Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

8 Mart Dünya Kad?nlar Günü ?iirleri

En Güzel Dünya Kad?nlar Günü ?iirleri Sayfas? - Sizlere yeni ve de?i?ik K?sa Dünya Kad?nlar Günü ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? 8 Mart Dünya Kad?nlar Günü ?iirleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun 8 Mart Dünya Kad?nlar Günü ?iirleri;
Dünya Kad?nlar Günü
Her kad?n kutsald?r, sak?n unutma
Kutsal cennet serilmi? o kad?na
De?er ver kad?na, baks?n tad?na
Ya?am tad?m ad?n, kutsald?r kad?n
Kad?n, en zirvede açan kardelen
Karlara inat çiçek açar kad?n
Da? zirvesi erkek, kad?n bir çiçek
Ya?am tad?m ad?n, kutsald?r kad?n
Kad?ndan kad?na sayg? duyal?m
Onlara sahip ç?kal?m sevgiyle
Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi
Ya?am tad?m ad?n, kutsald?r kad?n
Kad?nlar günü kutlu olsun kalpten
Her güzelin eli öpülür, inan
Sayg? sevgim senin olsun, ey kad?n
Ya?am tad?m ad?n, kutsald?r kad?n!
Selim Temiz
--
Dünya Kad?nlar Günü ?iiri
Bugün dünya kad?nlar günü
Akl?ma geldi anam?n yüzü
Mavi mavi iki gözü
Ve hep gülen yüzü
Bugün dünya kad?nlar günü
Kad?nlara bir gün yetmez
Kad?nlar?n çilesi hiç bitmez
Kad?nlar?n çekti?ini kimse çekmez
Bugün dünya kad?nlar günü
Anam, bac?m, teyzem
Size yetmez 8 Mart günü
Her gün sizlere kad?nlar günü
Alpay Türko?lu
--
KADIN HAKKI
Bak a?l?yor için için,
Hani nerde kad?n haklar?
Çal???r?z geçim için,
Hani nerde kad?n haklar?
Meclislerden yerilmi?iz,
Akl? k?sa görülmü?üz,
Hep zorula verilmi?iz,
Hani nerde kad?n haklar?
Kirman?n? e?irmez mi,
Hamurunu yo?urmaz m?,
Seni beni do?urmaz m?,
Hani nerde kad?n haklar?
T?k demeden dövülürüz,
Ana avrat sövülürüz,
S?k s?k evden kovuluruz,
Hani nerde kad?n haklar?
Derde yo?a al?????z,
Çilelerle bulu?u?uz,
Birkez gülsek y?l?????z,
Hani nerde kad?n haklar?
Hatuni'yim ne diyeyim,
Bitmezki daha sayay?m,
Cevap verin de duyay?m,
Hani nerde kad?n haklar?
A??k Hatuni
--
ADI KADIN YÜRE?? YANGIN
Ad? kad?n
Anad?r bac?d?r kad?n
Cand?r cananad?r, e?dir kad?n
Eli öpül esidir, duygu selidir kad?n
Anlatt?kça ço?alan, ço?ald?kça güçlenen kad?n
Ad? kad?n yüre?i yang?n, ac?larla yo?rulan kad?n
Gözya?lar?n? içine ak?tan kad?n
E?inin ?ekillendirdi?i kal?ba giren kad?n
Sorgusuz sualsiz istenileni yapan kad?n
Gözü ya?l?, ba?r? yasl? kad?n
Daha küçücük bir k?zken gelin edilen kad?n
Ne oldu?unu anlamadan bebe karn?na koyulan kad?n
Küçücük bir çocukken çocuk do?uran kad?n
Ummanda kaybolan kad?n
Ad? kad?n
Yüre?i yang?n kad?n...
SERAP ATAY
—-
ANACI?IM
Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l?
Kaç geceler bana ninni söylerdi,
Hasta olunca oydu ba?ucumda bekleyen,
Biraz yorulmayay?m, üzülmeyeyim, hemen
Al?r kuca??na ok?ard?, saçlar?m? öperdi.
Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l?
Uzun k?? geceleri masal masald?.
Güzel çoban k?zlar?, iyi kalpli sultanlar,
Bir suyun ak??? gibi geçip gitti zamanlar
?imdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kald?.
Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l?
Y?kayan oydu mürekkep lekeli parmaklar?m?.
Ak?am biraz geciksem yollara dü?erdi .
Soka?a ç?karken «Yavrucu?um ü?ütme» derdi.
Hemen bir kazak örerdi biraz bo? kald? m?.
Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l?
Bilirim yine kalbinde yerim anac???m.
Selam sana Kad?nlar Günü ?stanbul'dan.
Yeni dönmü?çesine bir ak?am okuldan,
