Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Albert Camus Sözleri

Albert Camus Sözleri
Derin duygular da büyük yap?tlar gibi ; Bilinçli olarak söylendiklerinde daha fazla anlam ta??r her zaman...
Ben dilimin s?n?rlar?nda nöbet beklerim.
?nsanlar için en ideal düzen, onlar?n mutlu oldu?u düzendir.
?nsan? savunuyorum, çünkü dü?tü?ünü gördüm.
?nsan? ak?ll? yapan tek ?ey nefrettir.
Geceler sonsuz de?ildir.
Hat?rlamak için yava?lar, unutmak için h?zlan?r?z.
Gençlik kolay mutluluklar için parlak bir ça?d?r.
Hakl? olma ihtiyac?, s?radan insanlara özgüdür.
Gölgesiz güne? yoktur ve geceyi tan?mak gerekir.
Gerçek umutsuzluk can çeki?me, mezar ve uçurumdur.
Kelimeler torba gibidir, içine konan ?eyin ?eklini al?r.
Ba?ar? kolay elde edilir, zor olan ba?ar?y? hak etmektir.
E?er bir a?a köleleri olmadan yapam?yorsa, ikisinden hangisi özgür bir insand?r.
Bir insan? sevmek, onunla birlikte ya?lanmaya raz? olmakt?r.
?nanc?n yere dü?erse silah?n da yere dü?er.
Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek de?eridir.
Her ?eye katlanabilirim, yeter ki içimde o yo?un ve co?kun yal?m? duyay?m.
Hepimiz ölece?imize göre, ne zaman ve nas?l oldu?unun önemsizli?i meydandad?r.
Hayat bir ?ey de?ildir. ?tinayla ya?ay?n?z.
Hiçbir ?ey, büyüklük kadar sade de?ildir; çünkü sade olmak, biraz da büyük olmakt?r.
K???n en so?uk zaman?nda, ben nihayet içimde yenemedi?im bir yaz oldu?unu ö?rendim.
Bir insan?n tek ba??na mutlu olmas? utan?lacak bir ?eydir.
Dünyada her kötülük, hemen her zaman cehaletten gelir.
Dü?üncenin haline a?lamak bo?unad?r. Onun için çal??al?m yeter.
Ya?aman?n tad?n? ç?karmaktan korkana aptal derim.
Gelece?e yönelik gerçek cömertlik , ?u an mevcut olan her?eyden vazgeçmeyi içerir.
Merhamet faydas?z olunca, insan ondan b?kar usan?r.
Kötülük cehaletten gelir.
?nsanlara boyun e?dirmek isteyenin kula?? sa??rd?r.
?nsan?n her gün yapt??? en iyi ?ey intihar etmemeye karar vermektir.
Korkunç bir b?rak?lm??l?k duygusu. Dünyan?n bütün varl?klar?n? gö?süme sarsam bile, kendimi hiçbir ?eyden koruyamazd?m.
Zaman?mdan ayr?lamayaca??m? anlay?nca, onunla birle?meye karar verdim.
Ya?amak kendi ba??na bir de?er yarg?s?d?r. Nefes almak ise; yarg?lamakt?r.
Ya?ama umutsuzlu?u yoksa ya?ama a?k? da yoktur.
Yarat?c? olarak ölümün kendisine hayat verdim. Ölmeden önce yapt???m ?ey bu.
Ölüm korkusunu a?mad?kça insan için özgürlük yoktur. Ama intihar ile de?il. Bu korkuyu a?mak için kendini b?rkmamak gerekir. Hiç burukluk duymadan, korkmadan ölebilmeli.
Ölüm bir istatistik ve devlet i?i oldu mu, dünya i?leri art?k iyi gitmiyor demektir.
Sanatç? ba?kalar?n?n katland??? ac?lar? uyu?turmas?n içinde.
Yabanc? saçman?n kar??s?ndaki insan?n ç?plakl???n? gösterir.
Politika ve sanat dünyan?n düzensizlikleri kar??s?nda ba?kald?rman?n iki ayr? yüzüdür.
Politika için yarat?lmad?m. Çünkü hasm?n ölümünü istemekten ya da kabul etmekten acizim.
Yirminci yüzy?l?m?z korku ça??d?r. Diyeceksiniz ki korku bir bilim de?ildir, ama bu korkuda bilimin pay? var.
Huzur, suskunluk içinde sevmek olabilirdi. Ama bilinç ve insan var; konu?mak gerekiyor. Sevmek cehenneme dönü?üyor.
A?k, ak?ll? aptal demeden tüm insanlara bula?an bir hastal?kt?r.
Büyük olman?n yolu da, deha gibi çal??ma ve al?nterinden geçer.
