Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Alfred Adler Sözleri

Alfred Adler Sözleri
Bir insan?n devinimlerinin yöneldi?i amaç, o insan?n çocukken d?? dünyadan ald??? izlenimlerin etkisi alt?nda geli?ip ortaya ç?kar.
Her isteyi?, bir yetersizlik duygusuyla ilgilidir, insanda bir doyum, bir ho?nutluk, bir yeterlilik sa?lama e?ilim ve dürtüsünün do?mas?na yol açar.
Örne?in moral gücünü yitirmi? p?s?r?k bir ortamda büyüyen çocuklarda böyle bir durumla kar??la??r?z; çevrenin a??r? kötümserli?i kolayl?kla çevreden çocu?a geçer.
Çocu?un aile çevresindeki bir ki?iye gösterece?i a??r? sevginin hiçbir zaman gözden kaç?r?lmamas? gerekir.
Hayatta birçok kötü olayla kar??la?m?? güçsüz çocuklar?n hayal gücü üstün düzeydedir; böylesi çocuklar, dü? kurup dururlar hep.
Dikkat, ilgi duyulan bir nesnenin belirli bir amaçla ele geçirilmesini sa?layan bir araçt?r.
Kad?nla erkek aras?ndaki uzla?ma ve dengenin karakteristik özelli?i arkada?l?kt?r.
Her ruhsal ya?am?n ba??nda az çok bir a?a??l?k duygusunun yer ald???n? kabul etmek gerekecektir.
Kendilerini ezik durumda hissedenlerin ya?am?n küçük bir kesitinden d??ar? ç?kamayanlar aras?nda yer alaca??n?, hayattan biraz yüz çevirmi? ki?ilerin ya?am?n sorunlar?n?, ya?ama gere?i gibi ayak uyduranlar kadar aç?k seçik göremeyece?ini söyleyebiliriz.
Henüz anla??lmam?? biçimde de olsa din'in de toplu ya?ama zorunlu?undan do?du?u görülür; dinde kutsanm?? toplu ya?am biçimleri, anlay?c? ve kavray?c? dü?üncenin yerine geçerek bireyler aras?nda ba?lay?c? öge rolünü oynar.
Bir ba?kas?n? etkilemenin en iyi yolu, o ki?iyi hak ve ç?karlar?n? garanti alt?na al?nm?? hissedece?i bir ruh durumuna sokmakt?r.
?hmâl, toplumsall?k duygusunun bir eksi?idir.
Ruhsal ili?kiler örgüsünden kopar?l?p al?nm?? bir tek ruhsal olaya dayan?larak insan? tan?mak gibi bir i?e kalk???lamaz.
Hayat?n tek tek olaylar? bak?m?ndan s?kl?kla gözlemledi?imiz bir ?ey var ki, o da baz? kimselerin ya?am konusunda kendilerinde varolan yeteneklerden haberlerinin bulunmay??? ve ilgili yetenekleri küçümsemeleridir.
?ki ki?inin ayn? ?eyi yapmas?, ayn? ?ey de?ildir; ama ayn? ?eyi yapmasalar da, yapt?klar? ayn? ?ey olabilir.
Sanr?, ruhsal berilimin alabildi?ine büyük boyutlara ula?t???, insan?n amac?ndan itilip uzakla?t?r?laca?? korkusuna kap?ld??? durumlarda ortaya ç?kmaktad?r.
Özetlersek diyebiliriz ki, dü?, dü?ü görenin kafas?n?n bir sorunla me?gul oldu?unu, ayr?ca bu sorun kar??s?nda ne gibi bir tutum tak?nd???n? ortaya koyar. Dü?te dü?ü görenin çevresine kar?? tutumunu etkileyen toplumsall?k duygusu ve güçlülük e?ilimi gibi iki etken özellikle rol oynar, en az?ndan bunlar?n dü?te hafiften izlerini ele geçirmek mümkündür.
Kad?n?n yetersizli?ine ili?kin önyarg? ve buna ba?l? olarak erke?in kendini be?enmi?li?i, her iki cinsiyet aras?ndaki uyumu sürekli bozarak inan?lmayacak bir gerilimin do?mas?na yol açar; ilgili gerilim, özellikle sevgi ili?kilerine de nüfuz ederek tüm mutluluk olanaklar?n? aral?ks?z tehdit alt?nda tutar, hatta çok kez yok eder. Tüm a?k ya?am?m?z? zehirleyerek kurutup bir yang?n yerine çevirir.
