Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

24 Kas?m Ö?retmenler Günü ?le ?lgili ?iirler

24 Kas?m ö?retmenler günü ile ilgili ?iirler k?sa ö?retmenler günü ile ilgili ?iirler
24 Kas?m ö?retmenler günü için sizlere 24 ö?retmenler günü ile ilgili k?sa ?iirler haz?rlayal?m istedik sevgili ö?renciler ve arkada?lar. Okuyun bakal?m be?enecekmisiniz.
24 Kas?m ö?retmenler günü ile ilgili ?iirler
Ö?RETMEN?M
Seni candan severiz
Güzel ö?retmenimiz
Yeti?tirdin bizleri
Hiç y?lmadan, yorulmadan
Seni candan severiz
Güzel ö?retmenimiz
Ba?lad?n alfabelerden
Birçok ?eyleri ö?rettin
Okuma sevgisini sen ö?rettin bizlere
Güzel ö?retmenimiz
Sana candan hepimiz
Te?ekkür ederiz.
Ay?e PEHL? VAN
--
Ö?RETMEN?M
Okumay? yazmay?,
Say?lar? saymay?,
Güzel resim yapmay?,
Sensin bana ö?reten.
Büyükleri saymay?,
Küçükleri sevmeyi,
Yurduma hizmet etmeyi,
Sensin bana ö?reten.
Kasabam?, köyümü,
Vatan?m?, yurdumu,
Milletimi, soyumu,
Sensin bana ö?reten.
Halin VURAL
--
Ö?retmen
Dosttur o çal??anla, dosttur o yar??anla
Yar?nlara el ele beraber ko?anlarla,
Mutludur o, simsiyah saçlar? olmu?sa ak,
Dünden daha güçlüdür uyan?rken her sabah.
Do?ruya, güzelli?e, odur yolu gösteren
Odur hep gelece?e güvenle gülümseyen.
Bir ana, bir babad?r çocuklara sunulan.
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.
Sars?lmaz bir inançla görevini sevmekte,
Ömrünü adam??t?r milletine hizmette.
Ruhlara ?ekil veren, kafalar? besleyen
Uygarl??a yürürken en öndedir ö?retmen.
Nevin EMGEN
--
Sevgili Ö?retmenim
Geçen y?l bilmiyordum.
Ne okuma ne yazma.
Sönmez ???klar tutan,
Siz oldunuz yoluma.
Bir y?l içinde bana,
Çok bilgiler verdiniz.
Anne sevgisi gibi
içimdedir sevginiz.
Vefa ÇA?AN
--
Ö?retmenim ?iiri
Güler yüzlü ö?retmenim,
Bir tanesin, can?m benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlat?rs?n neler neler...
Kalemimi tutamazken
Kitab?m? açamazken
Bir de bakt?m yaz?yorum,
Sular gibi okuyorum.
Çal???p iyi olmay?,
Ko?up el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen ö?rettin ö?retmenim.
Bizde pek çok eme?in var,
?çimizde çok yerin var
Yeti?tirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
Süleyman KARAGÖZ
--
Ö?retmenime
Bilgi demetleri sun, yine bana,
Yine yalç?n da?lar ötesinden gel...
I??k saç, erdem ver, sisli dünyama,
Yine alt?n ça?lar ötesinden gel...
Ayd?nl??a giden sonsuz yollardan,
Tomurcuklar açan ye?il dallardan,
Bahçedeki taze, solmaz güllerden,
Baharlarla ba?lar ötesinden gel...
Fecri müjdeleyen y?ld?zdan, aydan,
Uzat mavili?i ?effaf saraydan
Buketler dererek bize uzaydan,
Göklerden al tu?lar ötesinden gel.
Milletime do?an ?afaklarla ?en,
?ehitler yata?? topraklarla sen,
Irk?ma ?en veren bayraklarla sen
Tarihler, ota?lar ötesinden gel....
Süleyman ÖZBEK
--
Biricik Ö?retmenim
Öpmek istiyorum hep o ?efkatli elleri.
Yerimde say?yordum al?p geçtin ileri.
Bana hep sen ö?rettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kayna??m, sevgili ö?retmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken ö?rensem harfleri, heceleri.
Sende sakl? bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik ö?retmenim.
