Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anlaml? A?k Sözleri

Öyle sevmelisin ki... kelimeler yetmemeli bazen.

En de?erli insan, kula??ndan gireni yüre?ine gömen insand?r...

Ba??m? ellerimin aras?na ne ilk ne de son al???m. ?lk ac?m de?il ama en büyük ac?ms?n...

Gece olunca insan sevdi?ini daha çok özlüyor.

A?k sand???n kadar de?il, yand???n kadard?r...

Benim tek liman?m senin gözlerindir sevdi?im...

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim bir tek sensiz olamaz...

Gittin mi büyük gideceksin! Ayr?l?k bile gurur duyacak seninle...

Omuz omuza eskitmektir y?llar?... Sevgiyi, sayg?y? ve a?k? eskitmeden...

Öyle bir yerdeyim ki ?imdi ne seni sevebiliyorum ne senden ba?ka birini...

Sonsuz sevginin s?cakl??? kadar büyük olsa da yüre?im; senden ba?kas?n? s??d?ramayacak kadar da küçülür asl?nda.

Böyle basit bir dünyada sen benim için çok özelsin...

Birinin gözlerine bakmak, onun rüyalar?na girmeyi göze almak demektir. Sevmeye kabiliyetin yoksa, o gözlere bakmayacaks?n.

"Sen, sen ol kelimelere fazla tak?lma. A?k diyar?nda dil zaten hükmünü yitirir. A??k dilsiz olur. "

Öyle bir seveceksin ki, yüre?inden kimse ay?ramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak.

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur...

Her yüre?in harc? de?ildir dokunmadan sevmek...

Sevmek zor i?, ne maa?? var ne sigortas?, bir ayr?l??? var bir de gözya??...

Ben utangaç bir kalbi ta??r?m geceden... Ben sana a??k oldu?umu, ölsem söyleyemem...

Seni günde 1 kez dü?ünüyorum oda 24 saatimi al?yor

Bo? hayaller kurdum inand?m sana, mutluluk yerine dert verdin bana

Sana her ?eyimi veririm diyemem çünkü her ?eyim sensin

Güne?in bile buz tuttu?u bir yerde yanan bir ?ey görürsen bil ki o senin için yanan kalbimdir

Bak??lar vard?r insan? ömür boyu a?latan Yollar vard?r a??lmas? güç olan Kalpler vard?r ac?larla parçalanan Ve insanlar vard?r ki hiç unutulmayan Sanma seni sevipte b?rakanlardan Benim sevgim mezara kadar olandan...

Anlat?lmaz bir duygu ?ngilizce LOVE YOU, Frans?zca JOTEM, Arapça HAB?B?, ama ben sana Türkçe söylemek istiyorum SEN? SEV?YORUM... Dünyada 2 renk gül olsun. Biri k?rm?z? di?eri beyaz. Sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun ben seni unutursam beyaz kefenim olsun.

Ezelden ecele Ecelden kabire Kabirden hazire Hazirden cennete Girece?iz biz

Hayat 3 ?eyi sevdim; Seni, kalbimi, ümit etmeyi. Seni sevdim sensin diye, kalbimi sevdim seni sevdi diye, ümit etmeyi sevdim belki seversin diye...

Bir gece titreyerek uyan?rsan Bil ki resmini öptü?üm and?r... Bir gün ya?lar süzülürse o güzel gözlerinden Bil ki bir tanem yoklu?undan öldü?üm and?r...

Bugünde yar?nda yüre?in kadar yan?nday?m, kendini yaln?z hissetti?inde elini yüre?ine koy BeN hEp OrDaY?M

S?k?nt? çekecek kadar gücüm, ac? çekecek kadar sabr?m kalmasa da seni sevecek kadar kalbim her zaman vard?r.

Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r.

