Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anlaml? Sözler, Anlaml? Mesajlar, Anlaml? Smsler, Anlaml? Cümleler, Anlaml? Msj

Kalplerinde kötülük besleyen insanlar sürekli o koku?mu? duygular? ile beraberlerdir. Yok deme sak?n. Sen bilemezsin, sen anlayamazs?n, ne kadar anlad?m desen o kadar yan?l?rs?n. Baz? anlar, baz? anlar varki sen onlar? sen gibi san?rs?n. Bu onlar?n gö?üslerini kabartan tamamen onlara ait bir oyundur. Unutmak onlara göre de?il. Unutmay? istemek onlara göre de?il. Unutmamak onlar?n tek gurur kayna??. Sen, sen oldu?un için unuttuklar?n onlar?n pis kahkahalar?d?r. ?yi insanlar için ise yok saymak bir duygudan öte, gitmek istedikleri yerdeki mabedleridir. Egemen Kurbetli

Yitirdigin her?eyde kazand?g?n bir?ey vard?r, kazand?g?n her?eyde biraz yitirdiklerin..Bu yüzden birileri ?s?n?p dururken dinmez ü?ümelerin. Hayat kar??na nas?l c?karsa c?ks?n, seni nekadar y?prat?rsa y?prats?n sak?n vazgeçme..Ve unutma, eger hayallerin olmazsa bir gün ba?kas?n?n hayali olamazs?n..Her?ey; bir sokak çocugunun elini cebine sokabildigi kadar bo?, ve senin "naber" soruna "iyilik" dedigim kadar yalan!!

A?k bir ki?inin ba?ka bir ki?iye ilgi duydu?unda, gelece?i onunla hayal etmesidir. Egemen Kurbetli

Uzanabilece?i her ?eyi tutmak isteyen insan?n bir süre sonra fark?na varaca?? tek ?ey ne yaz?kki ellerinin bo? kalmas?d?r. Egemen Kurbetli

I??k olmay?nca deli tav?an oynamaz. Egemen Kurbetli

Mutluluk; Güzel bir eviniz oldu?unda, çok güzel bir e?iniz oldu?unda ve o e?ten dünyalar tatl?s? bir k?z?n?z oldu?unda, güzel bir araban?z oldu?unda veya bunlar?n hepsinin gerçekle?ti?i bir hayat?n?z oldu?unda veya bu hayalin olmas?n? diledi?inizde ve ba?ka istedi?iniz hayallerin de olmas?n? diledi?inizde ve bu dilediklerinizin gerçekle?ti?ini gördü?ünüzde sadece ve sadece yüzünüzdeki tebessümün fark?nda olmakt?r mutluluk. Egemen Kurbetli

Kader ördüyse bir kere a?lar?n?. Tutulursun ona. Bal?k gibi ç?rp?n?rs?n belki fark?nda belkide fark?nda olmadan. Kurtulu?un olmaz e?er ba?lad?ysa oyun. Bir kere tutuldunmu b?rakmaz yakan?. Ç?rp?nman? izler bir seyirci gibi. Ölmeni bekler belkide. Seçim hakk?n vard?r ama çok az bir ihtimal olsada. Çok az bir ihtimal ama kurtulursun belkide. Kim bilir belkide dönersin tekrar o kocaman sulara atars?n kendini yeniden. Sonra bakars?nki bir tuzak daha var önünde. Egemen Kurbetli

?nsanlar ço?u zaman i?lerine geleni severler. Ki?iye bir y???n ?ey söylesen o bir y???n içinde sürekli haks?z oldu?unu anlatsan ancak sadece tek bir sözcükte i?ine gelen veyahutta kendince hakl? oldu?u bir sözcük söylesen sen susunca o yine sana o sözcü?ü söyler. Egemen Kurbetli

Hayat bazen ac?lar?da , hüzünleride bar?nd?r?r; ama sevgiyi herzaman..

Yoklu?unu koynuma soktu?un günden bu yana Ne kadar yaln?z insan varsa bütün ac?lar?n? bende s?nad?.

Küçük ?eylere a?l?canki Büyük ?eylere Gözya??n Kalmas?n... (sm)

Bir ?ey kaybet olur mu?Bir dost, bir sevgili, bir nefes, bir e?ya. Ne olursa olsun bir ?eyi en az bir kez kaybet hayat?nda. Kaybet ki;sahip olman?n ne kadar güzel oldu?unu anla.

"ANNE" öyle bir ?eydir ki; yeri gelir daya??n? bile özlersin.

Dunya guzel olsayd? dogunca aglamazd?k, yasarken tem?z kalsayd?k olurken y?kanmazd?k

Kimseyle konu?muyorum. Böyle daha iyi oluyor sanki. Bir anlam? oldu?undan de?il. Konu?amad???mdan da de?il. Can?m istemiyor sadece. Asl?nda can?m isterse bir saks? bitkisiyle hava durumu hakk?nda bile konu?abilirim. Ama hiç can?m istemiyor i?te. Sahiden de hiçbir ?ey söylemeden susarsam ne demek istedi?im anla??labilir mi ki? ( Ali Lidar )

Seni yerlerde göklerde bulamazlarken Bende gizli oldu?unu sezenler olmu? .

