Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

24 Kas?m Sözleri

Bana bir harf ö?retenin kölesi olurum. (Hz. Ali)

Yeryüzünde ö?retmenlikten ba?ka onurlu bir meslek tan?m?yorum. (Diyojen)

Heykelt?ra? mermere ne ise, ö?retmen de çocu?a odur. (Atasözü)

?yi bir ö?retmen, kendini yava? yava? gereksiz yapabilen biridir. (T. J. Carruthers)

Dünyada i?lenmesi güç üç ?ey vard?r: Elmas, çelik, insan ruhu. (Benjamin Franklin)

Ö?retmen, taze ruhlar? i?leyen ustad?r. Nesiller yarat?r; ülkeler de?il, gönüller fetheder. (Arif Hikmet Par)

Benim as?l anlat?lacak yan?m ö?retmenli?imdir. Topluma, milletime ben, ö?retmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlat?n. Yoksa kazand???m zaferler, yapt???m öteki i?lerle beni anlatman?z pek önemli de?ildir. (Atatürk)

Ö?retmen kandile benzer. Kendini tüketerek ba?kalar?na ???k verir. (Rufini)

Dünyada her ?eye bir de?er biçilir. Ama ö?retmenin eserine de?er biçilemez. Onun eseri hem her ?eydir ve hem de hiçbir ?eydir. (Socrates)

Herkesi ayd?nlatmak isteyen ö?retmenler, mum gibi erime?e raz? olmal?d?r. (Cenap ?ahabettin)

Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. (Atatürk)

Ö?retmenler!. Sars?lmaz imanla sizi izleyece?iz ve kar??la?t???n?z bütün engelleri kald?raca??z. (Atatürk)

Ö?retmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacakt?r. (Atatürk)

Ö?retmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdan? hür, irfan? hür nesiller ister.

Dünyan?n her taraf?nda, ö?retmenler insan toplulu?unun en fedakâr ve sayg? de?er unsurlar?d?r.

Milletleri kurtaranlar yanl?z ve ancak ö?retmenlerdir.

Ö?retmen mum gibidir, kendisi tükenirken etraf?n? ayd?nlat?r.

Toplumun dü?man? cehalet, cehaletin dü?man? ö?retmendir.

Gelecek gençlerin, gençler ise ö?retmenin eseridir.

#1603

 
© 2015
AŞK