Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

2. Abdülhamit ?le ?lgili Söylenen Sözler

2. Abdülhamit ile ilgili Söylenen Sözler - 2. Abdülhamit hakk?nda söylenen sözleri bu yaz?m?zda sizler için toparlad?k. Ayr?ca kendisinin de söyledi?i tarihe geçmi? sözleri bulunmaktad?r.
Abdulhamid'i anlamak her?eyi anlamak olacakt?r ! Necip Faz?l K?sakürek
100 gram akl?n 90 gram? Abdulhamid Han'da, 5 gram? bende, 5 gram? da di?er siyasilerdedir ! Prens Bismarck
Sen bir anne gibi tuttun ufuklar?(Sezai Karakoç)
Abdülhamid devrinin her yirmidört saati bin muamma ile doludur.(Nizamettin Nazif Tepedelenlio?lu)
?lk ?a??rmak ilk ad?mda ba?lad? diyorum. Daire-i hususiye bu mu idi?(Halid Ziya U?akl?gil)
Çok hassasiyetli, azametli idi. Hiç ?üphesiz ?ahsen merhametli idi.(Fethi Okyar)
Bize ümmetin günah?n? kendinde bulmak, kendinde yenmek, kendisiyle fenaya erdirmek isteyen ruh dünyas?n?n kahramanlar? laz?md?r.(Nurettin Topçu)
II. Abdülhamit, meziyet ve kusurlar? ile son imparatordu. Ondan sonra Osmanl? taht?n?n bir p?r?lt?s? ve a??rl??? kalmam??t?. (Turgut ÖZakman-Dirili?/Çanakkale 1915"²ten)
Sen de?il na??n hükümdar olsa elyakd?r bize/Dönsün etsin taht-? Osmaniye tabutun cülus (Ahmet Rasim)
Abdülhamid'in yönetim tarz? azami müsamahad?r(Mustafa Kemal ATATÜRK)
"Padi?ah Abdülhamid sayesinde Bat? âlemi, bilhassa D??i?leri te?kilatlar?; Halifeye, ?slâm âleminin Papas? gözüyle bak?yorlard?. Onun bu s?fatla kullanabilece?i nüfuzdan çekiniyorlar, hattâ korkuyorlard?."(Wanbery)
Onlar san?yorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak, halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa, hakikat susmayacak.(Sezai Karakoç)
Kendi söyledi?i sözlerden baz?lar?
Beni evhaml? san?yorlard? HAYIR
Ben sadece gafil de?ildim, o kadar.
K?rk y?l ?u devletlerin birbirine dü?mesini bekledim. onlar birbirlerine dü?tü, ?imdi ben tahtta de?ilim.
Tarih de?il, hatalar tekerrür ediyor!
Dü?am?n?n kurtulu? reçetesi öldürmek içindir.Esaretin bir çe?iide borçland?rmad?r.
Millet birbirini k?r?p geçirece?ine b?rak?n beni öldürsün.
Sava? yaln?z s?n?rlarda olmaz .Sava? bir milletin topyekün ate?e girmesidir.E?er bu bütünlük sa?lanmam??sa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.
Ben bir kar?? dahi olsa vatan topra??n? satmam, zira bu vatan bana de?il milletime aittir.
Milletim de bu topraklar? ancak ald??? fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla al?nm??t?r, kanla verilir!
Filistin'in kendilerine sat?lmas? kar??l???nda Osmanl?'n?n bütün borçlar?n? tasfiye etmeyi taahhüt eden Yahudilerin önderi Theodore Herzl'a
Bizi yükselten dinimize kar?? duydu?umuz büyük a?kt?r.
?cab? halinde donanmay? kaybetmemek için can?m? vermeye haz?r?m.
Ha kendi evlatlar?m, ha millet fark? yoktur.

#2876

 
© 2015
AŞK