Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

10 Kas?m Hakk?nda Bilgi Yaz? Ve ?iirler

10 Kas?m hakk?nda bilgi ve yaz?lardan olu?acak bu sayfam?zda sizlere 10 kas?m 1938 y?l?nda ne olmu? Atatürk hakk?nda bugün ile ilgili neler bilmeliyiz ve 10 kas?m hakk?nda ?iirler payla?aca??z.
Öncelikle k?saca bilgilendirme yap?p daha sonra ise aç?klay?c? bilgiler vermeye çal??al?m sizlere arkada?lar. ??te 10 kas?m hakk?nda yaz? :
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 10 kas?m sabah? saat 09:05'de hayata gözlerini kapad? ve sonsuzlu?a gitti. Bu yüzden her y?l 10 kas?m günü çe?itli ?iirler yaz?lar kompozisyonlar ile bugün yad edilir ve ona kar?? olan sayg? ve sevgi dile getirilir. ?imdi biraz daha konuyu aç?klayal?m ve daha geni? yazal?m.
Atatürk'ün sa?l?k durumu 1937 y?l?ndan itibaren bozulmaya ba?lad?. Kendisine 1938 y?l? ba?lar?nda siroz te?hisi konuldu. Avrupa'dan doktorlar getirildi. Türk ve yabanc? doktorlar?n tedavileri sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurba?kan? Atatürk, 10 Kas?m 1938 Per?embe sabah? saat 09.05'te ?stanbul Dolmabahçe Saray?'nda hayat?n? kaybetti. Cenazesi büyük bir törenle Ankara'ya u?urland? ve Atatürk 21 Kas?m 1938 günü Ankara'da yap?lan büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Bundan 15 y?l sonra da 10 Kas?m 1953'te kendisi için yapt?r?lan An?tkabir'deki ebedi istirahatgâh?nda topra?a verildi. Vasiyetinde varl???n? Cumhuriyet Halk F?rkas?'na, Türk Tarih Kurumu'na ve Türk Dil Kurumu'na b?rakt?, Makbule Atadan'?n Çankaya'da oturmas?n? istedi, Sabiha Gökçen için ev ve para verilmesini istedi, ayr?ca ?smet ?nönü'nün çocuklar?na yurt d??? e?itim yard?m? verdi.
10 kas?m hakk?nda ?iir
ATATÜRK
Atatürküm e?ilmi? vatan haritas?na
Görmedim tunç yüzünü böylesine geceler
Atatürk neylesin memleketin yaras?na
Uçup gitmi? elinden, eski makbul çareler
Nerede ?stiklal harbinin o mutlu günleri
Türlü dü?mana kar?? kazan?lan zaferi
Hiç sanmam, öyle a?ars?n bi daha tan yeri
Atatürküm ben ölecek adam de?ildim der
Git hem?erim, git karde?im topra??na yüz sür
O'dur kar?? k?y?dan cümlemizi dü?ünür
Resimlerinde bile melül mahzun görünür
Atatürküm kabrinde rahat uyumak ister
Yazan:Cahit S?tk? Taranc?
*
BÜYÜK GAZ?'YE
Sen ki hilkat denilen umman?n
En büyük incisisin
O, bu ulvi vatan?n talihinin
En güzel y?ld?z?d?r
Bir dehaet ki güne?ten yüksek
Ve semavat ile ünsiyeti var
Sen dururken ona gelmez noksan
Kapl?d?r topra?? z?rh?nla senin
Hep rehakar de?il ey Gazi
Bu müsellah vatan?n sen hem de
Ebedi bekçisisin
Bu mesalip�zede cemiyyete sen
Yeniden bir vatan ettin ihda
Görüyor ?evk-i tuluunla senin
Yeni bir iyd-i zafer ?stanbul
Kendi asar-? dehan?n belki
Sen de hayretçisisin
Kainatlarda tecelli buyuran
Halik'?n sende o hasiyyeti var
Yazan:Abdülhak Hamit Tarhan
*
G?D?YOR
Gidiyor, rastgelemez bir daha tarih e?ine
Gidiyor, on yedi milyon ki?i takm?? pe?ine
Gidiyor, sonsuz olan kudreti s??maz akla
Gidiyor, gö?sünü çepeçevre saran bayrakla
Gidiyor, izleri üstün birikmi? ya?lar
Gidiyor, yerde k?l?çlarla e?ilmi? ba?lar
Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi
Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan me?alesi
Yine bir devr açacakm?? gibi en ba?ta O var
H?çk?ran seste O var, sessiz akan ya?ta O var
Siliyor ruhunun ulvili?i fani etini
Çiziyor ufka batan bir güne?in heybetini
Büyüyor, gökten inip topra?a yakla?t?kça
Büyüyor gitgide gözlerden uzakla?t?kça
Yazan:Orhan Seyfi Orhon
?iirlerin çok k?sa olmad???ndan bahsediyordunuz buyrun k?sa 10 Kas?m ?iirleri;
ATATÜRK ÇOCUKLARI
Özgürlük ?ark?s? bizim ?ark?m?z
Yurt için ulus için hep çal???r?z
Vatan? yükseltmek tek amac?m?z
BizlerAtatürk çocuklar?y?z
Dostlukla dopdolu yüreklerimiz
Dünya çocuklar? hep karde?imiz
Bar??tan yana inançlar?m?z
Bizler Atatürk çocuklar?y?z
Ç?n?nlayacak sesimiz dünyada yurtda
Uzanacak ellerimiz evren boyunca
Uygarl?k yönünde bir me?aleyi
Bizler Atatürk çocuklar?y?z
——-
ATATÜRK ???R?