Hasretinle da?lar? delece?im Bu a?kla kendime gelece?im Bir ömrüm daha olsa inan Yine bir tek seni sevece?im

Ad?n? kalbime a?kla süsledim, y?llar y?l? bir tek seni dü?ledim, bilmem ki nas?l bir günah i?ledim, selam?n geliyor sen gelmiyorsun

Ya?ad???m her an Seni özlemeye itiyor beni A??r geliyor yoklu?un Bekledi?imsin, özledi?imsin, özlemimsin

Sen kalbime giren bir sevda kur?unusun, seni ya orada b?rakacaklar ya da ç?kar?rken can?m? alacaklar

Sevgilerin en güzeli seni sevmek Özlemlerin en güzeli seni özlemek Ve hayat?n tad? sabah kalkt???nda senin var oldu?unu bilmek

Bir umut vard?r hiç tükenmeyecek Bir hasret vard?r çekilmeyecek, Bir de ölüm vard?r bir gün elbet gelecek Ama sana olan sevgim ne ölecek ne de BiTeCeK

Sen bir p?nars?n içilen ama kan?lmayan, seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan, varl???na doyulmayan, yoklu?una DaYaN?LmAyAn...

Sen seni özleyenlerin özleminden habersiz özlenmektesin. Sen varya sen özlenenlerin içinde en çok özlenensin.

Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun ?. Benim art?k bir gökyüzüm var...

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir... Çünkü sen benim için daima TeKs?n

Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kald?. Ben seni bugünde sevmeyece?im çünkü bugünde bitecek. Ben seni yar?n sevece?im çünkü yar?nlar HiÇ BiTmEyEcEk...

Geceler seni sevdi?im kadar uzun olsayd? e?er inan ki yeryüzüne hiç güne? do?mazd?

Kald?rmay?n cesedimi o yar gelsin görsün beni, s?zlas?n küçük yüre?i, sonra orda gömün beni

Sen yoksan her ?ey eksik, sen varsan her ?ey tamam!

Sevilenler sevilmeye muhtaç olduklar? için de?il sevilmeye lay?k olduklar? için sevilirler. -SEVG? HAK EDENE VER?L?R

Giden gitmi?tir gitti?i gün benim için bitmi?tir... -Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler SEVG? için... Uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama uNuTaMaZsIn

Ecele sözlü ölüme nikahl?y?z, tesadüften do?duk ya?amak zorunday?z, de?il midir hepimizin sonu bir avuç toprak, korkumuz ölümden de?il dostlar taraf?ndan unutulmak

Zaman; bekleyenler için çok yava?, korkanlar için çok h?zl?, yas tutanlar için çok uzun, sevinenler için çok k?sad?r. Ama sevenler için SONSUZLUKTUR

SeVmEk öLmEkTiR bEnCe, BeNdE sEvMi?Tim öLmEdEn ÖnCe

A?k seni seviyorum demek de?il, seni seviyorum derken titreyebilmektir

Ölüm nas?lsa birgün gelecek, vars?n sevgim u?runa olsun

Ya ben fazlay?m ben dünyada yada bu dünya sensiz fazla bana...

Ne senle oluyor nede sensiz...

Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman...

Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde . Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde..

Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n. ?imdi güne?in do?mas?n? bekle.

Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim.

?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum

Aynaya bak?nca kendimi de?il kocaman bir yürek . Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm.

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk gözbebe?in kadar yak?n olsun. Umutlar?n gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutluluklar?n sonsuz olsun...

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim!

Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara . Senin gözlerinde ??l?dayan bir çift y?ld?z? gönderirdim

-Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yollad?m sevgimi, ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi?

Yol sen olsan yorulmadan yürürüm, rüyam sen olsan hep uyurum, gecem sen olsan sabah? hiç istemem. Son nefesim sen olsan ?imdi ölürüm.

Hani bir zaman özlemler kalbini s?zlat?r çok istersin çok özlersin ama gidemezsin arars?n ama bulamazs?n. Bilki herkes unutulsada sen yüreklerde kal?rs?n.

