Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Afrika Atasözleri Ata Sözleri

Güzel Afrika Atasözleri ve Anlamlar?
Bu sayfam?zda sizlere Türkçe anlamlar? ile beraber yeni ve çok de?i?ik afrika atasözleri k?sa yay?nlamaya çal??t?k.
Aslanlar kendi hikayelerini yazmad?kça, avc?lar?n hikayelerini dinlemek zorunday?z.
Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözya?lar?m?z?n rengi ayn?d?r.
Bu dünya bize atalar?m?zdan miras kalmad?. Biz onu çocuklar?m?zdan ödünç ald?k.
Bilge her ?eyi bilmez, sadece ahmaklar her?eyi bilir.
Sular yükseldikce bal?klar kar?ncalar? yer, sular çekildikce de kar?ncalar bal?klar? yer.
Afrika'da bir ceylan uyan?r, en h?zl? ko?an aslandan daha h?zl? ko?mas? gerekti?ini bilir.Afrikada bir aslan uyan?r, en h?zl? ko?an ceylandan daha h?zl? ko?mas? gerekti?ini bilir.?ster ceylan ol, ister aslan ol, farketmez....Yeterki;gün do?du?unda ko?uyor ol.
Biraz ya?mur bile her gün nehirleri doldurabilir.
Tavuk yerken tüylerini ön bahçeye atma.
Nereye dü?tü?üne bakma ama, nerede uyudu?una bak.
?yi m?s?r hasat zaman? belli olur.
E?er ?ehirdeki insanlar mutluysa, ?efi aray?n.
E?er duvarlar sert olsayd?, alt?n, ?ehri al?rd?.
Sadece büyük ve güçlü bir a?aca inek ba?lanabilir.
Hasta olan adama dünyan?n bütün zenginlikleri gelir.
Bir ev in?a edece?in zaman , ormandaki a?açlar?n boyunu ölçme.
A?k?n tokad? üzüm gibi tatl?d?r.
Aslanlar kendi hikayelerini yazmad?kça, avc?lar?n hikayelerini dinlemek zorunday?z.
Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözya?lar?m?z?n rengi ayn?d?r.
Kald?r?m ?zgaralar?, yaln?z gezen s?çanlar için de?ildir.
Küçük ay?plar, büyük ay?plardan daha iyidir.
Afrikada her sabah bir ceylan uyan?r, en h?zl? aslandan daha h?zl? ko?mas? gerekti?ini;yoksa ölece?ini bilir.Afrikada her sabah bir aslan uyan?r, en yava? ceylandan daha h?zl? ko?mas? gerekti?ini yoksa aç kalaca??n? bilir.Aslan yada ceylan olman?z?n bir önemi yoktur.Yeterki
güne? do?du?unda ko?mak zorunda oldu?unuzu bilin.
Sular yükseldikce bal?klar kar?ncalar? yer, sular çekildikce de kar?ncalar bal?klar? yer. Kimse bu günkü üstünlü?üne gücüne güvenmemeli...
Çünkü, kimin , kimi yiyece?ine, suyun ak??? karar verir.
Bilge her?eyi bilmez, sadece ahmaklar her?eyi bilir.
Büyük a?aç devrilince, yapraklar?n? keçi yer
Fark edilmek için çok küçük oldu?unu dü?ünüyorsan, kapal? bir odada bir sivrisinekle uyumay? dene.
Çocuk ve babas? k?l?çla yar??amaz. (Dyu ke oh ba ni vohn bodoa.)
Kötü ?ans seni yakalayacaksa, muz di?ini k?rabilir.
Bir çocuk kibritin içine elini sokarsa, yanar. (Dhu kpa sohn dyedeeh sin-in..)
Tanr? asla taraf tutmaz. (Gedepoh ni zi kpodo)
Dekorasyon gerçe?e uyum göstermez, gerçe?in de dekorasyona ihtiyac? yoktur. (Jaa se behn-indeh bun-wehnin)
Küçük yerde yaygara ç?kar?lmaz. (Da ni se dyi boa ke nyohn ni dya bo banwohn.)
S?çan?n içinden ba??rsaklar? ç?kar?lmad?kça, s?çan iyi pi?mez. (Bun-ehn ni se hwoun ke oh ni dyidi.)
Yaln?z bir kalp tek ba??na atamaz. (Hwodoun-ni-do ke oh ni fohn-nohn)
Yemek yemekle büyüyemezsin. (Deh dieh se boaa)
Olgun insan nerede yengeç kalbini bulaca??n? bilir.
Duman tek ba??na bal ar?lar? etkilemez; bal-toplay?c? da etkiler.
Tek bir elle bo?a y?lan? sar?lmaz.
John'un hurmas?n?n ya??, John'un pirincinin üzerine dökülür.

#2671

 
© 2015
AŞK