?stemez oldum art?k vefas?z geceleri.
Hep s?n?f?mda olsam, okusam heceleri.
Atam?n önerdi?i olmam istenen yeri,
Bana sen haz?rlad?n biricik ö?retmenim.
Hakk? ÇEB?
----
Biz Ö?retmeniz
Bu vatan, bu millet, bu bayrak için,
Herkese do?ruyu anlatmak için,
Karanl?klar? ayd?nlatmak için,
Ça?da? Türkiye'nin hizmetindeyiz.
Türlü bahçelerin bahç?van?y?z,
Çileli hayatin cefakar?y?z,
Biz cehaletin bas dü?man?y?z,
Milli E?itimin neferleriyiz.
Karda k??ta, ya?mur çamurda,
Bizi her gün bekleyen var okulda,
?lim irfan için biz bu u?urda,
Ulu önder Ata'n?n elçileriyiz.
?nk?laplar?nla ilkelerinle,
Gururluyuz Atatürk'üm seninle.
Gençli?e duydu?un tam güveninle,
Ülkemize hizmet seferindeyiz.
Ne mutlu temelde harc?m?z varsa,
Ö?rencilerimiz bunu anlarsa,
Türkiyemin gelece?i onlarsa,
Bu kutsal görevin bilincindeyiz.
Bizimle ye?erir her taze beyin,
Bu ülkede mimariyiz her ?eyin.
Bize ö?rencisiz hayat demeyin,
Biz onlarla, kan?m can?m gibiyiz.
Özveriliyiz her isimizde,
Ho?görü sab?r var görevimizde.
Uygarl?k yolunda her günümüzde,
Bas ö?retmen ATAM hep izindeyiz.
Adnan AYAZ
Kaledibi iöo/Matematik ö?retmeni
----
Köy Ö?retmeni
Ben bir köy ö?retmeniyim,
Aln?mda ???k,
Gözlerimde nur...
Al?p götürmeyin beni ?ehirlere,
Götürmeyin ne olur.
Bir köy ö?retmeniyim,
Kat?ks?z duygular içinde ya?ar?m.
Ç?plak ayaklar basar yüre?ime,
Onlar? tutar, ok?ar?m.
Bir köy ö?retmeniyim,
Çaresizlik ekme?im, keder gözya??m,
Umut ve sevgiyim çarpan kalplerde,
Da?lardan daha çok yücedir ba??m.
Ben bir köy ö?retmeniyim,
Evlerde motif, dillerde destan
Gölgesi dü?er ay-y?ld?z?n üstümüze,
Ve gönüllerde büyür vatan.
Göktürk Mehmet UYTUN
----
Ö?retmen
Dosttur o çal??anla, dosttur o yar??anla
Yar?nlara el ele beraber ko?anlarla,
Mutludur o, simsiyah saçlar? olmu?sa ak,
Dünden daha güçlüdür uyan?rken her sabah.
Do?ruya, güzelli?e, odur yolu gösteren
Odur hep gelece?e güvenle gülümseyen.
Bir ana, bir babad?r çocuklara sunulan.
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.
Sars?lmaz bir inançla görevini sevmekte,
Ömrünü adam??t?r milletine hizmette.
Ruhlara ?ekil veren, kafalar? besleyen
Uygarl??a yürürken en öndedir ö?retmen.
Nevin EMGEN
-----
Ö?retmenim
Okumay? yazmay?,
Say?lar? saymay?,
Güzel resim yapmay?,
Sensin bana ö?reten.
Büyükleri saymay?,
Küçükleri sevmeyi,
Yurda hizmet etmeyi,
Sensin bana ö?reten.
Kasabam?, köyümü,
Vatan?m?, yurdumu,
Ulusumu, soyumu,
Sensin bana ö?reten.
-----
Sevgili Ö?retmenim
Geçen y?l bilmiyordum.
Ne okuma ne yazma.
Sönmez ???klar tutan,
Siz oldunuz yoluma.
Bir y?l içinde bana,
Çok bilgiler verdiniz.
Anne sevgisi gibi
içimdedir sevginiz.
