Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

29 Ekim ?iirleri

29 Ekim ?iirleri K?sa - Yeni ve De?i?ik En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? ?iirlerini bu sayfam?zda bulabilirsiniz. Buyrun K?sa 29 Ekim ile ilgili ?iirler ;
EY GÜZEL CUMHUR?YET
Benim milletim lay?kt?r sana,
A????m sana Cumhuriyet.
Yönetime kat?ld? millet,
?nsana yara??r hürriyet.
Atamdan arma?ans?n,
29 Ekim I????ms?n,
Koruyaca??z seni gözümüz gibi,
Mutluyuz seninle Cumhuriyet.
Onur Genç Ada
Cumhuriyet
Genç, ihtiyar, kad?n, k?z,
??te sokaklarday?z.
Ba??m?zda ay y?ld?z
Seninle Cumhuriyet.
Kurtulu? Sava??'n?n
Bize arma?an?s?n.
?nsan?m ayd?nlans?n,
Seninle Cumhuriyet.
Sen özgürlük yolusun,
Güzellikler dolusun.
Yolum do?ruluk olsun,
Seninle Cumhuriyet.
Atatürk önderimiz,
I??kl? izindeyiz.
Mutluyuz, sevinçliyiz,
Seninle Cumhuriyet.
Cumhuriyet Bayram?
Ay-y?ld?zl? bayra??m,
Semalar? donatm??.
Bugün bayram var diye,
?afak erkenden atm??.
Yüksek tanklar süslemi?,
Caddeleri, yollar?.
Bugün gözler ilerde,
Bugün ba?lar yukar?.
Ak?n ak?n insanlar,
Meydanlara ko?uyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet co?uyor.
Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde ya?atmak,
Hepimizin emeli.
?.Hakk? TALAS
CUMHUR?YET
Al y?ld?zl? al bayraklar,
Her yanda dalgalan?yor.
Süslendi evler, sokaklar
Renk renk ???klar yan?yor.
Yirmi üç y?l önce bugün.
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk'ün,
Arma?an? Cumhuriyet.
En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Can?m?z gibi koruruz,
Cumhuriyet Türklük demek.
Sevinçle, sa?l?kla geçsin.
Sabah?m?z, ak?am?m?z.
Kutlu olsun hepimize,
Cumhuriyet Bayram?m?z.
Vasfi Mahir KOCATÜRK
Cumhuriyet Bayram? ?le ?lgili ?iir
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Can?m?zs?n,
?an?m?zs?n.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
A. O. Atok
ON BE? YILI KAR?ILARKEN
Kim derdi yar?ls?n da nihayet yerin alt?,
Bir anda dirilsin de ?u milyonla karalt?.
Toprakla?an ellerde birer me?ale yans?n.
Kim der ki ?u milyonla adam birden uyans?n.
Kim derdi seher y?ld?z? do?sun da bir evden,
Kaçs?n da cehennemler o bir dalma alevden,
Canlans?n ???k selleri olsun da o damla
Be? devletin öldürdü?ü devlet bir adamla.
Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On be? as?r on be? y?l?n eb'ad?na girsin.
Dünyalar? bir fert evet oynatt? yerinden,
Sars?ld? demirler evet azmin demirinden.
Mazi y?k?l?p gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,
Bir ?ey ele geçmez ?erefin sade ad?ndan.
Sen ar?? b?rak, varsa haber ver kanad?ndan.
Gökten ne ç?kar? Gök ha büyükmü? ha de?ilmi?,
Sen aln?n? göster ne kadar yükselebilmi?.
Gökler ç?kabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yaz?yorsan, eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
?nsan utan?r sonra yar?n kendi sesinden.
Asr?n ya?amak hakk?n? vermez sana kimse;
Sen asr?n? üstünde izin varsa benimse;
Bayraklar? bayrak yapan üstündeki kand?r
Toprak e?er u?runda ölen varsa vatand?r.
