Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Adam Gibi Sözler

Mademki hat?r? yok bunca senenin, nam? namert olsun geri dönenin...

Kim oldu?un, nas?l oldu?un, nerede oldu?un hiç önemli de?il, ekme?ini al?n terinle kazan?yorsan adams?n...

Adaml?k, her gün ayn? kad?na â??k olabilmektir.

Onursuz beraberliklerin ba?rol oyuncusu olaca??ma, onurlu yaln?zl???n figüran oyuncusu olmay? ye?lerim.

Adam Gibi Güzel Sözler

Sevdi?im insanlar yan?mda kalmasa da olur, tan?d???m gibi kals?nlar yeter...

Ben hiç bana inanan? yar? yolda b?rakmad?m. Yar? yolda b?rakan? da bir daha hiç adam yerine koymad?m...

Adam dedi?in içinden geldi?i gibi yapand?r, i?ine geldi?i gibi de?il...

Erkek adam modern olmak için gev?ek olmaz. Erkek adam korur, kollar, k?skan?r, sahiplenir. Gerekirse odun olur ama gev?ek olmaz...

Hak etti?in kadard?r verdi?im de?er... Bende herkes kendi de?erini, kendi belirler.

Aram?zdaki fark ne biliyor musun; sana yard?m istemeyi ö?retmi?ler, bana ise yard?m etmeyi.

En sevdi?im eylemdir durmak', ama hakl? olan?n yan?nda...

Baz? insanlar kefarettir günahlar?m?za, baz? insanlar da mükâfatt?r sevaplar?m?za.

A?k her erke?e yak??maz, a?k adam olana yak???r...

Herhangi bir erkek sana seni sevdi?ini söyleyebilir. Gerçek bir adam ise seni sevdi?ini gösterir.

Seni sen oldu?un için sevdim ben mavi gözlerin için de?il.

Bunu yapsa yapsa bir erkek yapar ancak anlamak istememek onlara özgü ne de olsa...

Biz güzel sözlerle büyümedik yalan sözlerle hayata bakal?m...

Sözlerim hançer olur vurur kalbini, fazla geyik yapma benimle yar??amazs?n bu hayatta.

Kimseye borcum yok keyfim yerinde karn?m tok.

Sessizlik; söyleyecek sözü olmayan?n de?il, bo? lafta gözü olmayan?n i?idir...

Sensiz geçen zamanlar?mda resmine sar?l?p uyurum gülüm.

?nsanlar?n arkas?ndan konu?tu?unuz ?eyleri yüzüne de konu?acak kadar adam olun...

Diz üstü ya?amaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim...

Tek fark?m?z Türk olmam?z ya tam sustururuz ya da kan kustururuz bu hususta ne kural tan?r?z ne de kral!

Ac?lar? arkas?na alanlar; ya?am? önlerine katarlar...

Rüyalar?mdaki kadar güzel olsayd? hayat ?imdi saçlar?m beyazlamazd?!

Bize sözlerimizden çok yüre?imizden anlayan biri gerek.

Paran kadar, kariyerin kadar, yak???kl?l???n kadar de?il; kad?n?n? mutlu edebildi?in kadar adams?n...

Ya sözlerim gibi mert ol ya da kendi hayat?n gibi kendine dert ol.

Zamanlar geçse de hayat?mdan a?klar bitse de deli gönlümde akl?mda bir sen vars?n.

Gözünü ve gönlünü ayn? ki?iye teslim eden adam, adamd?r.

De?er verdiklerimiz arkam?zdan senaryolar yaz?yor de?er vermediklerimiz ise o senaryolara gülüyor.

Her ?ey eskisi gibi olsayd? ?imdi seni dünden daha çok severdim.

Ey sosyete güzeli sil o gönlündeki eseri çoklar?ndan üstündür ?u terk etti?in delikanl?.

Gülü güzelken sevmelisin soldu?unda ne sevgisi kal?r nede kokusu kal?r.

Dava adam? olmak için, önce adam olmak laz?m. Dava ö?retilir ama adaml?k ö?retilmez...

Adam dedi?in sahiplenecek, kad?n dedi?in sahibini bilecek.

Sukut eyle ey kalbim. Kalmad? art?k söylenecek bir kelam. A?ktan anlamayana yar olaca??ma, yaln?z kal?r?m vesselam.

Erkek adam vakit geçirece?ine de?il; ömür geçirece?ine hayat?n? verir.

Bazen ald???n terbiyeyi bir kenara b?rak?p, gere?ini yapmal?s?n ki; herkes haddini bilsin!

Hakl?s?n güzelim bizden adam olmaz; çünkü biz a?k? hala kalpte ar?yoruz!

Matemati?i pek bilmem ama oran ve orant?dan iyi anlar?m. Mesela; bir kahvenin k?rk y?l hat?r? varsa, bir duan?n ömür boyu.

Öyle s?n?rs?z, öyle derin, öyle çok severim ki korkars?n.

Bo? versene! A?k m? kald? art?k. Herkes gördü?ünü sever olmu?. Ne oldu?una de?il, ne verdi?ine bakar olmu?!

Ummad?klar?m adam olurken, adam sand?klar?m, ne yaz?k ki insan bile olamam??.

