Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

29 Ekim ?iirleri Uzun

En güzel 29 ekim ?iirleri uzun olanlar?n? yay?nlad???m?z bu sayfam?za sizlerde bu anlaml? gün için yani Atatürk'ün bizlere emanet etti?i Cumhuriyet için uzun 29 ekim ?iirleri yollayabilecek ve uzun k?tal? 29 ekim ?iirleri payla?abileceksiniz.

Buyurun 29 Ekim ?le ?lgili Uzun ?iirler
AKDEN?Z'E DO?RU
E?ilmez ba??m?za taç yapt?k hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazd?k Cumhuriyeti...
Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvalar? da??lm?? bir avuç y?lmaz erle.
"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parma?a ko?tuk...
Zafer bahçelerinden gül koparma?a ko?tuk...
Yol gösterdi göklerden bize binlerce y?ld?z,
K?pk?z?l ufuklardan ta?t? al bayra??m?z.
Ko?tuk aslanlar gibi kükreyip da?dan da?a
Canavarlar di?inden vatan? kurtarma?a.
Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvalar? da??lm?? bir avuç y?lmaz erle.
E?ilmez ba??m?za taç yapt?k hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazd?k Cumhuriyeti...
Ömer Bedrettin U?AKLI
—-
TÜRK?YE CUMHUR?YET?
Türk o?lu Türk'üz bu vatanda ebediyen
Ürkmeyiz ürkmeyece?iz kat'iyen.
Rengi al, ay y?ld?zl? bayra??m?z var
Kanla kemikle kutsalla?m?? topra??m?z var.
?nançl?y?z, gururluyuz aln?m?z aç?k
Yar?nlar bizimdir art?k yolumuz aç?k.
Elinde silâh Mehmetçik nöbet tutar
Cin gibi gözleriyle pusuya yatar.
Umudumuz her ?eyimiz gençlerde
Millet, özgürlük, vatan sevgisi hep gönüllerde.
Haydi, uyan?n... Art?k gidiyoruz ayd?nl??a
Umudunuzu kaybetmeyin yoksa dü?eriz karanl??a.
Rahat uyusun, ?ehitlerimiz, atalar?m?z
?nmeyecek gökten yere bayra??m?z.
Yorulmak, y?lmak yak??maz bize
Elbette tarih ?a?acak azmimize.
Türk'üm, Türk'üz, Türk kalaca??z
?limle, insanl?kla, dünyaya sesimizi duyuraca??z.
Ahmet TA?DELEN
—-
ATATÜRK VE CUMHUR?YET
Ba? e?mi?ken önünde alt? as?r her zorluk,
Göçtü bir ç?nar gibi koca imparatorluk!..
Çat?rdatt? bu göçü? göklerini vatan?n,
Duyunca silkindi Türk naras?n? "Ata"n?n!...
Hayk?rd? kad?n, erkek: "?htilâl var, ihtilâl"!
Çi?nenemez yerlerde mübarek, ?anl? hilâl...
Alev alev bayra??m k?z?ll?klarda yand?,
Bütün millet "Kemal"in etraf?nda topland?!..
Dönünce yurt anan?n gözleri bir p?nara
Can verdi ulu tanr?m bu devrilen ç?nara!..
Sald? o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:
Irk?n?n ?ahlan??? ?s?rtt? "Garb"a dudak!..
Çekince Mehmetçik'ler k?l?çlar? k?n?ndan,
Göl göl oldu her taraf korkak dü?man kan?ndan!
Birle?ti siperlerde gazilerle, ?ehitler,
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yi?itler!..
Dile gelince otuz as?rl?k ?anl? mazi,
Türk'ün kara baht?n? a?artt? "Büyük Gazi"!..
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,
Kavu?tuk sevgilimiz: ?stiklâl, hürriyetle!..
De?ildir zindan art?k bize Anadolu'muz,
Cumhuriyet nuruyla ayd?nland? yolumuz!..
Onun kutsal sevgisi ta??yor içimizden,
Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!..
Cemal O?uz ÖCAL
—-
29 Ekim Cumhuriyet Bayram?
Bin dokuz yüz yirmi üç,
Saat tam 20.30,
Duyurdu bir iki, üç.
Yüz bir pare topumuz
Sanl? büyük ordumuz
Ünümüzü dünyaya
Da?, ta?, dere, ova, çay;
A?aç, ku?, y?ld?z, gün, ay.
Asker, i?çi, okullu
Ne?e île dopdolu
Varol ey Cumhuriyet!
Ad? güzel hürriyet!
Dökülen kan?m?zla
Sönmez inanc?m?zla,
Kavu?tuk bizler sana
Can veririz u?runa.
Gel tatl? ?enli?imiz,
Gel kutlu benli?imiz,
Sen, bizim yüzümüzsün,
Gönlümüz gözümüzsün,
Damar?m?zda kans?n.
Dizimizde dermans?n.
Selam ey cumhuriyet!
Selam ey büyük millet!
N. Necati ÖNGAY
—-
ON BE? YILI KAR?ILARKEN
Kim derdi yar?ls?n da nihayet yerin alt?,
Bir anda dirilsin de ?u milyonla karalt?.
Toprakla?an ellerde birer me?ale yans?n.
Kim der ki ?u milyonla adam birden uyans?n.
Kim derdi seher y?ld?z? do?sun da bir evden,
Kaçs?n da cehennemler o bir dalma alevden,
Canlans?n ???k selleri olsun da o damla
