Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

10 Kas?m Sözleri

Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu pa?am.

Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip ç?kaca??m?za söz verirken bir On Kas?m? daha seni yâd ederek an?yoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.

Bu vatan senin gibi bir kahraman? ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu...

Bo?az?m?zda kocaman bir dü?üm olur her On Kas?m'da. Geçen her y?l seni daha da çok arat?r oldu. Sen bize bu cennet vatan? b?rakt?n Allah da seni cennet yurtlar?nda bar?nd?rs?n.

2014 y?l? 10 Kas?m'?nda bir kez daha vatan?m?z?n ba?? sa? olsun...

Bize emanet etti?in bu vatan ebediyen var olacakt?r. Vatana ihanet etmek isteyenlerin yan?na hiçbir ?ey kar kalmayacakt?r. Sen Rahat uyu pa?am.

76. y?ld?r gözümüz ya?l?. Türk milleti 76. Kez ba??n bir kere daha sa? olsun.

Ad?n? Türk tarihine alt?n harflerle yazd?ran büyük ?ahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi ya?ayacaks?n.

Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

Yine bir 10 Kas?m ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen 76 y?lda bo?lu?un hiç dolmad?. Mekân?n cennet olsun...

10 Kas?m sabah?n?n verdi?i hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

O genç ve dahi Türk ?efinin o esnada Çanakkale'de bulunmas?, müttefikler bak?m?ndan talihin en ac? darbelerinden biridir.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacakt?r.

Atatürk yaln?z kahraman milletinin büyük bir ?efi olmakla kalmam??t?r. O, ayn? zamanda insanl???n da en büyük evlad? olmu?tur.

Atatürk, yirminci asr?n en büyük gerçe?ini yaratan adamd?r.

Atatürk, ?ahsiyet ve yetene?in dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzy?l?n en görkemli olay?n? yaratan adamd?.

Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk bayra?? gibi dalgalanan bir ba?t?.

Atatürk, tarihte te?kilatç? bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtar?c?s? olarak kalacakt?r.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüre?imiz de ya?ayacaks?n.

10 Kas?m sabah? 09. 05 bütün sirenler çald?, bütün gözya?lar? akt?, bütün herkes haz?rda, sen hiç unutulmazs?n çünkü sen Atatürk'sün...

O büyük insan yaln?z Türkiye için de?il, bütün do?u milletleri için de en büyük önderdi.

Bu yüce millet bir 10 Kas?m'da daha An?tkabir'e ak?n ak?n gidiyor. 76 y?ld?r unutulmad?n unutulmayacaks?n rahat uyu pa?am emanetlerin bizimle güvendedir.

Bu Türk milleti yastad?r. Çünkü yeni Türkiye'nin yarat?c?s? olan e?siz ?efini kaybetmi?tir.

Atatürk'ün kurdu?u Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelli?ini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

Dünya, bu sava? ve bar?? kahraman? büyük adam?n ölümü ile yoksul dü?mü?tür.

Atatürk'ün ba?ard??? i?ler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç y?l içinde memleketinde yapt??? ink?lâplar, birkaç yüzy?lda gerçekle?tirilmeyecek i?lerdir.

Yüzy?l?m?zda, "olmayacak hiçbir ?ey yoktur" ?eklindeki tarihi gerçe?i ispatlayan ilk adam olmu?tur.

Seni anl?yoruz büyük Atatürk, seni seviyoruz tüm kalbimizle, seni özlüyoruz büyük Atatürk, seni an?yoruz 10 Kas?m gelince.

Atatürk, dünyan?n çok nadir yeti?tirdi?i dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini de?i?tirmi?tir.

Türk milletinin e?siz evlad? Atatürk! Sen ebedi istirahatgâh?nda rahat uyu. "En büyük eserim" dedi?in Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlar?ndan biri olarak kalacakt?r.