Vefa ÇA?AN
----
Türk Ö?retmenine
Bazen ölüler yurdu korur, baz? da sa?lar;
Göz nuru kar??mazsa ?ahadet kan? a?lar,
Yoksullu?un ufkunda erirken bile ma?rur,
Sensin o hazin nûr, O derin Nûr, O büyük nûr,
Ho?nutsun , e?ilmi? okuyorsun , yaz?yorsun;
Ey terli al?n, ey Güne?in öptü?ü insan.
?öhret aramaz, ?ân aramaz, nâm aramazs?n;
Cemiyetin omzunda da yokmu? kadar azs?n;
?lmin sesi hayk?rmaz:?lim ?arlatan olmaz.
Sessiz de seven yoksa vatanlar vatan olmaz.
Sen yurdunu, hayk?rmayarak gizli seversin,
Kalm??sa e?er, ömrümü Tanr?'m sana versin
M?THAT CEMAL KUNTAY
----
Ben Bir Ö?retmenim
Ben bir ö?retmenim
Okullar?n birinde
Duymay?, dü?ünmeyi ö?retirim.
Derslerimde...
Bir söz ya?murudur, ders dedi?in de,
?nsan göklerinden, rahmet yerine,
Kitaplar dolusu ya?ar da ya?ar...
Benim çocuklar?m bu bahçelerde,
Bu ya?mur alt?nda ?slanmadalar.
Bir ya?mur sonras? gelin seyredin,
Her taraf tepeden t?rna?a bahar...
Bulutsuz masmavi dünyalar?na,
Sevginin, sevincin güne?i do?ar.
Böyle çocuklarla dolar her yan?m,
Çocuklar karde?im,
Çocuklar arkada??m,
Can?m?
Onlarda toplanm??t?r
Geçip giden zaman?m,
Bir par?lt? görsem gözlerinde,
Bilgiden, anlay??tan yana,
Bir hal olur bana...
Zannedersiniz ki,
Dünyalar benim?
Çocuklar, kitaplar, yaz? tahtas?
Enine boyuna bütün zamanlar,
Dört duvar aras? bir dershanede,
Her dinden her dilden gelmi? insanlar.
Bizimle konu?ur hayal ederler,
Ba?lan?r?z kal?r?z kendilerine.
Hikaye anlat?r, ?iir söylerler,
Mutluluk üstüne, ümit üstüne?
M.Gündüz GÖKTÜRK
-
Ö?RETMEN?ME
Bilgi demetleri sun, yine bana,
Yine yalç?n da?lar ötesinden gel...
I??k saç, erdem ver, sisli dünyama,
Yine alt?n ça?lar ötesinden gel...
Ayd?nl??a giden sonsuz yollardan,
Tomurcuklar açan ye?il dallardan,
Bahçedeki taze, solmaz güllerden,
Baharlarla ba?lar ötesinden gel...
Fecri müjdeleyen y?ld?zdan, aydan,
Uzat mavili?i ?effaf saraydan
Buketler dererek bize uzaydan,
Göklerden al tu?lar ötesinden gel.
Milletime do?an ?afaklarla ?en,
?ehitler yata?? topraklarla sen,
Irk?ma ?en veren bayraklarla sen
Tarihler, ota?lar ötesinden gel....
Süleyman ÖZBEK
-
Ö?RETMEN?M
Güler yüzlü ö?retmenim,
Bir tanesin, can?m benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlat?rs?n neler neler...
Kalemimi tutamazken
Kitab?m? açamazken
Bir de bakt?m yaz?yorum,
Sular gibi okuyorum.
Çal???p iyi olmay?,
Ko?up el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen ö?rettin ö?retmenim.
Bizde pek çok eme?in var,
?çimizde çok yerin var
Yeti?tirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
Süleyman KARAGÖZ
-
Ö?RETMEN?M
Ö?retmenim,
Can?m benim!
Seni ben pek
Çok severim.
Sen bir ana,
Sen bir baba,
Her ?ey oldun
Art?k bana
Gözüm sende,
Gönlüm sende.
Okut, e?it
Beni sen de
Okut, ö?ret
Ve nihayet
Yurda yarar
Bir insan et!
Rak?m ÇALAPALA
-
ANA G?B?, BABA G?B?
Ö?retmenim bilir misin
Seni nas?l sevdi?imi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana de?il, ana gibi;
Baba de?il, baba gibi
Ö?retmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...