Mithat Cemal KUNTAY
29 Ekim
Cumhuriyet bayram?
Geldi bize ne mutlu !
Bayraklarla donatt?k,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde
Al bayrak dalgalan?r.
Onun o al rengini
Bütün bir dünya tan?r.
Yirmi dokuz Ekimi
Kar??lar?z ne?eyle
Çünkü bugün erdik,
Büyük Cumhuriyet'e
Yürüyün arkada?lar
Hep ileri ko?al?m,
Bugün bayram?m?z var,
Gelin bayramla?al?m.
Ali PÜSKÜLLÜO?LU
29 Ekim Cumhuriyet Bayram?
Faydal? zararl? ne?
Dü?tü Gazi'miz öne,
Sormazlard? kendine.
Ko?up dururdu millet,
Sultan?n emrine.
Böyle kalm??l?k geri,
Uzun yollardan beri.
Dü?man yok kar??m?zda,
Yabanc?lar girerken,
Hiç durmadan ileri.
Ata'm?z?n izinde,
Gittikçe daha zinde.
Dünyay? geçece?iz;
Cumhuriyet devrinde.
Arka çevirip düne.
Otuz y?l önce bizi
Kavu?turdu bugüne.
Sultan yok ba??m?zda,
Milletin hür sesi var;
Yükselen mar??m?zda.
Devrimler dizi dizi,
Dünya seyreder bizi
Hele bir dokun da gör;
Dalgalanm?? denizi.
Cumhuriyet Mar??
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel ?ey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
Gazimin sen en büyük yadigar?s?n bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
Dalgalans?n her tarafta ?anl? Türk'ün bayra??
Korumakt?r ve yüceltmek azmimiz bu topra?? !
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demi?tir ; ya ölüm, ya hürriyet !
29 Ekim
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatanda??n hür sesi,
Vatan?m?n ne?esi,
Kucakl?yor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutland?,
Yirmi Dokuz Ekimler.
29 Ekim Cumhuriyet Bayram?
Bin dokuz yüz yirmi üç,
Saat tam 20.30,
Duyurdu bir iki, üç.
Yüz bir pare topumuz
Sanl? büyük ordumuz
Ünümüzü dünyaya
Da?, ta?, dere, ova, çay;
A?aç, ku?, y?ld?z, gün, ay.
Asker, i?çi, okullu
Ne?e île dopdolu
Varol ey Cumhuriyet!
Ad? güzel hürriyet!
Dökülen kan?m?zla
Sönmez inanc?m?zla,
Kavu?tuk bizler sana
Can veririz u?runa.
Gel tatl? ?enli?imiz,
Gel kutlu benli?imiz,
Sen, bizim yüzümüzsün,
Gönlümüz gözümüzsün,
Damar?m?zda kans?n.
Dizimizde dermans?n.
Selam ey cumhuriyet!
Selam ey büyük millet!
ATATÜRK VE CUMHUR?YET
Ba? e?mi?ken önünde alt? as?r her zorluk,
Göçtü bir ç?nar gibi koca imparatorluk!..
Çat?rdatt? bu göçü? göklerini vatan?n,
Duyunca silkindi Türk naras?n? "Ata"n?n!...
Hayk?rd? kad?n, erkek: "?htilâl var, ihtilâl"!
Çi?nenemez yerlerde mübarek, ?anl? hilâl...
Alev alev bayra??m k?z?ll?klarda yand?,
Bütün millet "Kemal"in etraf?nda topland?!..
Dönünce yurt anan?n gözleri bir p?nara
Can verdi ulu tanr?m bu devrilen ç?nara!..
Sald? o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:
Irk?n?n ?ahlan??? ?s?rtt? "Garb"a dudak!..
Çekince Mehmetçik'ler k?l?çlar? k?n?ndan,
Göl göl oldu her taraf korkak dü?man kan?ndan!
Birle?ti siperlerde gazilerle, ?ehitler,
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yi?itler!..
