Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

18 Mart ?iirleri

En Güzel 18 Mart ?iirleri ?iirleri Sayfas? - Sizlere yeni ve de?i?ik K?sa 18 Mart ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? 18 Mart ?iirleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun 18 Mart ile ilgili ?iirler;
18 Mart Çanakkale
Bulutlar sarm??t? her yan?,
Kapkara bir geceydi,
Ya?mur, bardaktan bo?al?rcas?na,
Sa?nak gibi ya??yordu,
Yedi düvelin gemilerinden yükselen,
Top, tüfek sesleri,
Her yan? inletiyordu,
Mustafa Kemalin askerleri,
Aslanlar gibi dövü?üyordu,
Ve Çanakkale kahramanca,
Dü?mana selam veriyordu,
Kükrüyordu tepeden,
Mustafa Kemal,
Vatan?ma ayak basacaksa dü?man,
Ya?aman?n ne gere?i var,
En son nefer ölünceye kadar,
Dövü?eceksiniz aslanlar,
Görecek bütün dünya,
Ne aslanlar do?ururmu?,
Emineler, Hatçeler, Ay?eler, Fatmalar.
Ali Osman Y?lmaz
—-
Çanakkale
Gün geçmi?, y?l geçmi? ne yazar.
Her kar?? tora??nda bin, ?ehit bir mezar.
Yeryüzünde ya?ad?kça, tek di?i canavar.
Türk milleti ayn? destan? yine yazar.
Sen rahat uyu ey ?anl? ?ehit.
Gölgesinde gölgelen al bayra??n.
Hangi kem göz sana edebilir nazar.
Türk milleti ayn? destan? yine yazar.
Yedi cihana yeter yazd???n destan.
Gök kubbe ay, y?ld?z sana verir selam.
Çanakkaleyi dü?mana yapt?nya mezar.
Türk milleti ayn? destan? yine yazar.
Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.
Kan?nla sulad?n topra?? hangi canl? seni bilmez.
Sen yazd?n cihana ?anl? tarihi art?k kim bozar.
Türk milleti ayn? destan? yine yazar.
?efik Aydemir
--
Zafer Türküsü
Ya?amaz ölümü göze almayan,
Zafer, göz yummadan ko?ana gider.
Bayra?a kan?n?n al? çalmayan,
Gözya?? bo?ana bo?ana gider!
Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri,
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da co?ana gider.
Bu yolda herkes bir, ey delikanl?,
Diriler ?erefli, ölüler ?anl?!
Yurt için dövü?en ba?? dumanl?,
Her zaman bu ?andan, o ?ana gider.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
--
Çanakkalede otuzbin ?ehit
Çanakkalede otuzbin ?ehit,
Hepsi bir birbirinden yi?it,
Bundan sonras?n? tarihler yazar,
Çanakkale de analar a?lar.
Derdim derdim garip halim,
Kan? içmi? da?lar sanki dü?man?m,
Ne analar ne bac?lar,
Çanakkalede zaferler yatar.
Dü?man pusu atm?? çanakkale yollar?na,
Yol vermiyor da?lar nice yi?it aslanlara,
Yol vermesen küserim yara,
Deli gönlüm gitmek ister ?an?yla.
Mermiler ya??yordu ya?mur gibi yi?itlerimizin üstüne,
Ay y?ld?zl? bir bayrak dalgalan?yordu gök yüzünde,
Mekan?n?z cennet olsun ebediyetde,
Çanakkalede ?ehitler yatar diz dize.
Haydar Turan
--
18 Mart Çanakkale
Bulutlar sarm??t? her yan?,
Kapkara bir geceydi,
Ya?mur, bardaktan bo?al?rcas?na,
Sa?nak gibi ya??yordu,
Yedi düvelin gemilerinden yükselen,
Top, tüfek sesleri,
Her yan? inletiyordu,
Mustafa Kemalin askerleri,
Aslanlar gibi dövü?üyordu,
Ve Çanakkale kahramanca,
Dü?mana selam veriyordu,
Kükrüyordu tepeden,
Mustafa Kemal,
Vatan?ma ayak basacaksa dü?man,
Ya?aman?n ne gere?i var,
En son nefer ölünceye kadar,
Dövü?eceksiniz aslanlar,
Görecek bütün dünya,
Ne aslanlar do?ururmu?,
Emineler, Hatçeler, Ay?eler, Fatmalar.
Ali Osman Y?lmaz
--
Çanakkale Destan , Çanakkale ?nsan
I
Hangi ç?lg?n bu sava??n kurduysa kurgusunu;
Dü?ünmeliydi yok olu?un kaç?n?lmaz sonucunu.
Kolay de?il inip gemilerden ç?kmak tepeleri
Kim gelirse bir daha; çok a??r öder bedelini...
Bir ?afaktan kalma sar? saçl? çocuklar;
?imdi yat?yor Anzak Koyu'nun mavi sular?nda,
Tarih nas?l yaz?l?rm?? ö?rendiler;
Çanakkale topraklar?nda...
