Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Andre Gide Sözleri

K?y?y? gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar ke?fedemez.

Ya?am, çok zalim bir ö?retmendir. Önce s?nav yapar, sonra dersi verir.

Olmad???n insan olarak sevilmektense oldu?un insan olarak nefret edilmek daha iyidir.

Arkada?, insanlar?n sana sunduklar? gibi benimseme ya?am?. Ya?am?n daha güzel olabilece?ine inand?r kendini.

Umutsuzluk nedeniyle korkup kaçma. Umut umutsuzlu?un ötesindedir. A?, yürü, geç onu. Karanl?k geçidin ötesinde, ???k bulacaks?n.

?nsan kendini sürükleyeni isteyerek izledi?i vakit ba??n? hissetmez; ama direnmeye, uzakla?arak yürümeye ba?lad??? vakit çok ac? çeker.

?nsan yaln?z tek bir istemeli ve durmadan hep onu istemeli, o zaman onu elde edece?imizden emin olabiliriz.

Ruhumuz bir de?er kazand?ysa, ba?ka ruhlara göre daha candan tutu?tu?u için kazand?.

Güzel gelece?i bekleyerek görkemli gençliklerimizi eskitiyorduk, i?te burada hata yap?yorduk.

Kitab?m kendisinden çok, kendi kendinle ilgilenmeyi ö?retsin sana. Sonra kendi kendinden çok, kendi d???nda

kalanlarla ilgilenmeyi...

Yerinmeler, ac?nmalar, pi?manl?klar, arkadan bak?nca geçmi?in sevinçleridir. Geriye bakmay? sevmem ve geçmi?imi uzaklarda b?rak?r?m, t?pk? bir ku?un uçmak için gölgesini terk etmesi gibi. Her sevinç bizi bekler hep; fakat her zaman yata?? bo? bulmak, yaln?z olmak ve kendisine bir dul gibi gelinmesini ister. Her sevinç, günden güne bozulan çölün kudret helvas?na benzer. Platon'un anlatt???, hiçbir tas?n içinde al?konulamayan Ameles kayna??n?n suyunu and?r?r. Her an, getirdi?i her ?eyi al?p götürür.

Nice hastal?klar vard?r, elde olmayan? istemekten gelir.

Karanl??a küfretmektense, bir küçük ???k yak?n, daha iyi edersiniz.

Çok yap?lan tenkit ve ç?k??lar ?iddetini kaybeder. T?pk? bir tanesi insan?n aya??n? ac?tan çak?l ta??n?n, pek ço?unun üzerinde yüründü?ünde tesirini kaybetmesi gibi.

Her dalgan?n çekili?indeki güzellik kendisinden öncekinin çekili?ine borçludur; her çiçek kendi meyvas?

u?runda solmak zorundad?r; meyva da dü?medikçe, ölmedikçe, yeni çiçekleri sa?layamaz. Bahar bile k???n yas?ndan

h?z al?r.

Aptal görünmeye çal??mak en büyük ak?ll?kl?kt?r.

?htisam baktigin seyde degil baki?inda olmali.

Her türlü kötülü?ü yapmaya muktedir iken, kötü bir ?ey yapmamak: ??te, budur iyilik.

Bilge ki?i, her?eye ?a?an ki?idir.

Ku?kular, mutlulu?u bize haram etmeye yeter.

Aç?lmam?? kanatlar?n büyüklü?ü bilinmez.

An? yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r.

?yi bir ba?lang?ç, yar? yar?ya ba?ar? demektir.

En güzel çiçek, en tez soland?r.

Ba?ka birinin sizin kadar iyi yapabilece?i bir ?eyi b?rak?n o yaps?n, siz yapmay?n.

Gerçe?i arayanlara inan?n. Bulduklar?n? iddia edenlerden çekinin.

Gerçe?i arayanlara güven ve onlar?n bulduklar?ndan ?üphe et.

Hayat ya?la de?il, ya?amakla anla??l?r.

Kendi kendinin mutlulu?una engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir.

Yükümüz ne kadar a??r ve zahmetli olursa, ruhumuzu o oranda e?itir ve yüceltir.

Her ?sviçreli kendi buzulunu içinde ta??r.

Arzular! Hiç mi yorulmayacaks?n?z?

#1631

 
© 2015
AŞK