Dile gelince otuz as?rl?k ?anl? mazi,
Türk'ün kara baht?n? a?artt? "Büyük Gazi"!..
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,
Kavu?tuk sevgilimiz: ?stiklâl, hürriyetle!..
De?ildir zindan art?k bize Anadolu'muz,
Cumhuriyet nuruyla ayd?nland? yolumuz!..
Onun kutsal sevgisi ta??yor içimizden,
Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!.
TÜRK?YE CUMHUR?YET?
Türk o?lu Türk'üz bu vatanda ebediyen
Ürkmeyiz ürkmeyece?iz kat'iyen.
Rengi al, ay y?ld?zl? bayra??m?z var
Kanla kemikle kutsalla?m?? topra??m?z var.
?nançl?y?z, gururluyuz aln?m?z aç?k
Yar?nlar bizimdir art?k yolumuz aç?k.
Elinde silâh Mehmetçik nöbet tutar
Cin gibi gözleriyle pusuya yatar.
Umudumuz her ?eyimiz gençlerde
Millet, özgürlük, vatan sevgisi hep gönüllerde.
Haydi, uyan?n... Art?k gidiyoruz ayd?nl??a
Umudunuzu kaybetmeyin yoksa dü?eriz karanl??a.
Rahat uyusun, ?ehitlerimiz, atalar?m?z
?nmeyecek gökten yere bayra??m?z.
Yorulmak, y?lmak yak??maz bize
Elbette tarih ?a?acak azmimize.
Türk'üm, Türk'üz, Türk kalaca??z
?limle, insanl?kla, dünyaya sesimizi duyuraca??z.
AKDEN?Z'E DO?RU
E?ilmez ba??m?za taç yapt?k hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazd?k Cumhuriyeti...
Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvalar? da??lm?? bir avuç y?lmaz erle.
"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parma?a ko?tuk...
Zafer bahçelerinden gül koparma?a ko?tuk...
Yol gösterdi göklerden bize binlerce y?ld?z,
K?pk?z?l ufuklardan ta?t? al bayra??m?z.
Ko?tuk aslanlar gibi kükreyip da?dan da?a
Canavarlar di?inden vatan? kurtarma?a.
Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvalar? da??lm?? bir avuç y?lmaz erle.
E?ilmez ba??m?za taç yapt?k hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazd?k Cumhuriyeti...
Ömer Bedrettin U?AKLI
ON BE? YILI KAR?ILARKEN
Kim derdi yar?ls?n da nihayet yerin alt?,
Bir anda dirilsin de ?u milyonla karalt?.
Toprakla?an ellerde birer me?ale yans?n.
Kim der ki ?u milyonla adam birden uyans?n.
Kim derdi seher y?ld?z? do?sun da bir evden,
Kaçs?n da cehennemler o bir dalma alevden,
Canlans?n ???k selleri olsun da o damla
Be? devletin öldürdü?ü devlet bir adamla.
Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On be? as?r on be? y?l?n eb'ad?na girsin.
Dünyalar? bir fert evet oynatt? yerinden,
Sars?ld? demirler evet azmin demirinden.
Mazi y?k?l?p gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,
Bir ?ey ele geçmez ?erefin sade ad?ndan.
Sen ar?? b?rak, varsa haber ver kanad?ndan.
Gökten ne ç?kar? Gök ha büyükmü? ha de?ilmi?,
Sen aln?n? göster ne kadar yükselebilmi?.
Gökler ç?kabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yaz?yorsan, eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
?nsan utan?r sonra yar?n kendi sesinden.
Asr?n ya?amak hakk?n? vermez sana kimse;
Sen asr?n? üstünde izin varsa benimse;
BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEK? KANDIR
TOPRAK E?ER U?RUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR.
Mithat Cemal KUNTAY
Ya?as?n Cumhuriyet
Co?kunuz sevinçliyiz.
