Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ac? Sözler

Senden Çok Uzaklarda Bir Yerdeyim..Kalbim o kadar isyankar, o kadar nefret dolu ki bu aralar, Ne zaman birini sevmeye kalksam, kalkt???m gibi oturuyorum nefes nefese. Ve ne zaman uyumaya çal??sam, d??ar?daki çocuklar?n kahkahalar? gibi uyand?r?yor, o sessizce söyleyip gitti?in elveda. Uykular?m? da al?p götürdün ya, ölsem unutmam seni.

kucukken kolumuzu ?s?r?p saatler yapard?k sank? zaman?n can?m?z? ac?tacag?n? anlarm?s g?b?..

Ben de?er vermenin ne oldu?unu, istedi?im ilgiliyi alamad???mda ö?rendim.

HEP B?R?LER? YÜZÜNDEN KEND?ME ZARAR WERD?M...

"Bazen ne yaparsan yap yaranam?yorsun. Ve yaranamad?kça yaralan?yorsun. "

Bir sonbahar ak?am?nda rüzgara yenik dü?tü hayallerimiz ondan sonra hep yar?m kald? gülü?lerimiz!

Bazen öyLe ac?Lar çekerSin ki, "mutLuLuk" neDir ? Diye soruLdu?unDa, sözlü?ü aç?p bakas?n gelir..

Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n hiç sensiz kalmazd?m!

belki dü?mek deyildir insan? üzen elinden tutmu? gibi yap?p asl?nda itendir insan? hayata küstüren...

ad?n? hasret koydum b?rak sensizim öyle kals?n

"Noktadan sonra bitmeyen yaz?lar, "Tamam"dan sonra bitmeyen konu?malar, "Geçti art?k", dedikten sonra geçmeyen ac?lar var..

Bazen "yeter" dersin.. Hayat seslenir ard?ndan ... Dur daha yetmedi

Ke?ke Hep Çocuk Kalsayd?m Kanayan Yüre?im De?ilde Dizim Olsayd?.

Haуk?rѕam Dünуaуa AnLamazLar Derdimi Yasamak GüzeL Deyiρte Kandιram?yorum Kendimi.

?imdi o kadar zor ki geri dönmek, seni unutup ba?kas?n? sevmek ama bir ?eyi anlad?m çok zormu? sevilmeden sevmek.

Al ?u kalemi elimden onsuzlu?u döküyorum yine her sat?r?ma.

Mutluluk bir espiriydi Ve biz hiç gülmedik..

Ben, y?llar geçse de senden bahsederken ayn? s?z?y? ta??yaca??m içimde..Hani, yara kapan?r da izi kal?r ya..Hani can k?r?l?r, da??l?r ya.

Kalbin kaç odal? bilmem ama bana dü?e dü?e tuvalet dü?tü, S*çt?n hayat?ma.

Nas?l anlatsam; Nefes almadan ya??yamazs?n da, Nefes almak yorar ya seni, I?te öyle bir ?ey..

Sanki ben buraya aitim sanki ben buradan biriyim , hissediyorum can?m yan?yor çünkü biliyorum vedala?ma zaman? geldi gidiyorum az kald? ama söz veriyorum unutmayaca??m.

Bazen Beklemektir Sevmek Ne Kadar Bekleyece?ini Bilemeden...

Beni mutsuz eden bir sürü sebep var. Ama favorim sensin.

Hayat?mda Tek Mutlu Bir An?m Bile Yok. Oldu?unu Zannettiklerimde de Yan?lm???m...

Hiç bir?ey yapmadan da, Yorula biliyor insan. Dü?ündükleri a??r geliyor mesela...

Bu Gecede Yoksun...! Bu kelimeyi yazmak b?le ac?tmaya yeterken can?m? Bunu ya?amak nekadar da a??r bilemezs?n Öyle bir hasret ki bu Hüzün bulutlar? gitm?yor üstümden Öyle bir sevgi ki bu : Ad?n? anarken yutkunam?yorum desem anlarm?s?n.

Niye inand?n diye k?z?yorlar bana; cevap versene benim yerime, "Çok iyi seviyormu? gibi yapar?m. Onun suçu yok. " diye...

Kal?r gibi gidi?lerini izledim önce sonra gider gibi kal??lar?n?... Ve anlad?m ki ne sen gidebiliyorsun ne ben kalabiliyorum. Öyle bir Hayat ya??yoruz ki ?imdi a?lamak gülmenin mahkumu gülmek A?laman?n gardiyan? gibi sanki.

Ne kötü de?ilmi insan?n sende bo?ulup kendi içinde ölmesi.

Sanirim iyi bir sihirbazim. Kime " iyi ki varsin " dediysem yok oldu...

Sevmek Yürek ??idir, Kald?m? Kal?yor ??te. Bazen Yürekte, Bazen ise Yürek/sizde.

HAYALLER?M?Z?N M?MARI OLALIM DERKEN, ACILARIN DÜZENL? AMELES? OLDUK.

Dilerim ki en mutlu oldu?un anda k?r?ls?n umudun... Sana k?yamad???m kadar çok k?r?l, incin... Benim gibi ol, eksik kal, hep biraz yar?m, hep eksik... A?la sevgilim, a?la! Sayamad???m o kadar çok ah?m var ki sana, t?rna??n k?r?lsa beni hat?rla...

Çaresizli?i bilir misin diye sordular. ilk defa bi?eyi bilmekten nefret ettim..

Artik o kadar zor ki geri dönmek seni unutup ba?kas?n? sevmek ama ?unu anlad?m çok zormu? sevilmeden sevmek.