Bayrak yar?ya çekilmi?,
Atatürk'üm öldü diye.
En son yaprak da dökülmü?,
Atatürk'üm öldü diye.
Sürü yas tutm? ovada,
Ku?lar susmu?lar yuvada,
Rüzgar esmez olmu? da?da,
Atatürk'üm öldü diye.
Irmaklar yasl? ça?lam??,
A?açlar sessiz a?lam??,
Vatan karalar ba?lam??,
Atatürk'üm öldü diye
————-
KASIM
??te ç?nar yapraklar?, yerde sonbahar
Hasret ya??yor, hasret ya??yor gökten
Onbir y?l oldu ayr?ld?k Atatürk'ten
Öksüzler içinde vatan a?lar
Can'ü yürekten..
??te güz bahçeleri tutu?mu?, peri?an
Gene yüz sürmeye geldik mabedine,
Az gelir Eyüp sabr? milletine,
Yat ???klar içinde ?eref-?an,
Lay?ks?n Tanr?n?n rahmetine..
??te ç?nar yapraklar? yerde sonbahar
Öksüzler içinde vatan a?lar...
Halim YA?CIO?LU
—————
10 KASIM
Bir kalp durdu denilmi?
10 Kas?m 1938'de
Hani ya durmu? mu?
O günden bu güne
Milyonlara ula?m??
Durdu denilen kalp
Her geçen gün
Ço?alarak....
Dünyan?n dört bir yan?nda
Ve ritim tutarak at?yor
Tüm yüreklerde...
Burhan KÜÇÜK
————-
10 KASIM
Atam seni çok seviyoruz!
Türk ordusu ile sava?t?n.
Atam!seni sayg? ile an?yoruz.
Türk cumhuriyetini kurdun.
Ülkemizi korodun.
Ruhun hep cennette olsun.
Ke?ke seni görebilseydim
—————-
ATATÜRK YAZAR
Sordum seni;
Da??na, ta??na Türkiye'min,
Herkes kendinden emin,
Yükseldi gür sesler;
Umutlar, sevgiler:
O biziz, O bizleriz.
Hepimiz bir parçay?z
Atatürk'ten,
Bütün do?a,
Atatürk'ü anar,
Atatürk'ü ?a?ar.
Her?eydir OTürkiyem'de.
Göller, ?rmaklar, ormanlar.
?mza imza Atatürk yazar.
M. Vasfi SARAL
—————-
SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ?EY?M?ZDE
Bu gün yata??mdan hür kalk?yorsam
Ekme?im ak suyum berraksa,
A?açlar çiçek aç?yor
Topraklar ?s?nabiliyorsa,
Sesim gür ç?k?yor
Özgür özgür bakabiliyorsam,
Sen vars?n gözbebeklerimde
Sen vars?n Atatürk'üm sen vars?n.
Yazabiliyorsam gönlümce
Okuyabiliyorsam...
Kazabiliyorsam topra??m?
Gün ?????nda çapa kürek elde,
Çal??abiliyorsam gece gündüz
Ekip biçebiliyorsam dile?imce,
Sen vars?n yüre?imde
Sen vars?n Atatürk'üm sen vars?n.
—-
10 KASIM ATATÜRK
Atamdan bir hediye,
Vatan?m?z, yurdumuz.
Ölmemi? on kas?m sabah?,
Yine bizimle beraber her yerde.
Atatürk ölmedi yüre?imizde ya??yor,
Uygarl?k sava??nda bayra?? o ta??yor.