Ayr? gayr? de?iliz
Bütün Türkler hep biriz
Ya?as?n cumhuriyet.
Dünyaya ?eref sald?k
Nice ülkeler ald?k
Aln? lekesiz kald?k
Ya?as?n cumhuriyet.
Atatürk kalbimizde
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdi?i izde
Ya?as?n cumhuriyet.
Türk askerdir do?u?tan;
Ho?lan?r?z bo?u?tan
Bize anad?r vatan
Ya?as?n cumhuriyet...
Ya?as?n vatan ana
Ba?l?y?z candan ona
Ne mutlu Türk olana
Ya?as?n cumhuriyet.
Rak?m ÇALAPALA
29 Ekim
Rüzgar gibi savrulur da?larda
Bozguna u?ram?? dü?man Anadolu'da
Yi?itler, Kahramanlar senin u?runa
Bölünmez Padi?ah Vahdettin u?runa
Bayram'd?r Bayrak't?r bu bizlere
Cephede ?ehit dü?mü? ölümüz
Toprak'la Bayrak'la sar?l? bedenimiz
Ç?kmaz bu bizim kefenimiz
Yine sava??r?z bin y?l bin sene
Geri gelme sekte Vatan?m?z
Miras't?r yeni gelen nesiller
29 Ekim Özgürlüktür yurdumuza
Dalgalans?n sancak dört bir yanda
Arma?and?r ?ehitlerden Gazilerden
Bin y?ll?k taht? deviren, Padi?ah'? sürgün eden
Bu Cumhuriyeti kuran arma?an eden ATAM
29 Ekim
Ay-y?ld?zl? bayra??m,
Semalar? donatm??.
Bugün bayram var diye,
?afak erkenden atm??.
Yüksek tanklar süslemi?,
Caddeleri, yollar?.
Bugün gözler ilerde,
Bugün ba?lar yukar?.
Ak?n ak?n insanlar,
Meydanlara ko?uyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet co?uyor.
Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde ya?atmak,
Hepimizin emeli.
?.Hakk? TALAS
Cumhuriyet Güne?i
Cumhuriyetten önce,
Köle gibiydi millet.
Sade bir tek ki?inin,
Emrindeydi memleket.
Yoksulluk, bilgisizlik,
Sard? dört yan?m?z?.
Ya?ard?k, di?imize
Takarak can?m?z?.
Dü?manlar da üstelik,
Sald?r?nca vatana.
Ba?kald?rd? Atatürk,
Yurdumuzu satana.
Toplan?p etraf?na,
Dünyaya ate? açt?k.
Dört y?l yokluk içinde,
Kahramanca sava?t?k.
Nihayet temizlendi,
Yabanc?lardan vatan.
Cumhuriyet güne?i,
Parlad? i?te o an.
Onun ???klar?yla,
Kavu?tuk hürriyete.
Her gün bir bayram etsen
Azd?r cumhuriyete.
Fahrünissa ELMALI
En Sevinçli Günümüz
Cumhuriyet Bayram?
En sevinçli gün bize.
Diye söze ba?lad?,
Ö?retmenim dün bize.
Kurtulu? Sava??'n?,
Kazan?nca ordumuz,
Temizlendi dü?mandan,
Ba?tan ba?a yurdumuz.
Padi?ahl?k devrini,
Temelinden devirdik.
Yurdumuzu apayd?n,
Bir cennete çevirdik.
?smail Hakk? SUNAT
Cumhuriyet
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Arma?and?r Ata'dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara'dan.
Al bayra??m göklerde,
Övünçle dalgalan?r.
Cumhuriyet Bayram?,
Hep k?vançla kutlan?r.
Hülya ÖNEL
Atatürk'üm Sen Yokken
Bir Cumhuriyet günü
Kalbimizde an?l?yorsun
Belki o zaman uyuyorsundur
Atatürk'üm sen yokken
Duydun mu sesimizi
Atatürk'üm derken
Yank?land? her taraf
Atatürk'üm sen yokken
Bir cevap ver ne olur
Akl?m hayalim durur
Annem teselli etti
Atatürk'üm sen yokken
Gönderen : Nur?en Gül?en AKKU?
