Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A??r Abi Mesajlarlar?

Bak??lar?na Hapsoldum, Bende Bu Ya?ananlar?n Aras?nda Yalan Oldum, isterdim Bir Gülüm Olsun, Yar?nlar?m Seninle Dolsun! ?imdi Uzaklardas?n Yar?nlar?mda Bedduams?n!!!

Seni Severken Bu Kadar Delice B?rakt?n Beni Sebepsizce! ?imdi A?lar?m Zamana lanet olsun Senin Gibi A?k'a!!!

Sen Kalbim yerine Sadece nefretimi kazanan Sahtekâr?n tekisin!

Bir Anlam Ol istedim hayat?mda, Ama Sen yalan Oldun Ya?ad???m her Dakika!!

Gecenin ?errin'den de?il de ,

?nsan?n "˜ KAHPES?NDEN "˜ korkacaks?n...!!!

Kafana Göre Dön Dünya!!!

Art?k Ne Sen Umrumdas?n, Nede Senin Gibi "DÖNENLER"...!!!

Yap?lan ?Y?L???DE KÖTÜLÜ?ÜDE Asla Unutmam!... ?kisininde Kar??l???n? Verirken "CÖMERT" Olurum...!

?ntikam Almay? Sevmem Ama, Öde?mek Adettendir...!!!

Kör Kuyular içinde ????? Bekleyen Biriydim Seni tan?madan önce, Seni tan?d?ktan Sonra Kör Kuyulara bile raz? Oldum vefas?z!!!

Hayat bize hiç ye?il ???k yakmad?, bizde zaten hiç k?rm?z? ???kta durmad?k...

Benim kimseye ?ekil koydu?um yok, ama ?eklim birilerine koyuyorsa "˜s?k?nt? yok'...

BEDENLER?M?Z y?k?lsa da ?S?MLER?M?Z? y?kmaya kimsenin gücü yetmez....

Gözlerde ihanet varsa, sözlerde sadakat aranmaz...

Ya av olacaks?n ya da avc?, ama asla Av?, avc?ya götüren bir köpek olmayacaks?n...

Dert etme, elbet geliriz bir gün lambas? yanmayan o karanl?k sokaklarda...

Sayg?m?zdan "AB?" diyoruz, Korkumuzdan de?il...

Çekmedik a?k ac?s?, Ama çok çektik dost ac?s?...

Varl???mla de?i?tiremedi?im her?eye yoklu?um arma?an olsun...

Ne kimseyi bir h?rs u?runa satar?m...Ne de kimseye yalakal?k yapar?m...BEN SADECE, BENDE K? DO?RULARI YA?ARIM !!!!!!!

Atarl? olup omuzu dik yürüyenlerin hiçbiri umrumda de?il,

Taaki o omuz gelip bana çarpana kadar

Küme Dü??sede Hayallerim , ?ampiyonlu?a Oynar Gülü?lerim...

Her Yürek Bir ?nsan Ta??r Ama...Her ?nsan "B?R YÜREK" Ta??yamaz...

Sonu karanl?k yolda kaybolsada dü?lerimiz, ayd?nl??a yol açar on numara gülü?lerimiz...

Arkamdan oynanan oyunLar? görmüyorum sanmay?n; Sadece çocukLar?n beyin geLi?imi için oyuna ihtiyaçLar? var diye müsade ediyorum...

A?k? Bana De?il yalanc? kalbine Sor, Sevgiyi Bende De?il yalan Sözlerinde Bul, Sen Yalanlarla Mutlu ol Yalanlara A??k ol...

Kendimden Çok Seni Sevdim, Sen ise benden çok inand???n yalanlar? Sevdin Sahte Sevgilim..

Durmayan Hayat?n, Sadece K?sac?k Bir Yalan?yd?n benim için, Hayat Sensizde Devam Ediyor gerçekleri ya?amak için Elveda Sana yalanc? bahar..

Aldand???m Tek ?ey Sahte Gülü?lerin Ve Yalan Sözlerindir, Bildi?im tek ?ey ise Sadece Sana Olan Gerçek Nefretimdir.

