Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

19 May?s ?iirleri

19 May?s Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayram? ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu: 19 May?s ile ilgili ?iirler ve 19 May?s yaz?lar?n? bulabileceksiniz.

Alttaki kategorilerden 19 may?s 1919 Gençlik ve Spor bayram? için yaz?lm?? 19 may?s ?iirlerine ula?abilirsiniz. Ayr?ca a?a??daki yorum bölümündende ?iirler hakk?nda dü?üncelerinizi bize gönderebilir, yeni ?iirler ekleyebilirsiniz.
Buyrun 19 May?s ?iirleri
19 May?s
Yine karanl?k bulutlar,
Çökmü?tü, Türkiyemin üstüne,
Atam ç?kt?, Samsun'a,
Dedi, bu millet tutsak edilemez.
Atas? ile milleti kayna?t?,
Verdi el ele,
Kurtulu? me?alesini,
Yakt? Samsun'da,
19 May?s'ta k?z k?zan hepimiz,
?lerliyoruz Atan?n,
Çizdi?i ayd?nl?k ufuklarda,
Mutlu Türkiye'miz.
Mehmet Remzi Güven
—-
19 May?s 1919'da
Yurdu dü?manlar sard?,
Güne?imiz karard?.
Ninelerin gözleri
Birer kanl? p?nard?.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir att?,
Göklerimiz a?ard?.
Bu gemide inanan,
Yurda ?an, millete ?an;
Büyük, e?siz kahraman
Mustafa Kemal vard?.
M.Necati ÖNGAY
—-
19 May?s 1919
19 May?s,
Türk'ün temel ta??d?r,
Onun ard?ndan gelen
Kurtulu? Sava??'d?r.
??te Türk gençli?ine,
Sa?lam temeldir, diye,
Türk'ün bu ?anl? günü
B?rak?ld? hediye.
Dünya 19 May?s
Bir kurtulu? dü?ünü.
Bugün 19 May?s
Gençlik ve Spor günü.
R.Gökalp ARKIN
—-
19 MAYIS
Samsun'da o gün do?du
Türk'ün e?siz güne?i,
Arasalar bulunmaz
Dünyada onun e?i.
Bütün yurt inliyordu,
Vatan gidiyor diye.
O sanki Türk yurduna
Gökten geldi hediye.
Samsun, Sivas demedi
Bütün yurdu dola?t?,
Türk'ün bu öz evlâd?
Vatanla kucakla?t?.
Bin dokuz yüz on dokuz
Türk'ün temel ta??d?r.
Ard?ndan gelen sava?
?stiklâl Sava??'d?r.
Temiz Türk gençli?ine
Arma?an olsun diye
Bu büyük ve ?anl? gün
B?rak?ld? hediye.
Ramazan Gökalp ARKIN
—-
9 MAYIS GENÇL?K MAR?I
Bir ?erefli milletin ?anl? çocuklar?y?z.
Kalplerimiz, nabz?m?z, vatan diyerek atar.
Ayr?lmadan yürürüz, ayn? yolda erkek, k?z.
Ruhumuzda ate? var, gö?sümüzde iman var...
Vücudumuz yay gibi, bacaklar?m?z çevik,
Kalplerde cumhuriyet, ba??m?zdad?r bayrak,
Bir emanet ta??r?z, Ata'm?za söz verdik.
Kuvvetimizi, gücümüzü, kan?m?zdad?r kaynak...
Bilgi ile sporu, yürütürüz atba??,
Çal??kanl?k, çeviklik atalardan mirast?r.
Türk olman?n amac? kazanmakt?r sava??...
Bize ülkü yara??r, bize hamle yara??r.
19 May?s bizim en kutsal bayram?m?z.
Tarihlerde var m?d?r, böyle bir günün e?i ?
Bu p?nardan içiyor, al?yoruz kuvvet, h?z,
Bu ocaktan yak?yor bütün gençlik ate?i...
?. Hakk? TALAS
—-
?U SONSUZ KO?U
Samsun'a ayak basm?? Kahraman bugün,
