Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Aforizma Sözler

Sosyal demokrasi; halk?n halk taraf?ndan, halk için zorlanmas?d?r.

Misafirsin bu hanede ey gönül, umdu?unla de?il buldu?unla gül, hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne üzül...

Hayat? seviyorsan?z zaman?n?z? bo?a geçirmeyin. Çünkü zaman hayat?n ta kendisidir.

De?il mi ki gönül mutfa??nda yemekler tabak tabak, peki ne diye a?a??l?k ki?ilerin mutfa??na kâse tutacakm???m?

Her zaman do?ruyu söyle; ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.

Gürzü kendine vur. Benli?ini, varl???m? k?r gitsin. Çünkü bu ten gözü, kula?a t?kanm?? pamu?a benzer.

Birini suçlamak üzere ileri uzatt???n elinin 3 parma??n?n seni gösterdi?ini unutma.

Alt?n ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmad?ktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.

Bir genci bozman?n en iyi yolu, ona ayn? dü?üneni farkl? dü?ünenden daha çok saymay? ö?retmek.

Gerçekte hayat?n anlam? olmasayd? ve ben de anlams?z? seçmek zorunda olsayd?m, bence de en seçilesi anlams?zl?k bu olurdu.

Bir kere yanl?? trene bindiyseniz; koridordan ters tarafa yürümenin hiçbir faydas? yoktur!

?ki temel sorunu var insanl???n. Adaletsizlik ve anlams?zl?k... Birine kar?? Hukuk'u bulduk, di?erine kar?? sanat?. Ama insanlar Hukuk'a ula?amad?. Ve sanat insanlara...

Nerede otorite varsa orada otoriteye direnen bir adam vard?r.

Yapraklar sarar?yorsa bunda ?ikâyet edecek ne var. B?rak dü?sünler ve gitsinler. Hatta onlar?n alt?na sert bir rüzgâr üfle. Üfle de bütün sararm?? ve solmu?lar senden daha çabuk uzakla?s?nlar.

Ki?inin dertleriyle ba?a ç?kmas?n?n en kolay yolu onu ba?kalar?na yüklemektir.

Ben nerede canl? bir varl?k buyduysam, orada kudrete yönelik iradeyi gördüm. Hizmet edenin iradesinde bile efendi olabilme iradesini gözlemledim.

Demokrasi halk?n, halk taraf?ndan, halk için sopalanmas?d?r.

Günahtan kurtuldu?una inanmak mutluluk veriyorsa, bunun için gerekli olan, insan?n günahkâr olmas? de?il, kendini günahkâr hissetmesidir.

Dü?en bir ç??da hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.

?nsano?lu hayatta o kadar ac? çeker ki, canl?lar aras?nda yaln?z o, gülmeyi icat etmek zorunda kalm??t?r.

Bana lükslerimi verin, gereksinimlerim olmadan da ya?ar?m.

Günde bir defa olsun gülmeliyiz. Ne?eli olmal?y?z. Sevinci ö?renirsek; ba?kalar?na ac? vermeyi unuttururuz.

Günümüzde insanlar her ?eyin fiyat?n? biliyor, hiçbir ?eyin de?erini bilmiyor.

Cahil toplumla seçim yapmak, okuma yazma bilmeyen adama hangi kitab? okuyaca??n? sormak kadar ahmakl?kt?r.

Tecrübe, yapt???m?z hatalar?n bile?kesidir.

?yi huylu insana, mücadeleden kaçana iyi denir. Ama sava?ç? olana da ve zaferi tutkuyla isteyene de iyi denir.

E?er hizmetkâr olacaksan, senin hizmetinden en iyi faydalanacak olan? bul!

Davran??taki co?ku büyüklükten say?lmaz; davran??lara ihtiyac? olan, sahtedir... Bütün göstermelik insanlara dikkat...

Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlarsa erkeklerin son a?k? olmak isterler.

Herkes hakk?nda biraz fazla ?ey biliriz! Ve kimileri saydamla?salar da kar??m?zda, yine de geçemeyiz ya içlerinden.

Aptall?ktan ba?ka günah yoktur.

