Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

10 Kas?m Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kas?m Sözleri K?sa

UNUTTURAMAZ!! Seni hiç kimse unutulsakta biz.... heryerde sen her?eyde sen bilmem ki nas?l söylesem.. ATAM rahat uyu.. emanetini çi?netmeyiz. her birimiz mustafa kemal in askerleriyiz. 10 kas?m sözleri facebook
O büyük insan yaln?z Turkiye için degil, bütün do?u
milletleri icin de en büyük önderdi. 10 kas?m sözleri atatürk
Dünyan?n ender yeti?tirdi?i e?siz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine b?rakt??? ba??ms?zl?k ve e?itlik dü?üncesi, sonsuza de?in takdirle tatbik edilecektir."
Milletine bu kadar az zamanda bu ölçude hizmet edebilen tek
devlet adam? Atatürk'tür
Bayrak yar?ya çekilmi?, Atatürk'üm öldü diye. En son yaprak da dökülmü?, Atatürk'üm öldü diye. Sürü yas tutm? ovada, Ku?lar susmu?lar yuvada, Rüzgar esmez olmu? da?da, Atatürk'üm öldü diye. Irmaklar yasl? ça?lam??, A?açlar sessiz a?lam??, Vatan karalar ba?lam??, Atatürk'üm öldü diye!!
Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdi?i ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktad?r."
O, yüce bir da?a benzer Ete?inde ya?ayanlar bu yüceli?i fark
edemezler Bu da??n azametini kavrayabilmek için, O'na çok
uzaklardan bakmak gerekir
"Bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, ça?da? ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebilece?ini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe alt?n harflerle yazd?ran büyük Atatürk! sen milletinin gönlünde ebedi ya?ayacaks?n."
Büyük Atatürk! tarih seni ba??ms?zl???n ba? mimar? olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi ?ahsiyetin önünde sayg?yla e?ilmektedir."
Mevcut rütbelerin hepsini kald?rd??? bir memlekette, bu adam,
bütün rutbeleri, kazanm??t?r Memlekette, bulunabilecek en
?erefli isim O'na verilmistir
Türkün Nabz? Att?kça, Son Damla Kan?m?z Akmad?kça, UNUTULMAZSIN Mustafa Kemal ATATÜRK
ATAm?z? yitiri?imizin 72.y?l?.Onu her geçen gün daha fazla özledik.Atam?z?n görü?lerine, fikirlerine ve ilkelerine her geçen gün daha fazla özlem duyuyoruz.Evet yine 10 Kas?m günü büyük ÖNDER?M?Z? an?yoruz. Ruhun ?ad olsun ATAM
Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar ba??ms?z ve özgür ya?ayacakt?r."
* Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.
* Bu millete çok ?ey ö?retebildim ama onlara u?ak olmay?
bir türlü ö?retemedim.
* Yurtta sulh, cihanda sulh.
* Cumhuriyeti biz kurduk, fakat sizler ya?atacaks?n?z
* Her geli?menin ve kurtulu?un anas? hürriyettir
* Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek de?ildir Benim dü?üncelerimi, benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z bu yeter
* Hürriyet ve ba??ms?zl?k benim karakterimdir
* Ö?renciye her ne ya?ta olursa olsun gelece?in büyü?ü gözü ile bakmal? ve öyle davran?lmal?d?r
* Okul genç kafalara, insanl???, sayg?y?, ulusu ve ülkeyi sevmeyi, ba??ms?z ya?amay? ö?retir.
1) O büyük insan yaln?z Turkiye için degil, bütün do?u
milletleri icin de en büyük önderdi.
Emanullah HAN
Afganistan Krali
2) Benim üzüntüm, bu adamla tanismak hususundaki ?iddetli arzumun
gerçekle?mesine artik imkan kalmam?? olmas?d?r.
Franklin ROOSEVELT
(A.B.D.Baskani, 10 Kasim 1963)
3) Insan? teslim al?c? fevkalade önderlik kuvveti vard?r. O,
tetiktir, haz?r cevapt?ir, dikkati çekecek kadar zekidir.
Gladys Baker(Gazeteci)
4) Milletine bu kadar az zamanda bu ölçude hizmet edebilen tek
devlet adam? Atatürk'tür.
Libre Belgique gazetesi
5) Mevcut rütbelerin hepsini kald?rd??? bir memlekette, bu adam,
bütün rutbeleri, kazanm??t?r. Memlekette, bulunabilecek en
?erefli isim O'na verilmistir.
Mercel Sauvage(Gazeteci)
6) Bu, insanl??a denenmis bir felsefe örnegi olarak sunulabilir.
Atatürk yüz yillara s??abilecek i?leri on y?lda tamamlad?.
Gerrad Tongas(Yazar)
7 ) O, yüce bir da?a benzer. Ete?inde ya?ayanlar bu yüceli?i fark
edemezler. Bu da??n azametini kavrayabilmek için, O'na çok
uzaklardan bakmak gerekir.
Claude FARRER

#2439

 
© 2015
AŞK