Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anton Çehov Sözleri

Hayata kar?? ilk küskünlü?ümüz; Yan?m?zda sand???m?z ki?ileri, kar??m?zda görmemizle ba?lar.

Anlamaya çal??ma. Hayat böyledir i?te..Hep o k?yamad?klar?m?z k?yar size .

Sana bir iyi bir de kötü haberim var. ?yi haber; henüz ölmedik, Kötü haber; hala ya??yoruz.

?ki mükemmel insan asla birlikte olamaz. Çünkü mükemmel kad?n 1. seferde evet demez, Mükemmel erkekse 2. ?ans? vermez.

Unutma; ?nsanlar? tan?man için en uygun zaman ayr?lmalar?na en yak?n zamand?r. Çünkü o zaman sahte yüzler aç??a ç?km??t?r!

Basit kad?n; güzel olmay? zeki olmaya tercih eder. Çünkü basit erkekte zekay? anlayacak kafa de?il, güzelli?i görecek göz vard?r.

A?latt???n bir kad?n?n gözya?lar?n? ya o an silersin, yada o gözya?lar?nda bo?ulmamak için ömür boyu ç?rp?nmak zorunda kal?rs?n.

E?er bir insan? gerçekten unutmak istiyorsan onunla ya?ad?klar?n? de?il, onun sa...na ya?att?klar?n? hat?rla.

Birileri arkan?zdan konu?uyorsa, onlardan öndesiniz demektir.

Do?ru zamanda gelen yanl?? insana tan?d???n ?ans?, yanl?? zamanda gelen do?ru insana tan?mad???n sürece üzülen hep sen olursun..

?nsana kelebek hayatta bir kere konar; kaç?r?rsan ba?ka ?ans?n yoktur. Çünkü o kelebek ertesi gün ölmü? olur .

Gözlerime bak?p da yap?lan sahte bir gülücük yerine, yüzüme kar?? gösterilen gerçek bir nefreti tercih ederim.

Sen sevdi?in için sak?n utanma, bil ki utanmas? gereken; sevildi?ini bildi?i halde sevmesini bilmeyendir asl?nda.

Hayat?n?z?n sonuna kadar ya?amad?kça talihinizden ?ikayet etmeyin.

??te hayat. ?nsan hayat? t?pk? tarlada açan bir çiçe?e benzer. Bir kat?r gelip yiyiverir onu, çiçek sizlere ömür!

?ki ?eyin s?n?r? yoktur; di?ilik ve onu istismar etmek.

Kendini yaln?z hisseden kimse için her yer çöldür.

E?er yaln?zl?ktan korkuyorsan?z evlenmeyin.

Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir i?tir.

?nsanlara ne kadar de?er veriyorsan o kadar tepene biniyorlar. Hele bir de verdi?in de?eri onlara belli etti?inde.

Ölüm korkunç bir ?eydir ama insan e?er ölmeyi ba?aramay?p sonsuza kadar ya?asayd? bu daha korkunç olurdu.

E?er sen, kusursuz olsayd?n; Ba?kalar?n?n kusurlar?n? bulup ç?karmaya bu kadar merakl? olmazd?n.

Siz bana aptal hayaller pe?inde ko?mayan bir kalp gösterin, Ben de size mutlu bir insan göstereyim.

Mutlak bir mutluluk yoktur. Her mutluluk kendi içinde bir zehir ta??r ya da d??ar?dan gelen bir zehirle zehirlenir.

Kendinden ba?ka kimseye benim diyemezsin, Çünkü sadece yan?ndad?r.

Yalan kadar insan? alçaltan bir ?ey yoktur.

Erkekler kalpleriyle de?il fikirleriyle ya?arlar.

Erkekler hür ve e?it olarak do?arlar, ancak daha sonra baz?lar? evlenir.

Her ?ey basit olmal?d?r... Tümüyle basit... Teatral olmamakt?r esas olan.

Bizi çal??mak kurtar?r.

?nsan inand?klar?d?r.

A??lmas?na imkan olmayan hiçbir duvar yoktur.

Hayat seni güldürmüyorsa, Espiriyi anlamad?n demektir .

Köpe?in ölümü de köpekçe olur.

Kad?n para harcayan bir sazl?kt?r.

Üç Çe?it ?nsan Vard?r: 1 Ekmek gibidir; Her zaman arars?n 'bazen' bulursun 2 ?laç gibidir; ?htiyac?n oldu?unda arars?n 'pek az' bulursun 3 Mikrop gibidir, Sen aramasanda olur, Çünkü o seni 'her zaman' bulur .

#1716

 
© 2015
AŞK