Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

23 Nisan Güzel Ve Özlü Sözleri

Egemenlik verilmez al?n?r. Hürriyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram? Mustafa Kemal Atatürk

Vatan? korumak çocuklar? korumakla ba?lar.

Çocuklar? sa?l?kl? ve bilgili yeti?tirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk y?k?l?rlar.

Özgürlü?ün de, e?itli?in de adaletin de dayana?? ulusal egemenliktir. (Atatürk)

Egemenlik kay?ts?z ?arts?z ulusundur.

Bugünün küçükleri, yar?n?n büyükleridir. (ATATÜRK)

Vatan? korumak, çocuklar? korumakla ba?lar. Çocuk, Vatan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram? Mustafa Kemal Atatürk

Her çocu?un doyas?ya ya?amas? gereken 23 Nisan, Türkiye'nin tek ulusal bayram?d?r.

Çocuksuz ev, meyvesiz a?aca benzer.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmas?na karar vermi?tir. Bu tarihten 5 y?l sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayram? çocuklara arma?an etmi?tir ve 23 Nisan ilk defa 1929 y?l?nda Çocuk Bayram? olarak da kutlanmaya ba?lanm??t?r. 1979'da, yine ilk olarak alt? ülkenin kat?lmas?yla uluslararas? boyuta ta??d???m?z bu millî bayram?m?za, ortalama olarak her y?l k?rk?n üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklar?n?n misafiri olan yabanc? ülke çocuklar? da kat?lmaktad?r. Dünya'da çocuklar?na bayram hediye eden ve bu bayram? bütün dünya ile payla?an ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

Ulusal egemenlik öyle bir ???kt?r ki, onun kar??s?nda zincirler erir, ta? ve tahtlar batar, yok olur. Cumhuriyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram? Mustafa Kemal Atatürk

ÖzgürIü?ün de, e?itIi?in de adaIetin de dayana?? uIusaI egemenIiktir.

Vatan? korumak, çocuklar? korumakla ba?lar.

23 Nisan, karanl?ktan ayd?nl??a kavu?tu?umuz gündür. Uygarl?k, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram? Mustafa Kemal Atatürk

23 Nisan ba??ms?zl?k; Ba??ms?zl?k 23 Nisan'd?r.

23 Nisan, karanl?ktan ayd?nl??a kavu?tu?umuz gündür. (ATATÜRK)

Yeni Türkiye'nin öz cevheri UIusaI EgemenIiktir. UIusun kay?ts?z ?arts?z egemenIi?idir. " Atatürk

Ba??ms?zl???n k?ymetini bilen çocuklar?m?z gelece?imizin en büyük teminat?d?r.

Bütün cihan bilmelidir ki art?k bu devletin ve bu milletin ba??nda hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yaln?z bir kuvvet vard?r. O da milli egemenliktir. Yaln?z bir makam vard?r. O da milletin kalbi, vicdan? ve mevcudiyetidir. Mustafa Kemal Atatürk

Özgürlük ve ba??ms?zl?k benim karakterimdir. (ATATÜRK)

Özgürlü?ün de, e?itli?in de adaletin de dayana?? ulusal egemenliktir.

"23 Nisan, Türk MiIIeti'nin kendi geIece?ini beIirIedi?i, egemenIi?in miIIet iradesine b?rak?Id??? ve miIIetin ba??ms?zI???n? tüm dünyaya hayk?rd???, Türk tarihinin önemIi dönüm noktaIar?ndan birisidir. "

Ülke sorunlar? . Bu s?rada Birinci Dünya Sava?? ba?lad?. Sava? 4 y?l sürdü. Bizimle birlikte olanlar sava?ta yenildi. Sava? kurallar?na göre biz de yenilmi? say?ld?k. Yurdumuz ?ngilizler, Frans?zlar, Yunanl?lar, ?talyanlar taraf?ndan payla??ld?. Padi?ah ve yanda?lar? ülkenin payla?t?r?lmas?na ses ç?karmad?lar.

Çocuksuz ev, meyvesiz a?aca benzer. Çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram? Mustafa Kemal Atatürk

23 Nisan, Türkiye milli tarihinin ba?lang?c? ve yeni bir dönüm noktas?d?r. Bütün bir dü?manl?k dünyas?na kar?? aya?a kalkan Türkiye halk?n?n, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdi?i harikay? ifade eder. 1922 (Atatürk'ün S. D. V, s. 96)

Yeni Türkiye Devletinin yap?s?n?n ruhu, milli egemenliktir. Milletin kay?ts?z ?arts?z egemenli?idir.

Milli egemenlik milletin namusudur, ?erefidir, haysiyetidir.

Çocuk yurdun temelidir. (ATATÜRK)

Türk milletinin gelece?i, bugünkü çocuklar?n?n do?ru görü?ü ve yorulmak bilmeyen çal??ma azmi ile büyük ve parlak olacakt?r.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, ?erefidir.

#1355

 
© 2015
AŞK