Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anlaml? Laf Sokan Sözler

Parçalar? kaybolmu? puzzle gibisiniz. Kiminizin akl? kiminizin ruhu kiminizin kalbi yok.

Taba??na yiyebilece?in kadar yemek, hayat?na sevebilece?in kadar insan al. ?sraf?n lüzumu yok.

Sana de?er verip a?k? bulaca??ma x'e de?er veririm y'yi bulurum daha iyi.

Baz? insanlar?n resimlerine bak?yorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kals?nlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

Baz? insanlar ayakkab? ma?azas? gibi, her numara var Allah için.

Gitmeyi tercih edenlerin ard?ndan, el sallay?n ki; art?k sadece bir el' olduklar?n? daha iyi görsünler.

Kime k?ymet versem hayat?m? k?yamete' çevirmesini iyi biliyor.

"Yemin ederim" senden ba?kas?n? sevmem demi?ti. Neyse arkada?lar. S?radaki "yemin" tükürüp de yalayanlara gelsin.

Bir kad?n?n gözya??n?n akmas?na sadece so?an de?il, bir h?yar' da neden olabilir.

Büyük bir hayal k?r?kl??? ya?ay?p, ben art?k kimseyi sevemem deme. Unutma ki, en güzel çiçekler mezarl?klarda yeti?ir.

Ey sevgili nedir yüzündeki ac? yoksa k?r?lan hayallerim mi batt? eline?

Ben güçsüzüm dü?erim a?lar?m can?m ac?r yaralar?m ve kusurlar?m var, s?rf bu yüzden insan?m. S?radan?m.

Bir "zam" da ?u insanlara gelse kendilerini bu kadar "ucuza" satmasalar.

Hayat? boyunca oyuncak ay?ya sar?l?p uyumu? bir k?z?, büyüdü?ünde sevgili seçimi yüzünden ele?tiremezsin.

Varl???m parma??na yüzük' olmad? ya. Yoklu?um kula??na küpe' olsun.

Konu?tu?un kadar ?erefli olsayd? hislerin; ?erefini iki paral?k etmezdi seçimlerin.

Baz? insanlar? hayata bakt??? pencereden, atmal?.

Sen hayata at gözlükleriyle bakmaya devam edersen, birilerinin çü??? demesi zoruna gitmesin.

?ki dakika insan ol desem zaman tutacak insanlar tan?yorum.

Kimileri toprak kadar k?ymetli, kimileri bir ot kadar de?ersiz. Herkes bir ?ekilde ya??yor i?te. Kimileri ?erefli, kimileri ?erefsiz...

Erkek arkada??n?n paras? yok diye "tokum" diyen de vard?r, "yokum" diyen de.

Kimi insan girdi?inde oday? ayd?nlat?r, kimi de ç?kt???nda. Umutlara kanma umutlar bir gün imkâns?zla??r, hayat? tozpembe ya??yorum sanma, her renk bir gün siyahla??r.

Yan?mda olmas? gerekenler zaten yan?mda def olup gidenler kimin umrunda.

Bo?una kimseyi suçlamay?n dostlar?m. Kullan?c? hatas? de?il, baz?lar?n?n do?u?tan defoludur yüre?i.

Ben senin mutlulu?unu istiyorum' dedi ve dedi?ini yapt?, ald? gitti.

Ezan sesini seviyorum. Çalan müzik susuyor, küfür edilmiyor, içki içen b?rak?yor. Yani 3 dakika herkes insan oluyor.

Ald?rma gidenlere, sevip terk edenlere. Hayat dedi?in iki kelime; ho? geldin, güle güle...

Demi?sin ya onun gibilerini cebimden ç?kar?r?m diye. Dinle. Ben senin gibilerini tespihime dizerim tövbe tövbe diye çekerim.

Bilirsin ben belâ okuyamam, Allah salân? versin.

Baz? insanlar söze gelince edebiyat?n tur?usunu bile kuruyorlar da icraata gelince tur?unun içindeki h?yar kadar olam?yorlar.

Ak?ll? telefonmu?. Kar?? taraf aptal olunca, telefon ak?ll? olsa bile i?e yaram?yor.

Att???n?z ya da atacaklar?n?z kaz?klar? sakl?yorum, sakl?yorum ki gün gelip bana döndü?ünüzde sizi a??rlayacak yerim olsun.

Bana kalbimdesin deme sevgili, kalabal?k yerlerde s?k?nt? bas?yor beni...

Sevgimi anlayamad?n m? gözlerimdeki ya?tan, atalar?m?z do?ru demi? e?ek ne anlar ho? laftan.

Moralim çok bozuk; ?u seni seviyorumlu f?kran? anlat da gülelim birazc?k.

Bu dünya senden önce de dönüyordu, senden sonrada dönecek. Yani seninle bir ?ey de?i?medi?i gibi, sensiz de bir ?ey de?i?meyecek.

Laf sokma kapak olursun yalvarma köpek olursun delikanl? ol belki yan?mda yer bulursun...

