Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

2015 Y?lba?? Mesajlar?

En Güzel 2015 Y?lba?? Mesajlar? Sayfas? - Her sene 31 aral?k ak?am? törenlerle e?lencelerle dünyan?n her taraf?nda havai fi?ekler patlat?larak kutlanan yeni y?lba?? mesajlar? sevgiliye arkada?a dosta e?e göndermeniz için bu sayfam?zda haz?rland?. Buyrun Y?lba?? Sözleri 2015
En i?e yaramayan günümüz hiç gülmedi?imiz gündür. Yeni y?l?n dolu dolu ve geni? en içten gülümsemelere aç?lmas? dile?iyle mutlu y?llar..
Bembeyaz ya?an kar, ne ya?anm??sa ya?ans?n örter geçmi?in hatalar?n?... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir ba?lang?ç... Yeni y?l?n?z kutlu olsun...
?eker gibi tatl?, masal gibi güzel bir y?l diliyorum.. ilginç y?lba?? mesajlar?
Yeni y?l bizlere kutlu olsun.. Yeni y?l sizlere de kutlu olsun.. Sa?l?k, ba?ar? ve mutluluk dolu olsun..
Yeni y?lda, her ?eyin gönlünüzce olmas?n? diler, tüm beklentilerinizin gerçekle?mesini temenni ederim. Mutlu y?llar...
2015 y?l?nda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavu?man dile?imle. ?yi ve sa?l?kl? seneler!
Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice y?llara!
Yeni bir y?la girerken sevgi ve bar?? diliyorum. Sava?lar?n, ac?lar?n ve felaketlerin, geçip giden koca bir y?l gibi geride kalmas? umuduyla.. Nice Y?llara!
2015 y?l? öyle bir y?l olsun ki, 2014 y?l?n?n tüm olumsuzluklar?n? bize unuttutabilsin.. ?steklerimizin gerçekle?ece?i bir y?l dile?iyle..
2014 y?l? ac?lar?m?zla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2015 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Ya?am?nda güzel y?llar, mutlu yar?nlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni y?l?n sana ve tüm sevdiklerine sa?l?k, mutluluk, ne?e, ba?ar?, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Y?llar
Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmal?d?r, çünkü ya?am?m?z?n geri kalan?n? orada geçirece?iz. 2015 y?l? gelece?imize ataca??m?z ilk ad?md?r. Tüm ad?mlar?m?z?n sa?lam olmas? dile?iyle nice mutlu y?llar dilerim..
?deal denen ?ey bir y?ld?za benzer, ona hiçbir zaman ula?amay?z ama, t?pk? denizcilere oldu?u gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni y?lda tüm ideallerine kavu?man dile?iyle mutlu y?llar..
En büyük zaman h?rs?z?, ya?ad???m?z karars?zl?kt?r. 2015 y?l? tüm kararlar?m?z?n gerçekle?mesi ve mutlulu?u getirmesi dile?iyle, nice mutlu yar?nlara..
?unu unutma: Her ?eyin yok oldu?unu dü?ündü?ünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni y?l gelece?in ilk ad?m?d?r. Mutluluk ve ba?ar? dileklerimle..
Ba?aramad???n?z zaman dü? k?r?kl???na u?rayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz i?te o zaman sizin için her ?ey bitmi? demektir. 2015 y?l?n?n ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve ba?ar?larla dolu olmas? dile?iyle..
2014"²ye ELVEDA, 2015"²e MERHABA!! Ho?geldin Yeni Y?l...
2015 y?l?n?n sa?l?k, mutluluk, ba?ar? ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Ne?e dolu y?llar!
Ya?am?nca güzel y?llar, mutlu yar?nlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
Yeni y?lda tüm darg?nl?klar?n bitmesi ve bar?? içinde ya?anmas? dile?imle...
Bugün, yar?na dünle beslenerek yol al?r. 2015 y?l? senin güzel yüre?inle birlikte sana mutluluk getirecektir, eminim. ?yi y?llar dile?iyle ..
