Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Adam Fawer Sözleri

?nsan? en çok üzen ?ey; Ummad?klar? ki?iler adam olurken, adam sand?klar?n?n insan bile olamam? olmas?d?r.

Gerçekten seviyorsan e?er uzakl?k gözünü korkutmamal?. Çünkü asla unutma; yan?ndayken bile uzakt? baz?lar?.

Her gün kendimi biraz daha iyi hissedebilece?imi umarak kalk?yorum. Bazen öyle de oluyor. Sonra gece çöküyor ve o hala yok...

Bil ki geride b?rakt?klar?n ileriye gitmeni engelleyecek. Unutma; ileri gidebilmen için arkadakileri unutman gerek.

Nokta her zaman bir son demek de?ildir, bazen kendinden sonraki harfin büyük olaca??n? gösterir.

Dü?ün: Kör, sa??r ve dilsiz çölde gidiyorlar ve sa??r ölüyor. Dilsiz köre, sa??r?n öldü?ünü nas?l anlat?r? Seni sevmek; sadece dilsiz kalmak de?il, dilsizin böylesi olmak i?te!

Ya?ad?klar?n?z unutulur, söyledikleriniz unutulur fakat hissettirdikleriniz asla unutulmaz..!

Hayat?ndan silmek istediklerini gerçekten sil, Çünkü geri dönü?üm kutusunda bekletirsen; sistemini yava?lat?r !

Her?eyin s?radanla?t??? bir dünyada, Bazen kaybetmek en do?ru seçimdir. Ve o dünyada en yerinde tercih; vazgeçi?tir.

Her davran???n?z? önceden belirleyen arzular?n?z, ruhunuzun o kadar derinlerine i?lemi?tir ki, onlara dikkat bile etmezsiniz. Ve bu da sizi mükemmel bir köle yapar.

Unutma; Kimse unutulmayacak kadar sonsuz ve sonsuza dek sevilecek kadar de?erli de?il asl?nda.

?yiki'lerin ke?ke'lerini geçsin bu hayatta. Çünkü zaman? geri çevirmek için saatin yelkovan? ile oynamak fayda sa?lamaz.

Satranç hayat gibidir. Her parçan?n kendi i?levi vard?r. Baz?lar? zay?ft?r, baz?lar? ise güçlü. Baz?lar? oyunun ba??nda i?ine yarar, baz?lar?ysa sonunda. Ama kazanmak için hepsini kullanmak zorundas?n. Aynen hayatta oldu?u gibi, satrançta da skor tutulmaz. On parçan? kaybedip yine de kazanabilirsin oyunu.

Yüzy?llard?r oynanmas?na ra?men hiçbir seyirci; sahneye f?rlay?p Romeo'nun zehirli iksiri içmesine engel olmam??t?r. Sonunda geminin bataca?? bilindi?i halde Titanic defalarca izlenmi?tir. Bitecektir korkusuyla a?ktan kaçarsan hayattan hiçbir tat alamazs?n. Çünkü Romeo ölmeli, Titanic batmal? ama a?k her ?eye ra?men ya?anmal?.

Tahmin etmek imkans?zd?r. Ama ?imdiki zaman? çok iyi bilirsen gelece?i kontrol edebilirsin.

??te hayat?n en güzel taraf? da buydu; her ?ey olabilirdi, her ne kadar olas?l?ks?z olursa olsun olabilirdi, olas?l?k d??? olan bir olay mutlaka olurdu.

#1712

 
© 2015
AŞK