Be? devletin öldürdü?ü devlet bir adamla.
Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On be? as?r on be? y?l?n eb'ad?na girsin.
Dünyalar? bir fert evet oynatt? yerinden,
Sars?ld? demirler evet azmin demirinden.
Mazi y?k?l?p gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,
Bir ?ey ele geçmez ?erefin sade ad?ndan.
Sen ar?? b?rak, varsa haber ver kanad?ndan.
Gökten ne ç?kar? Gök ha büyükmü? ha de?ilmi?,
Sen aln?n? göster ne kadar yükselebilmi?.
Gökler ç?kabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yaz?yorsan, eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
?nsan utan?r sonra yar?n kendi sesinden.
Asr?n ya?amak hakk?n? vermez sana kimse;
Sen asr?n? üstünde izin varsa benimse;
Bayraklar? bayrak yapan üstündeki kand?r
Toprak e?er u?runda ölen varsa vatand?r.
Mithat Cemal KUNTAY
—-
29 Ekim Cumhuriyet Bayram?
Faydal? zararl? ne?
Dü?tü Gazi'miz öne,
Sormazlard? kendine.
Ko?up dururdu millet,
Sultan?n emrine.
Böyle kalm??l?k geri,
Uzun yollardan beri.
Dü?man yok kar??m?zda,
Yabanc?lar girerken,
Hiç durmadan ileri.
Ata'm?z?n izinde,
Gittikçe daha zinde.
Dünyay? geçece?iz;
Cumhuriyet devrinde.
Arka çevirip düne.
Otuz y?l önce bizi
Kavu?turdu bugüne.
Sultan yok ba??m?zda,
Milletin hür sesi var;
Yükselen mar??m?zda.
Devrimler dizi dizi,
Dünya seyreder bizi
Hele bir dokun da gör;
Dalgalanm?? denizi...
Zeki OZAN
—-
29 EK?M
Cumhuriyet Bayram?
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donatt?k,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde,
Al bayrak dalgalan?r.
Onun o al rengini,
Bütün bir dünya tan?r.
Yirmi dokuz ekimi
Kar??lar?z ne?eyle,
Çünkü bu günde erdik
Büyük Cumhuriyete.
Yürüyün arkada?lar,
Hep ileri ko?al?m.
Bugün bayram?m?z var.
Gelin bayramla?al?m.
Ali PÜSKÜLLÜO?LU
—-
ON BE? YILI KAR?ILARKEN
Kim derdi yar?ls?n da nihayet yerin alt?,
Bir anda dirilsin de ?u milyonla karalt?.
Toprakla?an ellerde birer me?ale yans?n.
Kim der ki ?u milyonla adam birden uyans?n.
Kim derdi seher y?ld?z? do?sun da bir evden,
Kaçs?n da cehennemler o bir dalma alevden,
Canlans?n ???k selleri olsun da o damla
Be? devletin öldürdü?ü devlet bir adamla.
Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On be? as?r on be? y?l?n eb'ad?na girsin.
Dünyalar? bir fert evet oynatt? yerinden,
Sars?ld? demirler evet azmin demirinden.
Mazi y?k?l?p gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,
Bir ?ey ele geçmez ?erefin sade ad?ndan.
Sen ar?? b?rak, varsa haber ver kanad?ndan.
Gökten ne ç?kar? Gök ha büyükmü? ha de?ilmi?,
Sen aln?n? göster ne kadar yükselebilmi?.
Gökler ç?kabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yaz?yorsan, eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
?nsan utan?r sonra yar?n kendi sesinden.
Asr?n ya?amak hakk?n? vermez sana kimse;
Sen asr?n? üstünde izin varsa benimse;
BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEK? KANDIR
TOPRAK E?ER U?RUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR.
Mithat Cemal KUNTAY
—-
CUMHUR?YET BAYRAMI
Gündüz herkes ne?eli,
?enlik olur ak?am?.
Bayramlar?n güzeli,
Cumhuriyet Bayram?.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
E?lence var, ?enlik var.
I??klar yanar bütün
Dalgalan?r bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rü?tü EFE
—-
CUMHUR?YET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Can?m?zdas?n, Kan?m?zdas?n.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇA?LAR
—-
CUMHUR?YET
Bayra??m?z çekilmi?tir gö?e,
Bir daha inmeyecektir yere,
Biz verirsek el ele,
Muhtaç olmay?z namerde.
Atatürk'ün arma?an? bu vatan,
?zinden yürürüz hep Ata'm.
Dü?mand? yurdumuzdan kaçan,
Cumhuriyetle ?enlendi vatan.
Ata'm?n aziz k?l?c?,
Kesti bitirdi sava??,
Getirdi büyük bar???,
Cumhuriyettir tek kurtar?c?.
Y?ld?z Dinç Dikmen ?lkö?retim Okulu Ö?rencisi / S?NOP

#2377

 
© 2015
AŞK