Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

10 Kas?m Haftas? ?iirleri

10 Kas?m Haftas? ?iirleri Sizlere yeni ve de?i?ik herkesin istedi?i ve arad???n? bulabilece?ini dü?ündü?ümüz k?sa 10 kas?m haftas? ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? 10 Kas?m Haftas? ile ilgili ?iirler varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.

10 Kas?m
Bir bulut inmi?, beyaz,
Karl? da?lar ba??na.
Her 10 Kas?m sabah?,
Bir ate? dü?er, dö?üme.
Nerdesin, ey Ata?m nerede?
Sensiz millet, öksüz burada.
Sanat, ilim, fen seninle.
Sevinen, gülen seninle.
Olmak isterdik inan,
Ebediyen seninle.
Da?lar?n, ak ba?? kar m?d?r?
Ku?lar, Ata?mdan haber, var m?d?r?
Yar?m b?rakt???n i?ler,
Bugün, sanki seni bekler.
Zengin millet hayalin,
Acep, neden emekler?
Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.
Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?
Hüseyin Celep

10 Kas?m
Y?l otuz sekiz On Kas?m Per?embe
Hat?rdan ç?kmayacak bir sonbahar.
Sars?l?yor ?stanbul yedi tepe,
Yaman esmi? Dolmabahçe'de rüzgar.
Gerçek olamaz, olsa olsa bir dü?,
Dokuzu be? geçe Atatürk ölmü?.
Böyle toptan bir yas nerede görülmü?,
Beraber a?l?yoruz kurtlar, ku?lar.
Bu memlekete en çok hizmet eden,
Bu a?k ile da?lara gücü yeten,
On sekiz milyonun omzunda giden
Atam, Ankara s?rtlar?nda yatar.
?lhan DEM?RASLAN

10 Kas?m 1952
Sabahlar, her zaman güzel de?ildir,
Her zaman ayr?l?k ak?amla gelmez.
Al atlar s?rt?nda hoyratt?r fecir,
Hoyratt?r, ne kalbler k?rm??t?r, bilmez.
Sabahlar her zaman güzel de?ildir.
Vakti, bir yerinden bölünce ?afak
?ri ve rüyal? gözlerle müphem;
Nur olmu? içimde san?r?m ak pak
Ayr? bir mânada korktu?um adem,
Eski dü?üncemde, rahat ve uzak.
Fethe ç?km?? gibi duyar?m birden
E?siz gururunu bir cihangirin.
Ufuklar üstünde yüzen tekbirden
Vatanca büyümü? asil ve derin
Bir matem tütmekte ?imdi fecirden
MUSTAFA SAM? KIRCA

10 Kas?m Türküsü
Atatürk! An?tkabir devrimlerini söyler
Bozk?r ovalar?na, Erciyes'e, A?r?'ya
Ulusun egemen oldu?unu
Özgür oldu?unu
Hayk?raca??m hayk?raca??m i?te
Senin sustu?unca!
Yolunda yürüyece?im Atatürk;
Ana baba o?ul k?z
Dere tepe bucak köy
Yeryüzü ya?amalar?mla de?il
Oralarda, senin gitti?ince!
Atatürk, ta??yaca??m
Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al
Senin ta??d???n?;
Yurdun gök ülküsü
Dalgalan?rken
Senin bayra??n? yüceltece?im.
Senin ç?kt???nca.
Faz?l Hüsnü Da?larca

Ah bu 10 Kas?mlar
On kas?m geldi?inde
Yerler gökler ü?üyor
Öyle so?uk ki zinde
Ye?il yaprak dü?üyor
Her gün Kocatepeden
Yola ç?kar Atatürk
En yüce mertebeden
Bize bakar Atatürk
PEL?N ÜMREM BOYACI

Atatürk
Bugün 10 Kas?m anne.
En içli yas?m anne.
Benim senin babam?n,
Karde?imin, ablam?n.
Sevgili milletimin
Sevgili vatan?m?n,
içinden sesi anne.
En büyük yas? anne
ATATÜRK bugün öldü
Gül benzin bugün soldu.
Yeni bir ülkü oldu,
Gönüllerimize doldu.
Meliha Y?ld?r?m

