Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Albert Einstein Sözleri

En Güzel Albert Einstein Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Albert Einstein Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Albert Einstein Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Albert Einstein Sözleri;
Dahili?in mutlak bir s?n?r? vard?r, aptall???n asla.
Dehan?n 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çal??makt?r.
Dünya ya?amak için tehlikeli bir yer; kötülük yapanlar yüzünden de?il, durup seyreden ve onlara ses ç?karmayanlar yüzünden.
Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz oldu?u sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.
Dünyan?n Kainat'taki biricik meskûn yer oldu?unu farz etmek bile düpedüz cehalettir. Yetkili ki?ileri - uçan daireler yoktur - iddias?na sürükleyen tabii bir korku veya be?eri bir kibir ve azamettir.
E?er bir adam mar?la uyum içinde yürüyebiliyorsa, o de?ersiz bir yarat?kt?r. kendisine yaln?zca bir omurilik yeterli olabilece?i halde her nas?lsa yanl??l?kla bir beyni olmu?tur onun. Uygarl???n bu kara lekesi en k?sa sürede yok edilmelidir. Emirle gelen kahramanl?ktan, bilinçli ve bilinçsiz ?iddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nefret ediyorum. Ben sava?? ve o so?uk silahlar? öylesine tiksindirici ve a?a??lay?c? buluyorum ki böyle i?renç bir eyleme kat?lmaktansa kendimi yok ederim daha iyi...benim anlay???ma göre s?radan bir cinayet, sava?ta adam öldürmekten daha kötü de?ildir.
E?er gerçe?i aç?klamak istiyorsan, zarafeti terziye b?rak.
Böyle olaca??n? bilseydim, bir ayakkab? tamircisi olurdum.(Hiro?ima ve Nagasaki'ye at?lan atom bombalar? sonras?nda verdi?i demeç)
E?er ne yapt???m?z? biliyor olsayd?k, buna ara?t?rma denmezdi öyle de?il mi?
E?itim, insan?n okulda ö?rendi?i her ?eyi unuttu?unda arta kaland?r.
En de?erli ki?iler alçakgönüllü olanlard?r.
Fizi?i görelilik ilkesine sokmak fikrini rastgele bulmama te?ekkürler, siz (ve di?erleri) benim bilimsel yeteneklerimi beni rahats?z edecek kadar çok abart?yorsunuz.
Ben görevimi burada bitiriyorum.
Ben atomu insanl??a hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yap?p birbirlerini yok ettiler.(5 May?s 1930'da ?ngiltere T?p Akademisinde "En ?yi Doktor" Ödülünü al?rken)
Bilim atom bombas?n? üretti, fakat as?l kötülük insanlar?n beyinlerinde ve kalplerindedir.
Bilim, her günkü dü?ünmelerimizin safla?mas?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir.
Bir hatay? iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insand?r.
Bir kum tanesinin s?rr?n? çözmeyi ba?arsayd?k, bütün dünyan?n s?rr?n? ö?renmi? olurduk.
Bir ülkenin gelece?i o ülke insanlar?n?n görece?i e?itime ba?l?d?r.
Birisinin atom bombas? yapmas?na yard?m etmekten daha kötü sadece bir ?ey var.O da nazilere atom bombas? yapmalar? için yard?m etmek.
Bu dünyada beni birkaç ki?i anlad?, onlar da yanl?? anlad?.
Büyük güce sahip egemen devletler oldu?u sürece sava? kaç?n?lmazd?r.
Büyük idealler u?runa önce küçük bir az?nl?k sava??m vermi?tir.
Çok zeki oldu?umdan de?il, sadece sorunlar?n üstünde daha çok duruyorum.
3. Dünya sava??nda hangi silahlar?n kullan?laca??n? bilmiyorum ama 4. Dünya sava??nda ta? ve sopalar olaca??n? biliyorum.16 A?ustos 2006
A'y? hayatta ba?ar? olarak tan?mlayal?m, o zaman A = X + Y + Z' dir; X çal??makt?r, Y oyundur Z ise çenesini tutmay? bilmektir.
Açl?ktan karn? guruldayandan dürüst politikac? olmaz.
Ak?ll? ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olmas? için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.
Ancak ba?kalar? için ya?anan bir hayat, ya?amaya de?er bir hayatt?r. 16 ?ubat 2007
Aptall???n en büyük kan?t?, ayn? ?eyi defalarca yap?p farkl? bir sonuç almay? ummakt?r.
Bana güvenilen bir s?rr? kutsal bir emanet gibi saklar?m, ama s?rlar? elimden geldi?i kadar bilmemeye çal???r?m.
Baz? erkekler kad?nlar? anlamaya çal???r, di?erleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örne?in görelilik kuram?na.
Ben gelecek için hiç bir endi?e duymad?m. O yeterince h?zl? geliyor.
Gelecekte ba?ar?l? olacak insanlar, geçmi?ten çal??arak ula?mal?d?r.
Gençli?imizde dü?üncelerimizi olu?turan tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonralar? ise tüm sevgimiz dü?üncelerimiz olur.
Genelde insanl???n kaderi, hak etti?i olacakt?r.
Gerçe?i aramak onu elde etmekten daha k?ymetlidir.
