Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

10 Kas?m Mesajlar?

En Güzel 10 Kas?m Mesajlar? K?sa Sayfas? - Biliyorsunuz her sene bu günde yani 10 Kas?m Atatürk'ü anma için çe?itli törenler düzenleniyor. Bu günde saat 9:05'de her ?ehirde o ?ehirin ileri gelenleri taraf?ndan çe?itli konu?malar ile bu gün kutlan?yor. Burada ayr?ca 10 kas?m kutlama mesajlar? da yer alacakt?r. Bunlardan ba?ka yine sizlere yarar? olaca??n? dü?ündü?ümüz liderlerin 10 kas?m mesajlar? da burada olacakt?r.

"Bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, ça?da? ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebilece?ini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe alt?n harflerle yazd?ran büyük Atatürk! sen milletinin gönlünde ebedi ya?ayacaks?n."
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve yeniliklerin sahibi olan Atatürk, fikirleri ile her zaman ya?ayacak ve ya?at?lacakt?r." 10 kas?m mesajlar? facebook
"Dünyan?n ender yeti?tirdi?i e?siz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine b?rakt??? ba??ms?zl?k ve e?itlik dü?üncesi, sonsuza de?in takdirle tatbik edilecektir."
"Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdi?i ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktad?r."
"Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar ba??ms?z ve özgür ya?ayacakt?r."
"Ulusumuzun güvenine lay?k olacak bir ?ekilde millet ad?na çal??malar?m?za bütün gücümüzle devam edece?imize manevi huzurunda söz veriyoruz."
"Büyük Atatürk! tarih seni ba??ms?zl???n ba? mimar? olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi ?ahsiyetin önünde sayg?yla e?ilmektedir."
Liderlerin 10 Kas?m Kutlama Mesajlar?
Cumhurba?kan?:
Atatürk, büyük bir komutan olarak milleti ile birlikte istiklal mücadelesini zafere ula?t?ran, büyük bir devlet adam? ve lideridir. ?üphesiz en önemli ba?ar?lar?ndan biri de Cumhuriyetimizi dinamik ve yeniliklere uyum gösterecek bir yap?da kurmu? olmas?d?r.
TBMM Ba?kan?:
Türk milleti, gönlündeki Atatürk sevgisiyle, demokratik cumhuriyete olan ba?l?l???yla ve ça?da? uygarl?k seviyesinin üzerine ç?kma azim ve kararl?l???yla, büyük önderin açt??? yolda ilerlemektedir.
Recep Tayyip Erdo?an:
?stiklal mücadelemizin önderi, büyük devlet adam? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, de?erini ve güncelli?ini hiçbir zaman kaybetmeyen temel felsefesini do?ru ve bir bütün olarak yeniden anlamaya çal??mal?y?z. Bugün sars?lmaz bir özgüvenle bir kez daha diyoruz ki Atatürk'ün 'büyük eserim' dedi?i, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, O'nun i?aret etti?i yolda ilelebet ya?ayacakt?r.
CHP Genel Ba?kan? Baykal:
Atatürk, bir ülkenin onurunu haysiyetini koruyarak nas?l de?i?tirilece?ini, nas?l ça?da? ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebilece?ini, hem tarih yazarak, hem tarihe not dü?erek göstermi?, hem de mazlum milletlere örnek olsun diye bunu tarihe tescil ettirmi? olan bir önderdir.
MHP Genel Ba?kan? Bahçeli:
Cumhuriyet'e ve kurucu liderine yönelik sistemli ve organize sald?r?lar?n yo?unla?t??? ?u günlerde; dünden bugüne ula?an milli de?erlerimize her vatansever taraf?ndan sahip ç?k?lmas? öncelikli bir mesele haline gelmi?tir.
Genelkurmay Ba?kan?:
Ulusumuzun güvenine lay?k bir ?ekilde ve güçlü ordunun güçlü Türkiye demek oldu?u bilinciyle çal??malar?m?za devam edece?imize manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz.
DTP Genel Ba?kan?:
(Demokratik aç?l?m?n 10 Kas?m'da görü?mesiyle ile ilgili soru üzerine) 10 Kas?m önemli gün. Mustafa Kemal, 'Yurtta sulh cihanda sulh' söylemiyle kendisini ifade etmi?tir. 'Yurtta sulh cihanda sulh" diyen Mustafa Kemal'in vefat?n?n y?l dönümünde böyle bir tart??may? yapmak, do?ru karard?r.

#2459

 
© 2015
AŞK