Atatürk Ac?s?
Ben
Her on kas?m sabah?
Bir ç?ra gibi
Yanar tutu?urum
Gözbebeklerimde
Ta??l ve so?uk ça?lar yans?r
Ben
Her on kas?m sabah?
Atatürk'ü ya?ar?m Atatürk'çe
Anadolu sokaklar?na vuran gün?????n?
?liklerime dek duyar?m
Umutlar?m? al?r?m
Yoz ve ba?naz kavramlardan
Köksüz ve bilinçsiz ilkeler
Yank?maz yap?tlar?mda
Ve akar gelir usuma Anadolu da?lar?ndan
I??l ???l gürül gürül bir su
Ben
Her on kas?m sabah?
Topra??, gö?ü ve denizleri
Anadolu da?lar?ndan seyrederim
Atatürk ac?s?
Yüre?ime dek oturmu?tur evrence
Siz büyük ölüler
Biz öldükten sora da ya?ayacaks?n?z
?ahinkaya Dil

Atatürk Ölmedi
Y?l 1918
Dü?manlar Topraklar?m?z?
Elimizden Al?yor
Atatürk Buna ?zin Vermedi
Ordusuyla Sava?a Girdi
Zaferlerle Geldik Bu Güne
Atatürk ün Sayesinde
Topraklar?m?z Simdi Bizim Elimizde
Atatürk ün Sayesinde
Y?l 1938
Atatürk Olum Dö?e?inde...
O Art?k Oluyordu
Bizim Gözlerimiz Önünde
Herkes A?l?yordu O Gün
Atatürk Öldü Diyordu
Atatürk Ölmedi
Kalbimizde Yas?yordu!!!
GULSUM-OZLEM BAKIR

Atatürk Ya??yor Baba
On kas?mda üzgündü
bulut buluttu gözleri
"100'den çok fazla olacakt?
ya?? "dedi can?m babam
"e?er ya?asayd? o büyük adam! "
"Üzülme, " dedim ona
"Ben üzülüyor muyum bak! "
Nedenini aç?klad?m sonra:
Diyor ki ö?retmenimiz:
"Ya?ay?p göçmü? insanlar?n
?simlerinin sonunda
?ki say? görürsünüz...
?lki do?du?u y?l? gösterir
Öldü?ü y?l? gösterir sonraki.
?ngilterenin Ana Kraliçesi
Elizabeth (1558-1603)
Gibi örne?in
e?er ölmemi? olsayd?, ad?n?n
sonuna y?l yaz?lmazd? kad?n?n.
Atatürk'ünküne bakal?m bir de
Ba?taki y?l var sondaki yok
(1881 - ........)
demek ki o ölmedi
hâlâ Kocatepe'de
da?lar? a??yor baba
denizlere ula??yor
Atatürk ya??yor baba!
Fevzi Günenç

Atatürk'e A??t
Edirne'den Ardahan'a kadar
Bir toprak uzan?r
Boz kanatl? üveyikler üstünde uçar
Ardahan'dan Edirne'ye
Edirne'den Ardahan'a kadar
Kopda??'nda akar bir çe?me var
Serçe parmak kal?nl???nda suyu
Haram etmi? gece gündüz uykuyu
Akar da akar
Samsun'un evleri denize bakar
Sokaklar? yosun içinde
Çaparlar, takalar, manavlar
Bilyalar gibi suyun yüzünde
Bir iner bir kalkar
?stanbul'da bir yâr sevdim
?nsan? günaha sokar
Sava?tepe köprüsünden geçen tirenler
Sel olur ?zmir'e akar
?zmir'in denizi k?z, k?z? deniz
Sokaklar? hem k?z hem deniz kokar
Güneyde mis kokulu bir a?aç
Yuvarlak yapraklar? ince
Yaz gelip de güne? vurunca
Dallar?ndan bal akar
Bu toprak bizim yurdumuzdur
Deli gönül yücesine ç?kar
Bir üveyik olur uçar gider
Ardahan'da Edirne'ye
Edirne'den Ardahan'a kadar
Cahit Kulebi