Vefal? ellerinden öperim anac???m.
Ümit Ya?ar O?UZCAN
--
Dünyadaki Mele?im
Dünya ya gelmeden önce,
Yalvard?m Yaradan a.
A?lad?m h?çk?ra, h?çk?ra
- Nas?l ya?ar?m Dünya da?
Ulu Yaradan buyurdu:
- Gönderdim bir melek Dünya ya
- O yemez, seni yedirir.
- O giymez, seni giydirir
- Ben onu nas?l bilicem?
- Sen ona anne diyecen.
Elmas S?la DA?LI
--
Kad?n
Bir kad?n tan?mad?m, yüre?i ile bakan.
Bir kad?n tan?mad?m, insanl?k kokan.
Bir kad?n tan?mad?m, korkuya rest çekmi?.
Bir kad?n tan?mad?m, me?er gerçekmi?.
Bir kad?n tan?mad?m, pazarl?k etmeyen.
Bir kad?n tan?mad?m, sevgisi bitmeyen.
Bir kad?n tan?mad?m, kad?nl???n? diretmeyen.
Bir kad?n tan?mad?m, nankör olup kirletmeyen.
Bir kad?n tan?mad?m, gerçeklere bar???k.
Bir kad?n tan?mad?m, zor günlerde ???k.
Bir kad?n tan?mad?m, söyledi?i gibi olan.
Bir kad?n tan?mad?m. eksik olsun yalan.
Bir kad?n tan?mad?m, ya? geldi k?rka ç?kt?.
Bir kad?n tan?mad?m, duygular?m ac?kt?.
Bir kad?n tan?mad?m, kapris bilmesin.
Bir kad?n tan?mad?m, verdi?i söz ölmesin.
Bir kad?n tan?mad?m, ???k tutsun yollar?ma.
Bir kad?n tan?mad?m, a??rl?k olmas?n kollar?ma.
Bir kad?n tan?mad?m, alçak gönüllü, haddini bilen.
Bir kad?n tan?mad?m, gülünce gözleri gülen.
Bir kad?n tan?mad?m, insan sarraf? olsun.
Bir kad?n tan?mad?m, akt?kça durulsun.
Bir kad?n tan?mad?m, gözü pek, vefal?, mert.
Bir kad?n tan?mad?m, ne sorun olsun ne dert.
Bir kad?n tan?mad?m, sahte sözler kulak asmas?n.
Bir kad?n tan?mad?m, incitmesin, k?rmas?n, sarsmas?n.
Mehmet Yücel
--
Dünya Kad?nlar Günü
Bugün Dünya Kad?nlar günü.
Unutulmamal? dünü, bugünü.
Sevgi ve ?efkat gösterelim.
Koruyal?m gelece?in küçü?ünü.
Türk kad?n? çal???r, emekçidir.
Yalanlar? hiç olmaz gerçekçidir.
Her zaman k?ymet bilinmeli.
Bugün Dünya Kad?nlar günüdür.
Kad?nlar çileyi çok çeker.
Gönüllere sevgi tohumlar? eker.
Dilleri bal, pekmez sanki ?eker.
Bugün Dünya Kad?nlar günüdür.
Kavgaya hay?r, istemezler eziyet.
Hiç birinde yok ne kin, ne kötü niyet.
Her birinde var pek çok büyük marifet.
Bugün dünya kad?nlar günüdür.
--
KADINLAR GÜNÜ
Bugün kad?nlar günü,
Ko?al?m Ça?layan'a .
Ça?layan nehir gibi,
Co?al?m Ça?layan'a.
Elimizde bayra??m?zla,
Dilimizde mar?lar?m?zla,
E?imizle, çocu?umuzla,
Ko?al?m Ça?layan'a.
Toplumumuzu germeyelim,
Buna mahal vermeyelim,
Dinci, laik el ele,
Ko?al?m Ça?layan'a.
Hakk?m?z? arayal?m,
Cehalete kar?? dural?m,
Bugün özgür olal?m,
Ko?al?m Ça?layan'a.
Herkes bizi dimdik görsün,
Özgürlü?ümüz daim olsun,
Dünya kad?nlar? örnek als?n,
Ko?al?m Ça?layan'a.
Üzerimizde oyunlar oynanmas?n,
Çarçaf, türban kalmas?n,
Kimse kimseyi k?rmas?n,
Ko?al?m Ça?layan'a.
Çal??ma hayat?na kat?lal?m,
Ekonomik özgürlü?ümüzü alal?m,
Atatürk'e lay?k olal?m,
Ko?al?m Ça?layan'a.
Cahil, aciz kalmas?n diye,
Bu oyunlar sürmesin diye,
Çat??malar olmas?n diye,
Ko?al?m Ça?layan'a.
Fatma Biber
--
VE KADINLAR
Ve kad?nlar,
bizim kad?nlar?m?z:
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anam?z, avrad?m?z, yarimiz
ve sanki hiç ya?amam?? gibi ölen
ve sofram?zdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve da?lara kaç?r?p u?runda hapis yatt???m?z
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve karasabana ko?ulan
ve a??llarda
???lt?s?nda yere sapl? b?çaklar?n
oynak, a??r kalçalar? ve zilleriyle bizim olan
kad?nlar,
bizim kad?nlar?m?z
Naz?m H?KMET

#2896

 
© 2015
AŞK