Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anadolu ?iiri

Bu sayfam?zda 30 a?ustos zafer bayram? için r?za tevfik bölükba?? taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda dü?üncelerinizi bizimle payla?mak isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun anadolu ?iiri:
ANADOLU
Anadolu, Sultan Osman?n yurdu,
Tu?rul beyin kona??d?r o eller!
Milletimiz orda do?du, büyüdü,
Bize ana kuca??d?r o eller!
Osmanl?lar unutmas?n soyunu;
Anadoldan a?t?k hudud boyunu,
Orda oldu zorlu ate? oyunu,
Atalar?n oca??d?r o eller!
Bu devlete orda temel at?ld?,
O meydanda can al?n?p sat?ld?;
Yaylas?nda za?l? silâh çat?ld?,
Kahramanlar ota??d?r o eller!
Bir zamanlar krallardan tâc ald?k.
Uçan ku?tan, akan sudan bac ald?k.
Nice yavuz dü?manlardan öç ald?k.
Bu kuvvetin kayna??d?r o eller!..
Hep gaziler ordan gelip geçtiler,
O çaylardan abdest al?p, içtiler.
Memleketler fetheyleyip göçtüler,
Erenlerin dura??d?r o eller!
Her bir vîran kö?esinde bir er var,
Türbelerde nice nice server var;
Bilmem nerde böyle mutlu bir yer var
Ulu Kâ'be topra??d?r o eller!..
Orman?nda türlü ku?lar ötü?ür,
Çay?r?nda gürbüz koçlar iti?ir;
Tarlas?nda alt?n ba?ak yeti?ir,
Gölgesinde gam da??t?r o eller!
Oradad?r as?l Türk'ün oyma??,
Cevahirdir bütün ta??, topra??,
Gümü? akar, çiçek kokar ?rma??,
Defineler yata??d?r o eller!..
S?las?d?r serde, Türk'ün sevdas?,
Memlekettir gece gündüz ru'yâs?.
Askerlerin odur gelin odas?,
Gönüllerin buca??d?r o eller!
R?za! Can?n? o ellere kurband?r.
Sinesinde yatan, atan, anand?r;
Anadolu as?l eski vatand?r,
Anam?z?n kuca??d?r o eller!.

#3106

 
© 2015
AŞK