Baz? kad?nlar?n ?övalye sand?klar? adamlar?n, asl?nda alüminyum folyo ile kaplanm?? denyo olduklar?n? görmeleri baya zaman al?yor.

Oralarda benden yok bir dü?ünsen anlars?n. Buralarda senden çok var görsen ?a?ars?n.

Adam sorar: kaç?n?z ç?plakl???n?za güvenmek yerine karakterinize güvenecek kadar kad?ns?n?z? Kad?n cevap verir: kaç?n?z ç?plak bedene sahiplenmek yerine, üstünü örtecek kadar adams?n?z?

Çok fazla konu?maya gerek yok asl?nda. Sen, benden daha kötülerine lay?ks?n.

Her "napal?m?" dedi?inde "bilmem" demi?sem, kendi fikri olmayan bir mal oldu?umdan de?il. "Seninle oldu?um sürece ne fark eder ki" demektir o. Anlayana.

Ne yar?m kald?m senden sonra, ne de yaral?, beni ne sen y?kabilirsin, ne de en kral?...

Benden sana ne beddua gelir ne de dua bundan sonra, tek bir dile?im var sadece ne ya?att?ysan bana, sende ayn?s?n? ya?a.

Bir zamanlar toz konduramad?klar?m, ?imdi kirden görünmez olmu?.

Demi? ki: "kaybettiklerini görsün de a?las?n". Dedim ki: "kazand?klar?m? görsen, de?erinin olmad???n? anlars?n.

Do?ru ki?i olsayd?n zaten ?uan yan?mda olurdun daha ötesi var m??

Senin gibi bozuklar? kumbarada biriktirir, gelece?e yat?r?m yapar?m. Ha çok mu s?k??t?m; hiç dü?ünmem hemen harcar?m.

?nsanlar ikiye ayr?l?r. Su kadar aziz olanlar, su kadar ucuz olanlar.

Hani sen bana mecbursun havas?nda olanlar var ya. Onlar o havada tak?ls?nlar; ben bana yeter de artar?m, artan?mla da onlara hava katar?m.

Her ?eyi bilmene gerek yok haddini bil yeter.

Ben kendi çap?mda yaz?yorum. Ucu sana dokunuyorsa, etraf?mda dönüyorsun demektir bo?a u?ra?ma. Bakmam sana.

Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kald?n m? benden bir daha geçemezsin.

Senin açt???n yaray? bir ba?kas?yla kapatmas?na kapat?r?m da, yüre?ime adilik yapmam?n alemi yok.

Biraz insan ol diyece?im ama seni de zor durumda b?rakmak istemiyorum.

Her halt? yiyip, evlenece?i k?z?n el de?memi? gonca gül olmas?n? isteyen erkekler, siz hiç boka kelebek, çiçe?e sinek kondu?unu gördünüz mü?

"Ž50 kuru?luk çikolatan?n verdi?i mutlulu?u veremeyen insanlar var.

Sen bu kalp yükünü kald?ramad?ysan ben el atar?m. Senin çivin ç?km?? ama bilirsin ben çok iyi çakar?m.

Kendime yak??an? severim. Herkese yap??an? de?il.

Seni gözümde bu kadar büyütmeme aptall?k diyorsan, bu senin karakterinin küçüklü?ü, benim hayal dünyam?n büyüklü?üdür.

Kara kalem resim yapmay? seviyorum. Çünkü kimin ne renk oldu?unu hala çözemedim.

Einstein amca bak öyle atomu parçalamakla filan olmaz bu i?ler, sen gel de o'nun gidi?inden sonra beni topla, toplayabilirsen.

Seni adam ederdim ama çoktan köpe?im olmu?sun, ne luzmu var.

Seni hiç unutmad?m inan?r m?s?n? Yedi?im salatada bile arar oldum. Bir h?yar?n eksikli?i bu kadar m? belli olur.

K?r kalbimi gönlün olsun. Al gönlümü senin olsun.

Bana kulland???n o a??r laflar dönüp dola??p sana kdv olarak geri dönecek sen bunlar?n hesab?n? yaparken ben sana gülüp geçece?im.

Oluruna b?rakt?m her ?eyi pa?am. Bak sensizde devam ediyor ya?am.

Kimseye de?il bu nefretim sadece kendime sevmeseydim olmazd? içimde koca bir dünya ?imdi cehennem oldu girme yanars?n rezil olursun kar??mda.

Küfür edemem ben bilirsin susuyorum. Dile getiremediklerimi sen anla.

Her gecem sana bedduam ile geçiyor her günüm sana lanet edi?lerimle bitiyor sildim seni hayat?mdan beddualar?mda ve lanetlerimde ya??yorsun.

Anlad?m ki; insanlar; susan? korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik san?yorlar... Oysaki ben istedi?im kadar hayatl?mdalar... Göz yumdu?um kadar dürüstler ve sustu?um kadar insanlar.

#676

 
© 2015
AŞK