Saat dokuzu be? geçe,
Atam ?n gözleri kapal?.
Bütün millet a?lad?,
Ben atama doymad?m,
Doysun kara topraklar,
Atamdan bir hediye cumhuriyet
Yazan: M.Ya??z SELV?L?
10 Kas?mda Atatürk
On Kas?mda Atatürk
Yurdundan ayr?ld?
B?rakt? yurdu genç insanlara
Herkes tuttu sözünü, Atatürk'e kar??
Her on Kas?mda
Atatürk'ü anar?z
Baz?lar? sevinçli, baz?lar? hüzünlü
On Kas?mda Atatürk
On Kas?m 1938 de Atatürk herkeze elveda dedi
Yurduna elveda dedi
Bütün Cumhuriyet'e elveda dedi
Bizde ona elveda dedik
Yazan: Ceren ERSARAÇ
10 KASIM TÜRKÜSÜ
Atatürk! An?tkabir devrimlerini söyler,
Bozk?r ovalar?na, Erciyes'e A?r?'ya,
Ulusun egemen oldu?unu
Özgür oldu?unu
Hayk?raca??m hayk?raca??m i?te,
Senin sustu?unca!
Yolunda yürüyece?im Atatürk;
Ana baba o?ul k?z,
Dere tepe bucak köy,
Yeryüzü ya?amalar?mla de?il
Oralarda, Senin gittigince!
Atatürk, ta??yaca??m
Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,
Senin ta??d???n?;
Yurdun gök ülküsü
Dalgalan?rken,
Senin bayra??n? yüceltece?im.
Senin ç?kt???nca.
?air: F. Hüsnü DA?LARCA
10 kas?m
Y?l bin dokuz yüz on dokuz,
Mevsim sonbahar,
Dolmabahce'de bugün,
Matem havas? var.
Saat dokuzu bes gece,
Mavi gözler kapanm?s,
Atmam?z?n bas?nda,
Gözyas? dökenler varm?s.
Ac? haber cok cabuk,
Bütün yurda da??ld?,
Dü?manlar yar? yar?ya indi bugün,
Bir millet öksüz kald?.
Yazan: arzu k?r?c?
10 kas?m
y?l otuz sekiz on kas?m per?embe
hat?rdan ç?kmayacak bir sonbahar
sars?l?yor istanbul yedi tepe,
yaman esmi? dolmabahçe de rüzgar.
gerçek olamaz olsa olsa bir dü?
dokuzu be? geçeatatürk ölmü?
böyle toptan bir yas? nerede görülmü?
beraber a?l?yoruz kurtlar ku?lar
bu memlekete en çok hizmet eden
bu a?k ile da?lara gücü yeten
on sekiz milyon omzunda giden
atam ankara s?rtlar?n da yatar.
Yazan: R. AYBÜKE CENG?Z
ATATÜRK'Ü DUYMAK
Ulu rüzgâr esmedikçe
Ya?amak uyumak gibi.
Ki?i ne zaman dinç;
Dalgalan?rsa bayrak bayrak gibi.
Ne var ?u dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdü?ün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Bu?day olmak gibi.
Silinir sözcüklerden sen hat?ra geldikçe
C?l?z sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yapt?klar?n her yeni yeti?ene
Her ???k-kaynak gibi.
En yak?nlar zamanla yüzy?llarca uzak gibi,
Bir sen vars?n kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yak?ns?n, daha da s?cak
B?rakt???n toprak gibi.
Kaç Türk var ?u dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir p?nar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sa?l?klar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.
?air: Behçet NECAT?G?L
ATATÜRK
Bugün 10KASIM PER?EMBE
MUSTAFA KEMAL DOLMABAHÇEDE
?ÇERDE SIKINTI DI?ARDA HÜZÜN
B?RDEN ESM?? GÜZ RÜZGARI
ATANIN NA?I KONULMU? TABUTA
HAKKA KAVU?MU? ATA
KOYMU?LAR ONU MEZARINA
NUR ?Ç?NDE YATSIN ATA
DALGALANDIRALIM ?ANLI BAYRA?I
KAYBETM?YEL?M BU BÜYÜK M?RASI
ATAM SEN ÜZÜLME KORURUZ VATANI
NE MUTLU TÜRKÜM D?YENE
Yazan: Y???T KÜLLÜO?LU
10 Kas?m
10 kas?m bir do?umdur
Her do?um ba?lang?çt?r ölüme
Ölüm;
s??d?r?lm??sa içine bir ya?am
ya?am adanm??sa ya?amlara
ve öldü?ünde insan
selam duruyorsa hala
topuyla, tüfe?iyle ve elinde çiçe?iyle
gözya?lar?yla damla damla
insanlar
ve varsa hala ard?ndan
a?layan kad?nlar
ve çocuklar
do?duklar?nda yokken bile sen
senin resminse yakalar?ndaki
cepheye giderken
ve an?l?yorsan hala her 10 kas?m da
senin ad?n? ta??yorsa sokaklar, okullar
ak?yorsa damlalar gözp?narlar?ndan
y???nlar?n
ve hala ad?n yaz?lam?yorsa
nüfus kütüklerinde
ve hala varsa öldürmek isteyenlerin
ölümün ad? de?ildir
10 kas?m
olsa olsa bir merhabad?r ölüme
Yazan: Yasin Yalç?n
10 KASIM
Uyanda kalk Atam
Gözlerim seni özledi
Resmin duvarda dururken
Canlan da gel Atam.