Atatürk öyle bir insand?r ki, hayali de?ildir. ?stedi?ini bilir, bildi?ini yapar, yapamayaca?? bir ?eyi de istemez.

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adam? Atatürk'tür.

Sen yaln?zca Türk milletinin de?il dünya üzerindeki ezilmi? milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak ba??ms?zl?klar?n? kazand?lar.

Avrupa, sava?tan sonra belirmi? az say?daki yap?c? devlet adamlar?ndan birini kaybetti.

Bir milleti, uçurumun kenar?ndan sars?lmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler aras?nda Atatürk, en birincisidir.

Ça??m?zda hiçbir isim Atatürk'ün ad? kadar büyük sayg? yaratmam??t?r.

10 Kas?m 1938 y?l?n?n üzerinden 76 y?l geçti. Y?l 2013 aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha artt?rd?. Çok özledik Atatürk'ü.

Türk milletinin büyük kahraman? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefat?n?n 76. y?l dönümünde sayg? ve rahmetle an?yorum.

Yaln?zca yurtta de?il, dünyada da bar?? diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyan?n takdir etti?i büyük bir devlet adam?d?r.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan? ve milleti ad?na yapt??? büyük i?ler için ?ükranla an?yor, manevi huzurunda sayg?yla e?iliyorum. Ruhu ?ad olsun.

Rüzgâr a??rdan eser, her 10 Kas?m sabah?, her bir yere savurur, sararm?? yapraklar?. Hüzünlenir milletim, her 10 Kas?m sabah?, çiçeklerle donan?r, An?tkabir yollar?.

Büyük adamlar, ku?aklar?n?n ba??ndad?r. Türk Milleti'nin ba??ndaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve sava? alanlar?nda y?lmayan büyük ve yurtsever bir insand?.

Atatürk gibi insanlar bir nesil için do?mad?klar? gibi belli bir devre için de do?mazlar. Onlar önderlikleriyle yüzy?llarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlard?r.

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vas?talar?ndan mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vas?talar? yaratabilece?ini ispat eden adamd?r.

10 Kas?mda ben üzgünüm neden? Çünkü bizden ayr?ld? Atatürk'üm, bizden kalbimiz k?r?k gönlümüz buruk çünkü bizden ayr?ld? en güzel varl?k.

Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her ?eyde sen bilmem ki nas?l söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çi?netmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

Her 10 Kas?m'da oldu?u gibi bu 10 Kas?m'da da Atatürk'e olan ba?l?l???m?z? ve sevgimizi ortak dü?ünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle an?yoruz.

O, benzeri olmayan bir devlet adam? idi. Diktatörlerin tahammül edemedi?i serbest bir nizamla, demokrasilerin ba?aramad??? ve ba?aramayaca?? i?ler yapm??t?r. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlar?n? vermi?lerdir.

Bütün dünya 10 Kas?m'da biz Almanlar?n da dostluk ve sayg? ile ba?l? oldu?umuz bir insan?n hayat?n? ve eserlerini takdirle anmaktad?r. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa aras?nda s?k? ba?lar kurmaya çal??m??t?r.

Mustafa kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yap?lm??, her ?eyi bitmi? bir bina de?ildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni ?eyler, yeni de?erler ekleyerek sevebiliriz. Yaln?z yüre?imizle de?il, akl?m?zla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanm?? olacak.

Gidiyor Ata'm, gidiyor eller üstünde, yürüyor kalbimizin en derinine, a?l?yorken bizler yediden yetmi?e, söz veriyoruz Ata'm izinden gitmeye. ?imdi sensizli?e üzülmenin zaman?, ?imdi fikirlerini daha iyi anlamal?, kurdu?un cumhuriyetin de?erini bilip, her zaman en yükse?e, ileriye ta??mal?.

Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kas?m gelince, siyah bir bulut gelir, An?tkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kas?m gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kas?m gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara'n?n üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kas?m gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.

#633

 
© 2015
AŞK