Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

18 Mart Çanakkale Zaferi ?le ?lgili Özlü Sözler

"Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren ?ayan? hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmal?s?n?z ki, Çanakkale Muharebelerini kazand?ran bu yüksek ruhtur. "

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

"Harpte iki me?'um (u?ursuz) ?ey vard?r. Bunlardan biri ta? duvara körükörüne yüklenmek, di?eri kuvvetleri birtak?m ayr? ve ba?lant?s?z harekata da??t?p körletmektir. Biz bu iki ahmakl??? yapman?n tehlikesiyle kar?? kar??yay?z. "

?ngiliz Ba?bakan? Asquith

"Ordunun yard?m? olmaks?z?n Filo'nun ba?ar? sa?layabilece?i ümidine kap?lm??t?m; fakat ?imdi bu i?te mü?terek bir harekat?n zorunlu oldu?unu anl?yorum. "

Churchill

"Türkler, Çanakkale'yi zorlayan ça??n?n en ileri tekni?ine sahip güçler kar??s?na adeta bir kale gibi dikilmi?lerdir. "

Churchill

"... Bu Türk k?taat?n?n cesaret, metanet ve se'bat cihetiyle takdir ve senaya liyakat?, her ?üphenin fevkinde bulunmu?tur. Donanmas?n?n ate?iyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir dü?mamn taarruzlar?na kar?? say?s?z muharebelerde bu k?taat mevkilerini muhafaza etmi?lerdir. "

Alman Generali Liman von Sanders

"Avrupa'da hizbir asker yoktur ki, bu ifadenin alt?n? çiziyorum, Türklierle mukayese edilebilsin. Almanlar?n müdafaada gayet iyi olduklar? kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle k?yas edilemez. Misal olarak Gelibolu'yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ate?lerimizle büyük zayiata u?rayan k?talar, Türk olmasalard?. Yerlerinde kalamaz ve derhal de?i?tirilirlerdi. Halbuki, Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kald?lar. "

General Tawshend

.

"Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza etti?ini, can çeki?en bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varl???n? meydana koydu. "

General Fahri BELEN

.

"Müttefiklerin gayreti kalmam??t?r. Türkiye insan menbalar?n? (kaynaklar?n?) sarf ederek bitab (bitkin) kalm??, müttefikler, hissolunur derecede zay?flamam??lard?r. Fakat Çanakkale Muharebesi'nin Rusya'n?n akibeti ve Balkanlar'daki tesiriyle Türkler müteselli olabilirler. "

Lar?er

.

"... Türk askerinin sava? ve dövü? hususunda haiz bulundu?u evsaf?n bidayette layikiyle takdir edilmemi? olmas?, Ingilizler için felaket olmu?tur.... Türk askerinin ne yaman muharip oldu?unu, Ingilizler kendileriyle dövü?tükten sonra bittecrübe anlam??lard?r. "

Ingiliz Generali Oglander

.

"Yenilmez Ingiliz donanmas?n?n u?rad??? akibetten komutanlar de?il, strateji kurallar?n? ihmal eden devlet adamlar? sorumludur. Bo?azlar ve Trakya bölgesinde alt? Türk kolordusu varken, donanmay? tahkim edilmi? bir Bo?az'dan geçirmek ve Bo?az k?y?lar? i?gal edilmeden be? tümenlik bir kuvvei seferiyeyi Istanbul'a getirmek plan?n?n ?ans? çok azd?. "

General Fahri BELEN

.

"Çanakkale Sava?lar?, Avusturalya ordusunun geli?imine birçok etkide bulunmu?tur. ?lk olarak Avusturalya ordusu kuvvetlerinin bir yabanc? taraf?ndan de?il, bir Avusturalyal? subay taraf?ndan idare edilmesini temin edecek bir uygulamaya ba?lanm??t?r. Ve Çanakkale olaylar?, bu uygulamay? ba?latt?. "

Avustralyal? Yarbay D. M. HORNER

.

"Çanakkale Sava?lar?, sava?a ?ngiliz bayra?? alt?nda kat?lan Yeni Zelanda'n?n ulusla?ma sürecine çok önemli katk?larda bulunmu?tur. 1915'te Yeni Zelandal?lar, kimliklerini ?ngiliz ?mparatorlu?u içerisinde tan?mlamaktayd?lar ve ba??ms?zl?k kazanmak gibi istekleri yoktu. "

Yeni Zelandal? Prof. Dr. J. PH?LLIPS

#1543

 
© 2015
AŞK