Bu dünyada mutlu olan insanlar; aya?a kalk?p istedikleri ko?ullar? arayan, bulamazlarsa da yaratan insanlard?r. Nice mutlu y?llar sana yak??acakt?r..
Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kap?lar? açar .. Yeni y?lda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu y?llar.
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demi?tim; ümitlerin solmas?n, tükenmesin diye. Yeni y?lda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavu?man dile?iyle.. ?yi y?llar!
Gelece?i olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dile?iyle. Mutlu Y?llar!
Ya?am?nca güzel y?llar, mutlu yar?nlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
Yeni y?lda tüm darg?nl?klar?n bitmesi ve bar?? içinde ya?anmas? dile?imle...
Baharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi yeni y?lda da tüm güzelliklerin sizinle olmas? dile?iyle? Nice mutlu y?llara!
2014 y?l?n?n sa?l?k, mutluluk, ba?ar? ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Ne?e dolu y?llar!
Sevgi bestesinin t?n?lar?n? yüre?inizde hissedece?iniz, ümitlerinizin dostluklarla peki?ece?i, gülücüklerinizin hiç bitmeyece?i, sevgi, huzur ve bar?? dolu bir y?l dile?iyle...
Baharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi yeni y?lda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sa?l?kl? y?llar!
Yeni Y?l; Türkiye için umutlu, bereketli, 2014"²de ya?anan tüm olumsuzluklar?n tersinin ya?anaca?? bir y?l olmas?n? dileriz... Nice Y?llara...
Sevgi bestesinin t?n?lar?n? tüm insanlar?n yüre?inde hissedece?i, hüzünlerinizin dostluklarla silinece?i, ümitlerinizin hiç bitmeyece?i, sa?l?k, mutluluk ve ba?ar? dolu bir y?l? sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dile?iyle. 2014 y?l? size sa?l?k, mutluluk, ba?ar? ve bol kazanç getirsin! Ne?e dolu bir y?l geçirin!
?eker gibi tatl?, masal gibi güzel bir y?l diliyorum..
Bembeyaz ya?an kar, ne ya?anm??sa ya?ans?n örter geçmi?in hatalar?n?... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir ba?lang?ç... Yeni y?l?n tüm insanl??a ve ülkemize bar??, mutluluk getirmesi dile?iyle yeni y?l?n?z? kutlar?m. Her ?ey gönlünüzce olsun!
YEN? YILDA; Hayat? tutabilmek, Sevgiyi kaç?rmamak, Ke?ke dememek için dü?lerini ikiyle çarp bu kez... Ve onlar? gerçekle?tirecek zaman? ay?r kendine... MUTLU YILLAR!!
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demi?tim; ümitlerin solmas?n, tükenmesin diye. Yeni y?lda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavu?man dile?iyle.. ?yi y?llar!
Her Yeni Y?l, yeni tazelenen umutlar?n, ço?alan sevgilerin habercisidir. 2014 y?l? da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Y?llara..
Bembeyaz ya?an kar, ne ya?anm??sa ya?ans?n örter geçmi?in hatalar?n?... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir ba?lang?ç... Yeni y?l?n?z kutlu olsun...
Yeni y?l?n tüm insanl??a ve ülkemize bar??, mutluluk getirmesi dile?iyle tüm dostlar?n yeni y?l? kutlu olsun.
Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine
2014 y?l?nda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavu?man dile?imle. ?yi ve sa?l?kl? seneler!
Yeni y?l bizlere kutlu olsun.. Yeni y?l sizlere de kutlu olsun.. Sa?l?k, ba?ar? ve mutluluk dolu olsun.
Daha iyi y?llara, hep birlikte, elele.. MUTLU YILLAR !!!
Ya?am?n kayna?? .Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir ?eyleri birileriyle payla?maksa, payla?mak dostluk, dostluk hat?rlamaksa e?er hep akl?mdas?n?z! Yeni y?lda da dostlu?umuzun daha da peki?mesi ve ebedi olmas? dile?imle daha nice mutlu y?llara!
