Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

24 Kas?m Ö?retmenler Günü ?iirleri

24 Kas?m Ö?retmenler Günü ?iirleri K?sa - Her sene öncelikle Ba?ö?retmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ö?retmenler gününü kutlad???m?z daha sonra ise sevgili ö?retmenlerimiz için ünlü ?airlerden 24 kas?m ö?retmenler günü ?iirleri haz?rlad?k. Sizlerde de varsa 24 kas?m ö?retmenler günü ?iirleri 4 k?tal?k yada 3 k?ta veya 2 k?tal?k gönderebilirsiniz.

SEVG?L? Ö?RETMEN?M
Sevgili ö?retmenim,
?nan sen bir ???ks?n.
Yanars?n gece gündüz.
Ayd?nlat?rs?n bizi.
Do?ruyu, güzeli,
Bize sen ö?retirsin.
Vatan?ma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni ayd?nlat?r,
Bir mum gibi erirsin.
Anne - baba gibisin,
Bizi, ba?r?na hep basars?n.
Fethi BOLAYIR

Ö?RETMEN
Dosttur o çal??anla, dosttur o yar??anla
Yar?nlara el ele beraber ko?anlarla,
Mutludur o, simsiyah saçlar? olmu?sa ak,
Dünden daha güçlüdür uyan?rken her sabah.
Do?ruya, güzelli?e, odur yolu gösteren
Odur hep gelece?e güvenle gülümseyen.
Bir ana, bir babad?r çocuklara sunulan.
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.
Sars?lmaz bir inançla görevini sevmekte,
Ömrünü adam??t?r milletine hizmette.
Ruhlara ?ekil veren, kafalar? besleyen
Uygarl??a yürürken en öndedir ö?retmen.
Nevin EMGEN

BA?Ö?RETMEN
Atatürk benim,
Ba?ö?retmenim,
Ne ö?rendimse,
Ondan ö?rendim.
Yenilikleri,
Hep o dü?ünmü?,
Milleti için,
A?lam??, gülmü?.
Çocuk kalbimle,
?lk onu sevdim,
Atatürk benim,
Ba?ö?retmenimdir.
Tar?k ORHAN

SEVG?L? Ö?RETMEN?M
Sevgili ö?retmenim,
?nan sen bir ???ks?n.
Yanars?n gece gündüz.
Ayd?nlat?rs?n bizi.
Do?ruyu, güzeli,
Bize sen ö?retirsin.
Vatan?ma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni ayd?nlat?r,
Bir mum gibi erirsin.
Anne - baba gibisin,
Bizi, ba?r?na basars?n.
Fethi BOLAYIR

B?R?C?K Ö?RETMEN?M
Öpmek istiyorum hep o ?efkatli elleri.
Yerimde say?yordum al?p geçtin ileri.
Bana hep sen ö?rettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kayna??m, sevgili ö?retmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken ö?rensem harfleri, heceleri.
Sende sakl? bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik ö?retmenim.
?stemez oldum art?k vefas?z geceleri.
Hep s?n?f?mda olsam, okusam heceleri.
Atam?n önerdi?i olmam istenen yeri,
Bana sen haz?rlad?n biricik ö?retmenim.
Hakk? ÇEB?

Ö?RETMENE ÖZLEM
Sen bir gülsün,
Her derste bende açan.
Bense bir tohum,
Her derste sende ço?alan.
Akl?ma dökülen hat?ralar
?çimde bir yang?n.
Sen yoksun yan?mda,
?çim kan a?larken .
Gülmek de olur mu ki;
Ö?retmenim.
S?ms?cak konu?urdun konu?unca,
Bak??lar?n ayd?nl?k saçard?.
Sen gidince,
Kay?p adreslerde dola?an bir yetimim.
Nas?l da çabuk geçti o güzel günler,
Ö?rettiklerin sa?anak ya?mur gibi,
Karanl??? y?rt?yor.
?imdi hayallerimdesin,
Hayallerimden sak?n ç?kma,
Hayallerimde kal,
Hayallerim bir dünya olsun.
Ekincan Ufuktepe

Ö?retmenim Kalbimdesin
Hayat?m?n tad? tuzu
I???? ve k?lavuzu
Ayr?cal?kl? yerdesin
Ö?retmenim kalbimdesin
Nice e?siz güzellik
Hep senin eserin
Sen bütün gönüllerdesin
Ö?retmenim kalbimdesin
Rüyamda bile vars?n sen
Ruhumda titrer nefesin
Hem gönülde, hem dildesin
Ö?retmenim kalbimdesin
Ozan Özeken

24 Kas?m Ö?retmenler Günü
Ellerim kirliydi tuttun elimden
Bilgi da?arc???n açt?n özünden
Bendeki cevheri gördün gözümden
Umudum sen oldun dü?üm sen gibi
Yüksünmedin burnumdaki sümükten
Sende bir insand?n etten kemikten
Annem miydin, babam m?yd?n, e?itmen.
Kutsal meslek istiyorum sen gibi
Y?rt???mda yamam oldun diki?siz
Özünde do?ruydun süssüz nak??s?z
Yüre?imdi yüre?in düzgün çak?ls?z
Düz yollarda gidece?im sen gibi
Akla?t? saçlar?n bendeki kara
Yürüdüm bir hayli vermedim ara
Ekti?in tohumlar ye?ersin daha
Ben de tohum ekece?im sen gibi
Yurdumu ö?rettin bayra??m ba?ta
Atam? sevdirdin, her an, her ya?ta
Kol kolayd?k cehaletle sava?ta
?imdi e?itmenim t?pk? sen gibi
Yüre?im yorulmaz feyz ald?m senden
Ben de tutaca??m çamurlu elden
Dikensiz gördü?üm, dikenli gülden
Demet demet derece?im sen gibi.

