Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

10 Kas?m Sözleri

Büyük Atatürk! tarih seni ba??ms?zl???n ba? mimar? olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi ?ahsiyetin önünde sayg?yla e?ilmektedir. "

Mevcut rütbelerin hepsini kald?rd??? bir memlekette, bu adam, bütün rutbeleri, kazanm??t?r Memlekette, ulunabilecek en ?erefli isim O'na verilmistir.

Türkün Nabz? Att?kça, Son Damla Kan?m?z Akmad?kça, UNUTULMAZSIN Mustafa Kemal ATATÜRK

ATAm?z? yitiri?imizin 72. y?l?. Onu her geçen gün daha fazla özledik. Atam?z?n görü?lerine, fikirlerine ve ilkelerine her geçen gün daha fazla özlem duyuyoruz. Evet yine 10 Kas?m günü büyük ÖNDER?M?Z? an?yoruz. Ruhun ?ad olsun ATAM

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar ba??ms?z ve özgür ya?ayacakt?r. "

Bugün 10 Kas?m Sadece Türk Ulusu ?çin De?il Dünya ?çin Çok Büyük Bir Gün. Bizim Ba??ms?z, Özgür ve Demokrasi ?çinde Ya?am?m?z? Sa?layan Ba? Komutan?m?z?n Ölümünün 71. Y?ldönümü. Komutan?m Sen Bize Cumhuriyet'i Emanet Ettin. Emanetin Bizim Namusumuzdur. ?lelebet Senin Çizmi? Oldu?un Cumhuriyet Çizgisinden Ayr?lmayaca??z.

UNUTTURAMAZ!! Seni hiç kimse unutulsakta biz.... heryerde sen her?eyde sen bilmem ki nas?l söylesem..ATAM rahat uyu..emanetini çi?netmeyiz. her birimiz mustafa kemal in askerleriyiz...

O büyük insan yaln?z Türkiye için degil, bütün do?u milletleri icin de en büyük önderdi

Dünyan?n ender yeti?tirdi?i e?siz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine b?rakt??? ba??ms?zl?k ve e?itlik dü?üncesi, sonsuza de?in takdirle tatbik edilecektir. "

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adam? Atatürk'tür

Bayrak yar?ya çekilmi?, Atatürk'üm öldü diye. En son yaprak da dökülmü?, Atatürk'üm öldü diye. Sürü yas tutm? ovada, Ku?lar susmu?lar yuvada, Rüzgar esmez olmu? da?da, Atatürk'üm öldü diye. Irmaklar yasl? ça?lam??, A?açlar sessiz a?lam??, Vatan karalar ba?lam??, Atatürk'üm öldü diye!!

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdi?i ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktad?r. "

"Bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, ça?da? ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebilece?ini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe alt?n harflerle yazd?ran büyük Atatürk! sen milletinin gönlünde ebedi ya?ayacaks?n. "

#1626

 
© 2015
AŞK