Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Albert Schweitzer

Kimse yillarca yasadigi icin ihtiyarlamaz. Insanlar ideallerine ihanet ettikleri zaman yaslanirlar.

Tehlikeli bir dönemde ya??yoruz, insan kendine hükmetmeyi ö?renmeden do?aya hükmetmeyi ö?rendi.

Mutlulugu sadece insanlarla "bölersen", onu Çarpabilirsin.

Büyük olmak iyidir, ama insan olmak daha iyidir.

Biz hepimiz o denli çok birlikte oldu?umuz halde hepimiz yaln?zl?ktan ölüyoruz.

Ahlakliligin en büyük düsmani duygusuzlasmaktir.

Hayat, bencil veya dü?üncesizce hareketler nedeniyle yok edilemeyece?i gibi, daha yüce bir de?er veya amaç için de feda edilemez.

Ben daima ?una inanm???md?r ki, her birimiz hiç olmazsa yoksullu?un bir parças?n? sona erdirebilmek için ufak bir ?ey yapabilir.

Insanlar arasinda cok sogukluk var, cünkü kendimizi aslinda oldugumuz kadar sicak kanli göstermiyoruz.

Mutluluk bizde olmad??? halde, ba?kalar?na verebilece?imiz tek ?eydir.

Biz bilgi edindikçe etraf?m?zdakiler anla??l?r bir hâl almaktan ziyade daha da gizemli olur.

Mutluluk iyi bir sa?l?k ve kötü bir haf?zadan ba?ka bir ?ey de?ildir.

Vazife duygusu, en büyük terbiyeci güçtür.

?nsan ya?aman?n amac? ba?kalar?na hizmet etmek, ?efkat göstermek ve yard?mc? olmay? istemektir.

Etik, yasayan herseye karsi hissettigimiz sonsuz sorumluluktur.

Uygarl?k maddi ve manevi ilerlemedir; bu ilerleme gerek ki?ilere, gerekse topluluklara hayat u?ra??s?n?n yaratt??? zorluklar? azaltmakla olur.

Kimi vakit sönen hayat ate?imiz rüzgar gibi bir ba?kas? taraf?ndan körüklenerek alevlenir; ve her birimiz bu ate?i tekrar canland?ran dostlar?m?za en içten te?ekkürlerimizi borçluyuz.

Bir çok insan mutsuz olduklar?n? bilirler; ama daha fazla say?daki insan mutlu olduklar?n? bilmezler.

Her insanin bizi insan olarak ilgilendirdigi bilinci azalirsa kültür ve etik sarsilmaya baslar.

Geli?me iyi ?eydir, yeterki her yönünden anla?maya var?ls?n.

?nsan?n ahlak? insanla bitmemeli, evrene yay?lmal?d?r; bir parças? oldu?u büyük hayat zincirinin yeniden fark?na varmal?d?r. Tüm varl???n bir de?eri oldu?unu anlamal?d?r.

Sonsuzluktan bize ulasan ruhani ???n?n "ask" oldugunu fark eden, dinin, kendisine dogaüstü gercekler hakkinda eksiksiz bilgiler sunmasini istemekten vazgececektir.

Bütün dahiler göklere uzan?r, Mozart ise gökten inmi?tir.

#1662

 
© 2015
AŞK