Yenilmi?; ba?lar? önde dönerken ülkelerine;
Ulus olma bilincini verdik;
Kat?k etsinler diye geleceklerine...
Denizin üstünden dü?man geldiler;
Öldüler, topra??n alt?ndan dost gittiler...
Çanakkale Destan! Çanakkale ?nsan!
II
Sava?ta dü?man, bar??ta dost olduk,
An?tlar diktik, bayrak çektik; selama durduk...
Haber sald?k: Söz verdik ölenlerin analar?na,
"A?lamay?n! Silin göz ya?lar?n?z?,
Onlar sonsuza dek bizimle kalacaklar,
Mehmetçik ile yan yana yatacaklar,
Çocuklar?n?z-çocuklar?m?z;
Çanakkale topraklar?nda uyuyacaklar..."
O günden, bu güne kalan sar? saçl? çocuklar!
Bir daha gelirseniz denizlerimize:
Dost gelin! Getirin sevginizi gemilerinizle,
Biz yine orada olaca??z k?r çiçekleri ellerimizde...
Denizin üstünden dü?man geldiler;
Öldüler, topra??n alt?ndan dost gittiler...
Çanakkale Destan! Çanakkale ?nsan!
Toprak: Vatan! Alt?nda yatan; Ölümsüz Atam!
Tevfik Yalç?n
--
Çanakkale ?ehit'lerin Kuca??
Çanakkale ?ehitlerin kuca??,
Hak yoluna ?ehadetin oca??,
Cennet bahçesinin tatl? s?ca??,
Çanakkale kan kayn?yor topra??n.
Çanakkale dü?man?n? bo?uyor,
Mehmet'lerim size Hilal do?uyor,
Farkedermi dense hava so?uyor,
Çanakkale kan kokuyor topra??n.
Yetmi?inde Veli day? t?? gibi,
Yüklenince dü?manlara ç?? gibi,
Boylad?lar bo?azlar?n s?? dibi,
Yutuverdi Çanakkale bo?az?.
Nusret gemi may?nlar? dö?erken,
Alabora oldu dü?man ?i?erken,
Ve Türk ad?n? tarihe dü?erken,
Dü?man solu?unu romada ald?.
Ümüt Güngör
--
Çanakkale Gelibolu
Çanakkale Gelibolu,
?ehit dolu sa?? solu,
Dört k?taya nam salm??t?r,
Türkün yi?it öncü kolu.
Çanakkale Çanakkale,
?anla Dolu Çanakkale,
Bütün Dünya' ya nam Sald?n,
Atatürk'le Çanakkale.
Topra??nda kan bulursun,
Gezip görüp can bulursun,
Dört dünyaya nam sald?lar,
?ehit gazi selam olsun.
Anlatmaya dil çaresiz,
A?k olurmu hiç yaresiz,
Dünyaya meydan okunan,
Conk dururmu hiç paresiz.
Anafarta ayakland?,
Kap?lar? dayakland?,
?a?a kald? koca dünya,
?ehit gazi ayakland?.
Ümüt Güngör
--
Yer Çanakkale
Türklü?ün topra?? " vatan " diyerek
Al kan? döktü?ü yer ÇANAKKALE.
Mehmet'in ölmeyi ?eref bilerek
Topra?a dü?tü?ü yer ÇANAKKALE.
Denizler yol vermez her nidas?yla
Gökler tutulmu?tu cenk havas?yla
Bulutlar a?larken ölüm yas?yla
Tarihin güldü?ü yer ÇANAKKALE.
Da?lar secde etti her ?ehidime
Analar yanard? mert yi?idime
Gemiler inerken suyun dibine
Bayra??n sevdi?i yer ÇANAKKALE.
Ölmeyi emreder e?siz komutan
"Geçilmez" diyordu bu yüce vatan
Türk'ün yard?mc?s? Ulu Yaradan
Alemin bildi?i yer ÇANAKKALE.
Turan I??k
--
B?RL?K
CEHENNEM OLSA GELEN, GÖ?SÜMÜZDE SÖNDÜRÜRÜZ,
BU YOL K? HAK YOLUDUR, DÖNME B?LMEY?Z YÜRÜRÜZ,
DÜ?ER M? TEK TA?I SANDIN HAR?M? NAMUSUN,
ME?ER K? HARBE G?DEN SON NEFER ?EH?T OLSUN.
?U KAR?IMIZDAK? MAH?ER KUDURSA, ÇILDIRSA,
DEN?ZLER ORDU, BULUTLAR DONANMA YA?DIRSA,
BU ALTIMIZDAK? YERDEN BÜTÜN YANARDA?LAR
TA?IP DA KAPLASA ÂFAKI B?R KIZIL SARAR.
DE??L M? CEPHEM?Z?N S?NES?NDE ?MAN B?R,
SEV?NME B?R, ACI B?R, GAYE AYNI, V?CDAN B?R,
DE??L M? ORTADA B?R S?NE ÇARPIYOR, YILMAZ,
C?HAN YIKILSA EM?N OL BU CEPHE SARSILMAZ.