?ark?lar, ?iirler Hepsi Bo? Bundan Sonra, Ne Yalana Katlan?r Bu gönül neden Senin Gibi Vefas?zlara!!!

Gerçek Olacak Bir Hikayenin, Sadece Yalanc? Ba?l??? Olarak Yaz?lm??s?n Hayata Ve Ya?ananlara.

Siyah Beyaz Hayat?n Sadece Gölgesi Olursun Sen, Ben ise renkli Bir Filmin içinde Hayat?m? ya?ar?m gerçeklerle..

A?k? Ezberledi?in Sözleri Syöleme Bana yalan Sevdanda, Ben Ezberi Sildim Hayat?mdan Seni Sildi?im Gibi Dünyamdan!!!

Bundan Sonra Seninle Hayat? De?il, Saniyelerimi Payla?mam, Uzak ol benden ve Sevgimden!!!

Hayata Seninle Ad?m Atmaktansa, Sakat Kalmay? Tercih Ederim!!!

3 Kuru?luk Hayat?n? Almaya De?mez, Fazlal?k Yapma Çekil Aya??m?n Alt?nda..

Aslan Gibi Kükreyece?ine, Tilki Gibi Dü?ünmeyi Dene...

Hayat? Resim Olarak Çizeydim E?er, Senin Bir Ot kadar yerin olmazd? Bende!!!

Bo? hayat?n Bo? insanlar?, herzaman bir boluk içinde ya?amaya Mahkumdurlar.

Parantezle Ba?lad???m?z A?k?n, Noktas? Olacaks?n...

Gittin uzaklara b?rat?m ya?amay? karanl?k sokaklara, Senden Ne Haber beklerim Ne Bir telefon Bundan Sonra, Sildim Seni hayat?mdan Sana Ve Hayata Elveda!!!

Seni tan?d?ktan sonra hayat?n seninle ne kadar bo? geçti?ini ö?rendim yolun aç?k olsun yaramaz insan..

"E?er birgün beni boynu e?ik görürseniz, bilinki yere dü?en birini kald?rmak için boynumu e?mi?imdir"

Bu gece kayarken y?ld?zlar gökyüzünden ve gözümden ya?lar süzülürken, dilek tutmad?m ilk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya, bu gece yan?mda oldugun için...

Tecrübelerinim bana ö?retti?i bir ?ey var: Hayallerinin pe?inden emin ad?mlarla yürüyen ve arzu etti?i hayat? ya?amak için gayret sarf eden insanlar, beklenmedik bir anda ba?ar?yla kar??la??rlar. " (Henry David Thoreau)

"Hayaller, tap?lacak kadar çok sevilen ?eylerin eyleme dönü?türülmü? karizma sözler. " (Adalaide Ann Procter)

"Neyin imkans?z oldu?unu söylemek zordur, çünkü dünün rüyas?, bugünün umudu ve gelece?in" realitesidir. " (Robert H. Goddard)

"Tecrübelerinim bana ö?retti?i bir ?ey var: Hayallerinin pe?inden emin ad?mlarla yürüyen ve arzu etti?i hayat? ya?amak için gayret sarf eden insanlar, beklenmedik bir anda ba?ar?yla kar??la??rlar. " (Henry David Thoreau)

Benim sana olan a?k?m sag?r bir ressam?n , kristal bir yüzeye düsen gülün sesini çizdigi zaman biter.

Yanag?na dü?en bir kar tanesi eriyip dudaklar?na ulast?g? zaman, ve bir damla serinligi biriyle paylasmak istediginde, yüzünü rüzgara dön yeter, o benim iste!

Gecenin 5inde ba?lar hayat?m?z Siz Rüyalar içinde Prens Olursunuz Biz gerçek hayatta..

Sen hayat? Yava? Yava? Ç?k Ben yürüyen merdiven kullan?r?m...

Senin Bo? Sokaklarda Artislik yapt???n Sözleri Biz Evlatlar?m?za ö?retiyoruz.