Yine yeni bir y?l var kap?m?zda. 2014 y?l?na girece?imiz ?u günlerde istedi?iniz her ?eyin gerçekle?mesi dile?iyle. Gelece?inizi olu?turacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek ?ekilde olsun! ?yi Seneler!
Yeni bir y?la girerken sevgi ve bar?? diliyorum. Sava?lar?n, ac?lar?n ve felaketlerin, geçip giden koca bir y?l gibi geride kalmas? umuduyla.. Nice Y?llara!
Yeni y?l?n tüm insanl??a ve ülkemize bar??, mutluluk getirmesi dile?iyle yeni y?l? kutlu olsun.
Bir y?l daha geçti. Mutlulu?unun ömür boyu devam etmesini, ya?ant?nda hiçbir?eyin seni üzmemesini diler ve yeni y?l?n? candan kutlar?m.
Yeni y?l?n tüm insanl??a ve ülkemize bar??, mutluluk getirmesi dile?iyle tüm dostlar?n yeni y?l? kutlu olsun.
Sevgi bestesinin t?n?lar?n? yüre?inizde hissedece?iniz, ümitlerinizin dostluklarla peki?ece?i, gülücüklerinizin hiç bitmeyece?i, bar?? dolu bir y?l
De?i?mez kural, de?i?mez kural?n olmayaca??d?r. Yeni y?l?n en mutlu de?i?imlerle ba?ar?, sa?l?k ve bol paralar getirmesi dile?iyle..
Nerede ya?am varsa, orada umut da vard?r. Yeni y?lda tüm umutlar ve ba?ar?lar seninle olsun. Mutlu Y?llar dilerim.
Bu dünyada mutlu olan insanlar; aya?a kalk?p istedikleri ko?ullar? arayan, bulamazlarsa da yaratan insanlard?r. Nice mutlu y?llar sana yak??acakt?r..
2015 y?l?n?n sa?l?k mutluluk ba?ar? ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Ne?e dolu y?llar!
Ya?am?nca güzel y?llar mutlu yar?nlar dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
Sevgi bestesinin t?n?lar?n? yüre?inizde hissedece?iniz ümitlerinizin dostluklarla peki?ece?i gülücüklerinizin hiç bitmeyece?i sevgi huzur ve bar?? dolu bir y?l dile?iyle?
Baharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi yeni y?lda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sa?l?kl? y?llar!
Yeni Y?l; Türkiye için umutlu bereketli 2015?de ya?anan tüm olumsuzluklar?n tersinin ya?anaca?? bir y?l olmas?n? dileriz? Nice Y?llara..
Yine yeni bir y?l var kap?m?zda. 2015 y?l?na girece?imiz ?u günlerde istedi?iniz her ?eyin gerçekle?mesi dile?iyle. Gelece?inizi olu?turacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek ?ekilde olsun! ?yi Seneler!
» Yine bir y?l ba?? geldi.Bu y?l ba?? sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir y?la ba?lang?ç yapman?z? ve senenizin ayn? güzellikte geçmesini diliyorum.
» Her yeni y?l ba?ka bir güzel.. 2015 yeni y?l?n?n sizlere hayat?n?z boyunca unutamayaca??z güzellikler ya?ats?n? diliyorum. Yeni y?l?n?z kutlu olsun.
» Herkes ba?kas?na yard?m etseydi, herkesin i?i yap?lm?? olur. 2015 payla??mlar?m?z?n y?l? olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu y?llar.
» Sa?duyu akl?n gardiyan?d?r. Görevi: Ku?kulu dü?üncelerin içeri girmesine, ve de d??ar? ç?kmas?na engel olmakt?r.2014 y?l?n?n hepize mutlu, sa?duyulu ve sa?l?kl? günler getirmesi dile?iyle..
» Hedefsiz büyük ?eyler yap?lamaz. 2015 y?l?nda tüm hedeflerinizin gerçekle?mesi dile?iyle..
» Hiç yanl?? yapmayan insan genellikle hiçbir ?ey yapamaz. 2015 y?l?nda yanl??lar?m?z?n az, ba?ar?lar?m?z?n devaml? olmas? dile?iyle yepyeni y?llar..