Kimi durumlarda neler dü?ündü?ü konusunda bir soruya ki?inin 'hiç' yan?t?n? vermesi bir yapmac?k olabilir. Sevilen yarat?klar bunu iyi bilirler. ?nsan dü?üncesinin bir anlam ta??yabilecek biricik tarihini yazmak gerekseydi, yap?lacak ?ey birbirini kovalayan pi?manl?klar?n?n ve güçsüzlüklerinin tarihini yazmak olurdu. Ya?ama nedeni denilen ?ey, ayn? zamanda çok güzel bir ölme nedenidir de.
Ça?da? siyasi toplum, insanlar? mutsuzlu?a dü?ürme makinesidir.
Yaz?lan her ?ey ya?anamaz, ama insan bunu yapmay? deneyebilir.
Dostlar?m, ?imdi ben size büyük bir ?ey söyleyece?im. Sak?n k?yametin kopmas?n? beklemeyin, o hergün kopmaktad?r.
Resmi tarih oldum olas? büyük katillerin tarihidir. Kabil, Habil'i bugün öldürmü? de?il, ama bugün Kabil, Habil'i ak?l u?runa öldürüyor ve onur madalyas? istiyor.
Dünya ayd?nl?k olsayd?, sanat olmazd?.
Yazarl?k sanat? korunmas? güç olan ?u iki ödeve ba?l? kalacakt?r; bile bile yalan söylememek ve insan?n insan? ezmesine kar?? koymak.
Yazar, sanat?n? büyük yapan ?u iki görevi yüklenmelidir; gerçe?i ve özgürlü?ü.
Bir yazar?m. Ben de?il kalemim dü?ünür, an?msar ya da ku?at?r.
Ate?ten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür.
Bir yap?t?n kalbinde, oras? karanl?k bile olsa sönmeyen bir güne? parlar.
A??lmaz bir duvar?n önünde ya?amak köpekçe ya?amakt?r.
Ba?ard???m?z her i? bizi kölele?tirir, çünkü daha iyisini yapmaya zorlar.
Bir insan söyledikleri kadar söylemedikleri ile de insanla??r.
Adalet olmadan düzen olmaz.
Bu dünyada en büyük suç, insanlar?n ta??d?klar?ndan kaçmak de?ilse nedir?
Alçalmak, yükselmekten çok daha kolayd?r.
Sözün geli?i 'dostlar?m' diyorum, dostum yok art?k, sadece suç ortaklar?m var. Onlar?n da say?s? pek ço?ald?, bütün insanlar suç orta??m benim. En ba?ta da siz geliyorsunuz. Kim yan?mdaysa birinci odur.
Ben umutsuzlu?u ve bu dertli dünyay? kabul etmeyerek, insanlar?n birle?mesini ve kötü yazg?lar?na kar?? sava?malar?n? istiyordum.
Benim u?ra??m, kitaplar?m? yazmak, insanlar?m ve halk?m tehdit edildi?inde sava?makt?r. Hepsi bu.
Bir kal?p dü?ünceyi i?lemek, bir incelik üzerinde durmaktan çok daha kolayd?r. Benim için kal?p dü?ünceyi seçtiler: Ben de saçma oldum kald?m.
Ne Faust, ne Don Ki?ot birbirini yenmek için yarat?lmam??lard?r; ve sanat dünyaya kötülük etmek için icat edilmemi?tir.
Sanatç?lar ya?amdan yanad?rlar ölümden yana de?il.
Sanatç? yalanla ve kötülükle uzla?amaz.
Sanatç? tan?m? gere?i, bugün tarihi yapanlar?n buyru?una girmez.
Sanat, sanatç?y? insanlardan ayr?lmamaya zorlar.
Sanat zorbal??a kar??d?r.
Sanat hem bir co?ma, hem de bir yads?ma i?idir.
Mutluluk ?ans? olmasayd?, adaletin hali ne olurdu.
?nsan, kendi kendisinden saklamaya çal??t??? yan?n? sevmez.
?nsan, kendisine bir mânâ vermeye çal??an tek mahlûktur.
?nsan?n eninde sonunda al??amayaca?? bir dü?ünce yoktur.
?nsan ne ise, o olmay? reddeden tek yarat?kt?r.
Felsefe, utanmazl???n ça?da? biçimidir.
Evrenimin gizi: ?nsandaki ölümsüzlük iste?ine kap?lmadan Tanr?'y? dü?lemek.
Sanat bence en büyük say?da insan? ortak ac?lar ve sevinçlerle co?turacak görüntüleri, biçimleri bulmakt?r.
Polemik yüzünden ço?umuzun gözünü perdeler bürümü?, art?k insanlar aras?nda de?il bir gölgeler dünyas?nda ya??yoruz.
Özgürlük gelecek umudu de?ildir. O, ?u 'an'ad?r ve insanlarla ve ?u andaki dünyayla uyumludur.
Bilirsiniz ki;en zeki insanlar bile yan?ndakinden bir ?i?e fazla devirmekten ?eref duyarlar.
Baz?lar?n?n, sadece normal olmak için ne büyük çaba sarf etti?ini kimse fark etmiyor.
Bütün büyük olaylar?n, büyük dü?üncelerin önemsiz bir ba?lang?c? vard?r.