Hüseyin DÜZBASAN
-
S?Z? GÖRÜNCE
Sizi görünce;
Eriyor yüre?imdeki buzlar,
Yüzümde çiçekler aç?yor birden.
Zaman? süzüp içti?im,
Il?k yaz ak?amlar?n? hat?rl?yorum
Kehribar tanesi gözlerinizden.
Durdu ?AH?N
-
SÖZ VERD?M Ö?RETMEN?ME
Ö?retmenim, babam, ana kuca??m
Okulum, ilim, ?ehrim, buca??m
S?n?f?msa, evim, bark?m, oca??m
Söz verdim ö?retmenime
BÜYÜK ADAM OLACA?IM.
Yeteri kadar çal??aca??m,
Rakibimle yan yana yar??aca??m,
Elbette aralar?na kar??aca??m
Söz verdim ö?retmenime
BÜYÜK ADAM OLACA?IM
Yükselmeli insan dal?nda
Göstermeli becerisini cihanda
Çal??kanl?k belli olur simada
Söz verdim ö?retmenime
BÜYÜK ADAM OLACA?IM
Zeynep Kamil ?lkö?retim Okulu
-
Ö?RETMEN
Dosttur o çal??anla, dosttur o yar??anla
Yar?nlara el ele beraber ko?anlarla,
Mutludur o, simsiyah saçlar? olmu?sa ak,
Dünden daha güçlüdür uyan?rken her sabah.
Do?ruya, güzelli?e, odur yolu gösteren
Odur hep gelece?e güvenle gülümseyen.
Bir ana, bir babad?r çocuklara sunulan.
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.
Sars?lmaz bir inançla görevini sevmekte,
Ömrünü adam??t?r milletine hizmette.
Ruhlara ?ekil veren, kafalar? besleyen
Uygarl??a yürürken en öndedir ö?retmen.
Nevin EMGEN
-
BA?Ö?RETMEN
Atatürk benim,
Ba?ö?retmenim,
Ne ö?rendimse,
Ondan ö?rendim.
Yenilikleri,
Hep o dü?ünmü?,
Milleti için,
A?lam??, gülmü?.
Çocuk kalbimle,
?lk onu sevdim,
Atatürk benim,
Ba?ö?retmenimdir.
Tar?k ORHAN
-
DÜNYANIN BÜTÜN Ç?ÇEKLER?
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum
Bütün çiçekleri getirin buraya,
Ö?rencilerimi getirin, getirin buraya,
Kaya diplerinde açm?? çi?demlere benzer
Bütün köy çocuklar?n? getirin buraya,
Son bir ders verece?im onlara,
Son ?ark?m? söyleyece?im,
Getirin, getirin... ve sonra ölece?im.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum
K?r ve da? çiçeklerini istiyorum.
Kaderleri bana benzeyen,
Yaln?zl?kta açarlar, kimse bilmez onlar?,
Geni? ovalarda kaybolur kokular?...
Yurdumun sevgili ve ads?z çiçekleri,
Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni,
Topra?? nas?l örterseniz öylece örtün beni.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum
Ben bir köy ö?retmeniyim, bahç?van?m,
Ben bir bahçe suluyorum gönlümde,
Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden
Ne güller f??k?r?r çilelerinde,
Kand?r, hayatt?r, emektir benim güllerim
Korkmad?m, korkmuyorum ölümden,
Siz çiçek getirin yaln?z, çiçek getirin.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum
En güzellerini saymad?m çiçeklerin,
Çocuklar?, ö?rencilerimi istiyorum
Yaln?z ve çileli hayat?m?n çiçeklerini,
Köy okullar?nda açan, gizli ve sessiz,
O bak?ms?z ama kokusu e?siz çiçek.
Kimse bilmeyecek seni, beni kimse bilmeyecek
Seni, beni yaln?zl?k örtecek, yaln?zl?k örtecek.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum
Okulun duvar? çöktü alt?nda kald?m,
Ama ben dünya üstündeyim, toprakta.
Yaz k?? bir ?ey söyleyen sonsuz toprakta,
Çile çektim, yaln?z kald?m, ama ya?ad?m.
Yurdumun çiçeklenmesi için, daima ya?ad?m,
Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir.