» Nerede hayat varsa, orada umut da vard?r. Yeni y?lda tüm ümitlar ve ba?ar?lar seninle olsun. Mutlu huzurlu y?llar dilerim.
» Hayat? yapamayaca??m?z ?eyleri istemekle geçirdi?imiz söylenir. Oysa enerjimiz tüm hayat?? zorlar. Yeter ki kendimize ve arkada?lar?m?z?n gücüne inanal?m. Yeni y?lda inanc?m?z? peki?tirmemiz ve mutlu olmam?z dileklerimle..
» Dünyay? de?i?tirmek istersen kalbine inan , arkada?lar?na güven, sevgine sar?l.. Yeniy?l senin ba?ar?lar?n?n anahtar?yla tüm kap?lar? açacakt?r..Mutlu Y?llar olsun!!
En özel 2015 y?l?na özel en güzel özel haz?rlanm?? yeni y?lba?? 2015 yeni y?l dilekleri sözleri. 2015 için güzel sözler sevgi a?k sözleri anlaml? ve komik sözler gibi birçok söze buradan ula?abilirsiniz.
Yine bir y?l ba?? yakla??yor bu y?l ba?? sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir y?la ba?lang?ç yapman?z? ve tüm y?l?n?z?n ayn? güzellikte geçmesini diliyorum.
Her yeniy?l bir ba?ka güzel.. 2015 yeniy?l sizlere hayat?n?z boyunca unutamayaca??z güzellikler ya?ats?n. Yeniy?l ?n?z kutlu olsun.
Herkes bir ba?kas?na yard?m etseydi, herkesin i?i yap?lm?? olur. Yeni y?l payla??mlar?m?z?n y?l? olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu y?llar dilerim.
Sa?duyu akl?n kap?c?s?d?r. Görevi: Ku?kulu fikirlerin içeri girmesine, ve de d??ar? ç?kmas?na engel olmakt?r.Yeni y?lda hepizin mutlu, sa?duyulu ve sa?l?kl? günler getirmesi dile?iyle..
Dü?süz büyük ?eyler yap?lamaz. 2015 y?l?nda tüm dü?lerinizin gerçekle?mesi dile?iyle..
Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir ?ey yapamaz. 2015 y?l?nda hatalar?m?z?n az, ba?ar?lar?m?z?n devaml? olmas? dile?iyle mutlu y?llar..
Sahip olduklar?m?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?m?z?n yo?rulmas?d?r. Gelecek y?llar varl???m?z? zenginle?tirecek. Yeni y?l ilk ad?m.. Nice y?llar, mutlu y?llar..
Gül için dikene raz? olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni y?llarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi dü?manlar? koruyan çitler olsun. Mutlu Y?llar!!
Nerede ya?am varsa, orada umut da vard?r. Yeni y?lda tüm umutlar ve ba?ar?lar seninle olsun. Mutlu Y?llar dilerim.
Zaman? yapamayaca??m?z? ?eyleri istemekle geçirdi?imiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanlar? zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlar?m?z?n gücüne inanal?m. Yeni y?lda inanc?m?z? peki?tirmemiz ve mutlu olmam?z dileklerimle..
Dünyay? de?i?tirmek istersen yüre?ine inan , dostlar?na güven, sevgine sar?l.. Yeni y?l senin ba?ar?lar?n?n anahtar?yla tüm kap?lar? açacakt?r.. Mutlu Y?llar!!
Susmak, dayan?lmas? çok güç bir yan?tt?r. Yeni y?lda tüm sorunlar?n yan?tlar? seninle olsun.. Mutlu yar?nlar, mutlu y?llar..
?nsan, arma?an?n? kalbi ile birlikte vermezse ne de?eri vard?r. Yeni y?llar Tanr?'n?n bizlere verdi?i arma?and?r. En mutlu günler seninle olsun.. Arma?an?nla yücel..
En i?e yaramayan günümüz hiç gülmedi?imiz gündür. Yeni y?l?n dolu dolu ve geni? en içten gülümsemelere aç?lmas? dile?iyle mutlu y?llar..
