Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

23 Nisan ?le ?lgili ?iirler

23 Nisan ile ilgili ?iirler
23 Nisan ile ilgili en güzel ?iirleri bu yaz?m?zda sizlerle payla?aca??z arkada?lar. Buyurun 23 Nisan ile ilgili ?iirler k?sa
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ
rengimiz farkl? olsun,
ayr? olsun dilimiz.
ne de olsa dünyam?z,
ortak gezegenimiz.
ayn? k?tadan gelip,
hep el ele verelim.
büyüklere bar???,
gelinde biz gösterelim.
silahlar gece olsun,
çiçekler ise gündüz.
kimleri çoktan sildik,
hep bir olsun gücümz.
aç kalmas?n çocuklar,
?u üç günlük dünyada.
bir dilim ekme?ini,
gel bölü? lokma lokma.
sevgi ve dayani?ma,
ortak ilkemiz olsun.
sa?l?kl? ve özgürce,
gönüller sevgi dolsun.
Beytullah Hato?lu
--
23 Nisan Çocuk Bayram?
Gelecek senin olsun küçü?üm.
Ko?, gül, oyna.
Horoz ?eker ye, kucakla? arkada??nla.
Doya doya.
Unutmadan dünün kahr?n?, zulmünü.
Al bir ad?m öte götür,
Ya?ad???n bugünü.
kar?? kar??,
ad?m ad?m elle t?rnakla.
Bugünü yar?na, yar?n? y?llara.
Da??t mutlulu?u çocukça.
Tüm dünyaya.
Sevmeyi ö?ret, koca ahmaklara.
silaha inat.
bu bir sava?t?r.
Böyle sava? yüce sanat.
Gelecek senin küçü?üm.
O gün ?ark?n?z her dilden çal?ns?n.
?çinde ac?, kin, kan ve zulüm olmas?n.
Ayr?l?k üstüne ?ark?lar söyle.
?nsanlar birle?sin diye.
Oldu?un yerde ya?at sevgiyi
sor yetmi?iki dilden.
Niye ?ava??r ahmaklar niye?
Metin Erk
--
23 Nisan
??te 23 nisan
Geldi yine büyük bayram
?nsanlara Ne?e katan
Atam?zdan arma?an
Herkes bekler bu an?
Sokaklarda bahar havas?
?çlerde sevgi ataya sayg?
Bayraklar kaplar her yan?
Bu gün güne? de?il
bayrak açs?n
Dereler su gibi de?il
Gür gür aks?n
Ay?egül Ak?n
--
23 nisan
23 nisanda herkes mutlu olur
evler sevinçle doldurulur
yollar bayraklarla dost olur
çocuklar co?ar oynar
insanlara kahkaha yollar
sevgisine doyulmaz
çünkü bu gün 23 nisan
her çocu?a arma?an
her türke arma?an
k?ymetini bilin
çünkü bugün 23nisan
ayla y?ld?z? ald?lar
yeni göklere koydular
sevinsin tüm çocuklar
çünkü bugün 23 nisan
hamide göreo?lu
--
23 Nisan
?u yirmi üç Nisan'?,
Ne kadar çok severim.
Neden diye sorsalar;
Kendi bayram?m derim.
Hiçbir bayram veremez
Bana onun tad?n?,
Ata'm çocuk bayram?
Koymu? onun ad?n?.
Ya?a 23 Nisan,
Sevinmeyen yok inan,
Saçt???n mutlulukla,
Ne?e doluyor her yan.
Fahrünnisa Elmal?
--
23 Nisan ?iir
23 N?SAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halk?n sesi
Aç?ld? bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
?. Hakk? SUNAT
--
23 N?SAN
Sanki her tarafta var bir dü?ün.
Çünkü, en ?erefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep ne?eyle doluyor insan.
??te, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padi?ah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep ne?eyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir arma?an,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep ne?eyle doluyor insan.
