Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anneler Günü Güzel Ve Anlaml? Mesajlar?

Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret ba??rda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

Penceresiz odamda, ???klar?n en nadidesiydin. Ak?l hocam, hayat dan??man?md?n. Yollar ayr?ld? ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmad?. ?yi ki vars?n annem.

Biraz ?ans, biraz sevgi ve sab?r, birer parça zaman, ba?ar? ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini kar??t?r?p senin için uzun ve dileklerinin gerçekle?ti?i bir "hayat pastas?" yapabiliriz san?r?m... Anneler günün kutlu olsun can?m annem!

Anneler çiçek gibidir, onlar? hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun can?m anam.

Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Bir günümde de?il her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun can?m annem.

Anne senin yüre?in ta? olsa dayan?r m?, ku? olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, k?r?lmaz m?? Ac?dan bir sap menek?enin boynu bu kez da?lar do?ursun beni anne. Sen de ?l?k bir ya?mur ol durmadan ya? kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun can?m annem.

Anne gökte bir ???k, anne parlak bir y?ld?z anne yoklukta bir dü?, ayda bir yald?z anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki ya?lar?n bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun can?m anam.

Ah da??lsam dizine, uyusam doymaks?z?n, sabah olmasa gece kaçmaktan dermans?z?m, sür beni gül yüzüne ki, sende kals?n s?z?m. A?l?yor musun anne gidiyor hay?rs?z?m. Anneler günün kutlu olsun can?m annem.

Yok, elimde bir demet menek?e, yok elimde sevdi?in gül ?ekeri. Yok i?te sana bir ?ey bilmem ki ne demeli, bir tek a??r yaral? özlemim ve bir tek gözlerine sürdü?ün gözlerim anne benim, aç kap?y? anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.

Hiçbir süs ve makyaj bir kad?n?, anal?k sevgisi kadar güzelle?tiremez. Annem anneler günün kutlu olsun...

Her ?eye de?er senin sonsuz sevgin. Annem annem. Seni çok ar?yorum. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik mele?im.

Sen evimizin kraliçesi, ba??m?z?n tac?s?n. En aziz varl???m?z. Anneler günün kutlu olsun annem.

Annem senin sevgin dünyam? ?s?tan tek güne?tir. Hiç ?????n eksilmeyecek biliyorum. Varl???nla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

S?n?rs?z bir sevgi, anlat?lmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana lay?k olmak için ya??yorum. Anneler günün kutlu olsun.

Benim bitanecik tatl? annem, senin çocu?un oldu?um için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim. Can?m annem anneler günün kutlu olsun.

Sab?rl?s?n, s?caks?n, ?efkatlisin, koruyucumsun, ba???layans?n. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Kuzey rüzgar? da esse, kopsa da f?rt?na, s???naca??m tek liman sensin annem. Hakk?n? nas?l öderim. Ba??m? dizlerine koymaya geldim. Anneler günün kutlu olsun can?m annem.

Anneci?im benim, hüznümü sevince dönü?türen tek insans?n. Anneler günü kutlu olsun bitanem.

Güne? yüzlü, alt?n kalpli, a??r ba?l?, tatl? dilli, meleklerin e?i sanki sensin, benim güzel annem. Anneler günün kutlu olsun biricik annem.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Bütün ac?lar üstüme ya??nca sen bana aç?lan ?emsiyesin annem. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun can?m annem.

Annem. Annem. Ben sensiz hep eksi?im. Yan?nda olmasam da, sen yine benimlesin. Anneler günün kutlu olsun can?m annem.

Sen varken ben yoktum. Sen açken ben toktum. ?imdi de sonra da ba??m?n tac? annem seni hep sevece?im. Benim can?m annem anneler günün kutlu olsun.

Me?er dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin ad?nm??. Sana her sesleni?imde ya ac?m diniyor ya da sevgim co?uyor. Anneler günün kutlu olsun can?m annem.

Hakk?n öde?ilmez e?in bulunmaz beni ak sütünle besledin anne ?efkatin bir ?eyle sat?n al?nmaz kula??ma ninni söyledin anne. Anneler günün kutlu olsun can?m annem.

Türk anas? kutsald?r, onun dilleri bald?r, solan ruh ve bedene uzanan ye?il dald?r, anne de anne. Bu güzel gününü kutlar?m can?m anam.

Üzülme anne benim için üzülme. Üstümü örterim merak etme ü?ütmem. Ben senin küçük yavrun. Anneler gününü kutlar?m.

Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun can?m annem.

Can?m anneci?im kim giderse gitsin benden, sen yan?mda olduktan sonra benim için son yok. Aksine her gün yeni umut, her gün yeni mutluluk. Can?m annem anneler günün kutlu olsun.

Gözya?lar?m? dindiren, beni hayata getiren ve hayata ba?layan can?m annem. Anneler günün kutlu olsun.

Beni ba?kas? a?lat?rken derdime derman olan o, ba?kas? b?rak?rken her an yeniden sahip ç?kan o. Seni seviyorum anneci?im. Anneler günün kutlu olsun.

Kula??mda tatl? sesin, ninni yavrum uyu dersin, sevgi ba??n eksilmesin anneci?im, birici?im. Biricik yavrun anneler gününü kutluyor.

Sen hayat?m?n kutup y?ld?z? oldun. Nereye gidersem gideyim ?????n?n alt?nda sevginle uyudum. Do?ru yolu buldum. Seni seviyorum anne. Anneler günün kutlu olsun.

Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüre?imde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun can?m annem.

Küçükken ba?ucumda bana ninni söylerdin, sabahlar? uyan?nca, beni ok?ar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kuca??nda ok?a beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kula??mda ç?nl?yor tatl? sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük ne?esisin. Anneler günün kutlu olsun.

Ellerin bir melek büyüsü, gözlerin merhamet, sesin bülbüllerde, a??t?n bitmez anne. Her mevsim açan güllerde, ipek yüzün her son baharda, k?m?ldayan sensin seher yuna??nda. Seni çok seviyorum can?m annem. Anneler günün kutlu olsun...

Ba?ar?s?zl?k ve felaketlere ra?men, hayata kar?? güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne taraf?ndan büyütülmü? olanlard?r. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun can?m anam.

Her zaman senin kar??nda masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum. Çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tan?yans?n, bilensin. Bana sar?ld???n zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler günün kutlu olsun ey aziz kad?n, annem!

#1313

 
© 2015
AŞK