Atatürk'ü Yitirmedik
Y?llar
Üst üste katland?kça
Ac?mas?z uzad?kça
Çelik mavisi gözlerinde
Her geçen gün
I????n? ço?altt?kça
Güzel vatan?m?z?
Kurtard???n an?ld?kça
Seni yitirmedik ki
Dün oldu?u gibi
Bugün de aram?zdas?n her an
Buna inan Ata'm
Yüzy?llar da geçse aradan
Sen her zaman an?lan
Kutsal bir kahramans?n.
Süleyman APAYDIN

Gidiyor
Gidiyor, rastgelemez bir daha tarih e?ine
Gidiyor, on yedi milyon ki?i takm?? pe?ine
Gidiyor, sonsuz olan kudreti s??maz akla
Gidiyor, gö?sünü çepeçevre saran bayrakla
Gidiyor, izleri üstün birikmi? ya?lar
Gidiyor, yerde k?l?çlarla e?ilmi? ba?lar
Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi
Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan me?'alesi
Yine bir devr açacakm?? gibi en ba?ta O var
H?çk?ran seste O var, sessiz akan ya?ta O var
Siliyor ruhunun ulvili?i fani etini
Çiziyor ufka batan bir güne?in heybetini
Büyüyor, gökten inip topra?a yakla?t?kça
Büyüyor gitgide gözlerden uzakla?t?kça
Orhan Seyfi Orhon

On Kas?m'larda Yürümek
Atatürk'üm i?te 10 Kas?m yine
Dalgalan?r a?açlarla o?ullar
Dalgalan?r o?ullarla nineler
Dalgalan?r ninelerle genç k?zlar
Özlemin ta yüre?ime i?lemi?
Seni bulmak, seni görmek için ben
Bütün toprakalt?yla bar??aca??m
Erece?im sana usta, bar??ta, ba?ar?da
Öyle
Güçlüsün ki
Güçlenece?im
Öyle yücesin ki, yücelece?im
Dü?üne dü?üne seni kocaman kocaman
Da?lara, da?lara kar??aca??m
Ozan m?y?m, ordu muyum, su muyum anla??lmaz
Ça?lar upuzun all??? yüre?imde ülkünün
Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir ka??t
Sanki ellerim gece
Sanki ellerim gündüz
Yazaca??m seni daha, bir daha
Ben senin ölümünle yar??aca??m
Faz?l Hüsnü Da?larca

ATATÜRK ÇOCUKLARI
Özgürlük ?ark?s? bizim ?ark?m?z
Yurt için ulus için hep çal???r?z
Vatan? yükseltmek tek amac?m?z
BizlerAtatürk çocuklar?y?z
Dostlukla dopdolu yüreklerimiz
Dünya çocuklar? hep karde?imiz
Bar??tan yana inançlar?m?z
Bizler Atatürk çocuklar?y?z
Ç?n?nlayacak sesimiz dünyada yurtda
Uzanacak ellerimiz evren boyunca
Uygarl?k yönünde bir me?aleyi
Bizler Atatürk çocuklar?y?z
?EYMA GÜLTEK?N

ATAM
Atam aylardan on kas?m dertli günümüz
Atam öldün izinde sürecek bizim ünümüz
Siz ölmeseydiniz ölseydik birimiz yetim kald?k dönmez oldu dilimiz.
Ya? yerine kan akm??t?r Türk halk?n?n gözünden biz küçükler, ç?km?yoruz atam sözünden
Türk milleti gitmelidir atam senin izinden, sa? olsayd?n büyük atam ayr?lmazd?k dizinden.
Bir güne? batm??t? per?embe günü
Dünyay? tutmu?tu atam?n ünü, dokuzu be? geçe per?embe günü katafalka binmi? Türklü?ün gülü.
Biz çocuklar için bir bayram kurdun Türklü?ün ba??nda hep dimdik durdun
Ölünce bizleri kalbinden vurdun
An?tkabire mekan? kurdun.
AL? YILMAZ

#2375

 
© 2015
AŞK