Saip EGÜZ
--
23 N?SAN
Dün sabah anneci?im
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayram?n,
Kalk, bak süslendi her yan.
Bakt?m her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.
Temel bayramm??, inan
Kutlu olsun karde?im
Geldi 23 Nisan.
R. Gökalp ARKIN
--
23 N?SAN
Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
Geliyor her yandan Nisan kokusu.
Sevinçten deliye dönmü? her yuva,
Sarm?? gönülleri vatan duygusu.
Gelincikler gibi al al bayraklar,
Evlerden sark?yor, gökler de dolu.
Nab?zlar pek h?zl?, co?kun yürekler,
Sanki arslan bugün her Türk'ün o?lu!
?u mini miniler tombul yanakl?,
Yerlerinde bile duram?yorlar.
Hepsinin elleri çifte bayrakl?,
Gözlerinde ?im?ek ?im?ek sevgi var.
Yeniden oluyor her ?ey, yeniden,
Yan?yor Atatürk içimizde bak!
Atatürk, bu kara günü ak eden,
Atatürk; and?m?z, en kutlu sancak.
E?lenin yavrular, gülün çocuklar.
Co?sun gönlünüzde Türklük duygusu.
Havan?n bile bir co?kun hâli var,
Her yönden geliyor nisan kokusu.
Hasan Lâtif SARIYÜCE
--
B?Z?M BAYRAMIMIZ
Bu gelen bizim bayram
Yükseldi bak ünümüz.
23 Nisan bizm
En ?erefli günümüz!
Al bayra?? açal?m,
Gel gidelim törene.
Bin te?ekkür, bizlere
Bugünleri verene...
Bizim için harcanan
Bo?a gitmez bu emek,
Çünkü her Türk çocu?u
23 Nisan demek...
?smail Hakk? SUNAT
--
EGEMENL?K ULUSUNDUR
Egemenlik ulusun oldu?u günden beri,
Her gün daha çok artan bir zevkle ya??yoruz.
Biz seyredenlerin kama??yor gözleri,
As?rlar? y?llar?n içinde a??yoruz...
Art?k maziye gömdük mesafeyi, zaman?;
Her geçen gün and?r?r bir 23 Nisan?.
Kalplerde ink?lab?n bilinçli heyecan?,
Mukaddes hedeflere h?zla yakla??yoruz.
Yolumuzda ???kt?r demokratik me?'ale,
Biz milletçe ba?l?y?z ulusal ülkülere.
Heybetli bir ç?? gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için u?ra??yoruz.
Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde ayn? hamle, ayn? güvenli umut.
Yuvalar ?enlik dolu, gönüller ferah, mesut...
En kutlu bir hayat?n zevkini ta??yoruz.
Halil Refet TANI?IK
--
23 N?SAN
Bugün bir ba?ka ayd?nl?k yeryüzü,
Bir ba?ka a?açlar?n, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sa?lam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yak?n.
Bak?n: geçiyor yar?n?n büyükleri;
?ark?lar tutuyor gökleri.
Adnan ARDA?I
—-
Çocuk Bayram?
Bugünün, küçükleri,
Yar?n?n büyükleri.
Okuyup ö?renerek,
Ko?aca??z ileri.
Dü?ünen kafam?zla,
Çal??an kolumuzla.
Bo?arak karanl???,
I??yaca??z h?zla.
Topraktan biter gibi,
Göklerden ya?ar gibi.
Da??laca??z yurda.
Tohum serpilir gibi
And?m?zd?r bu bayram,
Varl???m?z bu bayram.
Geri dönü? yok. asla,
Kultu olsun bu bayram.
Cennet ?im?ek
--
Egemenlik Ulusundur
Egemenlik ulusun oldu?u günden beri,
Hergün daha çok artan bir zevkle ya??yoruz.
Biz seyredenlerin kam??yor gözleri,
As?rlar? y?llar?n içinde a??yoruz...
