Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Albert Einstein E Ait Özlü Sözler

Albert Einstein'e Ait özlü Sözler Sayfas? - Albert Einstein di?er filozoflar ve ünlü ki?iler gibi kendiside bizlere bir çok anlaml? ve özlü söz miras b?rakm??t?r. ??te o özlü sözlerden baz?lar?(sizde burada olmayanlar? eklemek için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz);
* Bu dünyada beni birkaç ki?i anlad?, onlar da yanl?? anlad?.
* Büyük güce sahip egemen devletler oldu?u sürece sava? kaç?n?lmazd?r.
* Çok zeki oldu?umdan de?il, sadece sorunlar?n üstünde daha çok duruyorum.
* Dahili?in mutlak bir s?n?r? vard?r, aptall???n asla.
* Dehan?n 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çal??makt?r.
* Emirle gelen kahramanl?ktan, bilinçli ve bilinçsiz ?iddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nefret ediyorum....benim anlay???ma göre s?radan bir cinayet, sava?ta adam öldürmekten daha kötü de?ildir.
* E?er gerçe?i aç?klamak istiyorsan, zarafeti terziye b?rak.
* E?er ne yapt???m?z? biliyor olsayd?k, buna ara?t?rma denmezdi öyle de?il mi?
* Böyle olaca??n? bilseydim, bir ayakkab? tamircisi olurdum.(Hiro?ima ve Nagasaki'ye at?lan atom bombalar? sonras?nda verdi?i demeç)
* En de?erli ki?iler alçakgönüllü olanlard?r.
"Dü? gücü, bilgiden daha önemlidir."
?nanc? d??layan bilim topal, bilimi d??layan din kördür.
Bir koyun sürüsünün kusursuz bir üyesi olmak için her ?eyden önce koyun olmak gerekir.
Basarili bir insan olmaya calismayin; degerli bir insan olmaya calisin. Basarili insan, hayattan verdiginden fazlasini alir. Degerli insan ise, hayattan aldigindan fazlasini verir.
De?erli olan her ?ey ölçülemez, ölçülebilen her ?ey de?erli de?ildir.
* Genelde insanl???n kaderi, hak etti?i olacakt?r.
* ?fade özgürlü?ünü, yasalar tek ba??na garanti edemez. Herkesin kendi dü?üncesini, cezaland?rma olmaks?z?n aç?klayabilmesi için toplumda ho?görü mevcut olmal?d?r.
* Gerçe?i aramak onu elde etmekten daha k?ymetlidir.
* Gerçek yaln?zca bir ilüzyondur, ama bitmek bilmeyen bir ilüzyon
* Görelilik kuram?m ba?ar?yla kan?tlan?rsa Almanya benim bir Alman oldu?umu iddia edecek, Fransa ise dünya vatanda?? oldu?umu aç?klayacakt?r. Kuram?m gerçek d??? ç?kt???nda ise, Fransa bir Alman oldu?umu söyleyecek, Almanya ise bir Yahudi oldu?umu aç?klayacakt?r.
* Güzel gençler do?an?n eseridir, güzel ya?l?lar ise sanat?n.
* Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim s?n?rl?d?r.
* Herkesin fikir birli?ine vard??? bir ak?am, kay?p bir ak?amd?r.
* ?nsan akl?n s?n?rlar?n? zorlamad?kça hiçbir ?eye ula?amaz.
* ?nsan? ayakta tutan iskelet ve kas sistemi de?il, prensipleri ve inançlar?d?r.
* ?nsanlar kendileri kar?? ç?kmad?kça, hiçbir ?ey sava?lar? ortadan kald?ramaz.
* Neden beni hiç kimse anlam?yor, ama herkes beni seviyor?
* Önyarg?lar? yok etmek, atom çekirde?ini parçalamaktan daha zordur.
* Propagandayla zehirlenmedikleri sürece kitleler asla sava? dü?künü de?ildirler.
* Sadece bar??ç? de?il, militan bir bar??ç?y?m.
* Sadece iki ?ey s?n?rs?zd?r, evren ve insano?lunun ahmakl???, ilkinden o kadar da emin de?ilim.
* Sa?duyu, onsekizine kadar edindi?imiz önyarg?lar toplam?d?r
* Sorunlar, onlar? yaratanlar?n mant??? ile çözümlenemez.
* Tabiatta öylesine yüksek bir ak?l kendini gösteriyor ki, insan?n en ince dü?ünceleri ve bulu?lar? bu akl?n yan?nda sönük bir gölge gibi kal?r.
* Uzay insano?lu için çok karma??kt?r. uzayda insan kocaman bir kütüphanedeki minicik bir çocu?a benzer, çocuk ordaki kitaplar?n yaz?ld??? binbir çe?it dili anlamaz, nas?l yaz?ld???n?da anlamaz, dikkatini çeken ?ey o kitaplar?n karma??k dizili?indeki ahenktir ve insan o?luda uzay?n ahengini çözmeye çal??abilir ancak.
* Yanl?? yapmayan insan yoktur; insanl?k, yanl???n? kabul ve düzeltmekle olur.
* Yeryüzündeki ?artlar?n düzelmesi, sadece bilimsel bulu?lardan çok ahlakl? bir ya?ama düzeninin gerçekle?mesine ba?l?d?r.
* Yüksek ruhlar, her zaman s?radan ak?llar?n ?iddetli muhalefetleriyle kar??la??rlar.
* Yolculuk etmeyi seviyorum ama varmaktan nefret ederim.
* Ancak ba?kalar? için ya?anan bir hayat, ya?amaya de?er bir hayatt?r.
* Aptall???n en büyük kan?t?, ayn? ?eyi defalarca yap?p farkl? bir sonuç almay? ummakt?r.
* Bana güvenilen bir s?rr? kutsal bir emanet gibi saklar?m, ama s?rlar? elimden geldi?i kadar bilmemeye çal???r?m.
* Baz? erkekler kad?nlar? anlamaya çal???r, di?erleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örne?in görelilik kuram?na.
* Ben gelecek için hiç bir endi?e duymad?m. O yeterince h?zl? geliyor.
* Dünyan?n Kainat'taki biricik meskûn yer oldu?unu farz etmek bile düpedüz cehalettir.
* Dünya; kötülük yapanlar de?il, seyirci kal?p hiçbir ?ey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.
* Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz oldu?u sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.
* Bilim, her günkü dü?ünmelerimizin safla?mas?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir.
* Bir hatay? iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insand?r.
* Bir ülkenin gelece?i o ülke insanlar?n?n görece?i e?itime ba?l?d?r.
* E?itim, insan?n okulda ö?rendi?i her ?eyi unuttu?unda arta kaland?r.

#2864

 
© 2015
AŞK