,
Al bayraklar semaya.
Unutmad?k biz dünü,
Yar?nlar umut dolu.
Atam seçti bu günü,
Herkese olsun kutlu.
Bizlere iyi bak?n,
Atatürk'ün gözüyle.
Birer me?ale yak?n,
Bulu?turun iziyle.

#3141

 
Toplam 158 sayfa, 1. sayfadasın: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sonraki
© 2015
AŞK