Art?k maziye gömdük mesafeyi, zaman?;
Her geçen gün and?r?r bir 23 Nisan?.
Kalplerde ink?lâb?n bilinçli heyecan?,
Mukaddes hedeflere h?zla yakla??yoruz.
Yolumuzda ???kt?r demokratik me?'ale,
Biz milletçe ba?l?y?z ulusal ülkülere.
Heybetli bir ç?? gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için u?ra??yoruz.
Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde ayn? hamle, ayn? güvenli umut.
Yuvalar ?enlik dolu, gönüller ferah, mesut...
En kutlu bir hayat?n zevkini ta??yoruz.
Halil Refet TANI?IK
—-
Çocuk Bayram?
Bugünün, küçükleri,
Yar?n?n büyükleri.
Okuyup ö?renerek,
Ko?aca??z ileri.
Dü?ünen kafam?zla,
Çal??an kolumuzla.
Bo?arak karanl???,
I??yaca??z h?zla.
Topraktan biter gibi,
Göklerden ya?ar gibi.
Da??laca??z yurda.
Tohum serpilir gibi
And?m?zd?r bu bayram,
Varl???m?z bu bayram.
Geri dönü? yok. asla,
Kultu olsun bu bayram.
Cennet ?im?ek
--
23 Nisan
Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
Geliyor her yandan Nisan kokusu.
Sevinçten deliye dönmü? her yuva,
Sarm?? gönülleri vatan duygusu.
Gelincikler gibi al al bayraklar,
Evlerden sark?yor, gökler de dolu.
Nab?zlar pek h?zl?, co?kun yürekler,
Sanki arslan bugün her Türk'ün o?lu!
?u mini miniler tombul yanakl?,
Yerlerinde bile duram?yorlar.
Hepsinin elleri çifte bayrakl?,
Gözlerinde ?im?ek ?im?ek sevgi var.
Yeniden oluyor her ?ey, yeniden,
Yan?yor Atatürk içimizde bak!
Atatürk, bu kara günü ak eden,
Atatürk; and?m?z, en kutlu sancak.
E?lenin yavrular, gülün çocuklar.
Co?sun gönlünüzde Türklük duygusu.
Havan?n bile bir co?kun hâli var,
Her yönden geliyor nisan kokusu.
Hasan Lâtif SARIYÜCE
--
23 Nisan
Dün sabah anneci?im
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayram?n,
Kalk, bak süslendi her yan.
Bakt?m her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.
Temel bayramm??, inan
Kutlu olsun karde?im
Geldi 23 Nisan.
R. Gökalp ARKIN
--
23 Nisan
Bugün ayr? bir gün
Ayr? bir hüzün
Bamba?ka bir duygu ile
Yürüyelim el ele
Ay y?ld?zl? bayraklar
Atamdan kalan
Bize b?rak?lan
23 Nisan
Herkesin a?z?nda ayn? türkü ayn? mar?
Herkesde bir ba?ka umut var
Toplan?r beraberce küçük çocuklar
Neden toplanmas?nlar? bugün 23 Nisan
Ay?egül Ak?n
--
23 Nisan
Bu bayram bizlere
Atam?zdan arma?an,
Sevinelim çocuklar
Bugün 23 Nisan.
?anl? bayra??m?zla
Donatal?m dört yan?,
Büyük co?ku içinde
Kutlayal?m bayram?.
Birkan Soylu
24.02.2010
--
23 Nisan
?u yirmi üç Nisan'?,
Ne kadar çok severim.
Neden diye sorsalar;
Kendi bayram?m derim.
Hiçbir bayram veremez
Bana onun tad?n?,
Ata'm çocuk bayram?
Koymu? onun ad?n?.
Ya?a 23 Nisan,
Sevinmeyen yok inan,
Saçt???n mutlulukla,
Ne?e doluyor her yan.
Fahrünnisa Elmal?
