Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ahmet Altan - Bir Kad?n? Tan?mak

Bir kad?n? tan?mak... Bütün gel-gitleri, kaprisleri, küçük ??mar?kl?klar?, korkular?, ?a?k?nl?klar?, hercailikleri, hayal k?r?kl?klar?, a?klar?, terk edili?leri, ba?ar?lar?, ba?ar?s?zl?klar?, kurnazl?klar?, safl?klar?, çocuk a??zlar?, ?irinlikleri, küçük yalanlar?, büyük itiraflar?, kocaman yürekleri ile kendi olmaya çal??an kad?nlar? tan?mak...

Bir kad?n? sevmekle ba?lar her ?ey ama bir kad?n? tan?makla var?l?r hayat?n s?rr?na. Bir kad?n? tan?maya soyunmak zor ama keyifli bir yolculu?a ç?kmakt?r. Dört mevsimi bir yürekte bulu?turur, bu yüzden de sürekli ?a??rt?rlar. Sürprizlerin ard? arkas? kesilmez. Zordur anlamak onlar?. Benzemek gerekir anlayabilmek için belki de! Kendi zekas?n? hat?rlatanlar? sever, sevgisini göstermekten ürkmeyenleri, sürprizlere haz?rl?kl? olanlar? bir de. Muson ya?murlar? gibi ya?arken, Sahra'da çöl f?rt?nas? kopar?p ard?ndan güne? olup ?s?tabilirler. Dedim ya bir dünyad?r kad?nlar, yürekleriyle konu?an, gözleriyle gülen...

Bir kad?n? sevmekle ba?lar her ?ey ama bir kad?n? tan?makla anla??l?r hayat?n s?rr?na ancak a?kla var?laca??. Sevgi ars?z?d?r kad?n. Verdi?inden daha fazlas?n? isteme bencilli?ini gösterecek kadar sevgi ars?z?... Bu yan?n? doyurunca ??maraca??ndan korkanlar, birlikte ço?alacaklar?n? bilmeyenlerdir.

Bir kad?n? sevmekle ba?lar her ?ey ama bir kad?n? tan?makla kanat ç?rp?l?r özgürlü?ün bütün maviliklerine. Kendine inananlara, a?ka inananlara ko?ar. Hem yaman bir a?k avc?s?, hem de engebeli yollarda ko?maktan bitap a?k yorgunudur kad?n.

Bir kad?n? sevmekle ba?lar her ?ey ama bir kad?n? tan?makla ç?k?l?r keyifli serüvenlere. Hayatla dalga geçmesini bilir kad?n, t?pk? kendiyle dalga geçmesini bildi?i gibi. A??z dolusu gülü?lere teslim olur.

Bir kad?n? sevmekle ba?lar her ?ey ama bir kad?n? tan?makla tan?k olunur tutkular?n gücüne. Göze aland?r kad?n. Çekip gitmeyi, sahip olduklar?ndan vazgeçmeyi, kar??l?k beklememeyi... Mücadele eder, k?zar, ba??r?r ama hep sever. Dedim ya bir dünyad?r kad?nlar, yürekleriyle konu?an, gözleriyle gülen...

Yüre?ini sevgiye açan ve sevmekten korkmayan bütün kad?nlar gibi. . ?imdi bir dü?ünün, kaç kad?n? de?il bir kad?n? tan?yabildiniz mi bugüne de?in??

Tanr?, kad?nlara geçmi?i ve gelece?i, erkeklere ise ya?ad??? günü arma?an etti, kad?nlar geni? bir zamana yay?ld?klar? için huzursuz, erkekler darac?k bir zamana s?k??t?klar? için anlay??s?z olurlar.

Ahmet ALTAN

#1944

 
© 2015
AŞK