Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

10 Kas?m ?iirleri

Büyük Atatürke : 10 Kas?m ?iirleri

Binerken r?ht?mdan, Band?rma vapuruna,
Tek dü?üncendi senin; 'Vatan, Millet, Sakarya'.

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
?laç olacakt?n milletin, kanayan yaras?na.

Yar?n çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, y?ld?r?m gibi geçtin.

Ba??ms?zl?k ate?ini, sen yakt?n bu vatanda,
Kongrelerle ba?layan, Kurtulu? Sava??'nda.

Bizler Cumhuriyetini, ta??yaca??z sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan topra??nda.

Atatürk : 10 Kas?m ?iirleri

Dü?manlar?n elinden,
Sen kurtard?n vatan?.
En yükseklere diktin,
?anl? Türk bayra??n?.

Ad?n? ve ?an?n?,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramans?n.
Damarlar?m?zda akan,
E?siz, asil bir kans?n.

?zindeyiz : 10 Kas?m ?iirleri

Bir 10 Kas?m sabah? daha geldi çatt?,
Sirenler uzun uzun, yaln?z senin için çald?,
Tam . y?l olmu? senden ayr? kalal?,
Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatlar?

B?rakt???n ilkelerin izindeyiz merak etme!
Kimse bozamaz birli?imizi hiçbir sebeple,
Hep ya?ayacak bu vatan Ata'm senin izinde,
Söz veririz her 10 Kas?m saat dokuzu be? geçe.

10 Kas?m : 10 Kas?m ?iirleri

10 Kas?m 1938,
Günlerden Per?embe.
Atatürk'üm ölmü?,
Saat dokuzu be? geçe.

Çökmü? bir matem havas?,
Milletimin üstüne,
Gözya?lar? sel olmu?
Akm?? Marmara Denizi'ne

Herkes ak?n ak?n,
Dolmabahçe'ye ko?mu?,
Büyük kurtar?c? art?k,
Aram?zdan ayr?lm??.

Atatürk'süz ya?amak,
Çok zor gelse de millete,
Kalplerde ya?at?lm??,
O veciz sözleriyle.

Emanet etmi? bizlere,
Kurdu?u cumhuriyeti.
Var oldukça bu dünya,
Bilmeliyiz k?ymetini.

Atatürk Öldü Diye : 10 Kas?m ?iirleri

Bayraklar yar?da,
Millet yasta,
Gönüller hasta,
Atatürk öldü diye.

Yüzler solgun,
Gözler ya?l?,
Dudaklar a?lamakl?,
Atatürk öldü diye.

Millet sessiz,
Sözler yetersiz,
Diller kelimesiz,
Atatürk öldü diye.

?iirler hüzünlü,
Türküler a??tl?,
Öyküler ac?kl?,
Atatürk öldü diye.

10 Kas?m : 10 Kas?m ?iirleri

10 Kas?m geldi i?te!
Üzgünüz biz milletçe,
Atatürk'ü anar?z,
Yas tutar?z birlikte.

10 Kas?m geldi i?te!
Keder doldu gönlümüze,
Atatürk'ü anar?z,
O bizim kalbimizde.

10 Kas?m geldi i?te!
Ko?ar?z An?tkabir'e,
Atatürk'ü anar?z,
Bayraklar elimizde.

10 Kas?m 1938 : 10 Kas?m ?iirleri

Bugün 10 Kas?m 1938,
Olmad? milletim hiç bu kadar çaresiz.
Sonsuzlu?a yollarken Büyük Önder'i,
Milletçe a?l?yoruz derinden ve sessiz.

Bugün 10 Kas?m 1938,
Tarihin göz ya?lar?yla yaz?ld??? bir gündeyiz.
Ebediyete yollarken Büyük Lider'i,
Emanet ald?k bizler, kurdu?u cumhuriyeti.

Bugün 10 Kas?m 1938,
Atatürk'ü son kez gördü?ümüz gündeyiz.
Dualarla yollarken E?siz ?ef'i,
Korumaya söz verdik, ilke ve devrimleri.

Saat Dokuzu Be? Geçe : 10 Kas?m ?iirleri

Saat dokuzu be? geçe,
Sirenler çal?n?yor,
Atatürk'üm yok art?k,
?çimiz kan a?l?yor.

Saat dokuzu be? geçe,
Yurtta hayat duruyor,
Önderimiz yok art?k,
Yüre?imiz kan a?l?yor.

Saat dokuzu be? geçe,
Bir suskunluk oluyor,
Kurucumuz yok art?k,
Milletim kan a?l?yor.

10 Kas?m Günü : 10 Kas?m ?iirleri

Çiçekler elimizde,
Ata'm?za ko?ar?z,
Aziz hat?ras?n?,
Kalbimizde ta??r?z.

Her 10 Kas?m sabah?,
An?tkabir'e gideriz,
Bayraklar elimizde,
Sayg?m?z? sunar?z.