Rutubetli bir yaln?zl?k benimkisi, dokunsan?z nem kapar?m.

Hayata kar?? ilk küskünlü?ümüz; Yan?m?zda sand???m?z ki?ileri, kar??m?zda görmemizle ba?lar.

SözLer Dökemese De Yürektekini GözLer Döker Dökmek ?stedikLerini..!

Ben ikimizin yerine çok ?ey yapt?m. A?lad?m, güldüm, e?lendim, saçmalad?m ama en çok da bekledim

?nsan bazen, 'ben iyiyim' dedi?inde, gözlerinin içine bak?p da 'iyi de?ilsin, biliyorum' diyecek birine çok ihtiyaç duyar.

kalp inatç? keçi gibidir. Laf söz anlamaz sadece hayat?n istedi?i gibi ya?anmas?n? ister

Üzerinize bir felaket gibi çöken kitaplar gerek. Bir kitap, içinizdeki donmu? de?erleri parçalayacak bir balta olmal?d?r. ?nsan? ?s?ran ve sokan kitaplar okumal?y?z. Okudu?umuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyand?rm?yorsa ne i?e yarar!" ( Franz KAFKA )

"Hayat ileriye do?ru ya?an?r, geriye bakarak anla??l?r. " ( Sören Kierkegaard )

"Bütün sava?lar? dövü?emeyecek kadar korkak olan, bu yüzden de kendileri ad?na dövü?mek için dünyan?n gençlerini cepheye süren h?rs?zlar ç?kar?r. " ( Emma GOLDMAN )

"Ya?am? sevmemize ramak kalm??t?. " ( Tyler Durden )

""˜Hiçbir ?ey karanl?k bir odada siyah bir kedi aramak kadar zor de?ildir, hele odada siyah bir kedi yoksa. " ( Konfüçyus )

Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? Her zaman güzel mi bu kadar, Bu e?ya, bu pencere? De?il, Vallahi de?il; Bir i? var bu i?in içinde. ( Orhan Veli Kan?k )

"Gökyüzü gibi bir ?ey ?u çocukluk, hiçbir yere gitmiyor. " ( Edip Cansever )

"Kitleler asla, yaln?zca ezildikleri için, kendiliklerinden ba?kald?rmazlar. Kendilerine kar??la?t?rma yapabilecekleri ölçüler verilmedikçe, ezildiklerinin bile bilincine varamazlar. " ( George Orwell )

" A?k hiç de sizin söyledi?iniz basit sempati veya bazen derin olabilen sevgi de?ildir. O büsbütün ba?ka, bizim tahlil edemedi?imiz öyle bir histir ki, nereden geldi?ini bilmedi?imiz gibi, günün birinde nereye kaç?p gitti?ini de bilmeyiz..." ( Sabahattin AL? )

Uyanmak istemiyorsan, berbat bir hayat?n vard?r. ??in ilginç yan? uyuyam?yorsan da berbat bir hayat?n vard?r. ( Mariadebonne )

"Sen kendini biliyorsan kendini bilmezlerin söyledikleri anlams?zd?r. Unutma gereksiz ele?tiri, sadece gizli hayranl?kt?r. " ( Cengiz Aytmatov )

"Asl?nda her insan bir romand?r ve biraz kahramand?r. Gün gelir anlar ki, harcad??? tek ?ey hayalleri de?il, zamand?r..." ( Cengiz Aytmatov )

"?nsan yaln?z yüre?iyle do?ruyu görebilir, as?l görülmesi gerekeni gözler göremez. " ( Küçük Prens - Antoine De Saint-Exupery )

" Hiçbir ?eye ?a??rma... Hakikatin de gerçeklerin de iki yüzü vard?r !.." ( Amin MAALOUF )

Hiçbir ?ey sonsuz de?ildir. Özellikle de zaman... ( Hakan GÜNDAY )

Nasrettin Hoca'n?n hikayelerinde ise kar??la?t???m?z bir oyuncak vard?r: Düdük... Bir ülkede, yaz?l? ve görsel bas?n, paray? verenin öttürdü?ü düdük olma yolundaysa, Nasrettin Hoca'n?n e?e?e ters binme zamani geldi demektir. ( Sunay Ak?n )

"Dü?man?n?z?n neden korktu?unu anlamak için, sizi ne ile korkuttu?una bak?n. " (Eric Hoffer)

"Gerçek ?u ki herkes ac?tacak seni..Yapabilece?in tek ?ey can?n? yakmalar? senin hiç de zoruna gitmeyecek o ki?ileri bulmakt?r sadece. " ( Bob Marley )

?nsan?n k?rk ya??na kadar geçen y?llar? bir kitap, Geri kalan y?llar? da o kitab?n ele?tirmesidir... ( Schopenhauer )

"Kirli bir ?rmakt?r insan. Kirli bir ?rma?? içine almas? ve bozulmadan kalmas? için deniz olmal? ki?i. " ( Friedrich Nietzsche )

Zaman, sessiz bir testeredir. ( Immanuel Kant )

"Dünya bir gözya?? vadisidir" ( Cemil Meriç )

#243

 
© 2015
AŞK