Ya?amak istiyorsan bir umudun olmal?, kalbin varsa bir sevgin olmal?, sevdi?in varsa yaln?z senin olmal?, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmal?...

Dost unutulmad???n?n unutmad??? için bilir. Dostlar?n hasini buldu?u için k?ymet bilir. Dosta yürekteki en güzel yer verilir. Verilen yeri birtek ALLAH bilir

Tik tik! Kimse varm?? Ben dili baldan tatl?, yüzü güne?e benzeyen, bak?ld??? zaman sevgiyi and?ran, gülü?üyle cana can katan birisine bakm??t?m oralardam? acaba?

Art?k bana ermez, göz kendini görmez, hiç kimse belki seni benim kadar sevmez!...

Hani bir kelebek yakalars?n avucunun içinde, bakmak istersin ya??yormu diye, baksan kaçacak, s?ms?k? tutsan ölecek. ??te böyle bir ?ey seni SEVMEK...

Sev seni seveni da?da çoban olsa, sevme seni sevmeyeni ba?datta sultan olsa

Sen sevki sevende sevsin seni

Benim için seni görmek suya benzer, seni ya?amak ise nefes almaya. Susuz üzgün ya?ar?m ama nefes almadan ASLA...

Seni y?ld?zlar kadar çok seviyorum. Onlar kadar parlak ve onlar kadar yak?ns?n bana. Tek fark var onlar bin tane sen B?R tane...

Gerçek sevgi kötülük gördü?ünde azalmay?p iyilik gördü?ünde artmayand?r.

Güzellik sözde ise sözün en güzeli sende sende, güzellik yüzde ise yüzün en güzeli sende, ama bana göre güzellik kalpte. Kimseye söyleme ama kalbin en güzelide sende

Dünyada birçok insan var kimi ?u anda gülüyor kimi ?u anda a?l?yor. Dünyan?n bütün güzelliklerini hak eden biri varki oda ?u anda mesaj?m? okuyor.

Dostluk dedi?in matematiksel olmal?. Sevinci çarpmal? üzütüyü bölmeli, geçmi?i ç?karmal?, gelece?i toplamal?. Dost dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?...

Buralarada senden çok, bir görsen anlars?n...Oralarda benden yok bir dü?ünsen anlars?n. !!

Ayr?l?k küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir.

Gidenler yokluklar?yla de?il, giderken söyleyemedikleri sözler yüzünden hüzün verirler

Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, oda sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur.

Deniz kenar?ndaki çak?l ta?lar?n? birer birer topla. Sonra yine birer birer atars?n. Baz?lar?n? atmaya k?yamazs?n i?te sen o k?yamad?klar?mdas?n.

Sen hayata ne verirsen hayat sana senin verdi?ini geri verir. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama hayat bana ummad???m kadar de?erli olan seni verdi. CANIM DOSTUM.

Hayat?n sebebi sevgi ise, sevgi payla?mak ise, payla?mak dostluk ise, dostluk hat?rlamak ise unutulmad?n. SEN? SEV?YORUM...

Yürekler kar??l?kl? bekleyi? içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence ?. Sen rengi dü?ünürken ben seni özledi?imi söyledim bile...

Neyi ?slatmaya çal???yorsun. Toprak ?slak, yaprak ?slak, ben ?slak. E?er ?slatmak istedi?in gözlerimse onlar zaten ?slak

Seni severim, seni seveni de severim ama seni benden çok seveni AsLa

Sevmek suç ise cezam? idam isterim.

Kalbim seni unutacak kadar adi ise, ellerimde onu parçalayacak kadar asildir.

Sana gülüm diyorum gülü sevdi?im için. Güle benzetmiyorum çabuk soldu?u için.

Kül olmu? ate? yanar m?, buz tutmu? su akarm?, bu gözler seni sevmi? ba?kas?na bakarm? ? ...

E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...

A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!

Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da... Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek...

