Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anadolu ?iiri Mehmet Emin Yurdakul

Bu sayfam?zda mehmet emin yurdakul taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki anadolu ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Anadolu ?iiri:
ANADOLU
Yürüyordum: A?l?yordu ?rmaklar;
Yürüyordum: Dü?üyordu yapraklar;
Yürüyordum: Sararm??t? yaylalar;
Yürüyordum: Ekilmi?ti tarlalar.
Bir ses duydum, dönüp bakt?m, bir kad?n:
Gözler dönük, ka?lar çat?k, yüz darg?n;
Derileri çatlak, ba?r? kapkara,
Sa? elinin nas?r?nda bir yara
Ba??nda bir eski püskü pe?temal
Koltu?unda bir yamal? bo? çuval...
-Ne o bac??
- Ot yiyoruz, n'olacak!..
-Tarlan yok mu?
- Ne öküz var, ne toprak...
Bugüne dek ?rgat gibi didindim;
Çifte gittim, ekin biçtim, geçindim,
Bundan sonra...
- Kocan nerde?
- Ben dulum;
Kocam ?ehit, bir ninem var, bir o?lum.
- Soyun, sopun?
- Onlar dahi hep yoksul!
Ah Efendi, bize kar?? ?stanbul
Neden böyle bir sert, yalç?n ta? gibi?
Ta?ralar?n hayvanl?k m? nasibi?..
Hay?r hay?r, bu nasibi almak için do?mad?n.
Onun için do?dun ki sen kad?nl???n hakkiyle
Oca??n?n kar??s?nda saadete eresin,
Gö?sünü kabartt?ran anneli?in a?kiyle
Evlad?na südün gibi pak duygular veresin.
Sen bir aziz yolda?s?n:
Senin sesin hayat için dövü?me?e ko?turur;
Senin sevgin vatan için fedakarl?k ö?retir;
Senin yüzün insan için bir merhamet duyurur;
Senin ile insano?lu yeryüzünü ?enletir.
Lakin bizler bu haklar? unuttuk;
Kad?nl??? hayvanl?kla bir tuttuk;
Ninen gibi sana dahi hor bakt?k;
Seni dahi garip, yoksul b?rakt?k!..
Kinler için karalar? ba?l?yan,
Zevkler için zelil sefil a?l?yan.
Ac? gören, cefa çeken, ezilen,
Irzdan ba?ka her ?eyini veren sen!
Sen ?u güzel vatan?nda cehennemde gibisin;
Gözya??nla ?slatt???n kanl? toprak üstünde
Sana her yer bir çöl gibi c?v?lt?s?z, çiçeksiz;
"Ekmek" diye a?lad???n sa??r bir halk önünde
Sana herkes bir kurt gibi merhametsiz yüreksiz.
Senin herbir ümidin
Ayr?l?ks?z, yoksulluksuz bir dünyaya kalm??t?r,
Oraya ki masum çiftler h?çk?r?ks?z ya?arlar;
O melekçe sevgilerle birbirini ok?arlar;
Ve burada Allah bütün dilekleri yarat?r?
Ne vakte dek gençli?ine hakaret,
Bu ayr?l?k, bu gözya?? bu ölüm?..
Bu sert demir, bu a??r yük. bu zulüm?
Yaz?k, sana a?lam?yan ?iire;
Yaz?k, sana titremiyen vicdana;
Yaz?k, sana uzanmayan ellere;
Yaz?k, seni kurtarm?yan insana!..
Ey vatan?n ba?r? yan?k buca??.
Hani senin bereketli hasad?n,
Ye?il yurdun, mesut çat?n, ?en çiftin?
Hani senin medeniyyet hayat?n,
Yolun, köprün, kazman, i?nen, çekicin?
Ey Türklü?ün ota??!
Ne vakte dek bu ac?kl? sefalet,
Bu viranl?k, bu inilti, bu kaygu?
Ne vakte dek bu u?ursuz cehalet.
Bu taassup, bu görenek, bu uyku?
Yaz?k, sana a?lam?yan ?iire;
Yaz?k, sana titremiyen vicdana,
Yaz?k, sana uzanmayan ellere;
Yaz?k, seni kurtarm?yan insana!.
Mehmet Emin YURDAKUL

#3082

 
© 2015
AŞK