?nsan iradesi özgür de?ildir. ??in do?rusu, bir amaca ba?lan?r ba?lanmaz insan iradesi özgürlü?ünü yitirecektir.
Bir insan?n de?eri, toplumsal i?bölümünde üzerine dü?en yeri ne ölçüde doldurdu?una bak?larak belirlenir.
Tüm ya?am?m?z, insanlar?n birbirini kar??l?kl? etkileyebilece?i varsay?m?na ba?l? olarak ak?p gitmektedir.
T?rnak kemirme ve burun kar??t?rma gibi dikkat çeken kötü al??kanl?klara sahip insanlar, ilgili davran??lar?yla inatç? kimseler olduklar?n? ele verdiklerini bilmezler.
Unutkan insanlar öyle ki?ilerdir ki, aç?kça ba?kald?rmaya pek yana?maz, ama unutkan davran??lar?yla ödevlerine kar?? yeteri kadar ilgi duymad?klar?n? ele verirler.
Y?kay?p temizleme hastal???'na kad?nlarda alabildi?ine s?k rastlan?r. Böyle davrananlar?n tümü de kad?nl?k rolünü üstlenmeye kar?? koyanlard?r; ilgili davran??lar?yla kendilerini bir tür mükemmelli?e kavu?mu? görür, her gün kendileri gibi s?k s?k temizli?e ba?vurmayan kad?nlara tepeden bakarlar.
Uygarl???m?zda bir k?z?n özgüvenini ve cesaretini yitirmemesi kolay de?ildir.
Toplumdan uzak kalmak isteyen biri için, örne?in hep kirli bir yaka ya da pejmurde bir ceketle toplum içinde görünmekten daha uygun ve daha etkili bir çare yoktur. Kendisini ba?kalar?n?n dikkati, ele?tirisi ve rekabetiyle yüzyüze getirecek bir i?in ba??na geçmekten yakay? s?y?rmada ya da sevgi ve evlilikten kaçma i?inde, ba?kalar?n?n kar??s?na bu ?ekilde ç?kmaktan daha iyi ve mükemmel ne yard?m edebilir kendisine?
Bazen insanlar, kendini be?enmi?lik ya da kibir sözcü?ü yerine kula?a daha ho? gelen h?rs sözcü?ünü kullanarak kendilerini biraz temize ç?karmaya çal???rlar.
Hayatta kad?nlar?n nas?l ikinci derecede rol oynamakla yükümlü k?l?nd???n? gören bir k?z?n cesaretini yitirip, kendisini bekleyen i?lere pek istenildi?i gibi el atamayaca??, ya?am?n kar??s?na ç?karaca?? ödevlerden korkup solu?u kaçmakta alaca?? do?al, bunun da kendisini i?e yaramaz bir duruma sokaca?? ku?kusuzdur.
Oyun oynamaktan kaçan çocuklar?n ruhsal geli?imlerinde her zaman bir aksakl?k sözkonusudur.
Kad?nla erkek aras?ndaki uzla?ma ve dengenin karakteristik özelli?i arkada?l?kt?r. Kad?n ve erkek aras?ndaki ili?kide kar?? taraf? boyunduruk alt?na almak, t?pk? uluslar?n ya?am?ndaki gibi katlan?lmaz nitelik ta??r.
Kad?nlar?n erkeklerden daha az yetenekli oldu?u sav? bir masaldan, gerçekmi? izlenimi veren bir uydurmacadan ba?ka nitelik ta??maz.
Baz? çocuklar a??r? derecede huysuzlu?u kaçarak dikkati üzerlerine çekmek isterken, daha çok yada daha az kurnaz kimileri a??r? derecede uslu davranarak ayn? amaca varmaya çal???rlar.
Bütün oyunlarda gelecek için haz?rl?k özelli?i aç??a vurur kendini. Örne?in çocu?un oyun kar??s?ndaki tutumunda, oynayaca?? oyunun seçiminde ve ona verdi?i önemde bu durumu gözlemleyebiliriz.

#2766

 
© 2015
AŞK