Yard?m etmek mi istiyorsun? O zaman dinle; ya?ama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden. ?htiyac?m var bu ara unutmak üzereyim mutlulu?u, unuttum s?cak bir çay?n tad?n?, esen rüzgar?n serinli?ini, hadi durma öyle hat?ralar?m? canland?r, iyi olanlar??

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz. Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!..

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulam?yorum. Ama bir ?eyi bil ki seni çok seviyorum?

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler. ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler. Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem? -Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.

Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek. Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet

HaYaTTa iKi Ki?i TaN?D?M..BiRiSi RüYaLaR KaDaR uZaK SeN..Di?eRi SevGiLiLeR KaDaR YaK?N BeN..HaYaTTa iKi Ki?i TaN?D?M..BiRiSi aSLa BeNiM oLMaYaCaK SeN..Di?eRi SeNDeN Ba?KaS? oLMaYaCaK SeN..

?çimdeki duygu beni öldürecek Bekledim bekliyorum ne zaman dönecek ?imdi sen gidiyorsun ya Beni kim sevecek hadi sen k?yd?n da ben k?yabilirmiyim

Ben asla a?lamam deyip her gece yata?a yatt???nda akl?na o gelip gözünden iki damla ya? süzülüyorsa e?er utançla i?te o zaman a??ks?n demektir..

A?k kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok dü?ünmektir. Ve a?k öyledirki nerde imkans?z varsa onu seçer.

Kilometrelerce uzakl?klara gizlenmi? olsada dostlu?umuz ayn? gökyüzünü payla?t???m?z sürece dostuz!

Uzakl?klar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri Yüceltir. T?pk? Rüzgar?n Mumu Söndürüp Ate?i Yükseltti?i Gibi.

Allah?m beni öyle bir sonbahar ayaz? öldür ki , sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamazs?n... -A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.

Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsende unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.

Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman. her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.

Birgün bana soracaks?n, beni mi yoksa hayat? m? daha çok seviyorsun diye. hayat? diyece?im, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayat?m sensin.

Sen benim incimdin. par?ldayan masum güzelli?inle seni sarp kayal?klardan t?rnaklar?mla kaz?d???m bir istiridyede bulmu?tum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm.

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n!..

Seni denizdeki canl?lara anlatt?m. benim can?m sevgilim bal?klar? bile a?latt?n

De?er verdi?in insan sana de?er vermiyorsa b?rak kendi de?eriyle kals?n

Beklemesini bilenin her?ey aya??na gelir.

Da?lar önümde e?ilirken kayalara yalvarmam

Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey odur.

Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama, biri için dünyalar kadar önemlisin

Hepsi gidici sen kal?c?, hepsi anl?k sen hayat boyu, hepsi çocukça sen gerçekçe, hepsi öylesine sen öLeSiYe...

Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba

Bugünü ya??yorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir....

Hayat? gözya?lar?nla ödüllendirece?ine gülücüklerinle cezaland?r....

Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa..-A?k?na döksem gözya?lar?m?, elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin?

K?zlar sevgiyi kalplerine, erkekler ise ceplerine koyar! benim ceplerim dolu sevgini bombo? olan kalbime yaz?yorum

Seviyorum seviyorum hayk?rarak söylüyorum kimselerden korkmuyorum ölümüne seviyorum birgün bana soracaks?n ben mi dünya m? diye ?. Ben dünya diyece?im ve sen küsüp gideceksin ama bilmeyeceksinki benim bütün dünyam SENS?N

Seni ben de?il gözlerim seçti, onlar sevdi onlar be?endi, banane gidersen OnLaR A?LaS?N !!!

Çiçekler bahçesinde geçsede ömrüm senin üstüne gül koklamam gülüm seni koklamak olsada ölüm sen buna degersin be gülüm

Gözlerin dalarSa bilki dü?ündüm seni, kula??n ç?nlarsa biLki aNd?m seni, gece uyan?rsan biLki resMini öptüm, gözLerinden ya? damLarsa biLki senSiz öLdüm...