Ö?retmenim ?iiri
Güler yüzlü ö?retmenim,
Bir tanesin, can?m benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlat?rs?n neler neler...
Kalemimi tutamazken
Kitab?m? açamazken
Bir de bakt?m yaz?yorum,
Sular gibi okuyorum.
Çal???p iyi olmay?,
Ko?up el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen ö?rettin ö?retmenim.
Bizde pek çok eme?in var,
?çimizde çok yerin var
Yeti?tirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
Süleyman KARAGÖZ

Ö?retmenler Günü ?iir
Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,
Sizin sevginiz as?rlarca geçmez,
Hayat?m sayfa sayfa eseriniz,
Nas?l unuturuz an?lar? biz.
Ö?retmenim gününüz kutlu olsun,
Ö?rendikçe bu millet mutlu olsun,
Defter, kitap, kalemler neye yarar,
Siz olmazsan?z yeti?mez dima?lar.
O zaman; devlet millet seni anar,
Çünkü her makamda bir ö?rencin var.
Cumhurba?kan? senin talebendir,
Ba?bakan hesab? senden ö?renir.
Y?llar geçmi? bir zat elinizi öper,
Ben Milli E?itim Bakan?y?m der.
Sizleri yazarken titrer ellerim,
Sanki gene imtihanda gibiyim.
Hatal? yazd?ysam özür dilerim,
Sat?rlarda s?n?rlanmaz bu sevgim.
24 Kas?m sonbahara rastlar,
Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.
Gönlünüz ikinci bahar? ya?ar,
Tarih böyle mutlu günlerde dolar.
Ö?retmenim, gününüz kutlu olsun,
Ö?rendikçe bu millet mutlu olsun...
Muhittin YEGÜL

Ö?retmenime...
Bilgi demetleri sun, yine bana,
Yine yalç?n da?lar ötesinden gel...
I??k saç, erdem ver, sisli dünyama,
Yine alt?n ça?lar ötesinden gel...
Ayd?nl??a giden sonsuz yollardan,
Tomurcuklar açan ye?il dallardan,
Bahçedeki taze, solmaz güllerden,
Baharlarla ba?lar ötesinden gel...
Fecri müjdeleyen y?ld?zdan, aydan,
Uzat mavili?i ?effaf saraydan
Buketler dererek bize uzaydan,
Göklerden al tu?lar ötesinden gel.
Milletime do?an ?afaklarla ?en,
?ehitler yata?? topraklarla sen,
Irk?ma ?en veren bayraklarla sen
Tarihler, ota?lar ötesinden gel....
Süleyman ÖZBEK

Ana Gibi, Baba Gibi
Ö?retmenim bilir misin
Seni nas?l sevdi?imi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana de?il, ana gibi;
Baba de?il, baba gibi
Ö?retmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...
Hüseyin DÜZBASAN

KÖY Ö?RETMEN?
Ben bir köy ö?retmeniyim,
Anl?mda ???k,
Gözlerimde nur...
Al?p götürmeyin beni ?ehirleri
Götürmeyin ne olur.
Bir köy ö?retmeniyim,
Kat?ks?z duygular içinde ya?ar?m.
Ç?plak ayaklar basar yüre?ime,
Onlar? tutar, ok?ar?m.
Bir köy ö?retmeniyim,
Çaresizlik ekme?im, keder gözya??m,
Umut ve sevgiyim çarpan kalplerde,
Da?lardan daha çok yücedir ba??m.
Ben bir köy ö?retmeniyim,
Evlerde motif, dillerde destan
Gölgesi dü?er ay-y?ld?z?n üstümüze,
Ve gönüllerde büyür vatan...
Göktürk Mehmet UYTUN

Ben Ö?retmenim
Do?uda, bat?da benim izlerim,
Güneyde, kuzeyde benim özverim.
Da?lar yol versin, ister vermesin,
Da??, ta?? deler yine giderim.
Devletin çat?s? benim eserim,
Ata'm?n dedi?i yolda giderim.
Anamdan, babamdan hatta kendimden,
Bizleri kurtaran eli severim.
?ster bozk?r olsun, isterse çorak,
Oras? bir vatan, kutsal bir durak.
I???? yakmakt?r, benim görevim,
Bizlere yak??maz, geride durmak.
Ayfer TOMRUK
24 Kas?m ?iiri
24. Gün ?iiri
Yans?ma ?iiri
24 Kas?m Ö?retmenler Günü ?iiri
Benide Götür Ayd?nl??a ?iiri
Bir Ö?retmenden ?iiri
Can Ö?retmenim ?iiri
Can?m Ö?retmenim ?iiri
Köy Ö?retmeni ?iiri
Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim ?iiri Ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenim Ben ?iiri
Ö?retmenimize ?iiri
Ö?retmenin And? ?iiri
Ö?retmenin Dü?ü ?iiri
Ö?retmenler Günü ?iiri
Seninle Her Mevsim Bahar ö?retmenim ?iiri
Ö?retmenlerim ?iiri
Sen Ö?retmensin ?iiri
Seninle Her Mevsim Bahar ?iiri
Sevgili ö?retmenime ?iiri
Son Ders ?iiri
?EH?T Ö?RETMEN NOTLARI ?iiri
TÜRK Ö?RETMENLER?NE ?iiri Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2368

 
© 2015
AŞK