Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

19 May?s Sözleri

19 May?s Kutlama Mesajlar? Sözleri, 19 May?s 2014 Kutlama Mesajlar? Sözleri, 19 May?s Kutlama Mesajlar? Sözleri 2014, En Güzel 19 May?s Kutlama Mesajlar? Sözleri..

19 May?s 1919 Türkiye'yi ayd?nlatan güne?in ?????n? yans?t?yor. 19 May?s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram?m?z?n ulusumuza kutlu olsun..

19 May?s 1919 Ba??ms?zl???na dü?kün Türk Milletine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalama kararl???n?n ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu?una öncülük eden Kurtulu? Sava??'n?n ilk k?v?lc?m?n?n tarihidir.

9 May?s 1919 Mustafa Kemal Atatürk Band?rma Vapuru ile Samsun a ç?km?? ve bugün Kurtulu? Sava??'n?n ba?lad??? gündür.

Gençlere de?er veren, onlar? en iyi ?ekilde yeti?tirerek ki?ilikli ve özverili ku?aklar olarak yar?nlara haz?rlayan uluslar , gelece?e güvenle bakabilirler.

Hürriyetin , Ba??ms?zl???n , Egemenli?in , Cumhuriyetin ve Devrimlerin y?lmaz bekçileri olan Türk gençli?ine bayram olarak arma?an edilen ve Milli Mücadelenin ba?lang?c? olan bu anlaml? gününüzü Kutlar?m..

"19 May?s Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram?'n?" kutlar?m.

Türk milleti, Atatürk ve Arkada?lar?n?n öncülü?ünde en kötü ?artlar alt?nda dahi ç?k?? yolu bularak Atalar?m?z?n emaneti olan kutsal vatan?n? korurken, milli egemenli?e dayanan, genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma ba?ar?s?n? göstermi?tir.

Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yeti?tiren, onlara de?er veren,

yar?nlara haz?rlayan Milletler gelece?e güvenle bakabilirler.

'Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta oldu?unuz terbiye ve irfan ile insanl?k meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en k?ymetli örne?i olacaks?n?z. ''diyen Atatürk, Türk Gençli?inin her zaman ba?ar?l? olaca??na inanc?n? dile getirmi?tir.

Tüm olumsuzluklara ra?men Atatürk ve Arkada?lar? önderli?inde tüm halk?m?zca verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve ya?atmak, gelecek nesillere en iyi ?ekilde aktarmak Gençlerimizin en ba?ta gelen görevidir.

Bu duygu ve dü?üncelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkada?lar?n? sayg?yla an?yor, Gençlerimiz ve Halk?m?z?n 19 May?s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram?'n? kutluyorum.

Türkiye'de genç olmakla, dünyan?n herhangi bir ülkesinde genç olmak ayn? ?ey de?ildir. Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfan ehli gencecik bir ordu taraf?ndan kuruldu?unu asla unutmuyoruz. 19 May?s Bayram?m?z Kutlu Olsun.

Atatürk ve silah arkada?lar?n? birkez daha sayg?yla an?yor, ba?ta gençlerimizin olmak üzere halk?m?z?n 19 May?s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram?'n? kutluyorum

19 May?s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram?'n? bir kez daha kutluyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gençlerimizi, sevgiyle kucakl?yor, al?nlar?ndan öpüyorum

19 May?s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram?'n? kutluyor, sayg?lar sunuyorum.

Türk Milleti'nin büyük önderi Atatürk'ün Türk gençli?ine arma?an etti?i bu anlaml? bayramda milletimize sa?l?k, huzur, güven, ba?ar? ve mutluluklar diliyorum.

#1647

 
© 2015
AŞK