?imdi ustum, örtün beni, yat?r?n buraya,
Dünyan?n bütün çiçeklerini getirin buraya.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum
Afyon ovas?nda açan ha?ha? çiçeklerini,
Bac?m?n sulad??? fesle?enleri,
Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini,
Avlular?n pembe entarili hatmisini,
Çoban yast???n?, peygamber çiçe?ini de unutmay?n,
Aman Isparta güllerini de unutmay?n,
Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum
Getirin, dünyan?n bütün çiçeklerini istiyorum.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum
Baharda Polatl? k?rlar?nda açan,
Güz geldi mi Kop da??na göçen,
Yürükler yaylas?nda, Toroslarda e?le?en,
Mu? ovas?ndan, A?r? ete?inden,
Gücenmesin, bütün yurt bahçelerinden
Çiçek getirin, örtün beni,
E?in türkülerinin içine gömün beni.
Dünyan?n bütün çiçeklerini diyorum
Ben mezars?z ya?amay? diliyorum,
Ölmemek istiyorum, ya?amak istiyorum,
Yeti?tirdi?im bahçe yar?da kalmas?n,
Tarumar olmas?n istiyorum, peri?an olmas?n,
Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlar?m,
Niçin ya?ad???m? ben onlara söyledim,
Çiçeklerde açar benim gizli arzular?m.
Ceyhun Atuf KANSU
-
Ö?RETMEN?M
Küçük bir çocukken geldik yan?na,
Kucaklad?n bizi sard?n can?na,
Sevgiyi sayg?y? katt?k ?an?na,
Okuryazar olduk ilk ö?retmenim.
Tüm bildiklerini bize ö?rettin,
Millete faydal? bireyler ettin,
Kalemi k?l?çtan çok keskinlettin,
Çareler ürettin sen ö?retmenim.
Ödevler yapt?r?p as?l talibe,
?mkân haz?rlay?p her bir talep'e,
Feraset gösterip seçtin talebe,
Sanatkâr aday? hep ö?retmenim.
Edebiyatla Din T?p Filoloji,
Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,
?ktisatla Sanat ve Sosyoloji,
Bilimden yelpaze sen ö?retmenim.
?stikbale giden bilgi selinde,
Kitapl?k dolusu her eserinde,
Derin ilim varken ana dilinde,
Neye ba?ka talep var ö?retmenim.
Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,
?lim denizinde hep seferdesin,
Kutsal mesle?inle gönüllerdesin,
Benim de gönlümü al ö?retmenim.
Saymakla tükenmez faziletlerin,
Zamanen ödenen o bedellerin,
K?vanc?nd?r üstün talebelerin,
?ftihar ediniz siz ö?retmenim.
Atam sen de dahi bir ö?retmendin,
Bütün yenilikler senin eserin,
Lay?k insanlarda bil ?aheserin,
Büyük Atatürk'üm ba?ö?retmenim.
Güngören 20.11.02
?STANBUL
Zeki ?.KIZILI?IK
-
SEVG?L? Ö?RETMEN?M
Sevgili ö?retmenim,
?nan sen bir ???ks?n.
Yanars?n gece gündüz.
Ayd?nlat?rs?n bizi.
Do?ruyu, güzeli,
Bize sen ö?retirsin.
Vatan?ma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni ayd?nlat?r,
Bir mum gibi erirsin.
Anne - baba gibisin,
Bizi, ba?r?na hep basars?n.
Fethi BOLAYIR
-
Ö?RETMEN?N ÖYKÜSÜ
Ben, köy ö?retmeniyim,
Da? ba??nda bulutlar?n alt?nda.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis de?il ki, vatan topra?? kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakar?m odamda,
Yar?n dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On be? k?z, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamlar? var.
Henüz kara tahtam yok,
?lk harfleri tanelerle yazd?rtt?m.
Ayd?nl?k A'dan ba?layacak
O. Köksal MEM??
-
Ö?RETMEN?M
Ben,
Seni ilk defa
Okul duvar?n?n d???ndan
Okula gitmezken tan?d?m.
Kirli surat?m, kar??m?? saçlar?m
Çapaklanm?? gözlerimle
Hep sana bakard?m...
Anas?zl???m?n özlemini
Senin çocuklarla ilgilenmenle
Kapard?m...
