Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

30 A?ustos Atatürkün Sözleri

Atatürkün 30 A?ustos Zaferi ?le ilgili Sözleri

Atatürkün Zafer Bayram? ?le ilgili Sözleri

Ulu Önder 30 A?ustos kutlamalar?n?n ikinci y?l kutlamalar?nda ?u sözleri söylemi?ti:

Bilmeyen kalmam??t?r ki: Ulusumuz, egemenli?ini eline ald??? gün, en karanl?k yoksullu?un, en derin uçurumun k?y?s?nda idi. Bütün güçleri y?pranm??, bütün savunma araçlar? elinden al?nm??, kutsal varl?klar? sald?r?ya u?ram??, pek ac?kl? bir durumda idi. Bütün bunlar? hiçe sayarak varl???n? ve ba??ms?zl???n? kurtarmaya karar verdi. Bu karar?n? ba?ar?ya ula?t?rabilmek için kendine bir toplu davran??, bir belirli erek seçmesi gerekiyordu. Ulusun bütün varl??? ile, bütün inan?yla, can?n? di?ine takarak o yolda birlikte yürümesi ve er geç ba?ar?ya ula?mas? gerekti. ??te baylar o erek bu yerdi, buras?yd?. Umulan ve istenen ba?ar?, i?te burada kazan?lan zaferdi.

Zafer Bayram? ile ?lgili Di?er Sözleri:

Gençler! Gelece?e güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta oldu?unuz e?itimle, bilgi ile, insanl?kta üstünlü?ün, yurt sevgisinin, dü?ünce özgürlü?ünün en de?erli örne?i olacaks?n?z. Ey yükselen yeni ku?ak! Cumhuriyeti biz kurduk, O`nu yükseltecek ve ya?atacak sizlersiniz..(Mustafa Kemal ATATÜRK)

Memleketimizi esir etmek istiyen dü?manlar? behemehal ma?lûp edece?imize dair olan emniyet ve itimad?m bir dakika olsun sars?lmam??t?r. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Harp zaruri ve hayati olmal?d?r. Hayat? millet tehlikeye maruz kalmay?nca harp bir cinayettir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. E?er Türk Neferinin kaçt???n? görmü?seniz, derhal kabul etmelidir ki onun ba??nda bulunan en büyük kumandan kaçm??t?r. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Ba?ar? ise, Ba?araca??m diye ba?layarak sonunda Ba?ard?m diyebilenindir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Milletimiz davran??lar?nda ve gayretlerinde sars?lmaz bir bütünlük gösterdi?i için ba?ar?l? olmu?tur. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmu? bir milletiz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#834

 
© 2015
AŞK