Gelki bin te?ekkür ya?d?ray?m o yüce kalbine
Yüzlerce buse göndereyim o bar??ç? ellere
Kurban olay?m gösterdi?in mücadeleye
Uyanda kalk Atam.
Cesaretimi göstereyim Türklerine
Elimde k?l?nç sava?ay?m ölümüne
Yurdumu, istiklalimi, bayra??m?,
Yücelteyim, büyüteyim
Uyanda kalk Atam
Yazan: SABR? GÖKÇE
ATATÜRK GÜLÜMSED?
Atatürk gülümsedi ö?retmenim
Siz s?n?fa girince
Da??ld? kara bulutlar
Aç?ld? gonca.
Bakt? ki okul yenidir
Siz yenisiniz dü?ünceler yeni
Atatürk gülümsedi ö?retmenim
Saklayamad? sevincini.
Bakt? ki gençsiniz bilgili
E?itiyorsunuz yolunca yöntemince
Atatürk gülümsedi ö?retmenim
Sevindi onca.
Bakt? ki kar??m?? aram?za
Çiziyorsunuz yolu
Atatürk gülümsedi ö?retmenim
Gözleri dolu dolu.
Anla??lan bütün yaz
Atatürk gözünü k?rpmam??
Çünkü bo?mu? s?ralar
Çünkü harf okunmam??.
Ama bakt? ki gün do?mu?
Bir ko?u varm???z okula
Özlemle aç?lm?? kitaplar
Bir i?tah k?zda o?landa.
Bakt? ki zil çalm?? s?n?fa girmi?siniz
Bütün bak??lar sizde
Günayd?n demi? derse ba?l?yorsunuz
S?ms?cak bir sevgi gözlerinizde
Bakt? ki Türkiye'si Türkiye'miz
Ayd?nl?k ufuklara yürüyor h?zla
Atatürk gülümsedi ö?retmenim
Kürsüde kendini görünce.
?air : Talât TEK?N
10 kas?m
10 Kas?m
Y?l otuz sekiz On Kas?m Per?embe
Hat?rdan ç?kmayacak bir sonbahar.
Sars?l?yor ?stanbul yedi tepe,
Yaman esmi? Dolmabahçe'de rüzgar.
Gerçek olamaz, olsa olsa bir dü?,
Dokuzu be? geçe Atatürk ölmü?.
Böyle toptan bir yas nerede görülmü?,
Beraber a?l?yoruz kurtlar, ku?lar.
Bu memlekete en çok hizmet eden,
Bu a?k ile da?lara gücü yeten,
On sekiz milyonun omzunda giden
Atam, Ankara s?rtlar?nda yatar.
Yazan: ?lhan DEM?RASLAN
10 kas?m
Atatürk! An?tkabir devrimlerini söyler,
Bozk?r ovalar?na, Erciyes'e A?r?'ya,
Ulusun egemen oldu?unu
Özgür oldu?unu
Hayk?raca??m hayk?raca??m i?te,
Senin sustu?unca!
Yolunda yürüyece?im Atatürk;
Ana baba o?ul k?z,
Dere tepe bucak köy,
Yeryüzü ya?amalar?mla de?il
Oralarda, Senin gittigince!
Atatürk, ta??yaca??m Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,
Senin ta??d???n?;
Yurdun gök ülküsü
Dalgalan?rken,
Senin bayra??n? yüceltece?im.
Senin ç?kt???nca.
Yazan: ahmet meydan
ATATÜRK
Sen Atatürk'ü tan?mazs?n çocu?um
Ne insand? O, ne insand?.
?zmir'e geli?ini görseydin.
Ne ?anl?yd? O, ne ?anl?yd?.
Benzerdi sana, bana
Bizim gibiydi eli, aya??