Okula ba?lad???mda,
C?zlavat lâstik ayakkab?lar?m?n içinde
Donarcas?na ?slanm?? ayaklar?m?,
S?cac?k bak??lar?nla kurutur
Bana bir kerecik dokunman için
Her türlü yaramazl??? yapard?m...
Ben,
Sevdalar?m?n en büyü?ünü
Sana bakarak ya?ad?m...
Sevgili ö?retmenim.
Rag?p SARI
——-
BA?Ö?RETMEN?M
Atatürk benim,
Ba?ö?retmenim.
Ne ö?rendimse
Ondan ö?rendim.
Yenilikleri
Hep o dü?ünmü?
Milleti için,
A?lam??, gülmü?
Çocuk kalbimle,
?lk onu sevdim.
Atatürk benim
Ba?ö?retmenim
Tar?k ORHAN
--
Ö?RETMEN?M
Çocuklar yükselmek isteyen an?t,
Harc?n? teriyle karar ö?retmen.
Seçmi? kendisine ne büyük sanat,
De?erli yap?y? örer ö?retmen.
Bir hamur yo?urur iletir saca,
Hakk?yla pi?irir, ö?retir hece.
Binlerce yavruyu gündüz ve gece
0 kutsal ba?r?na sarar ö?retmen.
Fidanlar büyütür nazik eliyle,
Bilgiyi da??t?r tatl? diliyle.
A?aran saç?n?n her bir teliyle,
Mutlu bir zirveye erer ö?retmen.
Onun yavrusuna bin demek azd?r,
Kimisi erkektir kimisi k?zd?r.
Bu kadar çocu?a hep güler yüzdür,
Gülerken güleni arar ö?retmen.
Nazile DEM?R
--
SEVG?L? Ö?RETMEN?M
Sevgili ö?retmenim,
?nan sen bir ???ks?n.
Yanars?n gece gündüz.
Ayd?nlat?rs?n bizi.
Do?ruyu, güzeli,
Bize sen ö?retirsin.
Vatan?ma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni ayd?nlat?r,
Bir mum gibi erirsin.
Anne - baba gibisin,
Bizi, ba?r?na hep basars?n.
Fethi BOLAYIR
--
Ö?RETMEN?N ÖYKÜSÜ
Ben, köy ö?retmeniyim,
Da? ba??nda bulutlar?n alt?nda.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis de?il ki, vatan topra?? kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakar?m odamda,
Yar?n dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On be? k?z, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamlar? var.
Henüz kara tahtam yok,
?lk harfleri tanelerle yazd?rtt?m.
Ayd?nl?k A'dan ba?layacak
O. Köksal MEM??
--
ANA G?B?, BABA G?B?
Ö?retmenim bilir misin
Seni nas?l sevdi?imi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana de?il, ana gibi;
Baba de?il, baba gibi
Ö?retmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...
Hüseyin DÜZBASAN
--
Türk Ö?retmenine
Bazen ölüler yurdu korur, baz? da sa?lar;
Göz nuru kar??mazsa ?ahadet kan? a?lar,
Yoksullu?un ufkunda erirken bile ma?rur,
Sensin o hazin nûr, O derin Nûr, O büyük nûr,
Ho?nutsun , e?ilmi? okuyorsun , yaz?yorsun;
Ey terli al?n, ey Güne?in öptü?ü insan.
?öhret aramaz, ?ân aramaz, nâm aramazs?n;
Cemiyetin omzunda da yokmu? kadar azs?n;
?lmin sesi hayk?rmaz:?lim ?arlatan olmaz.
Sessiz de seven yoksa vatanlar vatan olmaz.
Sen yurdunu, hayk?rmayarak gizli seversin,
Kalm??sa e?er, ömrümü Tanr?'m sana versin
M?THAT CEMAL KUNTAY
--
Sevgili ö?retmenim
?nan sen bir ???ks?n.
Yanars?n gece gündüz.
Ayd?nlat?rs?n bizi.
Do?ruyu, güzeli,
Bize sen ö?retirsin.
Vatan?ma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni ayd?nlat?r,
Bir mum gibi erirsin.
Anne - baba gibisin,
Bizi, ba?r?na hep basars?n.
Fethi BOLAYIR

#2825

 
© 2015
AŞK