Fazla Yapma tantana Sokar?m Sözlerimi Koca kafana!

Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman. her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.

"Do?ru dü?üncelerin ve çabalar?n, do?ru sonuçlar verece?im bilerek, sevinç ve bar?? içinde çal??. " James Allen

Yoluma Ç?kan? Ezerim Dikkat Et Senide Sollar?m...

Kimse bizim gibi yürekten sevmez kimse bizim gibi de?er biLmez.

Sen Süslü Kaldr?mlar?n Sosyetik K?z?s?n Biz Varo?lar?n Mekan?nda A?k Yazan Ç?lg?n gençleriz.

Güzelim Senin Parmakla Sayd???n A?klar?na BedeL Benim tesbihimdeki a?k Ta?lar?..

Kimse Duramaz önümüzde, Delikanl?y?z Alemde Yalan OLmay?z..

Kâh Ç?kar?m Gök Yüzüne Seyrederim Alemi Kâh inerim Yer Yüzüne Seyreder Alem beni...

Zihin, insan?n sarf etti?i tüm çabalarda en yap?c? ve en yarat?c? gücü olu?turur. (Alfred Armand Montapert)

Biz Mercedes lerle gezip Gözlüklerle ?ekil Yapmay?z, Biz tesbigle Gezer tak?m Elbisemizle Havam?z? Basar?z

Ne Serseri Dinler Yüre?im Ne Delikanl? Bilir beynim benim Sadece Abiyim Alay?na Giderim.

Karanl?k Gecelerde Ç?kar ismimiz Aleme A??r Abidir Ad?m?z Bilir Alem Bizi.

Kahvede iceriz Çay?m?z? 3 ?eker OLmaz Bizde Delikanl? 2 ?ekeri Atar?z Tav?an Kan? Cay?m?za Sohbet Ederiz Bizden Büyük Adamlarla.

Siz Sokaklar?n Efendisi Sand???n?z Semtlerin Çocuklar?s?n?z?, Bizler Sizlere Ba???lakd?k O Sokaklar?

Silah?mda 14 Mermi Çekerim geceleri silah?m? S?kar?m Etraf?ma A????m A??k Oluyorum Sana Deli

Kur?un kadar H?zl? ya?ar?m hayat? Bo? Kovan Gibi Dü?mem Doludur Barutum Geceleri Al?r?m Arabam? Giderim Belan?n Oldu?u Yere

Güne? Yüzlüm benim Senin için KaranL?kLardan Ç?k?p Takd?m belime Silah?m? A??r Abi OLman?n Yoktur Hesab?

Hayat?m Senin yolunun üstüne çizilmi? Gülüm Sensiz OLamam, Yoluna Ç?kar?m Herseferinde Hayalinle yatar?m So?uk gecelerimde

Biz Hapishanelerde Ö?rendik Ba?lamay?, Telleri Anlat?r Sana Olan A?k?m?, Yapt?um Sana 4 Duavar Aras?nda Bir ?ark?, ?ark?n?n Ad? ; Bu hayat Sensiz Olmamal?

Bizim Pamuk Yüklü Duygular?m?z Güne?Li Sokaklarda kald? Gözüm, ?imdi KarabL?k Sokaklarda Pamuk Yüklü Duygular? Kaldr?yoruz

Biz A??r Abi Olduk Alemde Ders Verdik bütün gençlere, Sevgiyi Ald?k Kalbimizden Cüzdan?m?za Koyduk Tesbihle A?k ya?ad?k gecelere Atlad?k

Yok bu A?k?n Derman? her Sözüm Sana ManâL?, Deli Gibi Sever Bu Delikanl?, Sen iStemesende Bu Can Sana Sevdal?