10 Kas?m Hüznü : 10 Kas?m ?iirleri

Hüzün sard? bizleri,
Bu sonbahar sabah?,
Çiçeklere bezendi,
An?tkabir yollar?.

Sessiz ad?mlarla,
Yürürüz Ata'm?za,
Onun fikirleriyle,
Ko?ar?z yar?nlara.

Atatürk hepimizin,
Yol gösteren önderi,
Dinmeyecek bizlerin,
O'na olan özlemi.

Bizlere Dü?er : 10 Kas?m ?iirleri

Onu anlamak,
Onu anlatmak,
Bizlere dü?er art?k,
?lkelerini ya?atmak!

Onu anmak,
Yoklu?una al??mak,
Bizlere dü?er art?k,
Çizdi?i yoldan ko?mak!

Onu sevmek,
Fikirleriyle övünmek,
Bizlere dü?er art?k,
Çok çal???p geli?mek!

Onu duymak,
Onu hissetmek,
Bizlere dü?er art?k,
Atatürk gibi dü?ünmek!

Bugün 10 Kas?m : 10 Kas?m ?iirleri

Bugün 10 Kas?m günlerden Per?embe,
Bir hüzün, durgunluk var milletimin üzerinde,
Ellerde çiçekler, yediden yetmi?e,
Yürüyoruz a??rdan, sessizce An?tkabir'e.

Bugün 10 Kas?m günlerden Per?embe,
Ata'm art?k gönüllerin en güzel yerinde,
Ellerde bayraklar giderken An?tkabir'e,
Selam olsun önder Gazi Mustafa Kemal'e.

Geldik An?tkabire : 10 Kas?m ?iirleri

Atatürk'ü anarak,
Ac?s?na dayanarak,
Onsuzlu?a al??arak,
Geldik An?tkabir'e.

Gönlümüze sararak,
Özlemini duyarak,
?smini ya?atarak,
Geldik An?tkabir'e.

Çiçekler elimizde,
?iirler dilimizde,
Saat dokuzu be? geçe,
Geldik An?tkabir'e.

10 Kas?m Rüzgârlar? : 10 Kas?m ?iirleri

Yoklu?unu bildirir,
Atatürk'ü özletir,
Bizlere hüzün verir,
10 Kas?m rüzgârlar?.

Onsuzlu?u anlat?r,
Gözlerimizi ya?art?r,
A?lamakl? b?rak?r,
10 Kas?m rüzgârlar?.

Türk Milletinden Atatürke : 10 Kas?m ?iirleri

Gidiyor Ata'm, gidiyor eller üstünde,
Yürüyor kalbimizin en derinine,
A?l?yorken bizler yediden yetmi?e,
Söz veriyoruz Ata'm izinden gitmeye.

?imdi sensizli?e üzülmenin zaman?,
?imdi fikirlerini daha iyi anlamal?,
Kurdu?un cumhuriyetin de?erini bilip,
Her zaman en yükse?e, ileriye ta??mal?.

Rahat uyu Ata'm! Art?k biz var?z,
Seni hiçbir zaman, asla utand?rmay?z,
B?rakt???n ülkeyi el ele vererek,
Modern yar?nlara ta??ma arzusunday?z.

Atatürk Kalbimizde : 10 Kas?m ?iirleri

Bayraklar inmi? yar?ya,
Bir sessizlik hâkim sokaklarda,
Bir hüzün bir üzüntü sarm?? etraf?,
Bu so?uk 10 Kas?m sabah?nda.

Kornalar çal?yor caddelerde,
?nsanlar kal?yor oldu?u yerde,
Hayat dururken saat dokuzu be? geçe,
Atatürk ölmedi ya??yor kalbimizde.

10 Kas?m Sabah? : 10 Kas?m ?iirleri

Rüzgâr a??rdan eser,
Her 10 Kas?m sabah?,
Her bir yere savurur,
Sararm?? yapraklar?.

Hüzünlenir milletim,
Her 10 Kas?m sabah?,
Çiçeklerle donan?r,
An?tkabir yollar?.

Atam : 10 Kas?m ?iirleri

Her 10 Kas?m gelince,
Büyük hüzün çökünce,
En duygulu ?iirlerle,
Seni anaca??z Atam.

Getirdi?in ilkelere,
Gösterdi?in hedeflere,
Kurdu?un cumhuriyete,
Sahip ç?kaca??z Atam.

Dün oldu?u gibi bugünde,
Bugün oldu?u gibi yar?nda,
Can?m?z sa? oldukça,
?zinden gidece?iz Atam.

Büyük Atatürk : 10 Kas?m ?iirleri

Seni anl?yoruz Büyük Atatürk,
Seni seviyoruz tüm kalbimizle,
Seni özlüyoruz Büyük Atatürk,
Seni an?yoruz 10 Kas?m gelince.