M. Akif ERSOY
--
ÇANAKKALE
Uzaklarda bir ada var,
Halk?na derler ?ngiliz,
Hem medeni, hem canavar,
Fendinden emin de?iliz.
Do?rulukta Rus Kaza??,
Onun yan?nda sofudur.
Topu tutar dört buca??
Denizlerin Moskofu'dur.
Budur en gizli emeli:
Müslümanlar uyanmas?n!
Uçtan uca ?slam ili
Kendine arpal?k kals?n..
Allah dedi: "Kabul olsun".
Ümmetimin bedduas?,
Da??ls?n ordusu Rus'un,
?ngilizlerin donanmas?..
Türk dedi: "Demek yaradan
Kurtarmay? ister bizden;
Karalar? K?z?l Rus'tan,
Denizleri ?ngiliz'den...
Türk köyünden kalkt? geldi.
Haz?rlad? siperine...
Bu geli? ok gibi deldi,
?ngiliz'in ci?erini.
Moskof dedi ?ngiliz'e:
"Çanakkale a??lmal?;
K?z?l, Kara, Akdeniz'e
Hakimiz, anla??lmal?..."
?ngiliz, Fransal?'y?,
Ald? beyaz kotras?na...
Tutmu?um sand? yal?y?,
Geldi Bo?az sefas?na...
Be? Mart'ta iki donanma,
Kal'am?za sald?rd?lar...
Toplar?m?z co?kun suya,
Z?rhl?lar? dald?rd?lar...
?ngilizler korktu kaçt?,
Rus ümidi kesti art?k;
Anar?istler bayrak açt?,
Rus ilinde dü?tü Çarl?k...
Çok geçmeden birdenbire,
Parçaland? Rus ülkesi,
Sevinçle dü?tü tekbire,
Elli milyon Türk'ün sesi...
Ancak "Turan" hayal de?il.
Hakikata döndü bugün...
Türk bilecek yaln?z bir dil,
Bizim için bu dü?ün...
Çanakkale dört devlete,
Galebeye sen çevirdin!
Çar kölesi yüz millete,
?stiklali sen getirdin!
Senden ötürü bilsen daha,
Kurtulacak nice ülke...
Ne Afrika, ne Asya'da,
Kalmayacak müstemleke...
Çünki nas?l karalarda,
Art?k yoksa Rus zorbas?;
Gezemeyecek deryalarda,
?ngiliz'in donanmas?...
Z?YA GÖKALP
--
OLSAYDIM
O atlardan tekinin binicisi olsayd?m
Dü?mana çalard?m, basard?m k?l?c?
O atlardan tekinin sürücüsü olsayd?m
Dü?mana kan kusturur, bildirirdim ac?y?
Atl?lar, giden atl?lara kat?ld?lar
Atl?lara kat?ld?lar giden atl?lar
Nal seslerinde dünya titrer gibi
Çanakkale ufkuna akt?lar, akt?lar.
O atlardan tekinin binicisi olsayd?m
Dü?mana kan kusturur, bildirirdim ac?y?
O atlardan tekinin sürücüsü olsayd?m
Yok sayard?m sanc?l? dünyay?
Ak?ndan ak?na ben de ko?ard?m
Dü?man tek tek dü?tükçe
Yerimde duramaz oynay?p co?ard?m
O atlardan tekinin binicisi olsayd?m!
Atl?lar, giden atl?lara kat?ld?lar
Atl?lara kat?ld?lar giden atl?lar
Gördükçe k?skand?m, tutamad?m
Atl?lara kat?ld?lar giden atl?lar
Atl?lar, giden atl?lara kat?ld?lar
Nal seslerinde dünya titrer gibi
Çanakkale ufkuna akt?lar, akt?lar...
Oyhan Hasan BILDIRK?
—-
ÇANAKKALE ?EH?TLER?
Bomba ?im?ekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor gö?sünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthi? tipidir, savrulur enkaz? be?er.
Bo?an?r s?rtlara, vadilere, sa?nak sa?nak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz aln?ndan, uzanm?? yat?yor,
Bir hilal u?runa yarap ne güne?ler bat?yor.
Ey bu topraklar için topra?a dü?mü? asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak aln? de?er.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs?n?
Gömelim gel seni tarihe desem s??mazs?n.
Mehmet Akif ERSOY
--
B?R YOLCUYA
Dur yolcu! bilmeden gelip bast???n
Bu toprak, bir devrin batt??? yerdir.
E?il de kulak ver, bu sessiz y???n
Bir vatan kalbinin att??? yerdir.
Bu ?ss?z, gölgesiz yolun sonunda
Gördü?ün bu tümsek, Anadolu'nda
?stiklal u?runda, namus yolunda
Can veren Mehmet'in yatt??? yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parças? geçerken ele,
Mehmed'in dü?man? bo?du?u sele
Mübarek kan?n?n ak?tt??? yerdir.
Dü?ün ki, ha?r olan kan, kemik eti
Yapt??? bu tümsek, amans?z çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tatt??? yerdir.
Necmettin Halil ONAN
18 mart çanakkale zaferi

#2898

 
© 2015
AŞK