Bir adam kar?s?na arabas?n?n kap?s?n? ac?yorsa emin olabilirsiniz: Ya arabas? yenidir, ya da kar?s?.
Bas?n özgürlü?ü belki de özgürlük dü?üncesinin giderek a?a??lanmas?ndan en çok ac? çekmi? özgürlüktür.
A??n ilmiklerine tak?lm?? bir bal?k gibi ç?rp?n?yorum.
Sevmenin s?n?r? olamaz.
?nsan hiçbir zaman tamam?yla mutsuz olmaz.
Hiçbir sanatç? gerçekten vazgeçmez.
?nsan kendisi için gerçek ve mutlak olan mutlulu?a ya?am? boyunca yaln?z bir kez eri?ir ve geri kalan tüm ya?am?n? bu mutlulu?a tekrar ula?maya adar.
Evren insan için uyumsuzdur ve bilinemez.
Bugün annem öldü, veya dün, tam hat?rlam?yorum.
Bugün kar?m öldü fakat neyse ki masam?n üstü beni oyalayacak bir sürü evrakla dolu.
Ahlaka dair ne biliyorsam bunu futbola borçluyum. Çünkü top hiçbir zaman bekledi?im kö?eden gelmedi.
?nsanlar ileri sürdü?ünüz nedenlere, içtenli?inize, çekti?iniz ac?lar?n a??rl???na ancak siz öldükten sonra inan?rlar. Ya?ad???n?z sürece durumunuz ?üphelidir, çok çok sizden ?üphe ederler, bu kadar?na hak kazanabilirsiniz.
Günü gününe kad?nlar, günü gününe erdem ya da erdemsizlik, günü gününe, köpekler gibi, ama her gün sa?lamca yerinde duran kendim. Böylece ya?am?n yüzeyinde ilerliyordum, sözcükler içinde, hiçbir zaman gerçek içinde de?il. Tam okunmam?? o kitaplar, tam sevilmemi? o dostlar, tam gezilmemi? o kentler, tam sar?lmam?? o kad?nar!
E?er tanr? olmasayd?, bir insan aziz olabilir miydi; bu benim bugün bildi?im tek samimi problemdir.
Ya zamanla birlikte ya?ar ölürsün, ya daha yüce bir ya?am u?runa zaman?n d???na ç?kars?n.
Mutluluk, bizi zorlayan kadere kar?? kazan?lan zaferlerin en büyü?üdür.
?nsanlarla uzun süre ya?ayam?yorum. Sonsuzlu?un pay?ndan bana biraz yaln?zl?k gerek.
?nsan?n paras? varsa çal??mak zorunda kalmaz. Böylece zaman? sat?n al?r. Bu kalan zamanda da kendini mutlu edebilecek ?eyleri yapar. Yani para mutlulu?u sat?n al?r.
Ya tüm ç?rp?nmalar?n? a?an daha yüksek bir anlam? vard?r bu dünyan?n, ya da bu ç?rp?nmalardan ba?ka hiçbir?ey gerçek de?ildir.
Önümden gitme seni izleyemeyebilirim, arkamdan da gelme yol gösteremeyebilirim; yan?mda yürü ve yaln?zca dostum kal.
Tarih insanlar?n, dü?lerin en ayd?nl?k olanlar?n? gerçekle?tirmek için giri?tikleri umutsuz bir çabadan ba?ka bir ?ey de?ildir.
Dünyan?n insandan ba?ka anlam? yoktur. Hayat anlay???m?z? kurtarmak istiyorsak, insan? kurtarmam?z gerekir.
?nsan tümüyle suçlu de?ildir çünkü tarihi o ba?latmad?, ama tümüyle suçsuz da de?ildir çünkü tarihi sürdürdü.
?erefini bir yana b?rakan ink?lap, bu duygunun egemen oldu?u kaynaklar?na ihanet etmi? olur.
?nsan da, ya?am da saçmad?r; bo?unad?r, rastgeledir, sa?lam hiç bir ?ey yoktur; ama yine de ya?amak gerekir.
?nsanlar?n bütün mutsuzlugu, kendilerini kalenin sessizliginden koparan, kurtulu? bekleyi?i içinde surlara atan umuttan gelmektedir.
?nsanlar gösterdi?iniz nedenlere, içtenli?inize ve ac?lar?n?z?n a??rl???na, ancak ; Siz öldü?ünüzde inan?rlar...
Çekip gidene her ?ey mizah, kal?p bekleyene her ?ey ?iirdir.
Oldum olas? içimde biri, Tüm gücüyle hiçbir ?ey olmamaya çal???yor...
Sana bütün bunlar? kim ö?retti, "Doktor?" Yan?t an?nda geldi. "Ac? çekmek."
Her özgürlü?ün ucunda bir YARGI vad?r; i?te bu yüzden özgürlü?ün yükü çekilmez, çok a??rd?r.

#2770

 
© 2015
AŞK