Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anla Biraz

Çaresizli?in en amans?z oldu?u yerdeyim ?imdi ilk defa sevmenin tarif edilmez korkular? içindeyim. Uykusuz gecelerin yorgun sabahlar?nda seni dü?ünüyor ve

korkularla yine sana do?ru ko?uyorum. Hep ayn? soru dü?üncemde:

Ya seversem? O zaman neler olabilece?ini dü?ünmek korkutuyor beni.

?lk defa yenilece?imi anl?yorum. Kar??mda kendinden emin gözlerin, dudaklar?n, ellerin bunu söylüyor bana. Seni tan?madan önce geçen bütün y?llara lanet ediyorum. Önceleri hiç bilmedi?im ad?n? ?imdi binlerce defa tekrarl?yor dudaklar?m. Gün oluyor bir tablo seyredercesine mutlu heyecanlarla doluyorum kar??nda. Gün oluyor eski bir Yunan heykelinin ölümsüz güzelli?iyle büyülüyorsun beni. Gözlerin gözlerime tak?l?nca güçsüzlü?üm akl?ma geliyor...

O zamanlar öylesine y?k?l?yorum ki, bilemezsin.... ?nsan nas?l gökyüzüne bakt??? zaman bu sonsuz evren içinde küçük ve çaresiz bir yarat?k oldu?unu anlarsa;

Güzelli?in de bana ayn? ?eyleri dü?ündürüyor. Gün oluyor mavilerde, gün oluyor k?rm?z?larda, gün oluyor karalarda ya??yorum seninle. Dudaklar?ndan ç?kan her kelime, suya bir ta? at?lm??ças?na büyüyor içimde. Nereye gitsem kulaklar?mda o yar? karanl?k, çocuksu sesin. Sonra kendine has kokun; O kokular?n en ç?ld?rt?c?s?, en kahredicisi... Ve gözlerin; Esmer bir ak?amüstünün serin hüznünü getiren gözlerin...

Görebildi?im, duyabildi?im her ?ey bana seni sevmeyi söylüyor. Uzakla?t?kça yakla??yorum sana. ??in en kötüsü, yakla?t?kça da uzakla?maktan korkuyorum. Belki hiçbir zaman sana seni sevdi?imi söylemeyece?im. Ne sana, ne senden ba?kas?na.

Dü?ün ki, ço?u zaman kendime bile söyleyemiyorum. Sanki söyledi?im anda her ?ey bitecek ve bu emsalsiz büyü bozuluverecekmi? gibi geliyor. Bir insan?n kendini aldatmas? ne güçtür bilirsin. Bu sevmek korkusunun alt?nda asl?nda çok sevmek oldu?unu biliyor, fakat anlatam?yorum.

Galiba as?l korkumuz sevmek de?ildi....

Onun arkas?nda gizledi?imiz sevilmemek korkusu.... . Küçük küçük aldanmalarla kendimizi avutma?a çal???yor, dü?tü?ümüz ç?kmazda bir teselli ar?yoruz seninle. Belki de ayn? korkular içindeyiz, birbirimizden haberimiz yok. Sevmek.... Seni alabildi?ine sevmek.... Hiçbir ?eyi umursamadan, bütün karanl?klar? hiçe sayarak sevmek.... . Tutmak ellerinden o derinlere inmek, gitmek oralara, o yerlere. Orada hep sen olmak, seni ya?amak ve oldu?un yerde bile seninle sensiz olamamak... Sonra da sensiz edemedi?imi, edemeyece?imi söyleyememek sana. Susmak, susmak; korkudan ölünceye kadar. ?imdi sevginin batakl???nday?m ve korktukça her an biraz daha saplan?yorum. Bak??lar?n biraz daha derine çekiyor beni...

Baz? duygular vard?r anlat?lmaz anla??l?r sadece. Sevenin sevdi?ini bilmesi kadar; Sevilen de anlar sevildi?ini. Sevgi her zaman belirli kelimelerle

anlat?lmaz. Ço?u defa bir bak?? yeter de artar bile...

Yeryüzünde hiç bir kuvvet seni sevme hakk?mdan al?koyamaz. Sevmek ço?u zaman var olmakt?r. Sonunda bizi yok olmaya götürse bile. Ben ?imdi var?m ve seni sevme hakk?m? kullan?yorum. Sen bile buna kar?? koyamazs?n. Sana gelinceye kadar aray??t? sevgilerim. Bir zaman ba?kalar?nda arad?m seni, ba?ka yüzlerde, ba?ka ellerde arad?m.... .

Aldand?m fakat bir gün seni bulmak ümidini kaybetmedim . Nas?l olsa bir gün gelecektin.... .

Geldin ama bana tatmad???m hüzünleri tatt?rmaya bilmedi?im hüzünleri ö?retme?e ve beni a?latmaya gelmi?tin ama senden gelecek bütün hüzünlere ve cefalara haz?rd?m. Buna daha haz?r de?ildim !...

Mutluluktan yana ne getirmi?sen hepsini bir bir ac?madan götürdün i?te. . Ard?nda ta? üstünde ta? kalmad?, çiçekler açmayacak, ku?lar ötmeyecek. ?imdi vars?n, var olmaktan öte bir ?eysin. Yoklu?unu da varl???n gibi yudum yudum içece?im.

Seninle var?m, seninle yok olaca??m !

#1943

 
© 2015
AŞK