Geri kalm?? demokrasiler için: Herkes fikrini söyler, karar? ben veririm. Burada demokrasi var.

E?er elinizde kazanacak kâ??tlar varsa oyunu dürüst oynars?n?z.

Baz?lar? seyrederken hayat? en önden, kendime bir sahne buldum oynad?m. Öyle bir rol vermi?ler ki, okudum okudum anlamad?m.

Ça?? etkileyen ilkeler de?il, ki?ilerdir.

?anss?zl??a katlanabiliriz, çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa ya?amda bizi as?l yaralayan, yapt???m?z hatalara hay?flanmakt?r.

Damlar?n üstünde yükselen kuleleri görmek için, ?ehri terk etmen gerekir.

?nsan?n ileriye dönük do?ru kararlar almas?, hesab?n?n olmad??? bir bankadan para çekmesine benzer.

Tarihe kar?? görevimiz onu yeniden yazmakt?r.

Ya?l?lar her ?eye inan?rlar. Orta ya?l?lar her ?eyden ku?kulan?rlar. Gençler de her ?eyi bilirler.

Sanat tekdüzeli?e makinele?meye ve monotonlu?a sava? açmakt?r.

Gelenek nedir? Bize yararl? olan ?eyleri emretti?inden dolay? de?il, bize emretti?inden dolay? itaat etti?imiz yüksek bir otoritedir.

Gerçek dost ki?inin ba?ar?lar?n? payla?abilendir. Rafine ki?ilik gerektirir.

Dilini terbiye etmeden önce yüre?ini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden ç?kar.

Tela? evrensel, çünkü herkes kendinden kaçma halinde.

Üzerinde pek çok meyveler bulunan bir dal?, meyveler a?a?? do?ru çeker. Meyvesiz bir dal?n ucu ise, servi a?ac? gibi havada olur.

Ahlak; uzun, korkusuz bir sahtekârl?kt?r.

Hayalci, Ay ?????nda yolunu bulan insand?r. Cezas? da ?afa?? ba?ka herkesten önce görmesidir.

Yüksek sosyetede ki?ileri ilginç yapan maskedir, maskenin arkas?ndaki gerçek de?il.

Geçmi?i de?il de, gelece?i kutlamak, gelece?in mitoloji masal?n? bulmak: ??te her ?eyden önce önemli olan budur.

?yi bir ö?ütle ilgili yap?lacak tek ?ey ba?kas?na devretmektir. Kendine bir yarar? dokunmaz.

?yi etki diye bir ?ey yoktur. Etki denen ?ey tümüyle ahlaka ayk?r?d?r, yani bilimsel yönden ahlakd???d?r.

Öyle kolay bir sanat de?ildir uyumak. Onun u?runa bütün gün uyan?k durmak gerekir.

Dünyay? gördü?ünüz gibi anlamakt?r bizim i?imiz, bildi?imiz biçimde düzeltmeye kalk??mak de?il. Hiçbir ?ey a??r? modern olmak kadar tehlikeli de?ildir. Bir de bakars?n?z modas? geçiverir insan?n.

Bütün hedefler yok edilmi?tir. De?er biçmeler birbirlerine kar?? cephe alm??lard?r.

Arzular?m?z o kadar ?iddetlidir ki bazen birbirimizi parçalamak isteriz. Ama topluluk duygusu bizi durdurur. Lütfen not edin: i?te bu, neredeyse ahlak?n tan?m?d?r.

Gerçek erdem, yaln?zca aristokrat az?nl?k içindir! Herkes için geçerli bir ahlak, gülünç bir fikirdir.

?yi olan nedir? Kudret hissini, kudret iradesini, insan?n içindeki kudreti yükselten her ?ey! Kötü olan nedir? "”Zaaftan ç?kan her ?ey!

Ahlakl?l?k yeni ve daha iyi geleneklerin ortaya ç?kmas?na kar?? direnir: aptalla?t?r?r.

Ahlak yarg?lar? ve cezaland?rmalar?, daha az s?n?rland?r?lm?? olanlara kar?? (özgür olan bireylere kar??) ruhsal olarak s?n?rland?r?lm?? olan?n gözde intikam biçimidir.

#1075

 
© 2015
AŞK