Bembeyaz ya?an kar, ne ya?anm??sa ya?ans?n örter geçmi?in hatalar?n?... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir ba?lang?ç... Yeni y?l?n?z kutlu olsun...
?eker gibi tatl?, masal gibi güzel bir y?l diliyorum..
Yeni y?l bizlere kutlu olsun.. Yeni y?l sizlere de kutlu olsun.. Sa?l?k, ba?ar? ve mutluluk dolu olsun..
Yeni y?lda, her ?eyin gönlünüzce olmas?n? diler, tüm beklentilerinizin gerçekle?mesini temenni ederim. Mutlu y?llar...
2015 y?l?nda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavu?man dile?imle. ?yi ve sa?l?kl? seneler!
Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice y?llara!
Yeni bir y?la girerken sevgi ve bar?? diliyorum. Sava?lar?n, ac?lar?n ve felaketlerin, geçip giden koca bir y?l gibi geride kalmas? umuduyla.. Nice Y?llara!
2015 y?l? öyle bir y?l olsun ki, 2014 y?l?n?n tüm olumsuzluklar?n? bize unuttutabilsin.. ?steklerimizin gerçekle?ece?i bir y?l dile?iyle..
2014 y?l? ac?lar?m?zla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2015 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Ya?am?nda güzel y?llar, mutlu yar?nlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni y?l?n sana ve tüm sevdiklerine sa?l?k, mutluluk, ne?e, ba?ar?, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Y?llar
Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmal?d?r, çünkü ya?am?m?z?n geri kalan?n? orada geçirece?iz. 2015 y?l? gelece?imize ataca??m?z ilk ad?md?r. Tüm ad?mlar?m?z?n sa?lam olmas? dile?iyle nice mutlu y?llar dilerim..
?deal denen ?ey bir y?ld?za benzer, ona hiçbir zaman ula?amay?z ama, t?pk? denizcilere oldu?u gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni y?lda tüm ideallerine kavu?man dile?iyle mutlu y?llar..
En büyük zaman h?rs?z?, ya?ad???m?z karars?zl?kt?r. 2015 y?l? tüm kararlar?m?z?n gerçekle?mesi ve mutlulu?u getirmesi dile?iyle, nice mutlu yar?nlara..
?unu unutma: Her ?eyin yok oldu?unu dü?ündü?ünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni y?l gelece?in ilk ad?m?d?r. Mutluluk ve ba?ar? dileklerimle..
Ba?aramad???n?z zaman dü? k?r?kl???na u?rayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz i?te o zaman sizin için her ?ey bitmi? demektir. 2015 y?l?n?n ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve ba?ar?larla dolu olmas? dile?iyle..
2014"²ye ELVEDA, 2015"²e MERHABA!! Ho?geldin Yeni Y?l...
2015 y?l?n?n sa?l?k, mutluluk, ba?ar? ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Ne?e dolu y?llar!
Ya?am?nca güzel y?llar, mutlu yar?nlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
Yeni y?lda tüm darg?nl?klar?n bitmesi ve bar?? içinde ya?anmas? dile?imle...
Bugün, yar?na dünle beslenerek yol al?r. 2015 y?l? senin güzel yüre?inle birlikte sana mutluluk getirecektir, eminim. ?yi y?llar dile?iyle ..
Bu dünyada mutlu olan insanlar; aya?a kalk?p istedikleri ko?ullar? arayan, bulamazlarsa da yaratan insanlard?r. Nice mutlu y?llar sana yak??acakt?r..
Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kap?lar? açar .. Yeni y?lda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu y?llar.
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demi?tim; ümitlerin solmas?n, tükenmesin diye. Yeni y?lda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavu?man dile?iyle.. ?yi y?llar!
Gelece?i olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dile?iyle. Mutlu Y?llar!
Ya?am?nca güzel y?llar, mutlu yar?nlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
Yeni y?lda tüm darg?nl?klar?n bitmesi ve bar?? içinde ya?anmas? dile?imle

#2271

 
© 2015
AŞK