KaranL?k gecelerde Y?ld?zlar? izler Bu Delikanl?, A?k yaras? Geçmez Kalbi Olmu? Derbeder

tarz yaratmak için A??r Abi OLma!! A??r Abi Dedi?in Sevdimi Tam Sever Giydi?ini herkez Be?enir, Sayg?s? Sonsuz Sevgisi Ebedi Olur

iman?m?z Varsa Bu yolda, Seviyorsak ALLAH Yolunda, Delikanl?y?z Biz A??r ABileride Biliriz Sevdikmi ?man?m?zla ALLAH ?na Kadar Severiz

öLmek için Dost Bulma! Senin için öLücek Dost Elbet Bir Gün Olur Yan?nda

A??rd?r Sözlerim her Delikanl? Dinlesin! A??r Abidir ismim Fazla Racon Kesmeyin, ?eklimiz Vard?r Alemde Sesinizi Kesin..Bizi Dinleyin Rahat Edin

Alemde Day? Olmu?uz Ne fayda Sözlerde Kral Olmu?uz Ne Fayda, Bir Güzel Sevdik Sonunda Oda bize Bakm?yor BatS?n Bu Sevda

Reislerle Kurduk Mekan? Day?larla Harcad?k bu yollar? Serserilerle Aleme Dald?k Delikanl?larla ?ekil yapt?k, Bizler A??r Abileriz herkezi Severiz

?ekil yapma Bana Ezerim Seni Fazla Kurcalama Bozar?m Seni, Delikanl? Adam yapmaz Geri, ben Daima ileri Giderim Ezerim Seni

Çocuk Yok kar??nda ANlatma Masal, Kurba?a Bekleme Olursun Sanal, Bizim Sevgimiz herzaman real, Delikanl? Gibi Seviyoruz A??r Abileri izliyoruz

Bu Sokaklarda Ne Krallar? indirdik Ne Garipleri Kral yapt?k, Hakl?y? Severiz, Haks?z? s.....

Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin

Biz sevgiliye çiçek verenlerden de?il, arkada?a can verenlerdeniz.

biz fele?in çemberinden geçmi? alemci gençleriz

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir.

delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir

Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik..Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek..Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek.

Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK

Dilden sevmesini bilmeyiz baz?lar? gibi de?iliz sevdik mi yürekten ölümüne severiz fark?m?z tarz?m?z

Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihdende ben silerim

ben seninle to?ra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri to?ra?a hep yanl?z göndüm.

?stersem bir adam? beyde yapar?m, pa?ada. ve istersem bir adama dünyay? zindanda ederim. Biz nabza göre ?erbet verenlerdeniz. Laf kula??ma gelirse, laf getirenin kula??n? keser, laf? ç?kartana yediririm

Her genç delikanl?n?n bir sevgilisi olabilir ama, Her genç k?z?n bir delikanl? sevgilisi olamaz

Sen benden ayr?lmaya karar verecek kadar küçüldüysen Ben senin u?runda ölümü göze alacak kadar büyüdüm demektir

Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z

Ya?amak ?çin Yalvarmad?k Ölmek ?çinde Yalvarmay?z.

Bizim Fakirlikten Kesemedi?imiz Kirli Sakallar?m?z ?imdi Zengin Çocuklar?na ?maj olmu?

Dü?man?m?z artm?? demek ki zaman?nda de?ersizlere çok iyi dost olmu?uz

Kaderime tükirim dedim biraz dü?ünüce kaderin bana yapt?klar?n?n yan?nda hiç kal?r dedim

Beni seversen ömrüne ömür katar?m beni aldat?rsan ömründen ömür al?r?m

bilmesekte bir kö?ede oturup müslüm babay? dinleyip sevdiyimiz hat?rlamas?n? iyi biliriz

serseriler a?k? bilmez derler sorun bakal?m sosyete görünümlü piçlere a?k? kimden ö?renmi?ler

sildim an?lar?mdan seni merak etmiyorum sewiyomusun art?k beni kafam ruhum bedenim sensiz eminim mutlusundur bensiz

hani gözler vard?r. sözleri anlat?r. hani sözler vard?r. gözleri anlat?r. birde ASK vard?r. seni anlat?r

sen dünyada herhangi birisin;ama herhangi biri için dünyalara bedelsin. suçun seni sonsuza kadar sevmem. cezan ise bunu sonsuza kadar bilmemen

#80

 
© 2015
AŞK