Özlü sözler kendi kendine yetmeyen insan?n, ba?kalar?na yetti?ini sanmas? haddini bilmezliktir.

Baba sözler kimse vazgeçilmez de?ildir, vazgeçtiklerim bunu iyi bilir.

Seni seviyorum sözleri ben sevdan?n soka??nda oturuyorum? Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum.

Bulamad???n sözleri belki a?a??da bulabilirsin...

Yüre?inizi göremeyenlere en güzel yar?nlar?n?z? harcatmay?n. Siz ki birçok ki?inin en güzel hayali siziniz. De?meyenlerin hikâyesi olmay?n.

E?er bir ?eyi korumuyorsan, ona sahip olmay? hak etmiyorsundur.

Sevmek yürekli adama yak???rd? ama sen kadar yüre?ime yak??an olmad? ki yüre?im de adam olsun.

?nsan?n terbiyesi öfkeliyken belli olur. ?nsan olan tart???rken bile sayg?s?n? korur.

Adam gibi adam dedi?in tuttu?u tak?mdan, yedi?i bal?ktan, sevdi?i kad?ndan vazgeçmez.

Bir kad?n seni affettiyse bu kez a?lamayacak, a?latacakt?r! Bil istedim.

Bir erke?in gölgesine ihtiyac? vard?r bir kad?n?n. K???n s???na?? yaz?n serinli?i ömürlük huzuru vard?r. Herhangi bir erke?in de?il ama hani ?u adam gibi dediklerinden olmal?.

Biz kimsenin zorla gönlüne girmeyiz. Adam gibi severiz, sevilmiyorsak gideriz!

Elbet biz de biliriz laf? en inceden dokundurup, içini ac?tmas?n?. Lakin k?y?l?yoruz ama k?yam?yoruz sevdiklerimize i?te.

?mza atmad?k diye küçümsemeyin bizi, gerekti?i yerde parmak basar?z!

Çirkin kad?n var m?d?r yok mudur bilemem ama adam olana sevdi?inden daha güzel kad?n yoktur.

Senin 5 para etmez kurallar?n varsa, benim inand???m ölümsüz masallar?m var!

Baz?lar? al??m?? durmadan sevgili de?i?tirmeye. Hakl?s?n?z, çünkü biz al??k?n de?iliz sevmedi?imiz ki?iye seviyorum' demeye.

Kefenimden ba?ka postum, Allah'?mdan ba?ka dostum yok benim...

Deli de?ilim, yüre?imin hakk?n? veriyorum. Sevmekse sevmek, yanmaksa yanmak, ac?ysa ac?.

Sermayeniz adaml?ksa, her ticarette ba?ar?l? olursunuz.

Hayat?m?n hiçbir döneminde yalaka olmad?m. Bu sebeple ya?ad???m ve ya?ayaca??m kay?plardan üzüntü de?il, ancak gurur duyar?m...

A?lamay?nca de?il, kad?n? a?latmay?nca adam olursun.

Erkek güzel buldu?u her kad?na a??k olur; adam ise yaln?zca bir kad?na.

Sevgilisiyle k?skand?ran adamd?r, sevgilisini k?skand?ran de?il.

Biz deli rüzgârlar?n deli dalgalar?n adam?y?z. Sevdik mi destan; k?zd?m m? katliam oluruz!

?u konuda bir anla?al?m; vicdan?n?z kadar adams?n?z.

Dünyay? iki elinin aras?na alabilir misin dediler, Türk bayra??n? açt?m.

Erkek adam, sadece sevdi?i kad?na ait oland?r.

Senin için ölürüm diyenlere gülüp geçin. Bize ceset de?il, adam laz?m.

Adaml?k a?lamamakla olmuyor, bir de kad?n? a?latmamak gerekiyor!

Çok sigara içmiyorum asl?nda. Çakma??ma kokunu doldurdum, özledikçe yak?yorum.

Bir kad?n? seveceksen, tüm kad?nlar? unutacaks?n.

Bir yalana inanm?? olmak sizi aptal yapmaz. Çünkü saf olma ki ?erefsiz olmaktan çok daha iyidir.

Adam dedi?in her gün ayn? k?z? sever!

Sana bir haram' teklif edildi?inde reddedebiliyorsan, en güzel helaller' senin olsun güzel insan.

Adam olmayan? adam yapmaya çal??mak en büyük ahmakl?kt?r.

Biz fakir büyüdük ama kimsenin cebinden çalmad?k; yediysek cebimizden, harcad?ysak ömrümüzden.

Kendini büyük görenlere Allah'?n oldu?unu hat?rlat?n.

Güldüren sözler e?inizin ömrü boyunca sizi unutmamas?n? istiyorsan?z, ona miras olarak bir papa?an b?rak?n.

Kendine verdi?in sözleri yerine getiremiyorsan, ba?kalar?na asla söz verme.

Benim kurallar?m çok basit: sayg?n? koruyacaks?n, sevgini göstereceksin, haddini bileceksin!

Bize Allah'tan korkmay? ö?rettiler, kuldan de?il!

Ke?ke herkes sevdi?ine kar??, payla?t??? sözler kadar yürekten, dürüst ve mert olabilse.

#725

 
© 2015
AŞK