Çay?r, çimen ye?ermi? zafer yolunda
Davul zurna sesinde ?ahlan?r dü?ün,
Gönlüm co?up öter bir bahar dal?nda.
Ata'n?n rüyas?na gelincikler sun,
Emek bahçelerinin güzel gülünü...
Biz sonsuz bir sabahtay?z... O uyusun,
Sevincimiz co?turur O'nun gönlünü.
Nas?l ç?km?? bir sabah Samsun'dan yola,
Da?lardan da?lara o zafer türküsü,
?ahlan?p bayrak çekmi? her eski kola,
Taze bir bahar açm?? yurdun gözünü.
Al bayra??n Ankara Kalesi'nde hür,
Dalgalanmakta alt?n bir ça?a do?ru,
Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,
?u karl? da?lardaki bayra?a do?ru.
On dokuz May?s'?n hür ba??na çelenk,
Kiraz mevsimi, gençlik ay'?, gül ay'?,
Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
?u sonsuz ko?uya bak, sarm?? yaylay?.
Ceyhun Atuf KANSU
—-
19 MAYIS
19 May?s günü,
Ya??yor kalbimizde,
Atatürk güne? gibi,
Her zaman içimizde.
Tembellik yasak bize,
Parolam?z ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çal??kan Türk gençleri.
Ülkü verir, h?z verir.
Bize 19 May?s.
Yurdumuzu kurtaran,
Ata'y? unutmay?z.
Tembellik yasak bize,
Parolam?z ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çal??kan TÜRK GENÇLER?
F. ELMALI
—-
19 MAYIS
Co?uyor Karadeniz,
Çarp?yor yüre?imiz,
Aç?ld? Türk'ün önü,
Bekliyor Ata'y?
19 May?s günü.
Ata'm Samsun'a ç?kt?,
Yumruklar?n? s?kt?,
Kurtulu?a h?z oldu.
Sava?t? içte, d??ta,
Dünyaya y?ld?z oldu.
Ali ERTAN
—-
ATATÜRK KURTULU? SAVA?I'NDA
Bir gemi yana?t? Samsun'a sabaha kar??
Selam durdu kay???, çaparas?, takas?,
Selam durdu tayfas?.
Bir duman tüterdi bu geminin bacas?ndan bir duman
Duman de?ildi bu
Memleketin uçup giden kayg?lar?yd?.
Samsun liman?na bu gemiden at?lan
Demir de?il
Sar?lan anayurda
Kemâl Pa?a'n?n kollar?yd?.
Selam vererek Anadolu çocuklar?na
Ç?karken yüce komutan
Karadeniz'in hâlini görmeliydi.
Kalk?p aya?a ard?s?ra bakt? dalgalar
Kalkt? takalar,
?zin verseydi Kemâl Pa?a
Ard?ndan gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar.
Cahit KÜLEB?
—-
19 May?sta
19 May?sta,
Kuvva-? Milliye destan?yla, yeniden,
Yazarken, Ergenekon'u Anadolu'muz.
Onlar;
Kur?un s?kt?lar gelece?imize, utanmazca,
Eritirken demir da?lar?n? Emperyalizmin,
Biz.
Biliyormusun hala,
Dörtnala ko?uyor i?birlikçilerimiz.
Bilmiyorlar biz yurtsever Deniz'leriz.
Mehmet Elmac?o?lu
—-
Boynumuzun borcudur Samsun'da o gün do?du Bu gelen band?rma vapuru Atatürk kurtulu? sava??nda 19 may?s gençlik mar?? ?u sonsuz ko?u ?iiri 19 may?s ?iiri 19 may?s'ta dü?ünceler Renklerde 19 may?s ?iiri O geliyor ?iiri Nutuk ?iiri 19 may?s türküsü Bir kurtulu? destan? Alt Kategoriler:
19 May?s Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayram?
19 may?s resimleri

#2818

 
© 2015
AŞK