Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

10 Kas?m Sözleri K?sa

Büyük Atatürk! tarih seni ba??ms?zl???n ba? mimar? olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi ?ahsiyetin önünde sayg?yla e?ilmektedir. "

Mevcut rütbelerin hepsini kald?rd??? bir memlekette, bu adam, bütün rutbeleri, kazanm??t?r Memlekette, ulunabilecek en ?erefli isim O'na verilmistir.

Türkün Nabz? Att?kça, Son Damla Kan?m?z Akmad?kça, UNUTULMAZSIN Mustafa Kemal ATATÜRK

ATAm?z? yitiri?imizin 72. y?l?. Onu her geçen gün daha fazla özledik. Atam?z?n görü?lerine, fikirlerine ve ilkelerine her geçen gün daha fazla özlem duyuyoruz. Evet yine 10 Kas?m günü büyük ÖNDER?M?Z? an?yoruz. Ruhun ?ad olsun ATAM

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar ba??ms?z ve özgür ya?ayacakt?r. "

Bugün 10 Kas?m Sadece Türk Ulusu ?çin De?il Dünya ?çin Çok Büyük Bir Gün. Bizim Ba??ms?z, Özgür ve Demokrasi ?çinde Ya?am?m?z? Sa?layan Ba? Komutan?m?z?n Ölümünün 71. Y?ldönümü. Komutan?m Sen Bize Cumhuriyet'i Emanet Ettin. Emanetin Bizim Namusumuzdur. ?lelebet Senin Çizmi? Oldu?un Cumhuriyet Çizgisinden Ayr?lmayaca??z.

UNUTTURAMAZ!! Seni hiç kimse unutulsakta biz.... heryerde sen her?eyde sen bilmem ki nas?l söylesem..ATAM rahat uyu..emanetini çi?netmeyiz. her birimiz mustafa kemal in askerleriyiz...

O büyük insan yaln?z Türkiye için degil, bütün do?u milletleri icin de en büyük önderdi

Dünyan?n ender yeti?tirdi?i e?siz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine b?rakt??? ba??ms?zl?k ve e?itlik dü?üncesi, sonsuza de?in takdirle tatbik edilecektir. "

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adam? Atatürk'tür

Bayrak yar?ya çekilmi?, Atatürk'üm öldü diye. En son yaprak da dökülmü?, Atatürk'üm öldü diye. Sürü yas tutm? ovada, Ku?lar susmu?lar yuvada, Rüzgar esmez olmu? da?da, Atatürk'üm öldü diye. Irmaklar yasl? ça?lam??, A?açlar sessiz a?lam??, Vatan karalar ba?lam??, Atatürk'üm öldü diye!!

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdi?i ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktad?r. "

"Bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, ça?da? ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebilece?ini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe alt?n harflerle yazd?ran büyük Atatürk! sen milletinin gönlünde ebedi ya?ayacaks?n. "

Ö?retmen vatan? için silahla de?il, bilgiyle sava??r.

En iyi ö?retmen, ömür boyu ö?renci kalabilendir.

Ö?retmen, bilgi tohumu eken bahç?van gibidir.

Atatürk, dünyan?n çok nadir yeti?tirdi?i dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini de?i?tirmi?tir.

Yüzy?l?m?zda, "olmayacak hiçbir ?ey yoktur" ?eklindeki tarihi gerçe?i ispatlayan ilk adam olmu?tur.

Dünya, bu sava? ve bar?? kahraman? büyük adam?n ölümü ile yoksul dü?mü?tür.

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlar?ndan biri olarak kalacakt?r.

Atatürk, tarihte te?kilatç? bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtar?c?s? olarak kalacakt?r.

Independance Romaine Gazetesi, Romanya, 12 Kas?m 1938

Bir milleti, uçurumun kenar?ndan sars?lmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler aras?nda Atatürk, en birincisidir.

Timpul Gazetesi, 12 Kas?m 1938

Atatürk'ün ba?ard??? i?ler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç y?l içinde memleketinde yapt??? ink?lâplar, birkaç yüzy?lda gerçekle?tirilmeyecek i?lerdir.

El Tekaddum Gazetesi, Suriye

Avrupa, sava?tan sonra belirmi? az say?daki yap?c? devlet adamlar?ndan birini kaybetti.

Spectator, ?ngiltere

Ça??m?zda hiçbir isim Atatürk'ün ad? kadar büyük sayg? yaratmam??t?r.

Observer Dergisi, ?ngiltere

O, benzeri olmayan bir devlet adam? idi. Diktatörlerin tahammül edemedi?i serbest bir nizamla, demokrasilerin ba?aramad??? ve ba?aramayaca?? i?ler yapm??t?r. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlar?n? vermi?lerdir.

Word Price, ?ngiltere

Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayra?? gibi dalgalanan bir ba?t?.

Daily Telegraph Gazetesi, ?ngiltere

O genç ve dahi Türk ?efinin o esnada Çanakkale'de bulunmas?, müttefikler bak?m?ndan talihin en ac? darbelerinden biridir.

Alan Moorehead, ?ngiliz Yazar

O büyük insan yaln?z Türkiye için de?il, bütün do?u milletleri için de en büyük önderdi.

Emanullah HAN, Afgan Kral?

Bu Türk Milleti yastad?r. Çünkü yeni Türkiye'nin yarat?c?s? olan e?siz ?efini kaybetmi?tir.

Stipsi Gazetesi, Arnavutluk

Büyük dü?üncelerin adam?. Bir devlet mimar?yd?.

Atatürk öyle bir insand?r ki, hayali de?ildir. ?stedi?ini bilir, bildi?ini yapar, yapamayaca?? bir?eyi de istemez.

Avusturyal? Heykeltra? Krippel

Atatürk, yirminci asr?n en büyük gerçe?ini yaratan adamd?r.

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adam? Atatürk'tür.

Atatürk, ?ahsiyet ve yetene?in dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzy?l?n en görkemli olay?n? yaratan adamd?.

National Tidence Gazetesi, Danimarka

Atatürk gibi insanlar bir nesil için do?mad?klar? gibi belli bir devre için de do?mazlar. Onlar önderlikleriyle yüzy?llarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlard?r.

Tahran Gazetesi, ?ran

Atatürk yaln?z kahraman milletinin büyük bir ?efi olmakla kalmam??t?r. O, ayn? zamanda insanl???n da en büyük evlad? olmu?tur.

?ran Gazetesi

Bütün dünya 10 Kas?m'da biz Almanlar?n da dostluk ve sayg? ile ba?l? oldu?umuz bir insan?n hayat?n? ve eserlerini takdirle anmaktad?r. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa aras?nda s?k? ba?lar kurmaya çal??m??t?r.

Ludwing Erhard, Bat? Almanya Ba?kan?, 1963

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vas?talar?ndan mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vas?talar? yaratabilece?ini ispat eden adamd?r.

Adolf Hitler, Almanya Devlet Ba?kan?

Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yap?lm??, her ?eyi bitmi? bir bina de?ildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni ?eyler, yeni de?erler ekleyerek sevebiliriz. Yaln?z yüre?imizle de?il, akl?m?zla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanm?? olacak.

Cemal Süreya

#1613

 
© 2015
AŞK