?dam sehpas?ndaki bir mahkumun ya?amay? ne kadar çok seviyorsa bende seni o kadar çok seviyorum -Her yar?nda bir umut, her umutta bir özlem, her özlemde bir sevgi, her sevgide bir tek sen vars?n

Ayn? dili konu?anlar de?il, ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir.

Bir deniz dü?ün susuz, bir insan dü?ün mutsuz, bir gece dü?ün uykusuz, bir bahar dü?ün çiceksiz, birde beni dü?ün sensiz.

Dal rüzgar? affetse bile, dal k?r?lm?? bir kere.

Aylar geçsede, y?llar geçsede, bir ömür böyle gitsede BeN sEn? uNuTaMaM

Yedi ayr? iklimden yedi çesit ar? getirseler yedi çesit ar? yedi ayr? çiçe?i dola?sa yedi ayr? çiçekten bal yapsa senin kadar tatl? olamaz...

Ne zaman da?lar sahili, mehtap geceyi dünya dönmeyi unutursa, bende seni o zaman unutaca??m... -Yüre?ime bir türlü o gitti diyemiyorum.

Ben senin beni sevme ihtimalini sevdim.

Seni senle ya?amak varken seni sensiz ya?amak gücüme gidiyo.

E?er birgün sevdi?in olursa onu kalbine göm.

Hayat bir oyunsa bende yönetmenim, istedi?ime rol istedi?ime yol veririm

Akl?m unut diyor ama kalbim sonsuza kadar seninim diyor

Seni sevmek günahsa ben günahlar?n en büyü?ünü i?ledim

Sevmek kadar sevilmekte bir ac?n?n yara band?d?r.

Bütün a?klar okyanusa benzer, görmesende sonunun oldu?unu bilirsin.

Gökyüzü güne? olsa sensiz karanl?ktay?m

Ac? çekmek özgürlükse özgürüz ikimizde

Silemiyorsan karalayacaks?n.

Gülerek kaybettiklerini a?layarak kazanamazs?n.

Herkesin havas?n? att??? yerde benim rüzgar?m eser.

Tesadüften do?duk mecburen ya??yoruz

Kimine Göre Kral?m Kimine Göre Yalan?m Herkes Rahat Olsun Ben Adam?na Göre ADAMIM

Sevmeyi bilmiyorsan ta??ma o yüre?i

Ya?amak buysa üstü kals?n

Sen güllere özenme güller sana özensin, üzme tatl? can?n? sen güllerdende güzelsin, sevgi kadar masum sevilecek kadar ÖZELS?N -Her kalp kendi ?ark?s?n? söyler

Güven ruh gibidir, ç?kt??? yere birdaha geri dönmez.

Art?k ne farkeder birgün ç?k?p gelsende, y?ld?zlar? indirip yoluma gül döksende benim için öldün

Sevgilim de?il ama sevdi?imdin... Art?k ?imdi nefretim bile de?ilsin

Gelme bana can?n sa?olsun, dönme bana yolun aç?k olsun, ben ?imdi ba?ka KaLpLeRdEy?m

Silgin çabuk bitiyorsa hatalar?n çok demektir

Zaman sevgini büyüklü?ünü anlat?r

Seni seviyorum diyen dillere de?il senin için a?layan gözlere inan

Sen benim içimde kalan nefes, anlatamad???m duygular?ms?n

Deniz, kumlardaki izleri siler ama hiç bir?ey kalbimdeki sevgini silemez.

B?rak?p gittin beni...Seni unuttum sanma, zaman al??may? ö?retti belki ama unutmay? asla...

Sana gelemedi?im gün bilki öldü?üm gündür.

Sevgimi yazmaya da? arad?m, sevgimden büyük da? bulamad?m

E?er bir gün grurunu yenip, bana geri dönmek istersen sak?n dönme, çünkü senin grurunun bitti?i yerde benim grurum ba?lar

#1379

 
© 2015
AŞK