Ama bir yol baksayd?n yüzüne.
?çin sevgisiyle dolard?.
Vapura biniyorsak diledi?imizde,
Sokakta geziyorsak hür,
?yi bak dört yana,
Atatürk'ün akl? görünür.
Ar? Türkçe konu?uyorsak,
Türkçe dü?ünüyorsak bugün,
Her i?imizde O'nun gücü.
Büyük ö?retmeni Türk'ün.
Halk?m?z?n aras?nda, halktan,
Davul vurur dengi dengine.
Dünya rastlam?? m?d?r?
Atatürk'ün dengine.
?air: N. Ulvi AKGÜN
10 Kas?m
Bir kalp durdu denilmi?
10 Kas?m 1938'de
Hani ya durmu? mu?
O günden bu güne
Milyonlara ula?m??
Durdu denilen kalp
Her geçen gün
Ço?alarak....
Dünyan?n dört bir yan?nda
Ve ritim tutarak at?yor
Tüm yüreklerde...
Kalbimizdesin...
Yazan: Burhan Küçük
10 kas?m
Ben hiç 10Kas?m'a
"Günayd?n demem ki"
Ben sensiz 23 Nisan'a
Ho? geldin diyemem ki
Seni özlesek bile
Elden ne gelir ki
Bir daha senin gibi
Gelecek mi ne belli
Bak 10 Kas?m yine geldi
Gözlerde ya?lar tükendi
Aradan 78 y?l geçse bile
Senin hat?ran hiç bitmedi
Sabahlar her zaman güzeldir
Seni hat?rlatmad?kça
Günayd?n denir ama
10 Kas?m olmay?nca
Yazan: sinem esen
Ö?RETMEN ATATÜRK
Yine derse giriyorsun Samsun kap?s?ndan
Selâml?yor, seviyor tek ö?retmenini
?l il, köy köy, can can
Tüm Anavatan.
Hemen ba?l?yor mutlu ders
Erzurum'dan
Sonra derinle?iyor volkan-ö?ütle
Sivas'taki son oturumdan.
Bütün memleket tek s?n?f
Bir yön bayrak, bir yön tan
Öyle bir ödev veriyorsun ki ö?retmenim
Süngü-kalemle ba?l?yoruz Afyon'dan.
S?n?f?m?z her an kutlu bir sava?
Ö?retiyor, e?itiyorsun Ankara'dan
Hep birden söylüyoruz özgürlük türkümüzü
Vatan?n uzakl?klar? kalk?yor da aradan.
Mavi gözlerin hep bar?? bar??
Mavi yüceli?in hep duman duman
Öyle alev alev bir ders ki
Yan?yor, yanmas? gerekti?inde her dü?man.
Anlat?? tad?, k?vam k?vam öz
Son bölüm: ?lk hedef, Dumlup?nar'dan
Kocatepe, yaln?z co?rafya de?il
Da? da? ate? ya?d?r?yorsun her damla kandan
Öpüyorsun hepimizi göz göz
?ehitler birinci geldikçe hep destan destan.
Ya?murla??yoruz er er Akdeniz'e
Ektiklerini biçiyorsun ?zmir yollar?ndan
Bir özgür meyva do?uyor Türklü?ümüze
Tatt?r?yorsun utku yemi?i utku dallar?ndan.
Ö?renmeye son yok
Cumhuriyet, bir ders ayn? konudan
Ö?rendikçe özle?iyoruz da hep geçiyoruz
Senin yaratt???n vatan-kan?dan.
Anlat?yorsun aç?k ve seçik
Y?k?l?yor her gölge fikir-kur?undan
Dövüyorsun her yüre?i örsünde devrimlerin
Tümleniyor her eksik, yaratan vuru?undan.
Ya?atarak ö?retmek senin elinde
Sonsuz ders, tek hayat, bize bayraktan
Seni özledikçe bellemek güzel
Fikir-toprak oldu vatan, gerçek topraktan.
Sor bize her ?eyi, konu?sun her öz
Ba?lay? versin en zor imtihan
Özgürlük güne?in ilk cevap, inan
Ey vatan-s?n?fta ey Ata-vatan!..
?air: ?. Zeki BURDURLU
ON KASIM
Dün gibi hat?rlar?m
?lk on kas?m an?sn?
Atam kötüydü ayakta duramazd?
Yard?ma ko?ard? herkez çare bulunamazd?
Atam bugün öldü
Bunu duyan herkez yerinden oldu
Atam bugün öldü
Yazan: yasemin çerçi

#2373

 
© 2015
AŞK