Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Abraham Lincoln Sözleri

Gelecek senin notlar?nd?r, geçmi?se s?nav?n.

Karakter a?aç ise, ?an ve ?eref o a?ac?n gölgesi gibidir; biz hep gölgeyi dü?ünürüz oysa gerçek olan a?ac?n kendisidir.

Aynaya bakt???nda ba?ka birini görmek istemiyorsan kendin gibi ol.

Alk??lara inanmay?n; ço?unluk alk??l?yorsa iyi, güzel ama alk??layanlar ya dalkavuklar?n elleriyse.

Baz? insanlar? her zaman, bütün insanlar? da bazen kand?rabilirsiniz; ama bütün insanlar? her zaman kand?ramazs?n?z.

Kendinizle ilgili iyi hissetti?inizde enerjiniz pozitif titre?ir. Enerjiniz pozitif titre?irken kendinize pozitif ?eyleri çekersiniz. ?stediklerinizin olmas? için ; pozitif titre?ime geçmeniz zorunludur.

?yi bir i? yapt???mda kendimi iyi, kötü bir i? yapt???mda kendimi kötü hissediyorum. ?nand???m tek din bu!

Hiçbir ?eyden asla vazgeçme çünkü vazgeçenler yaln?zca kaybedenlerdir.

?nsanlar?n kimlikleri güç ve makam s?ras?nda ortaya ç?kar.

Güç süreklidir; ama gücün kazand??? zaferlerin ömrü pek k?sa olur.

Hatadan korkan bir insan hiçbir ?ey yapamaz.

Diplomasi, insanlar? kendilerini gördükleri gibi tarif edebilmektir.

Ne kadar mutlu olmaya karar vermi?seniz o kadar mutlu olursunuz.

Siz içkiyi savuna bilirsiniz ama içki sizi asla savunmaz.

Bir ülke, yar? köle yar? özgür insanlardan olu?ursa ya?ayamaz.

Geçmi?ini sadece özlemek istemiyorsan ayak izlerini kaybetmemelisin.

Tecrübeme göre e?itimsiz kimselerin erdemleri de azd?r.

Yar?n geride kalan ömrümüzün ilk günüdür.

U?ak olmay? istemedi?im gibi, u?ak kullanmay? da sevmem; benim demokrasi anlay???m budur.

Unutma, yar?n geride kalan ömrümüzün ilk günüdür.

Ormanda k?v?lc?m ç?karmaya te?ebüs edenler, yaln?zca bir tutam ayd?nl?k için övülebilirler. Asl?nda onlardan geriye kalan, kal?n bir toz bulutu ve kendilerinin de kar??t??? etten ve kemikten siyah kül y???n?d?r.

Politikac?lar halk?n ç?karlar?ndan farkl? ç?karlara sahip olan insanlar toplulu?udur.

E?er bir a?ac? kesmek için bir saatim olsayd?, ilk k?rkbe? dakikada sadece baltam? bilerdim.

Konu?up da aptall???n?z? ortaya koyaca??n?za, konu?may?n da hiç olmazsa herkesin ?üphesi kals?n.

Neredeyse bütün erkekler güçlüklere dayanabilir, ama bir adam?n karakterini test etmek istiyorsan, ona güç ver.

Okulda hata yapman?n, hile yapmaktan çok daha onurlu oldu?unu ö?ret ona (o?lunun ö?retmenine)

Bana okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z söyleyeyim; Annemdir.

Hayatta oldu?um, olaca??m her?eyi güzel anneme borçluyum.

Hemen herkes s?k?nt?ya gö?üs gerebilir ama insan?n as?l karakteri eline kuvvet geçti?inde ortaya ç?kar.

Güçlü?e hemen hemen her insan dayanabilir fakat onun karakterini s?namak istiyorsan?z ona yetki verin.

Ba?kalar?n?n hürriyetlerini tan?mayanlar, hürriyete lay?k de?ildir.

Evsiz biri ba?kas?n?n evini y?kmaya çal??mamal?, çal???p kendine bir ev yapmal?d?r.

Dünyan?n büyük adamlar? okullar?n?n en büyük ö?rencileri de?ildi; ço?u zaman en büyük okullar? bitirenler de hayat?n büyük adamlar? olmam??lard?r.

Muhafazakarl?k nedir? Eski ve denenmi?e hayran olmamak, yeni ve denenmemi?e muhalif olmak de?il midir?

Demokrasi, halk?n halk taraf?ndan halk için idaresidir.

Kimse kimseyi r?zas? olmadan yönetemez.

Ba?ka uluslar? özgürlüklerinden edenler er geç kendileri de özgürlüklerinden olurlar.

E?er ilk önce nerede oldu?umuzu ve nereye meylimiz oldu?unu bilirsek, ne yapmam?z gerekti?ini ve nas?l yapaca??m?z? iyi de?erlendirebiliriz.

E?er kar??n?zdaki ki?iye, bütün kalbin ve yeteneklerinle yard?m etmeyi kabul edebiliyorsan, i?te o zaman onu ele?tirebilirsin. Bu olumlu ele?tiridir.

Genç bir adam?n ilerlemesi; ba?kalar?n?n onun ilerlemesinden, ne kadar rahats?z olurlarsa olsunlar onun muktedir oldu?u her yolda kendisinini islah etmesiyle kabildir... ku?ku ve k?skançl?k hiçbir insana, hiçbir durumda faydal? olmam??t?r. Gerçi bir adam?n yükselmesine mani olmak için baz? kötü yürekli giri?imler olabilir, hatta bunlar?n ba?ar?l? olmalar? bile mümkündür, e?er onlar zihninin as?l gerçek yoldan sapmas?na ve haks?zl?k üzerinde zaman?n? israf etmesine sebep olursa.

Ya hür bir millet olarak ya?ayal?m ya da ölelim.

#1710

 
© 2015
AŞK