Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Amerikan Atasözleri

K?sa Amerikan Atasözleri ve Anlamlar? - Türkçe anlamlar?yla beraber okuyaca??n?z Amerikal?lar?n söyledi?i atasözleri türkçeleri ile bu yaz?m?zda arkada?lar.
Bir kad?n?n yüzündeki ifade, s?rt?ndaki elbiselerden daha mühimdir.
Birle?mek ba?lang?çt?r, birli?i sürdürmek geli?medir; birlikte çal??mak ba?ar?d?r.
Cesur adam?n bak???, korka??n k?l?c?ndan daha çok dü?man titretir.
Çaydanl?k bakmakla kaynamaz.
Dehan?n bir bölümü ilham, üç bölümü terdir.
Devlet memurlar?, ba?s?z çivi gibidir; içeri sokabilirsiniz ama d??ar? ç?karamazs?n?z.
Eski zaman genç k?z?, utan?nca k?zar?rd?;?imdiki genç k?z, k?zar?nca utan?yor.
Hata i?lemeyen hiçbir?ey yapm?yor demektir.
?tle yatan bitle kalkar.
Kaybetmekten y?lmayan, kazanman?n e?i?indedir.
Kom?unu sev, ama bahçe duvar?n? y?kma.
Odununu kendi kesen, iki kere ?s?n?r.
S?r dolu kalp zindan, kalbin sahibi gardiyand?r.
Talih bir defa güldü mü, tala?la beyin aras?nda fark yoktur.
Zorluk seni zorlay?ncaya kadar, sen zorlu?u zorla.
A?aç diken, kendinden ba?kas?n? da sevdi?ini gösterir.
A?ac?n hat?rlad???n? balta unutur.
Alt?n ate?le, kad?n alt?nla, erkek kad?nla imtihan edilir. 2 Eylül 2010
Balay?, genç gelinin omzunuzda a?lamay? b?rak?p; ensenizde boza pi?irmeye ba?lad??? gün biter.
Bal?k ve konuk üç günde kokar.
Bir cümlenin ortas?nda 'ama' ya da 'fakat' varsa o cümlenin ba? taraf?na pek önem vermeyin.
Bir insan sana "e?ek " derse umursama, ama 5 ki?i sana "e?ek" derse git kendine bir semer al.

#2447

 
© 2015
AŞK