Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ac? Bir A?k Hikayesi

Onca y?ld?r birlikte okuduklar? halde, lisenin mezuniyet balosunda ilk defa konu?tular. Öyle büyüleyici bir güzelli?i vard? ki Eda'n?n, Demir konu?tuklar?na konsantre olmakta güçlük çekiyordu. Okulda gördü?ünde de her zaman ba??n? döndürmü?tü bu k?z. Al?ml?, asil, gururlu bir duru?u vard?. Kumral teni, dümdüz saçlar?, yosun ye?ili gözleri, düz ve hafif kalk?k, ince bir burnu, pembe dolgun dudaklar? ona masum, çocuksu ve ayn? zamanda müthi? di?i bir hava veriyordu. Boyu ortalaman?n üzerindeydi ve incecikti. Yürüdü?ü zaman bir ku?u edas? ile süzülüyordu sanki. Küçük ya?lardan itibaren bale yapm?? olmas?n?n etkisi hareketlerine ve duru?una yans?yordu oldu?u gibi.

Demir de okulun en popüler erke?i olarak, bronz tenli, simsiyah saçl?, koyu mavi gözleri, sert hatlar? olan, geni? omuzlar? ve uzun boyu ile güçlü, yap?l? bir gençti. Eda'n?n da dikkatini çekmi?ti ama egolar? onca y?l aralar?nda bir diyalo?un geçmesine engel olmu?tu. ?kisi de ilk ad?m? atma konusunda di?erinden medet umuyordu.

Baloda yenilen Demir oldu çünkü o gece Eda bir ba?kayd?. Art?k bu oyunu daha fazla devam ettiremeyece?ini hissetti genç adam. Balodan sonra onu bir daha göremeyecek olma riskini göze alamazd?. Duymu?tu, Eda üniversiteyi ?sviçre'de okuyacakt?.

O gece balonun yap?ld??? büyük otelin bahçesinde sabaha kadar konu?tular. Me?er payla?acak öyle çok konular?, o kadar ortak noktalar? varm?? ki. Ruh ikizleri tabirine birebir uyuyorlard? her halleriyle. Öyle yo?un hisler sarm??t? ki ikisini de birbirlerinin gözleri önünde ama hiçbir ileti?im olmadan geçen onca y?la üzülmediler bile. Gelece?i birlikte geçireceklerinden emin olarak birbirlerine sar?ld?lar. Öylece kalakald?lar saatlerce. Ve sabah?n ilk ???klar?yla birlikte, evlerine gidip ailelerine müjdeyi vermek üzere ayr?ld?lar.

Eda evinin önünde arabadan indi?i s?rada, yoku? a?a?? h?zla gelen bir kamyonetin çarpmas? ile oldu?u yerde hayat?n? kaybederken Demir onu sabaha kadar beklemi? olan annesine daha kap?dan girer girmez hayat?n?n kad?n? ile kar??la?t???n? ve hemen o ak?am annesi ile tan??t?rmak için getirece?ini anlat?yordu.

Hayat i?te, bazen bir tak?m ?eyleri zaman?nda yapmak gerekiyor ve eldekiler bir ku? misali uçabiliyor. Hayat sevince ve sevilince güzeldir sevgili dostlar, sevdi?iniz ki?ilere vakit kaybetmeden sevginizi aç?n, a?k?n?z? anlat?n. A?k en güzel, en masum duygudur.

#6

 
© 2015
AŞK