Onlar Bedenine A??k Olurken Bense Kalbine Hayrand?m Yarrrrr..

ac?ya dayanabilecek gucun warsa e?er ac?ya gulmek yeter sana.

Hayat hiç bir yanl??? duzeltmedi. Sadece biz o acilara al??t?k.

Sen Sahip Oldu?um Her?eyi, Bir Gülü?le Ald?n; - Ve Gittin. !

hayat öyle bir sürpriz ki tam her?eyini kaybetti?ini zannederken asl?nda her?ey yeni ba?lar.

Hiç kimse bilmez kimsenin hikayesini..Ac? tek ki?ilik bir sofrad?r..

Öyle çok yanar ki can?n, dünyadaki bütün suçlar? i?ledi?ini san?rs?n; oysa sadece sevmi?sindir.

Ne Kimseye Ba??m? E?dim, Nede Bir Ba?kas?na Haks?zl?k Ettim. Ben Sadece ?nsanlara Fazla Güvendim Ve Hep Bu Yüzden Kaybettim!

Beni severken kimi unutmaya çal???yordun?

Aylard?r sakal b?rak?yorum. Anlad?m ki bu da çözüm de?il ! "Lan hangi k?l??a girersem gireyim, yine de tan?yo hüzün" ...

Bakma bu kadar hüzünlü ?eyler yazd???ma ben hep gülerim ve gülerken kimse yalan oldu?unu anlamaz.

KURUMU? B?R BEDEN?M TERK ED?LM?? KALB?M VAR AÇSAM DERT K?TABINI MAZ? BEN? YARALAR..

Ben hayal ettim, Ba?kalar? ya??yor..

Can?m her?eyden kaç?p kurtulmak istiyor. Akl?m çoktan b?rakm??, art?k ses vermiyor. A?k?n hat?ra kalan geçmi? bir zamandan..Sen hep yan?mda olsan korkmazd?m yar?ndan..

Pasl? bir yaln?zl?kt? avuçlar?mda ard?mda bir yürek yükü rüzgar Ne zaman sevmeye koyulsam do?rulup ço?ald? ayr?l?klar..

ikimizde bi halta yaramay?z ne sen sevilmeyi biliyorsun Nede ben senden vaz geçmeyi.

edendir biLinmez ama ; Bana ait oLan uyku iLe Senin aranda bir ?ey var çünkü ikinizde geLmiyorSunuz..

Hiç kimse bilmez kimsenin hikayesini ac? tek ki?ilik bir sofrad?r!

madem gidecektin gelecekten neden bahsettin?

Dü?en bir yaprak görürsen beni hat?rla sevgilim biliyosun seni ben sonbaharda sevmi?tim.

zor... gözlerine her bakt?mda çekecegim ac?y? bile bile gözlerine bakmakt?r zor... imkans?z oldugunu bile bile kalbinde biyere sahip olmay? arzulamakt?r zor...sensizligin cehennem oldugunu bile bile senin için sensiz kalmakt?r ve en zoruda seni sensiz ya?amakt?r...

Bo? vermek gerekir bazen Bazen unutmak... Hat?rlamamak, bazen "yokmu?" gibi davranmak... Belki umursamamak, bazen gitmek gerekir ve ard?na bakmamak.... Uzakla?mak, unutmak... evet "kaçmaksa" kaçmak... Bazen sil ba?tanlar gerekir... belki de mutluluk "bazenlerin" ard?na gizlenmi?tir..

Cahil Ömrüm Bir ku? Gibi Uçtu Gitti Neye Yarar Yaz?k Oldu Gençli?ime Bo?a Gitti Neye Yarar Pi?man Olsan Neye Yarar Ben Senden Vazgeçtim Geri Dönsen Neye Yarar..

belki sensiz her foto?raf karesinde gülüyorum ama bilki her?eyim, her gülü?ümün alt?nda sensizlikle y???lm?? göz ya?lar?m sakl?.

Bugün var?z Yar?n yokuz..ama sen dün de yoktun.

?anss?z de?ilim. Sadece hayallerim gerçekle?meyecek kadar güzelçç

Tek ki?ilikmiydi bu ?ehir sen gidince bombo? kald?...

Kurunun yan?nda ya? yanarm? bilmem ama gururun yan?nda a?k yan?yor..

BaK GeNe Ak?aM OlDu BaK GeNe GözLeRiM DoLdU, SeN YokSuN Ya HaYaT?M BaNa ZInDaN OLDU

yabanci muzik gibiyim dinleyenim çok aanlayanim yoKKK ....

Sen giderken Beni Nereye Götürdün? Aylar Oldu Kendime Bir türlü Gelemiyorum..

Ac?kl? bir ?ark?n?n nakarat? kadar bile de?ilim art?k Hüznüm bana a?ina, ben yüzüne a?ina Ama ne bileyim i?te ?airin dedi?i gibi Bir türlü al??amad?m yok olu?una!

Anlatmaya kelimelerin yetmeyece?i Yorgunluklar?m ve k?rg?nl?klar?m var; Ben hepsine "Neyse" deyip susuyorum..

Dü?ünsene o ba?kas?yla konu?uyor, sende ili?kiyi kurtarmak için çabal?yorsun. Çok koyuyor be...

Dünyada rol geregi yasiyorum.. benim rolüm okadar kötüki, hep agliyorum.

Baz?lar? gitmeyi bile beceremiyor. Ya an?s? kal?yor, Ya ac?s?...

kaybett?kler?m?n aras?nda cocuklugumu ozled?mm

#1728

 
© 2015
AŞK