Gerçe?in bilgisi deneyle ba?lar, deneyle biter.
Gerçeklikle kar??la?t?r?ld???nda, bilimde vard???m?z düzey ilkeldir, çocuk oyunca??d?r. Ama sahip oldu?umuz en de?erli ?ey odur. 14 Mart 2007
Gerçek yaln?zca bir ilüzyondur, ama bitmek bilmeyen bir ilüzyon
Görelilik kuram?m ba?ar?yla kan?tlan?rsa Almanya benim bir Alman oldu?umu iddia edecek, Fransa ise dünya vatanda?? oldu?umu aç?klayacakt?r. Kuram?m gerçek d??? ç?kt???nda ise, Fransa bir Alman oldu?umu söyleyecek, Almanya ise bir Yahudi oldu?umu aç?klayacakt?r.
Frans?z Felsefe Cemiyeti'ne konferans?ndan 6 Nisan 1922.12 Haziran 2008
Günde yüz kez kendime iç ve d?? ya?am?m?n, ya?ayan ya da ölü ba?ka insanlar?n eme?ine dayand???n? hat?rlat?yorum; çok derinlere dalmadan günlük ya?amdan biliyoruz ki, bir insan ba?kalar? için vard?r.
Güzel gençler do?an?n eseridir, güzel ya?l?lar ise sanat?n.
Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim s?n?rl?d?r.
Hayat? ya?aman?n iki yolu vard?r: Biri hiçbir?eyin mucize olmad???n? dü?ünmek, di?eri her?eyin mucize oldu?unu dü?ünmek.
Her sava? insanl???n ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.
Herkesin fikir birli?ine vard??? bir ak?am, kay?p bir ak?amd?r.
?fade özgürlü?ünü, yasalar tek ba??na garanti edemez. Herkesin kendi dü?üncesini, cezaland?rma olmaks?z?n aç?klayabilmesi için toplumda ho?görü mevcut olmal?d?r.
?lkelerin bo?az?na dolan?p dibe batmaktansa, oportünist olup suyun üstünde kalmay? ye?lerim.
?nsan akl?n s?n?rlar?n? zorlamad?kça hiçbir ?eye ula?amaz.
?nsan sava? gibi inanmad??? bir ?ey için ac? çekece?ine, bar?? gibi inand??? bir dava u?runa ölse daha iyi de?il mi.
?nsan? ayakta tutan iskelet ve kas sistemi de?il, prensipleri ve inançlar?d?r.
?nsanlar kendileri kar?? ç?kmad?kça, hiçbir ?ey sava?lar? ortadan kald?ramaz.
?nsanlar bundan 100 sene sonra Gandhi diye bir insan?n yer yüzünden geçti?ine inanamayacak ve onu bir efsane sanacaklar.
?nsanl???n bulu? ruhu, son yüzy?lda bize öyle ?eyler arma?an etti ki; yönetimdeki geli?meler de teknik geli?melere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir ya?ama kavu?urduk.
?ki ?ey sonsuzdur; ?nsano?lunun aptall??? ve evren. fakat ikincisinden emin de?ilim
Kuantum mekani?i konusunda çok çal??mak gerekir. Ama, içimden bir ses bana bunun her ?eyin çözümü olmad???n? söylüyor. Bu teoriyle birçok ?ey aç?klan?yor; ama hala O'nun s?rr?n? çözebilmi? de?iliz. Ben yine de, O'nun zar at?p kumar oynad???n?, hiç mi hiç zannetmiyorum.
Matematikçiler, Görelilik Kuram?na el att?ktan sonra, ben kendi kuram?m? tan?yamaz hale geldim.
Neden beni hiç kimse anlam?yor, ama herkes beni seviyor?
Önyarg?lar? yok etmek, atom çekirde?ini parçalamaktan daha zordur.
Propagandayla zehirlenmedikleri sürece kitleler asla sava? dü?künü de?ildirler.
Sadece bar??ç? de?il, militan bir bar??ç?y?m. Bar?? için sava?maya haz?r?m.
Sadece iki ?ey s?n?rs?zd?r, evren ve insano?lunun ahmakl???, ilkinden o kadar da emin de?ilim.
Sa?duyu, onsekizine kadar edindi?imiz önyarg?lar toplam?d?r.
Sava? insan topluluklar? aras?ndaki çat??man?n en azg?n biçimidir; ayn? zamanda en trajik.
Sorunlar, onlar? yaratanlar?n mant??? ile çözümlenemez.
Tabiatta öylesine yüksek bir ak?l kendini gösteriyor ki, insan?n en ince dü?ünceleri ve bulu?lar? bu akl?n yan?nda sönük bir gölge gibi kal?r.
Tanr? sözcü?ü benim için insan?n zaaflar?n?n bir ifadesi ve ürünü olman?n ötesinde bir anlam ta??m?yor. incil de yüce bir kitap ama yine de ilkel efsanelerden olu?an bir koleksiyon ve ayn? zamanda oldukça çocukca.
Uzay insano?lu için çok karma??kt?r. uzayda insan kocaman bir kütüphanedeki minicik bir çocu?a benzer, çocuk ordaki kitaplar?n yaz?ld??? binbir çe?it dili anlamaz, nas?l yaz?ld???n?da anlamaz, dikkatini çeken ?ey o kitaplar?n karma??k dizili?indeki ahenktir ve insan o?luda uzay?n ahengini çözmeye çal??abilir ancak.
Yanl?? yapmayan insan yoktur; insanl?k yanl???n? kabul ve düzeltmekle olur.
Yeryüzündeki ?artlar?n düzelmesi, sadece bilimsel bulu?lardan çok ahlakl? bir ya?ama düzeninin gerçekle?mesine ba?l?d?r.
Yüksek ruhlar, her zaman s?radan ak?llar?n ?iddetli muhalefetleriyle kar??la??rlar.
Yolculuk etmeyi seviyorum ama varmaktan nefret ederim.
Zorluklar?n göbe?inde f?rsatlar yat?yor.
Zorunlu askerlik sadece medeniyetin devam? için de?il, ayn? zamanda varl???m?z için de ciddi bir tehlike olu?turur.

#2865

 
© 2015
AŞK