--
Bugün 23 Nisan
Ulusal Egemenli?in,
Sembolüdür bu bayram,
Seviniriz, co?ar?z,
Bugün 23 Nisan.
Bütün ilkelerinden,
Ayr?lmad?k hiç bir an,
Bu da olsun bizlerden,
Atatürk'e arma?an.
Birkan Soylu
25.02.2010
--
Kutlayal?m Bayram?
Süsledik bütün alan?,
Co?ku sard? her yan?,
Unutma sak?n Ata'n?!
Kutlayal?m bayram?.
En yükse?e asal?m,
Ay y?ld?zl? bayra??,
Unutma sak?n Ata'n?!
Kutlayal?m bayram?.
Birkan Soylu
27.03.2010
--
Bugün 23 Nisan
En güzel ?iirleri,
Okuyal?m bu bayram,
Sevinelim co?al?m,
Bugün 23 Nisan.
??te ne?e i?te haz,
Bundan ünlü gün olmaz,
Bu ne güzel ?eref ?an,
Bugün 23 Nisan.
Birkan Soylu
27.03.2010
--
23 Nisan Günü
Büyük Türk milletinin,
Co?tu?u gündür bugün,
Her 23 Nisan'da yap?l?r,
Sanki vatanda bir dü?ün.
Büyük bir huzur kaplar,
Bütün yurdun üstünü,
Bayrak, flama, çiçekler,
Bugünün özel süsü.
Atam?z arma?an etmi?,
Bize bu mutlu günü,
Sevinelim co?al?m,
Her 23 Nisan günü.
Birkan Soylu
13.04.2010
--
Ho? Geldin 23 Nisan
Bugün çocuk günüdür,
Dünyan?n dü?ünüdür,
Ulusumun ünüdür,
Ho? geldin 23 Nisan.
Ba??ms?zl?k özüdür,
Karde?li?in günüdür,
Atatürk'ün sözüdür,
Ho? geldin 23 Nisan.
Birkan Soylu
19.03.2011
--
Atam?za Ko?al?m
Ne mutlu ki bizlere,
Çocuk bayram? bizde.
Sevinelim co?al?m,
Atam?za ko?al?m.
Çiçekler elimizde,
Sevgisi kalbimizde.
Sevinelim co?al?m,
Atam?za ko?al?m.
23 nisan deyince,
Akla gelir O önce.
Sevinelim co?al?m,
Atam?za ko?al?m.
Birkan Soylu
19.03.2011
--
23 Nisan'da
En güzel elbisemi,
Giydim bu sabah erkenden.
Ko?tum arkada?lar?ma,
Birlik olduk tek elden.
23 Nisan ?iirimi,
Co?ku dolu okurken,
Atatürk ve bayra??ma,
Gönülden ba?l?y?m ben.
Birkan Soylu
13 Nisan 2011
--
23 Nisan
Bugün ayr? bir gün
Ayr? bir hüzün
Bamba?ka bir duygu ile
Yürüyelim el ele
Ay y?ld?zl? bayraklar
Atamdan kalan
Bize b?rak?lan
23 Nisan
Herkesin a?z?nda ayn? türkü ayn? mar?
Herkesde bir ba?ka umut var
Toplan?r beraberce küçük çocuklar
Neden toplanmas?nlar? bugün 23 Nisan
Ay?egül Ak?n
--
Dünya Çocuk Bayram?
Kiminin saç? siyah,
Kiminin saç? sar?...
Ankara'da bulu?tu,
Dünyan?n çocuklar?.
Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlan?r bu olay.
Bulu?ma nedenini,
Aç?klamak çok kolay.
Bu kocaman dünyada
Ülke say?s? çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayram? yoktur.
Dünyan?n çocuklar?
Yurdumuza ko?uyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
C?v?lda??p co?uyor.
Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayram?
Herkese mutlu olsun!
Altan Özyürek

#2829

 
© 2015
AŞK