Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Albert Einstein Son Sözleri

Albert Einstein'?n Son Sözleri - Albert Einstein ölmeden önce söyledi?i son sözleri ve özlü sözlerini bu yaz?m?zda bulabilirsiniz. Bakal?m neler söylemi? Melek gelmeden önce;
Ben görevimi burada bitiriyorum.
Ben atomu insanl??a hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yap?p birbirlerini yok ettiler.(5 May?s 1930'da ?ngiltere T?p Akademisinde "En ?yi Doktor" Ödülünü al?rken)
Bilim atom bombas?n? üretti, fakat as?l kötülük insanlar?n beyinlerinde ve kalplerindedir.
Bilim, her günkü dü?ünmelerimizin safla?mas?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir.
Bir hatay? iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insand?r.
Bir kum tanesinin s?rr?n? çözmeyi ba?arsayd?k, bütün dünyan?n s?rr?n? ö?renmi? olurduk.
Bir ülkenin gelece?i o ülke insanlar?n?n görece?i e?itime ba?l?d?r.
Birisinin atom bombas? yapmas?na yard?m etmekten daha kötü sadece bir ?ey var.O da nazilere atom bombas? yapmalar? için yard?m etmek.
Bu dünyada beni birkaç ki?i anlad?, onlar da yanl?? anlad?.
Büyük güce sahip egemen devletler oldu?u sürece sava? kaç?n?lmazd?r.
Büyük idealler u?runa önce küçük bir az?nl?k sava??m vermi?tir.
Çok zeki oldu?umdan de?il, sadece sorunlar?n üstünde daha çok duruyorum.
Dahili?in mutlak bir s?n?r? vard?r, aptall???n asla.
Dehan?n 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çal??makt?r.
Dünya ya?amak için tehlikeli bir yer; kötülük yapanlar yüzünden de?il, durup seyreden ve onlara ses ç?karmayanlar yüzünden.
Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz oldu?u sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.
Dünyan?n Kainat'taki biricik meskûn yer oldu?unu farz etmek bile düpedüz cehalettir. Yetkili ki?ileri - uçan daireler yoktur - iddias?na sürükleyen tabii bir korku veya be?eri bir kibir ve azamettir.
E?er bir adam mar?la uyum içinde yürüyebiliyorsa, o de?ersiz bir yarat?kt?r. kendisine yaln?zca bir omurilik yeterli olabilece?i halde her nas?lsa yanl??l?kla bir beyni olmu?tur onun. Uygarl???n bu kara lekesi en k?sa sürede yok edilmelidir. Emirle gelen kahramanl?ktan, bilinçli ve bilinçsiz ?iddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nefret ediyorum. Ben sava?? ve o so?uk silahlar? öylesine tiksindirici ve a?a??lay?c? buluyorum ki böyle i?renç bir eyleme kat?lmaktansa kendimi yok ederim daha iyi...benim anlay???ma göre s?radan bir cinayet, sava?ta adam öldürmekten daha kötü de?ildir.
E?er gerçe?i aç?klamak istiyorsan, zarafeti terziye b?rak.
Böyle olaca??n? bilseydim, bir ayakkab? tamircisi olurdum.(Hiro?ima ve Nagasaki'ye at?lan atom bombalar? sonras?nda verdi?i demeç)
E?er ne yapt???m?z? biliyor olsayd?k, buna ara?t?rma denmezdi öyle de?il mi?
E?itim, insan?n okulda ö?rendi?i her ?eyi unuttu?unda arta kaland?r.
En de?erli ki?iler alçakgönüllü olanlard?r.
Fizi?i görelilik ilkesine sokmak fikrini rastgele bulmama te?ekkürler, siz (ve di?erleri) benim bilimsel yeteneklerimi beni rahats?z edecek kadar çok abart?yorsunuz.

#2863

 
© 2015
AŞK