Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

30 A?ustos Zafer Bayram? Sözleri

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 A?ustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlup?nar Sava??, Türk ulusunun yeniden dirili?idir.

Malazgirt Sava??'yla (1071) 26 A?ustos'ta Anadolu'nun Türklere kap?lar?n açan kahraman ordumuz; Ba?komutanl?k Meydan Muharebesi'yle de Anadolu topraklar?n?n Türk Vatan?" oldu?unu önünde durulmaz bir iradeyle dü?mana ispatlam??t?r. Ve yine ulusumuzun iradesiyle Cumhuriyet kurulmu?tur.

Atatürk, ünlü "Nutuk"unda Kurtulu? Sava??'n? anlat?r. Her Türk yurtta??n?n okumas? gereken Nutuk (Söylev)'da Atatürk sava?a nas?l haz?rland???m?z? da anlatmaktad?r.

O'ndan ö?rendi?imize göre: Ba?komutan Gazi Mustafa Kemal Pa?a, Bat? Cephesi Komutan? ve ?nönü Sava?lar? kahraman? ?smet Pa?a ve Genelkurmay Ba?kan? Fevzi Çakmak Pa?a büyük bir gizlilik içinde taarruz planlar?n? haz?rlarlar.

1922 A?ustos ay?nda Türk Ordusu taarruza geçmek için, Kurmay heyeti'nce karar verilir. Mustafa Kemal, ?smet Bey, Fevzi Çakmak ve di?er pa?alar ile kurmaylar; sava?? yönetmek üzere Kocatepe'ye gelirler.

26 A?ustos sabah, saat 05. 30'da Türk topçu birlikleri Afyon'un güneyinden dü?man siperlerini ate?le vurmaya ba?lar. Ard?ndan piyadeler hücuma geçerler. Planland??? gibi Büyük Taarruz devam eder ve dü?man gerilemeye ba?lar, bozguna u?rayarak ikiye ayr?l?r.

30 A?ustos'a kadar dü?man ordusu çembere al?n?r. 30 A?ustos sabah?, 1. Ordu ve avc? hatlar?n? ile 4. Kolordu'yu denetleyen Ba?komutan Mustafa Kemal Pa?a; saat 14. 00'da Asl?hanlar yak?n?ndaki "Komuta Karargâh?ndan taarruz emrini verir.

Dumlupan?r'da ordumuz dü?mana son darbeyi vurur. Dü?man askerleri kaçmaya ba?lar. Mustafa Kemal Pa?a; kaçan dü?man askerlerini kovalamak için, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ?leri!" komutunu verir. Yunan Ba?komutan? General Tikop?s dâhil çok say?da esir al?n?r.

?ahlanan Türk Ordusu dü?man güçlerini ?zmir'e kadar kovalar. 9 Eylül 1922 günü Türk Ordusu ?zmir'e girer. Bat? Anadolu'yu yakan y?kan dü?man kuvvetleri canlar?n? zor kurtararak, geldikleri gibi gemilere binerek giderler.

30 A?ustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere kar??; kad?n?yla çocu?uyla, ordusuyla topyekûn verdi?i bir sava??n ve ulusal benli?ini kurtard??? ve Zafer Destan?'n?n yaz?ld??? gündür.

Bu mutlu günde, zaferi bize ya?atan Atatürk ve silah arkada?lar? ile kahraman Türk Ordusu'na ?ükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayram? kutlu olsun...

#1032

 
© 2015
AŞK