Cumhuriyet
Tarifin fazilettir,
Ba?kas? eziyettir.
Tek hâkimin millettir,
Cumhuriyet çok ya?a.
Koruyacak millettir,
Ya?aman bir servettir,
Türk olmak bir ?ereftir,
Cumhuriyet çok ya?a.
Çarpan tek bir yürektir,
Hür ya?amak gerekir,
Anmak büyük ?ereftir,
Cumhuriyet çok ya?a.
Karanl?klar yok ettin,
Dünyaya sevgi ektin,
Sen bulunmaz nimettin,
Cumhuriyet çok ya?a.
Hüseyin KARADEN?Z
Cumhuriyet
Al y?ld?zl? al bayraklar,
Her yanda dalgalan?yor.
Süslendi evler, sokaklar
Renk renk ???klar yan?yor.
Yirmi üç y?l önce bugün.
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk'ün,
Arma?an? Cumhuriyet.
En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Can?m?z gibi koruruz,
Cumhuriyet Türklük demek.
Sevinçle, sa?l?kla geçsin.
Sabah?m?z, ak?am?m?z.
Kutlu olsun hepimize,
Cumhuriyet Bayram?m?z.
Vasfi Mahir KOCATÜRK
Bugün
Durmadan dalgalar? ?anl? bayra??m,
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
Ufuklar gül açs?n, gülsün topra??m,
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
A?açlar bezensin, dallar süslensin.
Bahçeler donans?n, güller süslensin.
Ata'n?n açt??? yollar süslensin.
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
Yurt için sava?mak bir ?anl? dü?ün,
Ya?amak duygusu her ?eyden üstün,
?stiklal sevdas? ufkumuzda gün,
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
Tarihe s??mayan ?anlar Türk'ündür.
Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür.
Bayra?a renk veren kanlar Türk'ündür,
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
Ata'm?z her zaman kalbimizde h?z,
Ülkümüz u?runda ölmek aht?m?z,
?ölenler kurulsun, içilsin k?m?z.
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
Kan?m topra?a katan?m?z var,
Bayra??n alt?nda yatan?m?z var,
Destanlar kayna?? vatan?m?z var,
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
Ulu? TURANLIOGLU
Cumhuriyet
Kiminin saç? ak, kiminin kara,
Ba??n dü?erse e?er, bir gün dara,
Sak?n dü?ünme hiç, kara kara,
?lac?n? hemen Cumhuriyet'te ara.
Osmanl?'n?n vard? büyük bir derdi,
Dü?manlar bak her yere geldi,
Çaresini ise Atatürk bildi,
Dü?man? yendi, Cumhuriyet geldi.
Dü?ünme, en iyi yönetim ne diye,
Ya?at, uygula ve geli?tir diye,
Atatürk Cumhuriyet'i verdi hediye,
Durma, ula? ça?da? ülkelere.
Ahmet ÇAKIR
Cumhuriyet
Biziz bu memleketin,
Kan?, ili?i, eti,
Yirmi dokuz Ekim'de,
Kurduk Cumhuriyeti.
Yirmi dokuz Ekim'de,
Yeni bir ay parlad?.
??te bu parlak ay?n,
Cumhuriyettir ad?.
Yirmi dokuz Ekim'de,
Bütün ???klar yans?n,
Caddeler ba?tan ba?a,
Bayraklarla donans?n.
?erefimiz var, yurdun,
Topra??nda, ta??nda.
Dinç cumhuriyetimiz,
Tam .......... ya??nda.
Elele tutu?al?m,
Hiç de?i?mez bu niyet,
Ya?as?n Türk Milleti,
Ya?as?n Cumhuriyet.
Halil SOYUER

#2378

 
© 2015
AŞK