Seni övüyoruz Büyük Atatürk,
Seni anlat?yoruz güzel sözlerle,
Seni özlüyoruz Büyük Atatürk,
Seni an?yoruz dokuzu be? geçe.

Atatürk : 10 Kas?m ?iirleri

Büyük Önder Atatürk,
Özgürce ya??yoruz,
Kurdu?un cumhuriyeti,
Gönülden seviyoruz.

Büyük Önder Atatürk,
Yolundan gidiyoruz,
Gösterdi?in hedefe,
Y?lmadan yürüyoruz.

Büyük Önder Atatürk,
Seninle büyüyoruz,
Her 10 Kas?m gelince,
Seni çok özlüyoruz.

Üç k?ta 10 kas?m çocuk ?iiri

Atam : 10 Kas?m ?iirleri

Gidece?iz izinden,
Ko?aca??z ileri,
Olaca??z her zaman,
Ülkemizin sahibi.

Rahat uyu Atam,
Vatan emin ellerde,
Durmadan yürüyoruz,
Gösterdi?in hedefe.

?ki k?ta 10 kas?m çocuk ?iirleri

Özledim : 10 Kas?m ?iirleri

Ona olan sayg?m,
Hiç de?i?medi,
10 Kas?m'da özledim,
O büyük önderi.

Ona olan sevgim,
Artarak derinle?ti,
10 Kas?m'da özledim,
O büyük lideri.

2 k?tal?k 10 Kas?m çocuk ?iiri

Atatürk ün ?mzas? Var : 10 Kas?m ?iirleri

Yurdumun kurtulu?unda,
Türkiye'min kurulu?unda,
Milletimin mutlulu?unda,
Atatürk'ün imzas? var.

Cumhuriyetin temelinde,
Yeniliklerin hepsinde,
Devletin yükseli?inde,
Atatürk'ün imzas? var.

?lkelerin tamam?nda,
Özgürlü?ün yolunda,
Toplumsal kalk?nmada,
Atatürk'ün imzas? var.

10 Kas?m Gelince : 10 Kas?m ?iirleri

Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kas?m gelince,
Siyah bir bulut gelir,
An?tkabir üstüne.

Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kas?m gelince,
Siyah çiçekler açar,
Çankaya tepelerinde.

Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kas?m gelince,
Siyah güvercinler uçar,
Ankara'n?n üzerinde.

Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kas?m gelince,
Gökyüzü siyah olur,
Ülkenin her yerinde.

ÖZLÜYORUZ SEN? : 10 Kas?m ?iirleri

Yürekten söylüyoruz,
Çok özlüyoruz seni,
?iirler az geliyor,
Anlatmaya hasretini.

Yediden yetmi?e,
Anmaya geldik seni,
Bayraklarla donatt?k,
An?tkabir'in her yerini.

Rahat uyu Atatürk,
Yolunda yürüyoruz,
Kurdu?un Cumhuriyeti,
Gönülden seviyoruz.

3 k?ta Atatürk haftas? ?iiri

ATAM : 10 Kas?m ?iirleri

Ülkemize, milletimize,
Ça?da? cumhuriyetimize,
Ö?retti?in ilkelere,
Her zaman ba?l?y?z Atam.

Gösterdi?in hedefe,
Arzulad???n medeniyete,
Türk gençli?i el ele,
Ko?arak gidiyor Atam.

Atatürk ün Gençleriyiz : 10 Kas?m ?iirleri

Dü?mana sava? açan,
Vatan için çarp??an,
Ölümü hiçe sayan,
Atatürk'ün gençleriyiz.

Destana destan katan,
Yurdumuzu kurtaran,
Modern bir ülke kuran,
Atatürk'ün gençleriyiz.

Onsuz O'nu ya?ayan,
?zinden ayr?lmayan,
10 Kas?m hüznü duyan,
Atatürk'ün gençleriyiz.

10 Kas?m Ya?murlar? : 10 Kas?m ?iirleri

Hep a?lamakl? olurum,
Sonbahar sabahlar?.
Gözya?lar?ma kar???r,
10 Kas?m ya?murlar?.

Sayende ya??yoruz,
En güzel yar?nlar?.
Seni bize hat?rlat?r,
10 Kas?m ya?murlar?.

10 Kas?m Günü : 10 Kas?m ?iirleri

Ben de a?lamakl? olurum her 10 Kas?m günü.
Ben de hüzünlenirim, özlerim Atatürk'ü.
Dü?üncelerimde hep o, onun fikirleri,
Koruyaca??z elbette ki kurdu?u Cumhuriyeti.

Ona sunuca??z bugün derdi?imiz çiçekleri.
Onun için okuyaca??z en güzel ?iirleri.
Onu anlataca??z bugün yazd???m?z yaz?larda,
Çok çal???p ula?aca??z en güzel yar?nlara.

#2212

 
© 2015
AŞK